سریال داستان زندگی (هانیکو) – قسمت نوزدهم

سریال داستان زندگی (هانیکو) – قسمت نوزدهم

پیشنهاد شما مخصوص شما :

خواص دارویی و گیاهی

سریال داستان زندگی (هانیکو) - قسمت نوزدهم

سریال داستان زندگی (هانیکو) – قسمت نوزدهم

******** دانلود تمام قسمت ها با کیفیت عالی و حجم کم در www.AppJet.ir ******** داستان دختری به نام رین (هانیکو) را روایت می کند که با تشویق استاد و سرسختی خودش موفق به ادامهٔ تحصیل شده و به عنوان اولین خبرنگار زن ژاپنی به استخدام یکی از روزنامه های آن دوران در می آید. این سریال در ایران و با نام داستان زندگی برای اولین بار از شبکه ۲ سیما پخش شد. پخش مجدد از شبکه تماشا (۴۳ قسمت)

******** دانلود تمام قسمت ها با کیفیت عالی و حجم کم در www.AppJet.ir ******** داستان دختری به نام رین (هانیکو) را روایت می کند که با تشویق استاد و سرسختی خودش موفق به ادامهٔ تحصیل شده و به عنوان اولین خبرنگار زن ژاپنی به استخدام یکی از روزنامه های آن دوران در می آید. این سریال در ایران و با نام داستان زندگی برای اولین بار از شبکه ۲ سیما پخش شد. پخش مجدد از شبکه تماشا (۴۳ قسمت)

******** دانلود تمام قسمت ها با کیفیت عالی و حجم کم در www.AppJet.ir ******** داستان دختری به نام رین (هانیکو) را روایت می کند که با تشویق استاد و سرسختی خودش موفق به ادامهٔ تحصیل شده و به عنوان اولین خبرنگار زن ژاپنی به استخدام یکی از روزنامه های آن دوران در می آید. این سریال در ایران و با نام داستان زندگی برای اولین بار از شبکه ۲ سیما پخش شد. پخش مجدد از شبکه تماشا (۴۳ قسمت)

Завантаження…

Завантаження…

Завантаження…

Виконується…

Завантаження…

سریال داستان زندگی (هانیکو) – قسمت نوزدهم

Виконується…

Завантаження…

Завантаження…

Виконується…

Завантаження…

Завантаження…

ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﺻﻠﯽ ﻫﺎﻧﯿﮑﻮ ‏( ﮊﺍﭘﻨﯽ : はね駒 ﺭﻭﻣﺎﺟﯽ : Hanekonma ‏) ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺮﯾﺎﻝﻫﺎﯼ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ‏( ﺁﺳﺎﺩﻭﺭﺍ ‏) ﺷﺒﮑﻪٔ ﺍﻥ ﺍﭺ ﮐﯽ ﮊﺍﭘﻦ ﺑﺎ ﻣﺤﻮﺭﯾﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ۱۹۸۶ ﻭ ﺩﺭ ۱۵۶ ﻗﺴﻤﺖ ۱۵ ﺩﻗﯿﻘﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ ۸ . ۱۵ ﺗﺎ ۸ . ۳۰ ﺻﺒﺢ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺨﺶ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﮊﺍﭘﻦِ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮔﺬﺍﺭ ﺍﺯ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺭﻧﯿﺘﻪٔ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﯿﺠﯽ ﻭ ﺗﺎﯾﺸﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺭﯾﻦ ‏( ﻫﺎﻧﯿﮑﻮ ‏) ﺭﺍ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻭ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪٔ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺯﻥ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﯽﺁﯾﺪ . ﺍﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﺷﺒﮑﻪ ۲ ﺳﯿﻤﺎﯼ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﭘﺨﺶ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ .ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻗﺪﯾﻤﯽ .. ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺩﻫﻪ ﺷﺼﺖ .. ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﯼ .. ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﻧﮕﯿﺰ ..

Завантаження…

Завантаження…

Завантаження…

Завантаження…

Завантаження…

Виконується…

Завантаження списків відтворення…

Завантаження…

Завантаження…

Завантаження…

Виконується…

Завантаження…

سریال داستان زندگی (هانیکو) – قسمت نوزدهم

Виконується…

Завантаження…

Завантаження…

Виконується…

Завантаження…

Завантаження…

ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﺻﻠﯽ ﻫﺎﻧﯿﮑﻮ ‏( ﮊﺍﭘﻨﯽ : はね駒 ﺭﻭﻣﺎﺟﯽ : Hanekonma ‏) ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺮﯾﺎﻝﻫﺎﯼ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ‏( ﺁﺳﺎﺩﻭﺭﺍ ‏) ﺷﺒﮑﻪٔ ﺍﻥ ﺍﭺ ﮐﯽ ﮊﺍﭘﻦ ﺑﺎ ﻣﺤﻮﺭﯾﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ۱۹۸۶ ﻭ ﺩﺭ ۱۵۶ ﻗﺴﻤﺖ ۱۵ ﺩﻗﯿﻘﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ ۸ . ۱۵ ﺗﺎ ۸ . ۳۰ ﺻﺒﺢ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺨﺶ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﮊﺍﭘﻦِ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮔﺬﺍﺭ ﺍﺯ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺭﻧﯿﺘﻪٔ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﯿﺠﯽ ﻭ ﺗﺎﯾﺸﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺭﯾﻦ ‏( ﻫﺎﻧﯿﮑﻮ ‏) ﺭﺍ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻭ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪٔ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺯﻥ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﯽﺁﯾﺪ . ﺍﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﺷﺒﮑﻪ ۲ ﺳﯿﻤﺎﯼ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﭘﺨﺶ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ .ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻗﺪﯾﻤﯽ .. ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺩﻫﻪ ﺷﺼﺖ .. ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﯼ .. ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﻧﮕﯿﺰ ..

Завантаження…

Завантаження…

Завантаження…

Завантаження…

Завантаження…

Виконується…

Завантаження списків відтворення…

برای آپلود ویدیو ، مدیریت کانال و مشاهده نظراتتان اکنون وارد سیستم شوید.

دانلود سریال هانیکو قسمت نوزدهم

0.035

برای آپلود ویدیو ، مدیریت کانال و مشاهده نظراتتان اکنون وارد سیستم شوید.

دانلود سریال هانیکو قسمت نوزدهم

0.028

دانلود سریـال جواهري درون قصر – دوبله فارسی – پخش شده از شبکه سوم سیمای جمـهوری اسلامـی ایران

بازيگران :

Li Young Ee , Ji Jin Hi , Lim Hoo , Lim Hiun Shil , ….

سریال داستان زندگی (هانیکو) – قسمت نوزدهم

 سال پخش : سریال داستان زندگی هانیکو قسمت یازدهم 1385

كارگردان : Li Biung Hoo

خلاصه :

Seriale Jadid va Besiar Zibayi Ro Baraton Amade Kardim Be Name Javaheri Dar Ghaasr (Doble Shode) In Serial Har Hafte Pakhsh Mishe Ma Ham Saay Mikonim Hamzan Baraton Bezarimesh.

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم

قسمت هفتم

قسمت هشتم

قسمت نـهم

قسمت دهم

قسمت یـازدهم

قسمت دوازدهم

قسمت سیزدهم

قسمت چهاردهم

قسمت پانزدهم

قسمت شانزدهم

قسمت هفدهم

قسمت هجدهم

قسمت نوزدهم

قسمت بیستم

قسمت بیست و یکم

قسمت بیست و دوم

قسمت بیست و سوم

قسمت بیست و چهارم

قسمت بیست و پنجم

قسمت بیست و ششم

قسمت بیست و هفتم

قسمت بیست و هشتم

قسمت بیست و نـهم

قسمت سی و ام

قسمت سی و یکم

سریال داستان زندگی (هانیکو) – قسمت نوزدهم

قسمت سی و دوم

قسمت سی و سوم

قسمت سی و چهارم

قسمت سی و پنجم

قسمت سی و ششم

قسمت سی و هفتم

قسمت سی و هشتم

قسمت سی و نـهم

قسمت چهل و ام

قسمت چهل و یکم

قسمت چهل و دوم

قسمت چهل و سوم

قسمت چهل و چهارم

قسمت چهل و پنجم

قسمت چهل و ششم

قسمت چهل و هفتم

قسمت چهل و هشتم

قسمت چهل و نـهم

قسمت پنجاه و ام

قسمت پنجاه و یکم

قسمت پنجاه و دوم

قسمت پنجاه و سوم

قسمت پنجاه و چهارم

گزارش خرابی

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Mon, 21 Jan 2019 23:57:00 +0000

دانلود کامل سریـال يوسف پيامبر با لینک مستقیم

دانلود با مناسب ترین کیفیت و لینک مستقیم

| سریـال درخواستی کاربران |

بازيگران : كتايون رياحي ، سریال داستان زندگی هانیکو قسمت یازدهم محمود پاك نيت ، جعفر دهقان ، زهرا سعيدي ، …

سال پخش : 1387

كارگردان : فرج الله سلحشور

زمان پخش : شب هاي جمعهخلاصه : این سریـال زندگی حضرت یوسف را از بدو تولد بـه نمایش مـی گذارد و…

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم

قسمت هفتم

قسمت هشتم

قسمت نـهم

قسمت دهم

قسمت یـازدهم

قسمت دوازدهم

قسمت سیزدهم

قسمت چهاردهم

قسمت پانزدهم

قسمت شانزدهم

قسمت هفدهم

قسمت هجدهم

قسمت نوزدهم

قسمت بیستم

قسمت بیست و یکم

قسمت بیست و دوم

قسمت بیست و سوم

قسمت بیست و چهارم

قسمت بیست و پنجم

قسمت بیست و ششم

قسمت بیست و هفتم

قسمت بیست و هشتم

قسمت بیست و نـهم

قسمت سی و ام

قسمت سی و یکم

قسمت سی و دوم

قسمت سی و سوم

قسمت سی و چهارم

قسمت سی و پنجم

قسمت سی و ششم

قسمت سی و هفتم

قسمت سی و هشتم

قسمت سی و نـهم

قسمت چهل و ام

قسمت چهل و یکم

قسمت چهل و دوم

قسمت چهل و سوم

قسمت چهل و چهارم

قسمت چهل و پنجم

گزارش خرابی

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 22 Jan 2019 06:52:00 +0000

دانلود کامل سریـال يوسف پيامبر با لینک مستقیم

دانلود با مناسب ترین کیفیت و لینک مستقیم

| سریـال درخواستی کاربران |

سریال داستان زندگی (هانیکو) – قسمت نوزدهم

بازيگران : كتايون رياحي ، سریال داستان زندگی هانیکو قسمت یازدهم محمود پاك نيت ، جعفر دهقان ، زهرا سعيدي ، …

سال پخش : 1387

كارگردان : فرج الله سلحشور

زمان پخش : شب هاي جمعهخلاصه : این سریـال زندگی حضرت یوسف را از بدو تولد بـه نمایش مـی گذارد و…

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم

قسمت هفتم

قسمت هشتم

قسمت نـهم

قسمت دهم

قسمت یـازدهم

قسمت دوازدهم

قسمت سیزدهم

قسمت چهاردهم

قسمت پانزدهم

قسمت شانزدهم

قسمت هفدهم

قسمت هجدهم

قسمت نوزدهم

قسمت بیستم

قسمت بیست و یکم

قسمت بیست و دوم

قسمت بیست و سوم

قسمت بیست و چهارم

قسمت بیست و پنجم

قسمت بیست و ششم

قسمت بیست و هفتم

قسمت بیست و هشتم

قسمت بیست و نـهم

قسمت سی و ام

قسمت سی و یکم

سریال داستان زندگی (هانیکو) – قسمت نوزدهم

قسمت سی و دوم

قسمت سی و سوم

قسمت سی و چهارم

قسمت سی و پنجم

قسمت سی و ششم

قسمت سی و هفتم

قسمت سی و هشتم

قسمت سی و نـهم

قسمت چهل و ام

قسمت چهل و یکم

قسمت چهل و دوم

قسمت چهل و سوم

قسمت چهل و چهارم

قسمت چهل و پنجم

گزارش خرابی

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 22 Jan 2019 06:52:00 +0000

مرورگر شما قادر به پخش ویدیو نمی باشد.

داستان زندگی هانیکو

برای ارسال نظر لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.

مرورگر شما قادر به پخش ویدیو نمی باشد.

داستان زندگی هانیکو

برای ارسال نظر لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.

سریال داستان زندگی (هانیکو) - قسمت نوزدهم

سریال داستان زندگی (هانیکو) – قسمت نوزدهم

0

پیشنهاد شده برای شما :
0 جمشید کاظمی ادرس ژانویه 29, 2019
برچسب ها :

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *