آدرس اداره ثبت ناحیه یک شیراز

آدرس اداره ثبت ناحیه یک شیراز
آدرس اداره ثبت ناحیه یک شیراز

توسط تیم بازرسی اداره کل ثبت اسناد و املاک فارس صورت پذیرفت: بازدید از ادارات ثبت جهرم و خفر

مدیرکل ثبت فارس: نقش مهم دفاتر اسناد رسمی در حرکت به سوی ثبت نوین

مدیرکل ثبت فارس: صدور بالغ بر 165 هزار سند مالکیت کاداستری در راستای تثبیت مالکیت ها و تسهیل امور مراجعین در این اداره کل

مدیرکل ثبت فارس در بازدید از ادارات ثبت مناطق 1 و 5 شیراز: اولویت ادارات ثبت تثبیت مالکیت ها و ایجاد نظم حقوقی در این زمینه

مدیرکل ثبت فارس در نشست شورای اداری این اداره کل عنوان نمود: لزوم اهتمام واحدهای تابعه ثبتی این استان در عمل به تعهدات سازمانی

آدرس اداره ثبت ناحیه یک شیراز

مهدی اقبال

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان فارس

 

هاشم کارگر معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بازدید از اداره کل ثبت فارس با تأکید بر ضرورت همدلی و تعامل مطلوب کارکنان در انجام وظایف اداری خواستار سرعت بخشی در انجام فرایندها گردید و خاطر نشان نمود: با توجه به این که هدف غایی برنامه های تحولی سازمان ثبت افزایش اعتماد عمومی و ارتقای رضایتمندی جامعه از گستره خدمات ثبتی

مهدی اقبال مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس ضمن اشاره به صدور بیش از 191 هزار سند مالکیت کاداستری در 10 ماهه سال جاری در این استان بیان داشت: با توجه به نقش پراهمیت مستند سازی املاک جامعه در ایجاد ثبات و پویایی، در همه حال خود را ملزم به پاسخگویی بهینه و دفاع از حقوق ثبتی مردم می دانیم و با تمام وجود در مسیر ارتقای کیفیت و کمیت ارائه خدمات به مراجعین گام

 در این بخش شما می توانید با ادارات ثبت در ارتباط باشید.

 در این بخش شما می توانید با ادارات ثبت در ارتباط باشید.

در این بخش شما می توانید با ادارات ثبت در ارتباط
باشید.

در این بخش شما می توانید با ادارات ثبت در ارتباط باشید. 

 در این بخش شما می توانید با ادارات ثبت در ارتباط باشید. 

آدرس اداره ثبت ناحیه یک شیراز

در این بخش شما می توانید با ادارات ثبت در ارتباط باشید. 


   ‫ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻳﻚ ﺷﻴﺮاز

 ‫آدرس : ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻳﻤﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ(ﻫﻤﺖ حنوبی)

 ﺗﻠﻔﻦ: ۶۳۲۰۹۱۷ -۶۳۲۰۸۷۴

 ‫ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻼك ﻫﺎي : ﺑﺨﺶ 4 و ﺑﺨﺶ ۲3

آدرس اداره ثبت ناحیه یک شیراز

   ‫ﻧﺎﺣﻴﻪ دو ﺷﻴﺮاز

   ‫آدرس : ﺧﻴﺎﺑﺎن زﻧﺪ، روﺑﺮوي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻓﻘﻴﻬﻲ  ﺗﻠﻔﻦ:2344182 الی 2344183                    ‫

ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻼك ﻫﺎي : ﺑﺨﺶ 1 ، ﺑﺨﺶ 2 و اﺟﺮاﺋﻴﺎت 

 ‫ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻪ ﺷﻴﺮاز

  ‫آدرس : ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺻﺪرا ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﻛﻮﭼﻪ ﻻدن ﺗﻠﻔﻦ: ۶۴۱۳۲۵۲ 

 ‫ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻼك ﻫﺎي: 4 اﻟﻲ ۱۶ اﺻﻠﻲ از ﺑﺨﺶ 3 و ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻼك ﻫﺎي ﺑﺨﺶ 7

   ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭼﻬﺎر ﺷﻴﺮاز

  آدرس : ﺧﻴﺎﺑﺎن زﻧﺪ، روﺑﺮوي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻓﻘﻴﻬﻲ  ﺗﻠﻔﻦ:۲۳۳۸۸۶۱-۲۳۳۸۸۵۷

 ‫ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻼك ﻫﺎي :   ۱۷اصلی  اﻟﻲ آﺧﺮ ﺑﺨﺶ 3 و ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ

آدرس اداره ثبت ناحیه یک شیراز
آدرس اداره ثبت ناحیه یک شیراز
10

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.