راههاي درمان کم خوني در بارداري

خواص دارویی و گیاهی :  كم خوني به هنگام بارداري عبارت است از كافي نبودن هموگلوبين به هنگام بارداري . هموگلوبين يك پروتئين درون گلبول هاي ق است كه اكسيژن را به بافت هاي بدن حمل مي كند. علايم شايع:حالت تنگي نفسخستگي ، ضعف ، يا غشرنگ پريدگي  علايم زير شيوع كمتري دارند:تپش قلب يا يك احساس و آگاهي غيرطبيعي از ضربان قلبالتهاب و دردناك بودن زبانتهوعسردردحالت فراموشي كه گاهي اتفاق مي افتددرد شكمي عللرژيم غذايي نامناسب و ناكافي كه آهن آن به قدر كافي نباشد.كمبود اسيدفوليكخون از دست دادن به علت خونريزي از بواسير يا خونريزي گوارشيپختن غذا بيش از اندازه ، كه موجب تخريب آهن و ساير موادمغذي در غذا مي شود.توجه داشته باشيد كه حتي اگر آهن و اسيدفوليك دريافتي كافي باشد، خانم باردار ممكن است دچار كم خوني شود، زيرا بارداري باعث تغيير در جذب مواد فوق مي شود. همچنين ، جنين مقداري از آهن و اسيدفوليك مادر را مصرف مي كند. عوامل افزايش دهنده خطرتغذيه نامناسب و ناكافي ، به خصوص كمبود چندين ويتامينسيگاركشيدن ، كه باعث كاهش جذب مواد مغذي مهم مي شود.مصرف الكل ، كه خود باعث نامناسب و ناكافي بودن تغذيه مي شود.سابقه هرگونه اختلالي كه باعث كاهش جذب مواد مغذي شود. پيشگيريغذاهاي حاوي آهن زياد...
0 حامد فواید،علائم،خواص فوریه 27, 2018

درمان کم خوني در دوران بارداري

خواص دارویی و گیاهی :  كم خوني به هنگام بارداري عبارت است از كافي نبودن هموگلوبين به هنگام بارداري . هموگلوبين يك پروتئين درون گلبول هاي ق است كه اكسيژن را به بافت هاي بدن حمل مي كند. علايم شايع:حالت تنگي نفسخستگي ، ضعف ، يا غشرنگ پريدگي  علايم زير شيوع كمتري دارند:تپش قلب يا يك احساس و آگاهي غيرطبيعي از ضربان قلبالتهاب و دردناك بودن زبانتهوعسردردحالت فراموشي كه گاهي اتفاق مي افتددرد شكمي عللرژيم غذايي نامناسب و ناكافي كه آهن آن به قدر كافي نباشد.كمبود اسيدفوليكخون از دست دادن به علت خونريزي از بواسير يا خونريزي گوارشيپختن غذا بيش از اندازه ، كه موجب تخريب آهن و ساير موادمغذي در غذا مي شود.توجه داشته باشيد كه حتي اگر آهن و اسيدفوليك دريافتي كافي باشد، خانم باردار ممكن است دچار كم خوني شود، زيرا بارداري باعث تغيير در جذب مواد فوق مي شود. همچنين ، جنين مقداري از آهن و اسيدفوليك مادر را مصرف مي كند. عوامل افزايش دهنده خطرتغذيه نامناسب و ناكافي ، به خصوص كمبود چندين ويتامينسيگاركشيدن ، كه باعث كاهش جذب مواد مغذي مهم مي شود.مصرف الكل ، كه خود باعث نامناسب و ناكافي بودن تغذيه مي شود.سابقه هرگونه اختلالي كه باعث كاهش جذب مواد مغذي شود. پيشگيريغذاهاي حاوي آهن زياد...
0 حامد فواید،علائم،خواص فوریه 27, 2018

درمان کم خوني در حاملگي

خواص دارویی و گیاهی :     كم خوني به هنگام بارداري عبارت است از كافي نبودن هموگلوبين به هنگام بارداري . هموگلوبين يك پروتئين درون گلبول هاي ق است كه اكسيژن را به بافت هاي بدن حمل مي كند. علايم شايع:حالت تنگي نفسخستگي ، ضعف ، يا غشرنگ پريدگي  علايم زير شيوع كمتري دارند:تپش قلب يا يك احساس و آگاهي غيرطبيعي از ضربان قلبالتهاب و دردناك بودن زبانتهوعسردردحالت فراموشي كه گاهي اتفاق مي افتددرد شكمي عللرژيم غذايي نامناسب و ناكافي كه آهن آن به قدر كافي نباشد.كمبود اسيدفوليكخون از دست دادن به علت خونريزي از بواسير يا خونريزي گوارشيپختن غذا بيش از اندازه ، كه موجب تخريب آهن و ساير موادمغذي در غذا مي شود.توجه داشته باشيد كه حتي اگر آهن و اسيدفوليك دريافتي كافي باشد، خانم باردار ممكن است دچار كم خوني شود، زيرا بارداري باعث تغيير در جذب مواد فوق مي شود. همچنين ، جنين مقداري از آهن و اسيدفوليك مادر را مصرف مي كند. عوامل افزايش دهنده خطرتغذيه نامناسب و ناكافي ، به خصوص كمبود چندين ويتامينسيگاركشيدن ، كه باعث كاهش جذب مواد مغذي مهم مي شود.مصرف الكل ، كه خود باعث نامناسب و ناكافي بودن تغذيه مي شود.سابقه هرگونه اختلالي كه باعث كاهش جذب مواد مغذي شود. پيشگيريغذاهاي حاوي آهن زياد...
0 حامد فواید،علائم،خواص فوریه 27, 2018
عوارض كم خوني در بارداري

عوارض كم خوني در بارداري

خواص دارویی و گیاهی :کم خونی(آنمی)   كم خوني به هنگام بارداري عبارت است از كافي نبودن هموگلوبين به هنگام بارداري . هموگلوبين يك پروتئين درون گلبول هاي ق است كه اكسيژن را به بافت هاي بدن حمل مي كند. علايم شايع:حالت تنگي نفسخستگي ، ضعف ، يا غشرنگ پريدگي  علايم زير شيوع كمتري دارند:تپش قلب يا يك احساس و آگاهي غيرطبيعي از ضربان قلبالتهاب و دردناك بودن زبانتهوعسردردحالت فراموشي كه گاهي اتفاق مي افتددرد شكمي عللرژيم غذايي نامناسب و ناكافي كه آهن آن به قدر كافي نباشد.كمبود اسيدفوليكخون از دست دادن به علت خونريزي از بواسير يا خونريزي گوارشيپختن غذا بيش از اندازه ، كه موجب تخريب آهن و ساير موادمغذي در غذا مي شود.توجه داشته باشيد كه حتي اگر آهن و اسيدفوليك دريافتي كافي باشد، خانم باردار ممكن است دچار كم خوني شود، زيرا بارداري باعث تغيير در جذب مواد فوق مي شود. همچنين ، جنين مقداري از آهن و اسيدفوليك مادر را مصرف مي كند. عوامل افزايش دهنده خطرتغذيه نامناسب و ناكافي ، به خصوص كمبود چندين ويتامينسيگاركشيدن ، كه باعث كاهش جذب مواد مغذي مهم مي شود.مصرف الكل ، كه خود باعث نامناسب و ناكافي بودن تغذيه مي شود.سابقه هرگونه اختلالي كه...
0 حامد فواید،علائم،خواص فوریه 27, 2018

درمان كم خوني در بارداري

خواص دارویی و گیاهی :  كم خوني به هنگام بارداري عبارت است از كافي نبودن هموگلوبين به هنگام بارداري . هموگلوبين يك پروتئين درون گلبول هاي ق است كه اكسيژن را به بافت هاي بدن حمل مي كند. علايم شايع:حالت تنگي نفسخستگي ، ضعف ، يا غشرنگ پريدگي  علايم زير شيوع كمتري دارند:تپش قلب يا يك احساس و آگاهي غيرطبيعي از ضربان قلبالتهاب و دردناك بودن زبانتهوعسردردحالت فراموشي كه گاهي اتفاق مي افتددرد شكمي عللرژيم غذايي نامناسب و ناكافي كه آهن آن به قدر كافي نباشد.كمبود اسيدفوليكخون از دست دادن به علت خونريزي از بواسير يا خونريزي گوارشيپختن غذا بيش از اندازه ، كه موجب تخريب آهن و ساير موادمغذي در غذا مي شود.توجه داشته باشيد كه حتي اگر آهن و اسيدفوليك دريافتي كافي باشد، خانم باردار ممكن است دچار كم خوني شود، زيرا بارداري باعث تغيير در جذب مواد فوق مي شود. همچنين ، جنين مقداري از آهن و اسيدفوليك مادر را مصرف مي كند. عوامل افزايش دهنده خطرتغذيه نامناسب و ناكافي ، به خصوص كمبود چندين ويتامينسيگاركشيدن ، كه باعث كاهش جذب مواد مغذي مهم مي شود.مصرف الكل ، كه خود باعث نامناسب و ناكافي بودن تغذيه مي شود.سابقه هرگونه اختلالي كه باعث كاهش جذب مواد مغذي شود. پيشگيريغذاهاي حاوي آهن زياد...
0 حامد فواید،علائم،خواص فوریه 27, 2018

درمان کم خوني در بارداري

خواص دارویی و گیاهی :كم خوني به هنگام بارداري عبارت است از كافي نبودن هموگلوبين به هنگام بارداري . هموگلوبين يك پروتئين درون گلبول هاي ق است كه اكسيژن را به بافت هاي بدن حمل مي كند. علايم شايع:حالت تنگي نفسخستگي ، ضعف ، يا غشرنگ پريدگي  علايم زير شيوع كمتري دارند:تپش قلب يا يك احساس و آگاهي غيرطبيعي از ضربان قلبالتهاب و دردناك بودن زبانتهوعسردردحالت فراموشي كه گاهي اتفاق مي افتددرد شكمي عللرژيم غذايي نامناسب و ناكافي كه آهن آن به قدر كافي نباشد.كمبود اسيدفوليكخون از دست دادن به علت خونريزي از بواسير يا خونريزي گوارشيپختن غذا بيش از اندازه ، كه موجب تخريب آهن و ساير موادمغذي در غذا مي شود.توجه داشته باشيد كه حتي اگر آهن و اسيدفوليك دريافتي كافي باشد، خانم باردار ممكن است دچار كم خوني شود، زيرا بارداري باعث تغيير در جذب مواد فوق مي شود. همچنين ، جنين مقداري از آهن و اسيدفوليك مادر را مصرف مي كند. عوامل افزايش دهنده خطرتغذيه نامناسب و ناكافي ، به خصوص كمبود چندين ويتامينسيگاركشيدن ، كه باعث كاهش جذب مواد مغذي مهم مي شود.مصرف الكل ، كه خود باعث نامناسب و ناكافي بودن تغذيه مي شود.سابقه هرگونه اختلالي كه باعث كاهش جذب مواد مغذي شود. پيشگيريغذاهاي حاوي آهن زياد...
0 حامد فواید،علائم،خواص فوریه 27, 2018

نشانه کم خوني در نوزادان

خواص دارویی و گیاهی :  چند هفته پیش، به پزشک کودکان مراجعه کردم تا بچه ام  را از نظر قد و وزن بررسی کند. در مطب وقتی دکتر از من پرسید بچه ات خوب شیر می‌خورد یا نه، با لحن گله‌آمیز گفتم: «هم کم‌ شیر می‌خورد، هم کم‌ می‌خوابد و هم مدام در حال نق زدن است. فکر کنم دارد دندان درمی‌آورد. راهی نشانم دهید تا درد دندانش کم شود.» دکتر برایش آزمایش خون تجویز کرد و خواست تا جواب آزمایش را هر چه سریع‌تر برایش ببرم. چند روز بعد که دوباره با جواب به مطب مراجعه کردم، متوجه شدم علائمی که از آن‌ها شکایت می‌کردم، ناشی از کم‌خونی  و پزشک دوز ‌آهن مصرفی او را بالا برد. این موضوع بهانه‌ای شد تا دقیق‌تر در مورد میزان شیوع کم‌خونی در شیرخواران با دکتر دلاور، متخصص اطفال صحبت کنم.آقای دکتر! آیا کم‌خونی در شیرخواران شایع است؟بله، بروز کم‌خونی در شیرخواران شایع است و بیش از درصد کودکان حتما کم‌خونی دارند اما اینکه چه درصدی از کودکان دچار کم‌خونی طبیعی‌اند و چقدر نیاز به مصرف دارو دارند، روشن نیست و آماری در این زمینه در کشور ما وجود ندارد.منظورتان از کم‌خونی طبیعی چیست؟وزن کودکان در ماهگی به طور طبیعی دو برابر...
0 حامد فواید،علائم،خواص فوریه 27, 2018

علايم كم خوني در نوزادان

خواص دارویی و گیاهی : علت کم‌خنی از دست دادن خون: خون ریزی متوالی در زمان‌های قاعدگی یا به دلیل زخم معده یا سرطان می‌تواند باعث فقر آهن و کم‌خونی در بدن شود. کمبود آهن در رژیم‌های غذایی: اگر مواد غذایی که روزانه مصرف می‌شود دارای مقدار کمی آهن باشد یا در رژیم غذایی گوشت را حذف کنیم یا در کودکان شیرخوار که فقط از شیر مادر استفاده می‌کنند، کمبود آهن به وجود می‌آید. خانم‌های باردار و مخصوصاً کسانی که در حال شیردهی هستند به دلیل سیستم عملکردی بدن چند برابر بیشتر از آقایان به آهن نیاز دارند و رژیم غذایی آنها باید غنی از آهن باشدمهمترین علامت کم‌خونی احساس خستگی زودرس و فرسودگی است. علائم دیگر شامل این موارد است: ضعف رنگ پریدگی غشا مخاطی و بستر ناخن و پوست ضربان نامنظم یا تند قلب کوتاهی نفس درد قفسهٔ سینه احساس سبکی در سر یا سرگیجه خفیف مشکلات شناختی بی‌حسی، کرختی یا سردی انتهای اندامها سردردممکن است در ابتدا کم‌خونی آنقدر خفیف باشد که متوجه علائم آن نشوید. اما شدت علائم با پیشرفت کم‌خونی افزایش می‌یابند. بی خوابی درشب هم علائم کم‌خونی می‌باشد. منبع : ویکی پدیاکم خونی
0 حامد فواید،علائم،خواص فوریه 27, 2018
عوارض کم خوني در نوزادان

عوارض کم خوني در نوزادان

خواص دارویی و گیاهی :کم خونی(آنمی)  چند هفته پیش، به پزشک کودکان مراجعه کردم تا بچه ام  را از نظر قد و وزن بررسی کند. در مطب وقتی دکتر از من پرسید بچه ات خوب شیر می‌خورد یا نه، با لحن گله‌آمیز گفتم: «هم کم‌ شیر می‌خورد، هم کم‌ می‌خوابد و هم مدام در حال نق زدن است. فکر کنم دارد دندان درمی‌آورد. راهی نشانم دهید تا درد دندانش کم شود.» دکتر برایش آزمایش خون تجویز کرد و خواست تا جواب آزمایش را هر چه سریع‌تر برایش ببرم. چند روز بعد که دوباره با جواب به مطب مراجعه کردم، متوجه شدم علائمی که از آن‌ها شکایت می‌کردم، ناشی از کم‌خونی  و پزشک دوز ‌آهن مصرفی او را بالا برد. این موضوع بهانه‌ای شد تا دقیق‌تر در مورد میزان شیوع کم‌خونی در شیرخواران با دکتر دلاور، متخصص اطفال صحبت کنم.آقای دکتر! آیا کم‌خونی در شیرخواران شایع است؟بله، بروز کم‌خونی در شیرخواران شایع است و بیش از درصد کودکان حتما کم‌خونی دارند اما اینکه چه درصدی از کودکان دچار کم‌خونی طبیعی‌اند و چقدر نیاز به مصرف دارو دارند، روشن نیست و آماری در این زمینه در کشور ما...
0 حامد فواید،علائم،خواص فوریه 27, 2018
علايم کم خوني در نوزادان

علايم کم خوني در نوزادان

خواص دارویی و گیاهی : چند هفته پیش، به پزشک کودکان مراجعه کردم تا بچه ام  را از نظر قد و وزن بررسی کند. در مطب وقتی دکتر از من پرسید بچه ات خوب شیر می‌خورد یا نه، با لحن گله‌آمیز گفتم: «هم کم‌ شیر می‌خورد، هم کم‌ می‌خوابد و هم مدام در حال نق زدن است. فکر کنم دارد دندان درمی‌آورد. راهی نشانم دهید تا درد دندانش کم شود.» دکتر برایش آزمایش خون تجویز کرد و خواست تا جواب آزمایش را هر چه سریع‌تر برایش ببرم. چند روز بعد که دوباره با جواب به مطب مراجعه کردم، متوجه شدم علائمی که از آن‌ها شکایت می‌کردم، ناشی از کم‌خونی  و پزشک دوز ‌آهن مصرفی او را بالا برد. این موضوع بهانه‌ای شد تا دقیق‌تر در مورد میزان شیوع کم‌خونی در شیرخواران با دکتر دلاور، متخصص اطفال صحبت کنم.آقای دکتر! آیا کم‌خونی در شیرخواران شایع است؟بله، بروز کم‌خونی در شیرخواران شایع است و بیش از درصد کودکان حتما کم‌خونی دارند اما اینکه چه درصدی از کودکان دچار کم‌خونی طبیعی‌اند و چقدر نیاز به مصرف دارو دارند، روشن نیست و آماری در این...
0 حامد فواید،علائم،خواص فوریه 27, 2018