آدرس بیمارستان امام خمینی کرمانشاه

آدرس بیمارستان امام خمینی کرمانشاه
آدرس بیمارستان امام خمینی کرمانشاه

برنامه کلینیک ویژه بیمارستان
برنامه درمانگاه و کلینیک فوق تخصصی چشم
اشتراک منابع اینترنتی

off-campus

مجـله های دانشـگاه

آمـــــوزش مــــداوم

فیـــــش حقــــــوقی

آدرس بیمارستان امام خمینی کرمانشاه

راهنمای فیش حقوقی

تقویم آموزشی مرکز 
مهــارتهای بالینـی

برنامه درمانگاه تخصصی

همایش های علوم پزشکی
پــــــزشکی بالینـی

استخدام در دانشگاه

پایگاه خبری-اطلاع رسانی وبدا کرمانشاه
سامانه پیامکی 101

بیمارستان پس از 40 سال

جالب ترین مطالب از بهترین سایت های خبری, تفریحی, گردشگری, سلامتی, آشپزی… ایرانی Iranian Infotainment

توسط
Mehdi Amiri مدیر سایت
·
منتشر شده 12. مارس 2017
· بروزرسانی شده 3. فوریه 2019

 

آدرس بیمارستان امام خمینی کرمانشاه

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1358باظرفیت 220 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 220 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ اورژانس ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی٬ مسمومیت ٬ سوختگی ٬ ICU

بیمارستان امام علی (ع)

این بیمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1378 باظرفیت 150 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 150 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ قلب ٬ جراحی قلب ٬ قلب کودکان ٬ ICU ٬ CCU ٬ Post CCU

بیمارستان چهارمین شهید محراب

این بیمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1367 باظرفیت 200 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 95 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: ارولوژی ٬ نفرولوژی ٬ پیوند اعضا ٬ اورژانس

بیمارستان دکتر بهشی

این بیمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1337 باظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 93 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: کودکان ٬ قلب ٬ اورژانس ٬ جراحی قلب ٬ CCU ٬ ICU

بیمارستان دکتر پرندیان

این بیمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1345باظرفیت 50 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 50 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬کودکان ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی

بیمارستان رازی

این بیمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1355 باظرفیت 90 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 80 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: کودکان ٬ نوزادان ٬ اورژانس ٬ ICU

بیمارستان سجاد

این بیمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1356باظرفیت 50 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 50 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق وبینی

بیمارستان سینا

این بیمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1354 باظرفیت 85 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 85 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: عفونی

بیمارستان شهدا

این بیمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است که در سال 1361باظرفیت 205 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 202 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ ارولوژ ی٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی

بیمارستان شهید فهمیده

این بیمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1352 باظرفیت 200 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 213 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ انکولوژی ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬ ICU

بیمارستان فارابی

این بیمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1360 باظرفیت 300 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 187 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: روانپزشکی ٬ نرولوژی ٬ اورژانس

بیمارستان معتضدی

این بیمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1335 باظرفیت 220 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 190 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: زنان وزایمان ٬ نوزادان

بیمارستان مهدیه

این بیمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بیمارستانی خیریه – درمانی است که در سال 1353باظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 64 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان اسلام آباد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1314 با ظرفیت تخت ثابت 120 ، تأسیس ، و در حال حاضر 120 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، روانپزشکی ، پوست ، قلب ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، Post CCU ، CCU

بیمارستان قدس پاوه

این بیمارستان در شهرستان پاوه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1348 با ظرفیت تخت ثابت 70 ، تأسیس ، و در حال حاضر 54 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

بیمارستان شهداء

این بیمارستان در شهرستان سر پل ذهاب واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1370 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 40 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان سنقر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1356 با ظرفیت تخت ثابت 65 ، تأسیس ، و در حال حاضر 65 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان معاون

آدرس بیمارستان امام خمینی کرمانشاه

این بیمارستان در شهرستان صحنه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1328 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 29 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان دکتر چمران

این بیمارستان در شهرستان کنگاور واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1351 با ظرفیت تخت ثابت 70 ، تأسیس ، و در حال حاضر 60 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان الزهرا (س)

این بیمارستان در شهرستان گیلانغرب واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1374 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 18 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

http://salamat-bashid.persianblog.ir/

 

برچسب‌ها: DoctorsHospitalsiranKermanshahآدرساطلاعاتبیمارستانپارس نیوزپزشکتخصصدارودرماندرمانگاهدکترشرحشماره تلفنعملکلینیکلازممداوامفیدنیازمندینیازمندیهای کرمانشاه


14. مارس 2017

 توسط
Mehdi Amiri مدیر سایت
· Published 14. مارس 2017


6. آگوست 2018

 توسط
Mehdi Amiri مدیر سایت
· Published 6. آگوست 2018


24. جولای 2018

 توسط
Mehdi Amiri مدیر سایت
· Published 24. جولای 2018

با سلام واقعا متاسف شدم ازسرویس جوابدهی تلفنی بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی یعنی یه بیمارستان در یه استان انقدر بی نظم خدا به داد مریضها برسه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

دنبال کنید:


خلاصه لیگ برتر ایران: فولاد – پرسپولیس

آموزش پر فروش ترين وخوشمزه ترين مرغ دنيا (مرغ ذغالی) جوادجوادی

موزیک ويديو جدید احسان خواجه امیری بنام شهر دیوونه

میخوام یک قلک بسازم با غزل شاکری

عوارض کمبود کلسیم در بارداری

۹ بیماری ناخن که باید جدی گرفته شود

دستور پخت خورشت جعفری

طرز تهیه مافین کدو سبز

زبان گوساله با سس قارچ

مرا دیوانه کردی ……

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

var sc_project=10554743;
var sc_invisible=0;
var sc_security=”b13259be”;
var scJsHost = ((“https:” == document.location.protocol) ?
“https://secure.” : “http://www.”);
document.write(“”);

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
google_ad_client: “ca-pub-5335703584961219”,
enable_page_level_ads: true
});

بیشتر

آخرین و دقیق ترین نرخ ارز آزاد در بازار ایران nerkhe arz Iran

آموزش پر فروش ترين وخوشمزه ترين مرغ دنيا (مرغ ذغالی) جوادجوادی

10 فوریه, 2019

دستور پخت خورشت جعفری

8 فوریه, 2019

طرز تهیه مافین کدو سبز

8 فوریه, 2019

زبان گوساله با سس قارچ

8 فوریه, 2019

میگو اسکامپی کبابی یک غذای شیک و خوشمزه با پختی آسان

7 فوریه, 2019

عوارض کمبود کلسیم در بارداری

8 فوریه, 2019

۹ بیماری ناخن که باید جدی گرفته شود

8 فوریه, 2019

با برداشتن 9 گام، جوان تر از سن واقعی تان به نظر برسید

7 فوریه, 2019

همه‌چیز درباره کلسترول و چگونگی کاهش آن

6 فوریه, 2019

خوردنی هایی که هرگز چاقتون نمیکنند!

5 فوریه, 2019

(sc_adv_out = window.sc_adv_out || []).push({
id : “520872”,
domain : “n.ads1-adnow.com”
});

هر گونه استفاده از مطالب این سایت, فقط با ذکر منبع آزاد میباشد.

نیرو گرفته از  – طراحی شده با قالب هیومن

آدرس بیمارستان امام خمینی کرمانشاه
آدرس بیمارستان امام خمینی کرمانشاه
10

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.