آدرس اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه

آدرس اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه

پیشنهاد شما مخصوص شما :

خواص دارویی و گیاهی

آدرس اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه

آدرس اداره کل امور بین الملل قوه قضائیهسرپرست اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه گفت: ایران در حال حاضر ۵۹ موافقتنامه دوجانبه همکاری قضایی منعقد کرده و به تصویب رسانده است که اکثر آن ها می توانند مبنای استناد قضات باشند.

علیرضا ساعدی در «نشست تخصصی و آموزشی نحوه دادخواست استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین المللی واسترداد مجرمین در کرمان اظهار داشت: امروزه همکاری قضایی میان کشورها امری اجتناب ناپذیری است؛ زیرا مراودات میان اتباع کشورها افزایش یافته است، وجود امکانات وتسهیلات و جابه جایی و نقل و انتقالات، سفرها و تبادلات تجاری موجب افزایش قابل توجه مراودات میان کشورها شده که مسائل حقوقی زیادی ایجاد می شود و نیازمند همکاری قضایی میان دادگاه هاست.

وی اظهار داشت: اصولا همکاری های قضایی، بین المللی در قالب معاضدت قضایی، استرداد مجرمین، استرداد اموال، انتقال محاکمه و زندانیان انجام می شود.آدرس اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه

وی با بیان این که «اصولا کلیه همکاری های قضایی از جمله استرداد مجرمین مبنای قانونی همکاری های متفاوت است تصریح کرد: یکی از مبانی قانونی همکاری قضائی، همکاری بر مبنای قانون معاهده چند جانبه (کنوانسیون) است که کشورها به آن ملحق می شوند و پس از گذراندن مراحل تصویب در مراجع قانونگذاری داخلی به صورت قانون داخلی، لازم الاجرا می شود.

سرپرست اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه خاطرنشان کرد: کشور ما تاکنون کنوانسیون های زیادی را پذیرفته و به آن ملحق شده ایم. برخی از کنوانسیون ها حاوی موادی در مورد همکاری قضایی هستند، از جمله می توان به ” کنوانسیون مبارزه با فساد ۲۰۰۳ ” اشاره کرد که کشور ما در سال ۱۳۸۷ آن را تصویب کرد و به آن ملحق شد. مواد ۴۳ الی ۴۸ این کنوانسیون راجع به بازگرداندن به همکاری قضایی و استرداد مجرمین است. این کنوانسیون موادی هم راجع به بازگرداندن واسترداد اموال ناشی از ارتکاب جرم دارد که مبنای خوبی برای همکاری قضایی میان مراجع قضایی کشورهای عضو است. بیش از ۱۸۰ کشور اکنون به کنوانسیون مبارزه با فساد پیوسته اند و عضویت دارند. همچنین از جمله معاهدات چند جانبه که متضمن مواردی درمورد همکاری قضایی بین المللی است. کنوانسون ” مبارزه با قاچاق مواد مخدر ۱۹۸۸” است که کشر ما در سال ۱۳۷۰ به آن ملحق شد و عضویت آن را پذیرفت.

وی افزود: معاهدات چندجانبه بین المللی مبانی قانونی خوبی هستند که مراجع محترم قضایی می توانند از آن ها استفاده کنند و به استناد آن از مراجع قضایی سایر کشورهای عضو بخواهند که درخواست های قضایی را انجام دهند. کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی معروف به کنوانسیون پالرمو نیز از جمله معاهدات مهیاست که موادی در مورد همکاری قضایی بین المللی دارد، اما کشور ما هنوز به آن ملحق نشده است و برای قضات محترم فعلا قابل استناد نیست. مبنای قانونی دیگر برای همکاری های قضایی بین المللی، معاهدات دو جانبه میان کشورهاست.

وی گفت: معاهدات یا قراردادهای دوجانبه هم بعد از تصویب در مراجع قانونگذاری جزئی از قانون داخلی کشور می شوند و مبنای خوبی برای استفاده مراجع قضایی در زمینه همکاری قضایی بین المللی به حساب می آیند.

وی با بیان این که «کشور ما درحال حاضر ۵۹ موافقتنامه دوجانبه همکاری قضایی منعقد کرده و به تصویب رسانده است که اکثر آن ها می توانند مبنای استناد قضات محترم باشند ، اضافه کرد: این که می گوییم اکثر آن ها قابل استناد است به این دلیل است که تعداد کمی هنوز میان دو کشور متعاهد لازم الاجرا نشده است و این به دلیل این است که کشور مقابل هنوز آن را در مجلس خود به تصویب نرسانده است یا هنوز اتمام مراحل تصویب را به ما اطلاع نداده است. در میان موافقت نامه های دوجانبه همکاری قضائی، تعداد ۲۵ موافقتنامه ویژه استرداد مجرمین است یا حاوی موادی در خصوص استرداد مجرمین است؛ بنابراین مبنای دوم برای همکاری های قضائی بین مراجع قضائی کشورها معاهدات یا موافقت نامه های دو جانبه است.

سرپرست اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه همچنین گفت: مبنای قانونی سوم برای همکاری قضائی میان کشورها، ” عمل متقابل” است این اصطلاح همانطور که به ذهن متبادر می شود به معنای ” اقدام در مقابل اقدام” یا همکاری به شرط همکاری است. عمل متقابل موقعی می تواند مبنای همکاری باشد که مستند به قانون باشد یعنی عمل متقابل درقانون داخی مجاز باشد. استناد به عمل متقابل درجایی کاربرد دارد که معاهده دوجانبه و معاهده چند جانبه نداشته باشیم. همانطور که گفته شد کشور ما درحال حاضر تعداد ۵۹ موافقتنامه دو جانبه دارد که البته این تعداد درحال افزایش است و همچنین به تعدادی معاهده چند جانبه ملحق شده است. بنابر این با ا. کثر کشورها در بسیاری از زمینه های راجع به همکاری قضائی هنوز معاهده ای نداریم دراین گونه موارد بر مبنای ” عمل متقابل” می توانیم با کشورهای دیگر همکاری قضایی داشته باشیم. در قوانین ما عمل متقابل اجازه داده شده است.

وی با اشاره به قانون تعاون قضائی مصوب ۱۳۰۹ اظهارکرد: این قانون می گوید “محاکم عدلیه و مستنطقین ایران می توانند تقاضاهایی را که از طرف محاکم یا مستنطقین ممالک خارجه راجع به استماع و شهادت شهود و یا تحقیقات دیگر از این قبیل از آن ها می شود انجام دهند مشروط به اینکه محاکم و مستنطقین مملکتی نیز که این تحقیقات را تقاضا می نمایند نظیر این تقاضا را از طرف محاکم و مستنطقین ایران بپذیرند.

وی همچنین ماده یک قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب ۱۳۳۹ آمده است را بیان کرد و گفت: در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادی منعقد نشده و یا اگر منعقد گردیده حاوی تمام نکات لازم نباشد استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابل به عمل خواهد آمد.

ساعدی افزود: بنابر آن چه تاکنون گفته شد قضات محترم می توانند بر سه مبنای، معاهده ۱.چند جانبه ۲. معاهده دو جانبه،۳. عمل متقابل درجایی که معاهده نداشته باشیم، درخواست های همکاری قضایی بین المللی (نیابت خارجی) را تنظیم کنند. درخواست همکاری قضائی می بایست خطاب به مقامات قضایی کشور در خواست شونده مکتوب شود. برای تنظیم درخواست می بایست مطابق دستور العمل مصوب ریاست محترم قوه قضائیه مورخ ۱۲ /۳ /۱۳۹۲ تحت عنوان دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضائی بین المللی اقدام نمود.

وی تصریح کرد: بعد از تکمیل درخواست و مدارک همراه کلیه اوراق می بایست به اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه ارسال شود در آنجا پس از بررسی و رفع نقائص احتمالی و پس از انجام اقدامات مربوط به ترجمه، به وزارت امورخارجه فرستاده می شود تا به طور رسمی از مجرای دیپلماتیک در اختیار مقام قضائی ذی ربط در کشور خارجی قرار گیرد. پاسخ مربوطه نیز از همین طریق واصل می گردد.

وی در ادامه این نشست به نقش اینترپل با پلیس بین المللی در این جریان اشاره کرد و گفت: اینترپل یا سازمان پلیس جنائی بین المللی شبکه ای است که پلیس ها را در کشورهای مختلف به یکدیگر مرتبط و متصل کرده است. این ارتباط و اتصال، امکان تعقیب و شناسایی فوری مجرمین را فراهم می کند اگر ما ندانیم که مجرم به کدام کشور گریخته یا اکنون در کدام کشور حضور دارد عملا نمی توانیم درخواست استرداد برای مقامات قضائی مربوطه بفرستیم.

ساعدی افزود:شبکه ارتباطی پلیس این امکان را به ما می دهد که معلوم شود مجرم مورد نظر در کدام کشور است. امکانات و سرعت عمل پلیس بین الملل می تواند مورد استفاده قضات قرار گیرد؛ بنابراین قضات محترم می توانند به منظور شناسایی و تعقیب مجرم از پلیس بین الملل ناجا بخواهند که نسبت به این امر اقدام کند. برای این کار لازم است که مشخصات هویتی کامل ارائه شود.

وی گفت: پلیس بین الملل نمی تواند با توجه به وجود تشابهات اسمی فرد یا افرادی را با اسامی ناقص تحت تعقیب قرار دهد، زیرا برای تمام افرادی که نام مشابه دارند مشکلاتی ایجاد می شود. همچنین مطابق مقررات اینترپل لازم است نوع اتهام و حداکثر مجازات قانونی در درخواست اولیه ذکر شود. اقدامات پلیس بین الملل و انعکاس در شبکه پلیسی، در بسیاری از موارد منجر به شناسایی مجرمین در خارج از کشور می شود. نقش پلیس بین الملل برجسته و مهم است. زیرا امکانات پلیس بین الملل این اجازه را به ما می دهد که مجرم فراری را ردیابی و محل او را شناسایی کنیم. حتی اگر در مواردی اطلاع از محل حضور مجرم فراری داشته باشیم باز هم انعکاس مراتب به پلیس بین الملل مفید است، زیرا سبب تأیید حضور شخص مورد نظر در کشور درخواست شونده می شود. معمولا در اینگونه موارد پلیس کشور مقصد ضمن تأیید حضور شخص در آن کشور، درخواست می کند که مدارک استرداد به طور رسمی به مقامات قضائی آن کشور ارائه گردد.

وی افزود: نکته ای که بسیار مهم است و باید به آن توجه نماییم بخصوص قضات محترم دادسرا باید مدنظر داشته باشند این است که همکاری طرف خارجی ارتباط و وابستگی مستقیم به نحوه همکاری ما دارد. همکاری دو طرفه و به صورت متقابل است. هرگز نمی توان انتظار همکاری یک طرفه مقامات خارجی را داشته باشیم. بنابر این اهمیت دادن به درخواست های خارجی بسیار حائز اهمیت است. درخواست های خارجی نیز همانند درخواست های مراجع قضائی داخلی در موارد فوری از طریق اینترپل واصل می شوند. به دلیل عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان اینترپل و به دلیل الحاق و پذیرش اساسنامه سازمان اینترپل، ما متعهد و موظف به همکاری هستیم و لازم است درخواست هایی که از طریق پلیس بین الملل ناجا و البته از طریق افسران رابط در اداره آگاهی به دادسرا واصل می شود مورد توجه قراردهیم

صفحه اصلی|مشاوره حقوقی|تماس با ما

Copyright © 2007 – 2017 hvm.ir All Rights Reserved

?

تشکیلات سازمانی:

دفتر امور بین الملل قوه قضائیه با بیست و یک پست سازمانی شامل:

مدیر کل دو

معاون

آدرس اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه

هشت کارشناس

دو مترجم

هشت کارمند

شرح و وظائیف:

وظایف مرتبط با مسائل بین المللی قوه قضائیه را بر عهده دارد.

بررسی تحولات قضایی در سایر کشورها

مسائل مربوط به سازمان ملل و سازمانهای بین المللی و حقوق بشری

پیگیری مشکلات قضایی ایرانیان خارج از کشور

بررسی کارشناسی متون پیشنهادی سایر کشورها

بررسی کنوانسیونهای چند جانبه…

اعم از جهانی-منطقه ای

تحقیق و بررسی قوانین جمهوری اسلامی ایران و رویه های قضایی

پیشنهاد اصلاح یا تغییر قوانین داخلی اعم از حقوقی یا کیفری در راستای تعهدات بین المللی ایران

اجرای معاهدات قضایی و کنوانسیونهای لازم الاجراء

عضویت در کمیته های ملی جهت اجرای تعهدات بین المللی

پاسخگویی به ادعاها و سوالاتی که از طریق مقامات رسمی و غیر رسمی خارج از کشور در زمینه های مسائل حقوق بشری علیه ایران مطرح می گردد

پیگیری و اجرای تصمیمات ستاد حقوق بشر قوه قضاییه که به ریاست رئیس قوه قضاییه تشکیل می شود

اقدام در راستای ارتقاء سطح همکاری ایران با سایر کشورها و سازمان های بین المللی

ارزیابی و پیشنهاد سفرهای خارجی ریاست قوه قضاییه

همچنین دعوت از مقامات عالی قضایی سایر کشورها

انجام ترجمه غیر رسمی نامه ها و قوانین دیگر کشورها به منظور تکمیل شناسنامه های قضایی می باشد.

  طرح سوال از دفتر امور بین الملل قوه قضاییه

اگر در خصوص مسایل داخلی و خارجی مرتبط با دفتر امور بین الملل قوه قضاییه ،پرسشی داشتید از طریق پست الکرت ونیکی : [email protected]  و یا به بخش «سئوالات متداول» در سایت آن مراجعه و ضمن طرح پرسش خود و ارسال آن حتما شماره تلفن ،آدرس پست الکترونی(ئی میل)و یا آدرس محل سکونت خود را قید نمائید.   

ورود با شبکه های اجتماعی:

کلمه عبور برای شما ارسال خواهد شد

ورود با شبکه های اجتماعی:

آدرس اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه

We recommend you check the details of Pricing Plans before changing. Click Here

Do you want to change pricing plan?
Proceed Here

We recommend you check the details of Pricing Plans before changing. Click Here

50.000

Pay Per Listing

Unlimited روز

رایگان

Pay Per Listing

Unlimited روز

150.000

Pay Per Listing

30 روز

مدیریت و پشتیبانی توسط گروه یاسا

آدرس اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه

آدرس اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه

10

پیشنهاد شده برای شما :
0 مهران کریمی طرز تهيه آوریل 12, 2019
برچسب ها :

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *