آدرس اداره حقوقی بانک توسعه صادرات

آدرس اداره حقوقی بانک توسعه صادرات
آدرس اداره حقوقی بانک توسعه صادرات

در یک تعریف کلی “پولشویی” یا “تطهیر پول”، فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال 1390 مصوب شد.

1. بررسی پرونده‌های ارجاعی و اعلام نظر نسبت به نوع اقدامات حقوقی.
2. اقدام برای وصول مطالبات غیرجاری پرونده‌ای ارجاعی به اداره در چارچوب ضوابط و مقررات، اعم از پرونده‌های ریالی‌، ارزی‌، اعتبار اسنادی‌، ارز تنخواه‌، مطالبات بانک ناشی از قراردادهای تسهیلاتی به طرف خارجی در قالب اعتبار خریدار‌، آیین‌نامه صدور خدمات فنی و مهندسی و …
3. تهیه و تنظیم لوایح و اقامه دعاوی و تعقیب آنها برای حفظ مصالح بانک و پاسخ به دعاوی مطروحه از طرف اشخاص ثالث علیه بانک در مراجع ذی‌ربط.
4. نظارت بر نحوه کار وکلای بانک در مورد پرونده های ارجاعی به آنها و تهیه گزارش از عملکرد آنان در صورت لزوم.
5. مذاکرات اصلاحی با طرف دعوی (اعم از کیفری و مدنی و اجرائیه‌های ثبتی و نظیر آن) و سعی در حل و فصل آن و در صورت لزوم ارجاع به کمیته پیگیری مطالبات و یا گزارش به مقامات ذی‌ربط.
6. پیگیری و شرکت در جلسه‌های رسیدگی به دعاوی مطروحه له و علیه بانک به منظور دفاع از حقوق و منافع بانک در داخل کشور طبق مقررات جاری بانک و در خارج از کشور در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و موازین حقوقی و بین‌المللی.
7. درخواست صدور اجراییه برای وصول مطالبات بانک از دفاتر اسناد رسمی به استناد قراردادهای رهنی و اسناد ذمه‌ای و قراردادهای موضوع عملیات بانکی بدون ربا از دوایر اجرای ثبت و پیگیری کلیه مراحل اجرایی تا زمان صدور سند انتقال اجرایی و متعاقب آن تخلیه ملک مورد اجرا‌.
8. اظهارنظر و ارایه پیشنهادهای لازم در خصوص تعیین حق‌الوکاله دعاوی مالی و غیر مالی به تناسب نوع و کیفیت دعاوی مطروحه و با رعایت آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله مصوب ریاست محترم قوه قضاییه.
9. تعیین و اعزام نماینده حقوقی‌ به مراجع قضایی و ثبتی و سایر ارگان‌ها به منظور حل و فصل مسایل مطروحه یا انجام امور مربوط به اجراییات.
10. انجام اقدامات لازم در مورد پرداخت هزینه‌های مربوط به اسناد انتقالی مورد وثیقه از قبیل هزینه‌های اجرایی، نیم عشر دولتی، مالیات، عوارض شهرداری و سایر هزینه‌ها.
11. اظهارنظر در مورد انتخاب و صلاحیت وکلاء برای طرح دعاوی در مراجع ذی‌صلاح و ارجاع پرونده‌های دعاوی مطورحه به وکلای منتخب.
12. بررسی و اظهارنظر درخصوص اقامه دعاوی، ادامه پیگیری یا توقف دعاوی مطروحه در مراجع ذی‌صلاح و اعلام مراتب به مقام مافوق.
13. اظهارنظر در مورد مطالبات لاوصول بانک و ارایه گزارش لازم به منظور تعیین تکلیف آن به مقام مافوق.
14. اظهار نظر در خصوص احکام صادره از سوی مراجع ذی‌صلاح و نحوه اجرای آن از طریق بانک.
15. همکاری با روابط عمومی در زمینه تهیه جوابیه‌های که علیه بانک و اهداف آن در مطبوعات و رسانه‌ها منتشر شده.
16. بازداشت اموال مدیونین اعم از حقیقی و حقوقی در قبال احکام و اجراییه‌های صادره به نفع بانک در دوایر اجرایی دادگستری.
17. ثبت و مزایده و تقاضای حراج اموال بازداشتی یا مورد وثیقه و تنظیم سند انتقال و ارسال اسناد آن به واحدهای مربوطه.
18. ممنوع‌الخروج نمودن و رفع ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی.
19. انجام امور مربوط به تخلیه املاکی که اسناد مالکیت آنها از طریق مراجع قانونی به نام بانک صادر گردیده است‌.
20. انجام امور مربوط به استعلام حساب بدهکاران از شبکه بانکی کشور و اجرای فرامین مراجع قانونی در خصوص انسداد‌، رفع انسداد حساب، توقیف و آزاد سازی وجوه‌.
21. امضای صورتجلسات شرکت در مزایده پس از اخذ مجوزهای لازم از مدیریت عالی بانک‌.
22. انجام امور مربوط به جلب و بازداشت بدهکارانی که از طریق اعمال ماده 2 قانون اجرای برخی محکومیت‌های مالی حکم جلب و بازداشت ‌آنها صادر گردیده است‌.
23. پیگیری مراحل ابلاغ اظهارنامه‌های صادره از طرف بانک در محاکم دادگستری‌.
24. انجام مکاتبات لازم با بدهکاران (‌ارسال اخطار حسن نیت‌، ابلاغ مصوبات بانکها به آنها و…).
25. انجام مکاتبات لازم با مراجع دولتی و غیر دولتی و همچنین انجام مکاتبه با شعب و سایر ادارات بانک در خصوص آخرین وضعیت بدهکاران.
26. پیگیری حقوقی پرونده‌های مربوط به ارز تنخواه صادراتی.
27. شناسایی اموال بدهکاران و نیز بررسی‌ آخرین تغییرات اشخاص حقوقی بدهکار.
28. ارایه آمار آخرین فعالیت‌های قانونی انجام شده در خصوص پرونده‌های مطروحه به بخش‌های درون و برون‌سازمانی.
29. همکاری با سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان نهاد صالح جهت رسیدگی به پرونده‌های ارز تنخواه صادراتی انجام کلیه مراحل مربوط به فروش سهام توثیقی به همکاران در سازمان بورس اوراق بهادار و شرکت کارگزاری مربوط.
30. تنقیح قوانین و مقررات بر اساس قانون تـدوین و تنقیح قوانین و مقـررات کشور مـصوب 25 خردادماه 1389 و قانون اصلاح قانون مزبور و دستورالعمل‌های مربوط.

ویرایش دی ماه 95

در یک تعریف کلی “پولشویی” یا “تطهیر پول”، فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال 1390 مصوب شد.

1. تهیه، تنظیم، بررسی و اظهارنظر نسبت به مفاد کلیه قراردادهای داخلی و بین‌المللی و مشارکت فعال در مذاکرات قراردادهای مزبور و همچنین تهیه کلیه متون حقوقی از قبیل ضمانت‌نامه، تعهدنامه و …. طبق ضوابط و مقررات جاری بانک‌.
2. پاسخ به استعلامات و مکاتبات حقوقی واحدهای مختلف بانک و همچنین مراجع قانونی خارج بانک و همچنین استعلام موضوعات مختلف فیه از مراجع صالح قانونی.
3. ایجاد وحدت رویه حقوقی میان واحدهای مختلف بانک در مورد مسایل و معضلات حقوقی بانک و رفع ابهامات موجود.
4. ترهین اموال معرفی شده متعاقب ارزیابی کارشناسی و امضای اسناد رهنی در دفاتر اسناد رسمی.
5. تعیین و اعزام نماینده بانک به دفاتر اسناد رسمی و ارایه رهنمودهای لازم به آنان.
6. انجام امور مربوط به امضا‌ اسناد رسمی در رابطه با معاملات جاری، رهنی و نقل و انتقالات دارایی‌های بانک طبق ضوابط و مقررات مربوط.
7. پاسخگویی و اعلام نظر در مورد سوالات و مسائل مربوط به امور ثبتی و قراردادها از طرف واحدهای مختلف با رعایت کلیه جوانب امر در جهت حفظ حقوق و مصالح بانک.
8. امضای کلیه قراردادهای عادی (بیع نامه‌، اجاره نامه‌، تعهد به بیع‌، صلحنامه و…) که بواسطه احکام صادره تفویض می‌گردد.
9. شفاف¬سازی و تفسیر قوانین و مقررات.
10. بررسی و اظهار نظر در خصوص املاک همکاران بانک جهت ترهین و امضاء اسناد رهنی مربوط.
11. انجام مراحل مربوط به توثیق و انسداد سهام معرفی شده توسط مشتریان از قبیل اخذ وکالتنامه و مکاتبه با سازمان بورس اوراق بهادار جهت انسداد سهام.
12. ارجاع‌، بررسی واظهارنظر در خصوص ارزیابی املاک معرفی شده توسط مشتریان در جهت انجام مقدمات انعقاد قرارداد و ترهین املاک‌.
13. انجام کلیه تشریفات و ضوابط حقوقی مربوط به نقل و انتقال املاک بانک.
14. جمع‌آوری و بررسی روزنامه رسمی و اعلام قوانین و مقررات مصوب جدید به واحدهای ذی‌ربط بانک‌.
15. انجام امور مربوط به افزایش سرمایه و ثبت صورت‌های مالی بانک و اعلام آخرین تغییرات در اعضای هیات مدیره و سایر امور مورد نیاز در اداره ثبت شرکت‌ها.
16. بررسی معاهدات و موافقتنامه های بین‌المللی مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی‌، معاضدت قضایی، منع اخذ مالیات و تاسیس صندوق و بانک‌های مشترک.
17. انجام امور مربوط به مستندسازی اموال منقول و غیرمنقول بر اساس قوانین و مقررات مربوطه با همکاری سایر واحدهای بانک.
18. پشتیبانی، رسیدگی و پاسخگویی به کلیه امور مربوط به املاک و امور ثبتی.
19. رسیدگی به کلیه امور املاک و اراضی وقفی‌، صلحی و ….
20. شرکت در جلسات و ارایه نظریه حقوقی (Legal Opinion) در تمامی مواردی که بانک قرارداد بین‌المللی منعقد می‌نماید.
21. انعقاد قراردادهای وکالت برای طرح دعوی و نظارت بر طرح دعوی در کشورهای خارجی و همچنین نظارت بر تنظیم لوایح و دفاعیه های بین المللی که علیه بانک در محاکم خارجی طرح می‌گردد.
22. بررسی کلیات حقوقی و مسایل مربوط به تعارض قوانین نظام‌های حقوقی کشورهای طرف قراردادهای بین‌المللی در تمامی مواردی که قرار است بانک در کشوری معامله و یا یک عمل حقوقی انجام دهد.
23. بررسی نظام حقوقی و مقررات بانکی در تاسیس شعب خارج از کشور.
24. دفاع از بخشنامه‌ها‌، دستورالعمل‌ها، نظام‌نامه‌ها و عناوین مشابه در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع مربوط‌.
25. طراحی و پیشنهاد فرم‌های نمونه بانکی و بررسی و اظهار نظر در خصوص فرم‌ها و یا دستور العمل‌های داخلی بانک.
26. بررسی و اظهار نظر حقوقی در خصوص قراردادهای بین المللی (کارگزاری‌ها و همکاری‌های بانکی، فاینانس، ریفاینانس، بیع متقابل و …) و مشارکت فعال در مذاکرات مربوطه‌.
27. ارایه راهکارهای حقوقی در بخش‌های مختلف معاملات بین‌المللی از قبیل حواله‌های بین‌المللی، خرید سهام بانک‌های خارجی و مشارکت در آنها، قراردادهای جوینت ونچر یا تامین مالی‌، روش‌های پرداخت، ضمانتنامه‌ها،‌ داوری، اسناد تجاری‌، نمایندگی‌های تجاری.
28. تشکیل کمیته‌های مربوط به حقوق معاملات بین‌المللی با استفاده از استادان دانشگاه به منظور ارایه مشاوره در حوزه حقوق تجارت بین‌الملل‌.
29. طراحی و پیشنهاد قراردادهای نمونه بین‌المللی در بخش‌های مختلف با استفاده از نظرات استادان فن‌.
30. بررسی و اظهار نظر در خصوص ترهین اموال منقول و غیر منقول واقع در خارج کشور.
31. بررسی و اظهار نظر در خصوص قراردادهای خرید‌، اجاره‌، وکالت‌، مشاوره (کار) و … که موضوع آن خارج از کشور می‌باشد.
32. ارجاع، بررسی و اظهار نظر در خصوص ارزیابی املاک واقع در خارج کشور‌.
33. بررسی کلیات حقوقی و مسایل مربوط به تعارض قوانین نظام‌های حقوقی کشورهای طرف قراردادهای بین‌المللی.
34. بررسی قراردادهای مورد استفاده در بانک‌های کشور‌های مختلف و استفاده از تجربیات کشورهای اسلامی در تدوین و نگارش قراردادهای بین‌المللی بر اساس موازین اسلامی.
35. برنامه‌های هماهنگی امور آموزشی در قالب‌های همایش، کارگاه آموزشی و نشست حقوقی برای کارکنان.
36. اطلاع‌رسانی حقوقی در حوزه های مورد فعالیت بانک.
37. همکاری با مراکز علمی دانشگاهی و پژوهش کشور در زمینه توسعه حقوق بانکی‌.
38. بررسی و جمع‌آوری نظرات حقوقی مدیریت امور حقوقی و کمیسیون حقوقی بانک‌ها و انتشار آن در سطح بانک.
39. تنقیح قوانین و مقررات بر اساس قانون تـدوین و تنقیح قوانین و مقـررات کشور مـصوب 25 خردادماه 1389 و قانون اصلاح قانون مزبور و دستورالعمل‌های مربوط.

ویرایش دی ماه 95

در یک تعریف کلی “پولشویی” یا “تطهیر پول”، فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال 1390 مصوب شد.

در یک تعریف کلی “پولشویی” یا “تطهیر پول”، فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال 1390 مصوب شد.

در نهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانک های کشور، از پنج شعبه بانک توسعه صادرات ایران تقدیر به عمل آمد.

رییس شعبه کرمان بانک توسعه صادرات گفت: شعبه کرمان با پرداخت مبلغ 2.600 میلیارد ریال تسهیلات وجذب 250میلیارد منابع موفق شد اهداف ترسیم شده به منظور کمک به توسعه صادرات غیر نفتی در استان کرمان بویژه در بخش پسته و خرما را محقق نماید.

پیرو سفرهای استانی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران به شهرهای مختلف کشور، دکتر علی صالح آبادی درنخستین روزهای بهمن ماه جاری در سفر خود به استان فارس از دو مجموعه تولیدی و صادراتی بازدید کرد.آدرس اداره حقوقی بانک توسعه صادرات

رییس شعبه همدان بانک توسعه صادرات گفت: این شعبه با هدف حفظ اشتغال موجود و اشتغالزایی پایدار در استان که با توسعه صادرات محصولات تولیدی واحدها محقق می شود، همواره بعنوان یک بازوی توانمند در کنار تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان حاضر است.

در یک تعریف کلی “پولشویی” یا “تطهیر پول”، فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال 1390 مصوب شد.

در یک تعریف کلی “پولشویی” یا “تطهیر پول”، فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال 1390 مصوب شد.

آدرس اداره حقوقی بانک توسعه صادرات
آدرس اداره حقوقی بانک توسعه صادرات
10

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در ادرس

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.