آدرس کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شیراز

آدرس کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شیراز
آدرس کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شیراز

 

متن گزارش یک.pdf

 

 

آدرس کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شیراز

شیرازبلوار کریمخان زند کوچه 42

تلفن :

32316320

32314530

32315847

فاکس :   32315056
استان فارس 


 صفحه قبل
 

مشخصات مديريت صندوق بازنشستگي کشوری در استان
فارس


آدرس کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شیراز

شیراز – خ فلسطین – هدایت شرقی – پلاک 176

آدرس


07132340188 , 07132354908

تلفن


عليمراد شيری

مدير

[email protected]

E-Mail

اطلاعات مربوط به مديريت صندوق بازنشستگی
کشوری در

استان فارس 


آدرس کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شیرازاز امام صادق (ع) که رسول خدا (ص) فرمود: 

ازتجلیل خدا است احترام کردن به مسلمان سپید موی 

 حرکت ورزشی برای افراد مسن
داشتن فعالیت بدنی مناسب برای افراد مسن بسیار مهم است،
زیرا باعث می شود که آنها دارای تحرک باشند و سالم زندگی کنند. این ورزش ها
را حداقل دو بار در هفته انجام دهید. لباس مناسبی بپوشید و در کنار خود
بطری آب بگذارید تا آب بدنتان کم نشود.

ورزش های نشسته

1- روی یک صندلی بنشینید و شانه هایتان آرام باشد.
دستان خود را به طرفین بدن باز کنید تا قفسه سینه به سمت جلو بیاید.
به آرامی قفسه سینه را به سمت جلو و بالا بدهید تا کشش قفسه سینه را احساس کنید.

2- روی یک صندلی بنشینید.
دست راست را بر شانه چپ و دست چپ را بر شانه راست بگذارید.
بدون اینکه پاهای خود را حرکت دهید، قسمت بالای بدن را به سمت راست بچرخانید و 5 ثانیه توقف کنید.
سپس به حالت اول برگردید و قسمت بالای بدن را به سمت چپ بچرخانید و 5 ثانیه توقف کنید.
این حرکت را 5 بار به سمت راست و 5 بار به سمت چپ انجام دهید.

3- روی یک صندلی بنشینید. دو طرف صندلی را با دستتان بگیرید.
با زانوی خمیده، یک پای خود را تا جایی که می توانید بالا بیاورید.
بعد پایتان را روی زمین بگذارید و با پای دیگر همین حرکت را انجام دهید.
5 بار هر کدام از پاها را به این روش بالا بیاورید.

4- روی یک صندلی بنشینید.
طرفین صندلی را بگیرید.
یک پای خود را با زانوی صاف از زمین بلند کنید و مطابق شکل، پنجه و پاشنه پای خود را حرکت دهید.
5 بار با پای راست این کشش را انجام دهید (یعنی پنجه و پاشنه خود را بکشید)
و بعد پای خود را زمین بگذارید و با پای چپ 5 بار این کشش را انجام دهید و
بعد پای خود را زمین بگذارید و دوباره 5 بار با پای راست و 5 بار با پای
چپ، این کشش را انجام دهید.

5- روی یک صندلی بنشینید. شانه ها پایین باشد.
دستانتان را در طرفین خود قرار دهید.
کف دستانتان رو به جلو باشد، هر دو دستانتان را باز کنید و بالا ببرید.
هنگامی که دستانتان را بالا می برید، دم کنید (نفستان را تو دهید) و هنگامی
که دستانتان را پایین می آورید، بازدم کنید (نفستان را بیرون دهید).
این حرکت را 5 بار انجام دهید.

 6- روی یک صندلی بنشینید. شانه ها به سمت پایین باشد و روبرو را نگاه کنید.
به آرامی سر خود را به سمت راست بچرخانید و 5 ثانیه در همان حالت بمانید و بعد به حالت اول برگردید.
سپس به آرامی سر خود را به سمت چپ بچرخانید و 5 ثانیه در همان حالت بمانید و بعد به حالت اول برگردید.
سه بار سر خود را به سمت راست و سه بار به سمت چپ بچرخانید.

7- روی یک صندلی بنشینید. روبرو را نگاه کنید.
با دست راست، شانه چپ را به طرف پایین بکشید و در همان حال به آرامی سرتان را به سمت راست کج کنید و 5 ثانیه در همین حالت بمانید.
سپس  با دست چپ، شانه راست را به طرف پایین بکشید و در همان حال به آرامی سرتان را به سمت چپ کج کنید و 5 ثانیه در همین حالت بمانید.
این حرکت را سه بار در طرفین انجام دهید.

 انعطاف پذیری

1- بایستید. پاها را به عرض شانه ها باز کنید و دستانتان در دو طرف بدنتان باشند.
دست چپ را به طرف پایین بکشید. باید در مفصل ران راست، احساس کشش کنید و 2 ثانیه در همین حالت بمانید.
سپس دست راست را به طرف پایین بکشید.
این حرکت را در هر سمت بدن، سه بار انجام دهید.

 2- کف دستانتان را روی دیوار بگذارید.
پای راست خود را خم کنید و یک گام با پای چپ به عقب بردارید و پای چپ را صاف نگه دارید.
کف هر دو پا باید بر روی زمین باشد.
در این حرکت، عضله ساق پای چپ کشیده می شود.
این کشش را برای هر پا، سه مرتبه انجام دهید.

تعادل

1- بایستید. هر دو پا را به هم بچسبانید. زانوها را کمی خم کنید.
پای راست را از پای چپ دور کنید.
سپس پای چپ را به پای راست برسانید.
با روش بالا، 10 قدم با پاهایتان بردارید.
2- بایستید و پای راست را بلند کرده و روی پای چپ بگذارید.

آدرس کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شیراز

بعد پای چپ را به پای راست بچسبانید.
می توانید دیوار و یا صندلی را بگیرید و این حرکت را انجام دهید.
هر چقدر فاصله پاهایتان کمتر باشد، تعادل شما بهتر می شود.

3- صاف بایستید.
به جلو نگاه کنید.
پاشنه پای راست را جلوی پنجه پای چپ قرار دهید (مثل بازی گردو شکستم).
بعد پاشنه پای چپ را چلوی پنجه پای راست قرار دهید.
می توانید دیوار و یا صندلی را بگیرید و این حرکت را انجام دهید.
5 قدم با این حرکت بردارید.

4- مقابل دیوار بایستید.
باید بازوها صاف و نوک انگشتان دست با دیوار تماس داشته باشند.
پای چپ را بالا آورید و زانوی پای راست را کمی خم کنید و 5 تا 10 ثانیه به همان حالت بمانید و بعد پای خود را بر زمین گذارید.
برای پای راست هم این حرکت را تکرار کنید.
این حرکت را سه بار در هر پا انجام دهید.

5- پای راست را روی یک پله قرار دهید.
سپس پای چپ را روی پله قرار دهید. طوری که هر دو پا روی پله باشند.
بعد پای چپ و سپس پای راست را پایین بیاورید.
5 بار این حرکت را در هر پا انجام دهید.

قدرتی

1- جلوی صندلی بنشینید. پاها را به عرض شانه باز کنید. به آرامی به جلو خم شوید.
به جلو نگاه کنید و از روی صندلی بلند شوید. از دستانتان برای بلند شدن استفاده نکنید.
5 بار این حرکت را انجام دهید.
هر چه آهسته تر این حرکت را انجام دهید، اثر بهتری خواهد داشت.

2- بایستید. دستانتان را پشت یک صندلی بگذارید.
پاها به عرض شانه ها باز باشند. باید پشتتان صاف باشد.
باسن را به سمت پایین فشار دهید.
به آرامی زانوها را خم کنید و بعد دوباره بایستید.
5 بار این حرکت را انجام دهید.

3- بایستید.
دستانتان را پشت یک صندلی بگذارید.
پاشنه پاها را از زمین بلند کنید.
5 بار این حرکت را انجام دهید.

4- بایستید.
دستانتان را پشت یک صندلی بگذارید.
پای راست را به طرف راست باز کنید. پشت و ران باید صاف باشند.
بعد به حالت اول برگردید.
پای چپ را به طرف چپ باز کنید. پشت و ران باید صاف باشند.
بعد به حالت اول برگردید.
5 بار این حرکت را انجام دهید.

5- بایستید و دستانتان را پشت یک صندلی بگذارید.
پای چپ را صاف به پشت و بالا ببرید. از خم شدن کمر جلوگیری کنید. 5 ثانیه در همین حالت نگه دارید.
ران و باسن در این حرکت کار می کنند.
با پای دیگر نیز همین حرکت را انجام دهید.
5 بار این حرکت را برای هر پا انجام دهید.

6- بایستید.
با آرنج صاف، کف دستانتان را روی دیوار بگذارید و انگشتان رو به بالا باشند.
با پشت صاف، آرنج ها را خم کنید و به دیوار نزدیک شوید.
سپس آرنج دست ها را صاف کرده و از دیوار دور شوید و به حالت اول برگردید.
این حرکت را سه مرتبه و هر مرتبه، 10 تا 15 بار تکرار کنید.

7- بایستید، پاها را به عرض شانه باز کنید.
دو وزنه (یا دو بطری آب) را در دستانتان نگه دارید.
دستانتان را در دو طرف بدن قرار دهید.
آرنج ها را خم کنید تا وزنه ها به شانه هایتان برسد.
بعد به آرامی دستانتان را پایین بیاورید.
این حرکت را می توانید نشسته نیز انجام دهید.
این حرکت را سه مرتبه و هر مرتبه، پنج بار تکرار کنید.

ناخن بخشی از دستگاه پوششی بدن است. بخش‌های دیگر این دستگاه شامل پوست، مو و غشاهای مخاطی هستند.

صفحات حفاظتی که ناخن نامیده می‌شوند، انتهای انگشتان دست و پا را
می‌پوشانند. ناخن ها اساسا از کراتین که یک پروتئین درشت مولکول در مو و
پوست است، تشکیل شده‌اند.

ناخن ها از ماتریکس که زیر یک چین پوستی به نام کوتیکول قرار دارد و از
لانولا (ماهک) که منطقه‌ای هلالی شکل در قاعده ناخن است، رشد می‌کنند.

ناخن ها منعکس کننده عادت های خوب و بد فـرد هستند . جدا از جنبه زیبایی،
ناخن هـا وظایف دیگری نیز بر عهده دارند، از جمله کمک به بــلند کردن
اجـسـام با ایجاد تکیه گاه برای بافت انگشتان، و یا دسـت کاری اجسام، و از
هـمـه مهم تر آن که ناخن هـا سلامت عمومی بدن را منعکس می کنند.نشانه ها را بخوانید

آیا می دانستید که ناخن های شما می توانند سرنخ هایی از سلامت کلی شما را ارائه دهند؟

وجود سفیدی در ناخن یا وجود اثر خفیفی از رنگ گلگون و یا مقداری ناهمواری در ناخن ها ممکن است نشانه ای از بیماری در بدن باشند.

مشکلات موجود در کبد، ریه ها و قلب می توانند در ناخن خود را نشان دهند.


۱- ناخن های رنگ پریده

گاهی اوقات ناخن های بسیار رنگ پریده می توانند نشانه ای از یک بیماری جدی باشند، مانند:


– کم خونی


– نارسایی احتقانی قلب


– بیماری های کبدی


– سوء تغذیه


۲- ناخن های سفید رنگ

اگر اغلب قسمت های ناخن، سفید همراه حاشیه ای تیره تر باشد، می تواند مشکلات کبدی مانند هپاتیت را نشان دهد.

در این تصویر شما می توانید زردی انگشتان که یکی دیگر از نشانه های مشکلات کبدی است را نیز مشاهده کنید.


۳- ناخن های زرد رنگ

یکی از شایع ترین دلایل زرد بودن ناخن ها، عفونت های قارچی است.

با بدتر شدن عفونت، بستر ناخن ممکن است فرو برود و ناخن ها ممکن است ضخیم تر شوند.

در موارد نادر، ناخن های زرد می توانند نشان دهنده یک بیماری جدی مانند
بیماری شدید تیروئید، بیماری های ریه،دیابت یا پسوریازیس باشند.


۴- ناخن های آبی رنگ (کبود)

ناخن با رنگ مایل به آبی می تواند به این معنا باشد که بدن اکسیژن کافی دریافت نمی کند.

همچنین می تواند نشان دهنده وجود یک عفونت در ریه مانند پنومونی باشد.

برخی از مشکلات قلبی نیز با ناخن های مایل به آبی همراه هستند.


۵- ناخن های با سطح ناصاف

اگر سطح ناخن موج دار و یا حفره دار باشد، این امر ممکن است نشانه اولیه پسوریازیس و یا آرتریت های التهابی باشد.

تغییر رنگ ناخن شایع است. پوست زیر ناخن می تواند به رنگ قهوه ای مایل به قرمز به نظر برسد.


۶- ناخن های ترک خورده و یا دو نیم شده

ناخن های خشک و شکننده که دائما دچار ترک یا دو نیم شدن می شوند، با بیماری تیروئید مرتبط می باشند.

ترک یا شکاف ناخن در ترکیب با رنگ زرد، بیشتر احتمال یک عفونت قارچی را مطرح می کند.


۷- چین ناخن پف دار

اگر پوست اطراف ناخن، قرمز و پف کرده به نظر برسد، به عنوان التهاب ناخن شناخته می شود.

ممکن است ناشی از لوپوس و یا یکی دیگر از بیماری های بافت همبند باشد.

عفونت نیز می تواند باعث قرمزی و التهاب ناخن شود.


۸- خطوط تیره در زیر ناخن

خطوط تیره در زیر ناخن باید در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرند. آنها اغلب
در ملانوم که خطرناک ترین نوع سرطان پوست است ایجاد می شوند.


۹- ناخن های جویده شده

جویدن ناخن ها ممکن است چیزی بیش از یک عادت قدیمی نباشد، اما در برخی موارد آن را نشانه ای از اضطراب دائمی می دانند.

ناخن جویدن و کندن ناخن با اختلال وسواس نیز در ارتباط است.

اگر شما نمی توانید جویدن ناخن را متوقف کنید، بهتر است با پزشک خود مشورت نمایید.


ناخن ها فقط بخشی از پازل هستند

اگرچه تغییرات ناخن همراه با بسیاری از بیماری ها اتفاق می افتند، اما این تغییرات به ندرت اولین علامت بیماری می باشند.

از طرفی بسیاری از ناهنجاری های ناخن بی ضرر هستند، مثلا همه افرادی که ناخن سفید دارند مبتلا به هپاتیت نمی باشند.

اگر شما در مورد ظاهر ناخن های خود نگران هستید، با یک پزشک متخصص پوست مشورت کنید.

چه کنیم که پیری زود سراغمان نیاید؟

روان‌شناسان یکی از علت‌های مهم که در پیدایش
پیری زودرس نقش دارد را تنش‌ها و شوک‌های عصبی دانستند.اگر ایمان را در خود پرورش
دهیم باور می‌کنیم موجودات به سمت کمال خود حرکت می‌کنند و هرچه برای ما و خانواده
و نزدیکان پیش می‌آید می‌تواند از ما انسانی بهتر بسازد، نه انسانی افسرده و شکست
خورده.

احساسات بد شما را پیر می‌کند

تحقیقات
در مورد بیماری‌هایی که ریشه در روح و روان آدمی دارد ما را به این احتمال می‌رساند
که خلق و خوی تند، کینه‌ها، نفرت‌ها و حسادت به دیگران ردپای آتشین خود را بر چهره
می‌گذارند و ما را زودتر پیر می‌کنند؛ یعنی رفته‌ رفته شما شبیه افکارتان می‌شوید.
خطوط اخم، تفکر، حالت‌هایی از دندان‌ قروچه و خیلی چیزهای دیگر در چهره شما ابدی
می‌شود و می‌تواند ردپای پیری را در شما ایجاد کند.

بنابراین
اگر از پیری زودرس می‌گریزید آرامش خود را حفظ کنید و بگذارید زیبایی روحتان چهره‌تان
را نیز بیاراید.

برای جوانی بخورید

جوان‌ماندن
تا حد زیادی به تغذیه ما بستگی دارد. کمبود آب و سوءتغذیه میتواند کودکان را هم
مانند پیرانی کهنسال جلوه می دهد.

برنامه
غذایی خود را از تمام گروه‌های غذایی ترتیب دهید.

6 تا 8 لیوان آب یا مواد آبکی میل کنید.

پروتئین‌ها
و ویتامین‌های A، C و E با عوامل
ایجاد پیری در بدن مقابله می‌کنند.

ویتامین
A  در جگر، شیر، زرده تخم‌مرغ و سبزیجات تازه مانند هویج، اسفناج و تره وجود
دارد. اما اگر کلسترول خون دارید از تخم بلدرچین استفاده کنید و دور جگر را خط
بکشید و نیاز خود را با سبزیجات تازه رفع کنید. این ویتامین در ترمیم بافت‌های بدن
نقش بسیار پر اهمیتی دارد. ویتامین A نوسازی
پوست را افزایش دهد.

ویتامین
C نیز در
مکانیسم تولید کلاژن نقش دارد و مصرف آن به کشسانی پوست کمک ‌کرده و از بروز پارگی
و زخم جلوگیری می‌کند. اغلب میوه‌ها و سبزی‌های تازه این ویتامین را در خود دارند.

روغن
جوانه گندم، سویا، بادام، گردو، فندق، ذرت، دانه کتان و زیتون که حاوی ویتامین E هستند نیز
به جوان‌ماندن شما کمک می‌کنند.

انگور،
کشمش، آلبالو، نارنگی، پرتقال، گریپ فروت ، لیموترش ، جعفری، یونجه، اسفناج، کلم
بروکلی، تره، نعنا، مرزه، برگ چغندر و ریحان از سایر خوردنی‌هایی هستند که می‌توانند
به جوان‌ماندن شما کمک بسیاری  کنند.

دشمنان جوانی

1- بیش از
یک‌ ربع در معرض آفتاب تند و مستقیم بودن در روز می‌تواند شما را پیر کند.

2-کمتر از
8 ساعت خواب پیوسته و منظم شبانه نیز دشمن دیگر جوانی شما است.

3-کاهش و
اضافه‌کردن وزن در زمانی کوتاه دشمن دیگر شما است. اگر این نوسان وزن ادامه پیدا
کند خیلی زود پوستتان شل و آویخته می‌شود.

4-استروژن
زیر پوست بانوان نیز در بافت چربی جمع می‌شود و اگر آن دو را از دست بدهید کلاژن‌سازی
را از دست داده‌اید و پوستتان چروکیده می‌شود.

 نخوردنی‌ها

 1-کمتر از
غذاهای کنسرو‌ شده استفاده کرده و بیشتر غذاهای تازه مصرف کنید.

2-از مصرف
چای پر رنگ و قهوه به مقدار زیاد بپرهیزید.

3-غذا را
با عجله یا جلوی تلویزیون و مانیتور نخورید.

4-مصرف
سیگار را در اولین فرصت قطع کنید.

5-سوسیس و
کالباس را محدود کنید و در یک کلام سالم غذا بخورید .

6-آخرین
توصیه این‌ که با ورزش جسم خود را جوان نگه دارید.

 راههای جلوگیری از پیری زود رس

 راههای
جلوگیری از پیری زود رس متفاوت است. ولی مهمترین انها به سه چیز مربوط می شود.

اول از
همه برای جلوگیری از پیری زود رس غصه نخورید . غم و غصه صورت را پیر میکند و بدن
را بیمار.

دوم
اینکه تغذیه مناسب داشته باشید. قند و روغن همه سم است. شکر سم است. این ها را تا
میتوانید کم کنید. چاقی دشمن سلامتی است.

سوم
اینکه هر روز نرمش کنید. چه پیاده روی  چه درازونشست هر چیزی. فقط به
بدنتان تحرک بدهید تا خشک نشود.

خیالتان
راحت با این سه اصل حتما جوان تر میمانید.

 
رژیم غذایی رابطه نزدیکی با سلامت کلیه دارد. کمبود مواد مغذی ضروری می
تواند علت بیماری های کلیه و نارسایی آن باشد. افراد در مراحل پیشرفته
بیماری کلیوی نیاز به استفاده از رژیمی برای جلوگیری از نارسایی کلیه
دارند.تغذیه کلیه

شرایط تغذیه کلیه بسته به مرحله بیماری دارد. با این حال، خوردن غذاهایی
که پتاسیم، سدیم و فسفرکمی دارد به طور کلی می تواند از هر ناهنجاری در
عملکرد کلیه جلوگیری کند ؛ برای داشتن کلیه های سالم بایستی تغذیه ای مناسب
و دوست دار کلیه داشته باشید طبق آنچه در این بخش خواهیم گفت.

 پیر شدن و به قولی پا به سن گذاشتن در نظر بسیاری از افراد پیامد ناگواری
است و شاید برای بسیاری دیگر حتی به یک کابوس مبدل شده باشد، اما نکته‌ای
که وجود دارد این است که این مقطع از زندگی انسان برای همه پیش می‌آید و
خواه ناخواه باید با آن روبرو شویم، اما چطور می‌توانیم این تقابل را شیرین
و لذت بخش نماییم؟

پیری یک روند انکارناپذیر است که گریبان هر فردی را می
گیرد، اما سرعت آن در افراد متفاوت است. نتایج یک تحقیق بین‌المللی نشان
می‌دهد که سرعت پیر شدن افراد با یکدیگر تفاوت بسیار زیادی دارد و روند
پیری در سنین متفاوت و با سرعت متفاوت آغاز می‌شود. این محققان حدود هزار
نفر را که همگی در یک سال (۷۳–۱۹۷۲) در نیوزیلند متولد شده بودند از بدو
تولد زیر نظر گرفته و سپس میزان پیری آن‌ها را در سنین ۲۶، ۳۲ و ۳۸ سالگی
ارزیابی کردند. این ارزیابی، شامل بررسی ۱۸ عامل مربوط به بیماری‌های مزمن
ناشی از افزایش سن بود که شاخص‌هایی همچون کارکرد دستگاه تنفس، قلبی و
عروقی، کلیوی، کبدی، سیستم ایمنی، سلامت دندان و لثه و میزان تخریب DNA را
در برمی گرفت. در این تحقیق همچنین کاهش فعالیت جسمی و ذهنی و تصور این
افراد از جوانی یا پیری خودشان نیز در نظر گرفته شد.

در زمانی که محققان ارزیابی‌های مربوط به سن زیستی این افراد را انجام
می‌دادند، سن زیستی برخی از آن‌ها حتی یک سال هم بیشتر نشد، اما برخی تا سه
سال پیرتر شدند. پروفسور تری مافیت از پژوهشگران این تحقیق گفت: هر جنبه
زندگی که از سن تقویمی استفاده کنیم، به خطا می‌رود و اگر دربارهٔ سن زیستی
بیشتر بدانیم، عدالت و برابری بیشتر رعایت خواهد شد.

گروهی از محققان مرکز ملی تحقیقان سرطان اسپانیا اقدام به انتشار یک
مقاله کرده اند که طول عمر را در پستانداران در یک سطح مولکولی به اندازه
تلومر‌ها به عنوان پایانه فیزیکی کروموزم‌های خطی که دربرگیرنده کد‌های
تکراری dna هستند، نسبت داده اند.

ماریا بلاسکو رئیس این گروه تحقیقاتی اظهار کرد: ما سرعت پیر شدن را
بررسی می‌کنیم چرا که پیر شدن ارگانیسم‌ها عامل ریسک اصلی برای بسیاری از
انواع بیمار‌ها از جمله سرطان است. موش‌هایی که تلومرهایشان سریعتر کوتاه
شود به طور متوسط ۳۰ درصد کوتاه‌تر عمل می‌کنند و زودتر پیر شده و سرطان
می‌گیرند. این امر به ما نشانه‌ای درباره سرعت پیرشدن می‌دهد.

رابرت مرشاند ۱۰۰ ساله که ۵۱ کیلوگرم وزن دارد، در زمان جوانی خود مشت
زن بوده و ۳۰۰ دور پیست دوچرخه سواری را درشهر لیون در مرکز فرانسه در عرض ۴
ساعت و ۱۷ دقیقه و ۱۷ ثانیه طی کرده است که برای سن وی یک رکورد رسمی
محسوب می‌شود.

وی می‌گوید: این کار را برای قهرمان بودن انجام نمی‌دهم. می‌خواهم ثابت
کنم که با داشتن بیش از صد سال، هنوز می‌توان دوچرخه سواری کرد.

سرزنده بودن مرشاند توجه دانشمندان موسسه ملی تحقیقاتی اینسرم را به خود
جلب کرده است. آن‌ها هر سه ماه یک بار او را تحت آزمایش‌های مختلف قرار
می‌دهند تا راز طول عمر و سلامتی وی را کشف کنند.

وجود تلومر به عنوان سپر حفاظتی برای محافظت از ژنوم سلول یوکاریوتی
اهمیت حیاتی دارد و کاهش زیاد طول تلومر منجر به از بین رفتن توانایی
عملکرد این ساختار در انجام وظایف خود شده و درنهایت سلول را به سوی نابودی
می‌برد.

این اتفاق در بدن موجودات زنده (in vivo) نیز رخ می‌دهد و تحقیقات
ارتباط طول عمر موجودات زنده پرسلولی و کاهش طول تلومر را نشان می‌دهند. به
عنوان مثال در یک بررسی بر روی موش صحرایی مشاهده شد که کاهش طول عمر
تلومر در بافت‌های سوماتیک این جانور در جنس نر بیشتر (سریعتر) از جنس ماده
است و این مطلب با طول عمر آن‌ها که در ماده‌ها بیش از نر‌ها است مطابقت
دارد.

همین مسئله باعث شد که بحث‌هایی در رابطه با افزایش مدت عمر بشر و حتی
جاودانگی بشر مطرح شود و دانشمندان در تلاش هستند که ابتدا اینکار را با
ساختن حیوانات آزمایشگاهی مثلا موش‌هایی با عمر‌های طولانی‌تر از حد معمول
به مرحله عمل برسانند.

سن و سال هیچ اهمیتی ندارد و چیزی نیست جز یک عدد! خیلی موارد در زندگی
ما هستند که نمی‌توانیم کنترلی روی آن داشته باشیم مثل زمان، خانواده و
شرایط فیزیکی‌ای که با آن متولد می‌شویم. در این میان اهمیت سن ما مثل
اهمیت رنگ چشم‌ها یا نام پدر و مادر ما است. چه فرقی می‌کند که با چشم‌های
آبی، مشکی یا قهوه‌ای متولد شویم؟ مهم این است که بتوانیم با آن چشم‌ها
ببینیم. چه اهمیت دارد که نام پدر و مادر ما چه باشد؟ مهم این است که آن‌ها
چه جور آدم‌هایی باشند. سن هم این گونه ساده و بی اهمیت است. مهم نیست ۲۰
ساله باشید یا ۴۰ ساله یا ۸۰ ساله. سن و سال، شخصیت شما را تعیین نمی‌کند و
خیلی چیز‌های مهم دیگری وجود دارد که شما را شکل می‌دهد؛ مثل رفتار تان،
تلاش تان، هدف‌های شما و تمام آن چیز‌هایی که در کنترل شما است؛ مثل طرز
فکر و عملکردتان.

شک نکنید که با تمام تیرگی‌های موجود در زندگی، خصوصا در شرایط سخت،
نقاط روشنی هم وجود دارد. نقاطی که باید توان دیدن آن‌ها را داشته باشید.
می‌پرسید مثلا؟ جواب می‌دهم مثل طلوع آفتاب، آخرین باری که طلوع آفتاب را
دیدید چه زمانی بود؟ آخرین باری که به نور روی درخت‌ها نگاه کردید چه زمانی
بود؟ آخرین باری که ماه و ستاره‌ها را دیدید چه زمانی بود؟ اهل طبیعت
نیستید؟ از آن‌ها لذت نمی‌برید؟! ایرادی ندارد. آخرین فیلمی که دیدید، چه
بود؟ آخرین کتابی که از خواندن آن لذت بردید؟ زندگی با همین کار‌های ساده
می‌تواند زیباتر شود. با کارهایی، چون یک مهمانی دوستانه. شاید احساس پیری
شما ناشی از تنهایی تان باشد. شاید تنها مانده اید فکر می‌کنید من ۵۲ ساله
شدم، اما اگر در جمع دوستان تان بروید، از حس تنهایی و افسردگی سن و سال
بیرون بیایید و به خودتان بخندید که درگیر اعداد و رقم‌ها شده اید. خودتان
را محبوس تنهایی تان نکنید. دیوار تنهایی را با دوستان تان بشکنید، دوستانی
که روز‌های زیادی است از آن‌ها بی خبر هستید. اگر دسترسی به آن‌ها مشکل
است لباس بپوشید و راهی مغازه سرکوچه شوید و برای خودتان یک خوردنی که
مربوط به روز‌های کودکی تان است را بخرید. نمی‌دانید این کار در حد معجزه
می‌تواند به شما کمک کند و حس خوبی را به شما بازگرداند.

تا زمانی که شما سالم هستید و مشکل خاصی ندارید، می‌توانید تمام
کار‌هایی را که در سال‌های قبل انجام می‌داده اید و برای شما جالب بوده را
انجام دهید. حتی کار‌هایی را که دوست داشتید، انجام بدهید، اما موقعیت آن
را پیدا نکردید مثل استفاده از کامپیوتر. نگران نباشید، نترسید قرار نیست
هوش فوق العاده‌ای داشته باشید، برای کار با کامپیوتر یا یادگیری یک زبان
تازه… کافی است آرزو‌های تان را بخواهید و تلاش کنید به آن‌ها برسید.

ویتامین‌های لازم را به بدن تان برسانید و غذای سالم بخورید. در خانه یا
ورزشگاه برنامه‌ای برای فعالیت بدنی تان بریزید. در تنهایی تان موسیقی
ملایمی گوش کنید.

گذشته مهم است، اما نه به اندازه امروز و زمان حال. مدام به آن چیزی که
در گذشته اتفاق افتاده فکر نکنید، برای امروز زندگی کنید. تنها چیزی که
نمی‌توان تغییر داد گذشته است. با بازگشتن به گذشته چه کاری را از پیش
می‌برید جز از دست دادن زمان حال؟ آینده هم که هنوز نیامده و در راه است،
بنابراین تنها من و شما امروز را داریم. پس بیایید از امروز لذت ببریم.
بگذارید گذشته بگذرد و برای آینده برنامه ریزی کنید.

حل جدول، چیدن پازل، یادگیری زبان، جور کردن یک سرگرمی همیشه ممکن نیست،
اما راه‌هایی هستند برای ورزش دادن مغز. گشت و گذار در وب سایت‌ها و کسب
اطلاعات جدید می‌تواند مغز شما را تکان بدهد، در حالی که اگر هر روزتان مثل
دیروز بگذرد ناگهان به خودتان می‌آیید و می‌بینید شما مغزی دارید که ۲۰
سالی است به روز نشده. شما با این مغز کهنه نمی‌توانید همپای آدم‌های امروز
باشید. آدم‌های به روز که تفاوت سنی با شما ندارند، اما به دلیل اطلاعاتی
که دارند با شما فاصله گرفته اند، همین فاصله است که موجب می‌شود احساس
پیری و کهنگی به شما دست بدهد.

لازم نیست ریز به ریز جزییات اخبار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را بدانید،
اما با مروری کلی بر اخبار می‌توانید موضوعاتی برای صحبت کردن با دیگران
پیدا کنید.

به روز بودن در زمینه سلامت، مد، کامپیوتر، سیاست و اقتصاد جالب است.
شما می‌توانید خبر‌های جدید درباره روش‌های جدید پزشکی را به اعضای خانواده
و همسایه تان منتقل کنید و همیشه حرفی تازه برای گفتن داشته باشید،
حرف‌هایی که شما را در یادشان ثبت می‌کند و آن‌ها همیشه شما را با خبر‌های
تازه به یاد می‌آورند.

شما آدمی به روز و تازه هستید و هیچ وقت پیر نمی‌شوید.

روزنامه‌ها معمولا فهرستی از برنامه‌هایی که قرار است در روز‌های آینده
برگزار شود را دارند. مثل برنامه سینماها، تئاتر، سالن‌های موسیقی و حتی
برنامه‌های رایگان مربوط به شهرداری مثل نمایشگاه گل و گیاه. یکی از این
برنامه‌ها می‌تواند برای شما لذت بخش باشد و وقتی شما از زندگی لذت ببرید
دیگر به فکر سن و سال تان و حساب روز و ماه و سال نمی‌افتید.

 انارها پر از مواد مغذی مورد نیاز برای سلامت بدن هستند. آنتی اکسیدان های
مختلف در آن ها از قلب محافظت و از سرطان جلوگیری می‌کند. انار غنی از
ویتامین ث و آنتی اکسیدان ها هستند، می توانند به تاخیر علائم پیری کمک
کنند، این آنتی اکسیدان ها با التهاب پوست و درمان آکنه و خال های تیره
مبارزه می‌کنند.

ویتامین ث موجود در انار یک ماده مغذی بسیار مهم برای سلامتی پوست است.
هم چنین آنتی اکسیدان‌های داخل این میوه مانند پروانتوسیانیدین و فلاونوئید
با به تاخیر انداختن علایم پیری ( مانند چین و چروک ) برای پوست عالی عمل
می کنند.

می توانید 2 قاشق سوپ خوری پودر پوست انار را با 1 قاشق سوپ خوری عصاره
لیمو و عسل ترکیب کنید به خوبی مخلوط تا خمیر نرمی را شکل دهید. این را به
صورت و گردن بمالید و بگذارید 15 دقیقه بماند. با آب ولرم بشویید. این کار
می تواند لکه های تیره را پاک کند و رنگ دانه ها را درمان و حتی پوست را
روشن کند هم چنین خاصیت ضد پیری دارد.

آنتی اکسیدان قوی در انار ، فولیکول های مو را تقویت می کنند و گردش خون
را بهبود می بخشند. روغن دانه به عنوان یک درمان موثر برای مو های مجعد،
خشک و نامرتب شناخته می شود

عصاره انار ، ضایعات و تورم رگ های خونی را کاهش می دهد و فشار خون بالا
را کاهش می دهد. انار به عنوان آسپرین طبیعی عمل می کند، خون را رقیق می
کند و در نتیجه جریان خون در بدن را بهبود می بخشد

این آنتی اکسیدان ها در این عصاره رادیکال های آزاد را از بین می برد و
مانع رشد سلول سرطانی می شود . گفته می شود که عصاره انار، القا کننده
آپوپتوز است که در آن سلول های سرطانی خود را از بین می برند. این میوه در
پیش گیری از سرطان پروستات و سینه بسیار مفید است

مصرف بیش از حد این میوه باعث اختلالات بسیاری می شود. برخی از آن ها
حالت تهوع، استفراغ، درد شکم و اسهال هستند. اما این علائم معمولا پس از
چند ساعت فرو می نشیند . مصرف بیش از حد انار نیز می تواند دستگاه گوارش را
تحریک کند.آلرژی

مصرف این میوه نیز باعث بروز بسیاری از علائم می شود که به آلرژی منجر
می شوند. این نشانه ها عبارتند از : بلعیدن دردناک، خارش، مشکلات پوستی،
تورم صورت، سختی در تنفس، درد و تورم در دهان.

 وجه تسمیه استانبولی‌پلو به درستی مشخص نیست. اصولا ترک‌های ترکیه، برنج
را به صورت پلو، یعنی مخلوط با گوشت، سبزیجات و موادی از این قبیل تهیه
می‌کنند، پس شاید این پلوی لذیذ و ساده، یک غذای وارداتی باشد. استانبولی
پلو، غذایی است آسان که تقریبا همه‌تهیه آن را بلد هستند، اما هر غذای
آسانی هم برای خودش راز و رمزهایی دارد که با رعایت آنها، خوشمزه‌تر
می‌شود.

مواد لازم برای 4 نفر:

برنج: 3 پیمانه، 300 گرم پیاز متوسط: یک عدد، ساطوری شده گوجه‌فرنگی متوسط: 2 تا 3 عدد، رنده‌شده سیب‌زمینی متوسط: 2 عدد نگینی رب گوجه‌فرنگی: 3 قاشق غذاخوری نمک و فلفل قرمز: به میزان لازم روغن مایع: 8 قاشق غذاخوری

1 – 4 قاشق غذاخوری روغن را در یک قابلمه روی شعله متوسط داغ کرده و پیاز را 6 دقیقه در آن تفت دهید تا کمی رنگ بگیرد.

2 – رب گوجه‌فرنگی را اضافه کرده و تفت دادن را 2 دقیقه دیگر ادامه
دهید. پوره گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی را اضافه کرده و مخلوط کنید تا به جوش
آید.

3 – برنج را داخل قابلمه بریزید، سپس به آن آب‌جوش اضافه کنید، به
اندازه‌ای که تا نصف بند انگشت روی برنج را بگیرد. شعله را زیاد کنید و نمک
و فلفل آن را اندازه کنید.

4 – هنگامی که آب پلو بخار شد و روی آن سوراخ‌های ریزی ایجاد شد، شعله
را کم کرده و درِ قابلمه را ببندید تا دم بکشد. پس از اینکه پلو پخت، روغن
باقیمانده را روی پلو و اطراف آن بدهید و پس از 3 تا 4 دقیقه آن را بکشید.

انواع استانبولی‌پلو

1 – بعضی استانبولی‌پلو را فقط با برنج و گوجه‌فرنگی درست می‌کنند. این
غذا در حقیقت گوجه‌پلوست و از اساس با استانبولی‌پلو متفاوت است. ولی ما آن
را جزء خانواده استانبولی‌پلو محسوب می‌کنیم.

2 – اضافه کردن گوشت چرخ‌کرده به استانبولی‌پلو از ضروریات نیست، اما
بدیهی است که با وجود گوشت غذا خوشمزه‌تر و پر و پیمان‌تر می‌شود. اگر در
استانبولی‌پلو گوشت چرخ‌کرده می‌ریزید، پیاز را کمتر تفت دهید و گوشت را
قبل از رب اضافه کرده و آنقدر سرخ کنید تا رنگش عوض شده و آبش تبخیر شود.

3 – اضافه کردن پیاز در استانبولی‌پلو اختیاری است، اما به عقیده بسیاری طعم بهتری به غذا می‌دهد.

4 – از عجیب‌‌ترین استانبولی‌هایی که تا به حال خورده‌ام
استانبولی‌‌پلویی بود که در آن از کشمش تفت داده شده استفاده شده بود و با
اینکه میانه خوبی با غذاهای شیرین ندارم، اما الحق خوشمزه بود. در
استانبولی دیگری به جای گوشت چرخ‌کرده از گوشت تکه‌ای استفاده شده بود، اما
گوشت را با کارد ساطوری یا به اصطلاح کاردی کرده بودند که آن مورد هم
بسیار خوشمزه و فراموش‌نشدنی بود. نکات

نکاتی که در ادامه می‌آید کاملا سلیقه‌ای است و شما می‌توانید به میل خودتان مقادیر آن را تغییر داده و کم و زیاد کنید.

1 – اگر از قابلمه تفلون یا شعله‌پخش‌کن استفاده کنید، ته‌دیگ خوبی به
دست می‌آورید، در غیر این صورت رب گوجه‌فرنگی می‌‌سوزد و ته‌دیگ سیاه و
بدمزه می‌شود.

2 – استفاده از ادویه پلویی یا دارچین عطر خوبی به غذا می‌دهد.

3 – می‌توانید سیب‌زمینی‌ها را جداگانه سرخ کرده و هنگام سرو لابه‌لای پلو بریزید.

4 – اگر فقط از گوجه‌فرنگی استفاده کنید، غذایتان کمرنگ می‌شود و احتمال
شفته‌شدن آن زیاد است. بنابراین حتما رب گوجه‌فرنگی را به غذا اضافه کنید،
اما آن را تفت دهید تا طعم خوبی بگیرد.

5 – بدیهی است که استفاده از زعفران غذا را خوشمزه‌تر می‌کند.

6 – کارتان کمی سخت می‌شود، اما اگر گوجه‌فرنگی‌ها را ابتدا کبابی کنید و بعد پوره کنید، تجربه جالبی خواهید داشت.

7 – اگر اهل فلفل‌دلمه‌ای هستید، نصف فلفل‌دلمه‌ای سبز یا قرمز را نگینی
کرده و با پیاز تفت دهید. تاثیری در مزه ندارد اما شکل و شمایل غذا را
بهتر می‌کند.

8 – اضافه کردن یکی، دو عدد گوجه‌فرنگی متوسط پوست‌کنده 8 قاچ، استانبولی‌پلو را خوشمزه‌تر می‌کند.

9 – نصف پیمانه شیره تمبرهندی همراه آب‌جوش، استانبولی‌پلو را ترش می‌کند.

10 – اگر نصف پیمانه برنج دودی به غذایتان اضافه کنید، عطر و طعم آن
بی‌نظیر می‌شود. این کار به‌خصوص برای کسانی که با بوی گوشت در پلو مشکل
دارند، بسیار کارساز است.

11 – با اینکه استفاده از برنج ایرانی در طبخ پلو دشوارتر از برنج‌های
وارداتی است و امکان شفته شدن دارد، اما مطمئنا طعم بهتری خواهد داشت. اگر
نگران این موضوع هستید، دو نکته را رعایت کنید: یکی اینکه از برنجی استفاده
کنید که قبلا تجربه پخت آن را داشته‌اید. دوم اینکه می‌توانید مقدار کمتری
آب جوش در برنج بریزید و در صورت نیاز بعدا کمی آب اضافه کنید یا کمی
زودتر در قابلمه را ببندید.

12 – اگر در قابلمه‌ای که استفاده می‌کنید خوب بسته و چفت می‌شود و
سوراخ دارد، از دم‌کنی استفاده نکنید. در این صورت پلو خوش‌قیافه‌تر می‌شود
و احتمال ریسک کمتر است، این نکته‌را در مورد انواع پلو و چلو رعایت کنید. مخلفات استانبولی چیست؟

استانبولی‌پلو از آن دسته غذاهایی است که با تمام مخلفات از شور و زیتون
گرفته تا انواع سالاد و ترشی قابل سرو است، اما توصیه می‌شود آن را با
ماست یا ماست وخیار و سبزی خوردن سر میز بیاورید.لبنیات

اگر به عدم تحمل لاکتوز مبتلا هستید برای مقابله با یبوست از مصرف لبنیات
پرهیز کنید. افرادی که بدن آنها نمی تواند قند موجود در محصولات لبنی را
پردازش کند، ممکن است پس از مصرف آنها با یبوست یا اسهال مواجه شوند. مصرف
لبنیات می تواند موجب نفخ شود و از این رو به افراد مبتلا به یبوست توصیه
می شود این محصولات را مصرف نکنند.


غذاهای سرخ شده

رژیم های غذایی سرشار از چربی می توانند به شکل گیری یبوست منجر شوند. در
بسیاری موارد، غذاهای حاوی چربی زیاد از محتوای فیبر چندانی برخوردار
نیستند. گوارش چربی به زمان زیادی نیاز دارد، در شرایطی که میوه ها و
سبزیجات به طور معمول در کمتر از ۲۴ ساعت گوارش و از بدن دفع می شوند. اگر
به یبوست مبتلا هستید مصرف غذاهایی که در روغن یا کره سرخ شده اند را کنار
بگذارید.


آرد سفید


هنگامی که موضوع یبوست مطرح می شود، کربوهیدارت ها از شهرت خوبی برخوردار
نیستند. آرد سفید از محتوای فیبر چندانی برخوردار نیست، از این رو مصرف
زیاد آن در شرایطی که به میزان کافی میوه و سبزیجات مصرف نمی کنید می تواند
بر اجابت مزاج تاثیرگذار باشد. بهتر است به تدریج مصرف کربوهیدارت های
سرشار از فیبر، مانند غلات کامل، را به جای همتایان پالایش شده آنها برنامه
ریزی کنید.


چای

این مورد ممکن است موجب شگفتی شما شود، اما هنگام ابتلا به یبوست باید در
زمینه نوشیدن چای محتاط باشید. در شرایطی که چای های گیاهی احتمالا اثر
منفی به همراه نخواهند داشت، اما چای سیاه حاوی تانن ها است که می تواند
شدت یبوست را افزایش دهد. همچنین، چای حاوی کافئین است و در شرایطی که
اندکی از این ماده می تواند به تحرک دستگاه گوارش کمک کند، مقدار بیش از حد
کافئین می تواند کم آبی بدن را موجب شده و اثری معکوس به همراه داشته
باشد.


موز

موز سرشار از فیبر و کربوهیدارت ها است، اما برخی متخصصات تغذیه پرهیز از
مصرف آن در زمان ابتلا به یبوست را توصیه می کنند. مصرف این ماده غذایی می
تواند شرایط یبوست را وخیم‌تر سازد و به جای کمک به حرکت راحت مدفوع، آن را
متوقف کند. این مساله به ویژه درباره موزهایی که به خوبی نرسیده اند صدق
می کند.


زردآلو

میوه ها به طور معمول منبع خوبی برای فیبر هستند، اما بهتر است از مصرف
زردآلو در زمان ابتلا به یبوست پرهیز کرد. برگه زردآلو می تواند اندکی
بیشتر مشکل آفرین باشد، زیرا احتمال زیاده‌روی در مصرف میوه های خشک شده که
جمع و جورتر از میوه های تازه هستند، بیشتر است. از این رو، امکان دریافت
فیبر بیش از اندازه افزایش می یابد و در نهایت با تشدید مشکل در دستگاه
گوارش مواجه خواهید شد.


برنج

برنج یکی دیگر از مواد غذایی است که به جای حرکت روان و سریع در دستگاه
گوارش، توقفی طولانی‌تر در این بخش دارد. در شرایطی که مصرف متعادل
کربوهیدارت ها خوب است، برنج سفید فاقد عناصر فیبری موجود در برنج قهوه ای
است. انتخاب برنج قهوه ای برای ارتقا سلامت روده توصیه می شود. با این
وجود، اگر به اسهال مبتلا هستید مصرف برنج سفید بهترین گزینه برای شما
خواهد بود.

به گزارش شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران؛ متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به اطلاع می‌رساند، هموطنانی که کارت سوخت خودرو یا موتورسیکلت آنها مفقود شده است، می توانند به یکی از روش های زیر و برابر جدول زمانبندی درخواست خود را ثبت کنند.

مالکین خودرو یا موتور سیکلت که کارت سوخت فعال در سامانه هوشمند دارند در صورت ثبت تقاضای صدور کارت المثنی، کارت اولیه آنها ابطال خواهد شد، بنابراین توصیه می شود صرفا افراد فاقد کارت سوخت برای ثبت نام مراجعه کنند.

روش اول: ثبت نام مالکان خودرو یا موتور سیکلت فاقد کارت سوخت با مراجعه
حضوری به دفاتر پلیس+۱۰ از شبنه ۳ آذر ماه با ارائه مدارک لازم طبق ضوابط
جاری انجام پذیر است.الف: مالکان خودروهای عمومی دولتی اعم از سواری،
وانت و موتورسیکلت و مالکان خودروهای قولنامه ای برای ثبت نام کارت سوخت
المثنی، می توانند همانند گذشته صرفا با مراجعه به دفاتر پلیس+۱۰ نسبت به
ثبت تقاضای خود اقدام نمایند.ب: خودروهای نو شماره، دارای کارت سوخت بوده و کافی است مالکان آنها برای دریافت کارت سوخت خود به دفاتر پست مراجعه نمایند.

روش دوم: مراجعه به سامانه خدمات دولت همراه به نشانی (www.mob.gov.ir )
و ورود به گزینه درخواست کارت سوخت المثنی و ثبت اطلاعات؛ این سامانه از ۵
آذرماه در دسترس عموم قرار می گیرد و ثبت اطلاعات در این سامانه رایگان
است.

روش سوم: دریافت و نصب رایگان اپلیکیشن خدمات دولت همراه و ورود به
گزینه درخواست کارت سوخت المثنی از تاریخ ۵ آذر ماه به شرح زیر است:نسخه های Android و IOS این اپلیکیشن از چهار منبع قابل دریافت است:- سامانه خدمات همراه دولت (mob.gov.ir)- ایران اپس(iranapps.ir)- کافه بازار (cafebazaar.ir)- اپ استور (appstore.ir)

جدول زمانبندی مراجعه به سامانه خدمات دولت همراه براساس رقم سمت راست شماره تلفن همراه:

اطلاعات مورد نیاز ثبت نام الکترونیکی کارت سوخت المثنی:۱- شماره تلفن همراه به نام مالک وسیله نقلیه۲- کد ملی و تاریخ تولد مالک که با ثبت آن سایر اطلاعات شناسنامه ای به صورت خودکار نمایش داده می شود.۳- اطلاعات شناسایی وسیله نقلیه (شماره سریال هشت رقمی مندرج در بارکد پشت کارت خودرو) یا شماره VIN۴-
انتخاب شماره ۱۶ رقمی یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به صورت خودکار
در پنجره ثبت اطلاعات این بخش به نمایش در می آید. صرفا شش رقم اول و چهار
رقم آخر کارت (به عنوان مثال ۲۲۱۳******۶۰۳۷۹۹) نمایش داده می شود.۵- پس از ورود اطلاعات، پیامی مبنی بر تایید عملیات ثبت نام به اطلاع متقاضی خواهد رسید که به منزله پایان مراحل ثبت نام خواهد بود.۶- نحوه فعال سازی کارت سوخت و استفاده از آن در جایگاه های سوخت در اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد.

نکات قابل توجه:۱- مالکان بیش از یک دستگاه خودرو یا موتورسیکلت
فاقد کارت سوخت باید مراحل ثبت نام را به ازای هر دستگاه خودرو یا
موتورسیکلت با یک کارت بانکی دیگر تکرار کنند.۲- در صورت هر گونه مشکل یا نیاز به دریافت اطلاعات تکمیلی، با شماره ۰۹۶۲۷ تماس حاصل نمایند.۳-
مالکان خودرو یا موتور سیکلت دارای کارت سوخت که رمز آن را فراموش
کرده‌اند، امکان بازیابی رمز برای آنها فراهم شده است و نیاز به ثبت نام
ندارند.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص طرح حمایتی دولت از اقشار کم درآمد اطلاعیه ای صادر کرد.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص طرح حمایتی دولت از اقشار کم درآمد اطلاعیه ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

«به دنبال آغاز طرح حمایت از اقشار کم درآمد جامعه که مطابق تصویب نامه
هیأت محترم وزیران به شماره102568/ت 55855 ه مورخ 97/08/05 ؛ در حال اجراست
اخیرا شاهد ارسال برخی پیامک ها به مردم هستیم.

بر این اساس ضمن تاکید بر اینکه هرگونه اطلاع رسانی در خصوص این طرح
منحصرا توسط مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون کار و رفاه
اجتماعی انجام خواهد شد از همه شهروندان درخواست داریم به پیامک های فاقد
اعتبار پاسخ ندهند و شماره کارت و رمز دوم خود را در پاسخ به هیچ پیامکی در
خصوص این طرح اعلام نکنند.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با
تاکید بر اینکه برخی سامانه های پیامکی اعلام شده از جمله ۵۰۰۰۴۹۹ هیچ
ارتباطی به این طرح حمایتی دولت از اقشار کم درآمد ندارد، درخواست دارد
هرگونه اطلاع رسانی را فقط از طریق این مرکز یا پیامکVEZART-REFAH دنبال کنند.»

 خلاصه هیچ چیز در دنیای ما همیشگی نیست و هر چیزی می بایست روزی تمام شود. شاید این همان چیزیست که عجایب جهان
را الهام بخش و زیبا می سازد، چرا که با سرعت ثابت گذر زمان و با محو شدن
از خاطرات و تبدیل شدن به افسانه، باز هم به ما ثابت می کنند که چه کارهایی
از دست انسان و طبیعت برمی آید.

همانطور که اشاره شد، در این لیست بسیاری از ویرانه ها هم وجود دارند،
اما این همه ماجرا نیست و تعدادی از مکان های طبیعی که با گذر زمان از
عمرشان کم می شود و رو به محو شدن می روند نیز در این مطلب گنجانده شده
است. امواجی که جزیره ها را در می نوردد و چهره سنگ ها را تغییر حالت می
دهد و زمین لرزه ها و فوران های آتشفشانی به پایین می ریزد و همه چیز را
درون خود دفن می کند، این ها همگی از مواردی هستند که جان این آثار را
تهدید می کند. مهم تر از همه، آلودگی هم نقش مهمی در نابودی این موارد ایفا
خواهد کرد. خلاصه هیچ چیز در دنیای ما همیشگی نیست و هر چیزی می بایست
روزی تمام شود. شاید این همان چیزیست که عجایب جهان را الهام بخش و زیبا می
سازد، چرا که با سرعت ثابت گذر زمان و با محو شدن از خاطرات و تبدیل شدن
به افسانه، باز هم به ما ثابت می کنند که چه کارهایی از دست انسان و طبیعت
بر می آید. در حالی که این لیست از مکان های شگفت انگیز جهان شاید بیشتر
جنبه اطلاع رسانی و ایجاد حسی لذت بخش در خواننده داشته باشد، اما در عین
حال یک زنگ هشدار برای افرادی است که هنوز به دیدن چیزهای غیر عادی و فوق
العاده موجود در جهان نرفته اند. خلاصه این لیست یک توصیه است که دیر یا
زود باید مطرح می شد. تا بیاید شروع کنید و به دنبال چنین مکان هایی
بگردید، می بینید که برای همیشه از بین رفته اند.

واقعیت این است که چیزی نفس گیرتر از آن نیست که با چیزی که فکر نمی
کردید وجود داشته باشد رو به رو شوید. در حقیقت هنگامی که شانس دیدن مکان
هایی مثل قصر پوتالا را پیدا می کنید، حسابی خوف برتان می دارد و حتی عکس
گرفتن هم نمی تواند حق زیبایی آنچه از نزدیک دیده اید را به درستی بیان
کند. پس از خواندن فهرست این مطلب با مواردی روبه رو می شوید که فکر می
کردید هرگز وجود نداشته اند و احتمالا بلافاصله با یکی از آژانس های هوایی
که می شناسید تماس خواهید گرفت.

1.سموک شمپی (Semuc Champey)، گواتمالا

آبراه سنگ آهک طبیعی سموک شمپی، جریان آب ملایمی دارد که از سمت کوهستان
به طرف پایین می ریزد و در این راه باعث پیدایش چندین آبشار و تعدادی
حوضچه پر شده از آب های شفاف می شود.

2.دره وینیالِس (Viñales Valley)، کوبااین
دره شگفت انگیز یکی از برجسته ترین موارد در میان دیگر عجایب طبیعی جهان
است. علت این موضوع هم بناهای سنگی احاطه کننده آن هستند که به جای کوبا،
چهره ای به آن بخشیده اند که گویی مکانی در جنوب شرقی قاره آسیاست نه جزیره
کوبا.

3.کوه روریما (Viñales Valley)، ونزوئلابلندترین
کوه واقع در کشور ونزوئلا با ظاهر هرمی شکل و آبشارهای پلکانی اش، به قدری
مرتفع است که همیشه توده ای از ابرهای در حال چرخش به دور آن حلقه زده.

4.پلی ایده آل دو فکتور شِوال (Palais Ideal du Facteur Cheval)، فرانسهاین
قصر که در طول مدت چند ده سال به دست یک پستچی محلی ساخته شده، به شکل
احمقانه ای شبیه به چیزهایی است که از درون داستان و فیلم های تخیلی مثل
شخصیت داستانی تام رایدر بیرون آمده است.

5.سنت میشل د گویی (Saint Michel d’Aiguilhe)، فرانسهکلیسای
سَنت میشِل دِ گویی مانند برجی عظیم بر روی اطراف بخش لو پوی-آن-ولی
(Le-Puy-en-Velay) سایه افکنده و قدمت آن به بیش از 2 هزار سال پیش باز می
گردد.

6.ویرانه های لِپیتس ماگنا (Ruins of Leptis Magna)، لیبیدر
میان چیزهایی که تصور نمی کردید هیچ زمان در کشور لیبی وجود داشته باشند،
خرابه های پراکنده ای هستند که هر کدام مسیری ستون دار، طاق های پیروزی و
آمفی تئاتر مخصوص به خودشان را دارند تا نمایانگر تعدادی از ظریف ترین و در
عین حال پیچیده ترین اصول حکاکی به جا مانده از زمان رومی های باستان برای
امروزیان باشند.

7.منطقه باستانی مرواه (The Archeological Site of Meroë)، سوداناین
منطقه که زمانی پایتخت پادشاهی کوش (Kush) بود، اکنون خانه ای برای سلسله
ای از مقبره های افسانه ای و آرامگاه های بزرگ و همچنین آثاری خیره کننده و
آنتیک می باشد.

8.روستای کوهستانی جمیلا(Djémila)، الجزایراین
شهر باستانی متعلق به رومیان، به لطف داشتن کوهستان های محلی مخصوص به
خودش و نیز در اختیار داشتن تعدادی معابد، ساختمان های عمومی و خصوصی و
همچنین یک آمفی تئاتر چشمگیر، برای خودش مکانی منحصر به فرد است.

9.ذخیره بیوسفر لائوکااینجا
حقیقتا یک منظره خیره کننده بوده و از جمله اصلی ترین عجایب جهان به شمار
می رود. این مخزن آب طیف گسترده ای از یک فلات را در بر می گیرد و جالب
اینجاست که نزدیک به 10 هزار پا از سطح دریا فراتر قرار دارد. این منطقه با
بناهای باستانی متعددی پر شده و میزبان طیف وسیعی از حیوانات و گونه های
جانوری می باشد.

10.کوه آتشفشانی مائلیفل (Maelifell)، ایسلنداین
کوه آتشفشانی زیبا و البته بسیار غیر طبیعی، به کلی با پوششی روشن رنگ از
خزه در برگرفته شده و رودهای یخی و نهرهایی به شکل مارپیچ به دور آن تابیده
شده اند.

11.کلیسای ترنسفیگوریشن (Transfiguration Church)، جزیره کیژی (Kizhi)، روسیهتصاویر
تعداد کمی از عجایب جهان توان رقابت با نمایی که این بنای خارق العاده با
گنبدهای پیازی شکل و طاق هایی که از خودش به نمایش گذاشته را خواهند داشت.
جنس آن تماما از چوب است و زمان ساختش به اوایل قرن هجدم میلادی باز می
گردد و از آن موقع تا حالا، کم تر چیزی در حد اندازه ظاهر اعجاز آور این
بنا دیده شده است.

12.روستای توریستی پورتمریون (Portmeirion)، ولزاین
روستای جذاب کنار آبی، در امتداد تپه ای متعلق به شبه جزیره ای در ولز
ساخته شده و به داشتن طراحی ظاهری خاصش منحصر به فرد است. گویی اینجا
بازتابی از یک روستای ایتالیایی است که در شهری از کشور ولز ظاهر شده است.

13.سنگ های ایستاده روستای کالانیش (Standing Stone of Callanish)همان
مقدار که بنای انگلیسی و بسیار مشهور استون هِنج (Stonehenge) اسرار آمیز و
جادویی است، این تخته سنگ های اسکاتلندی نئولیتیکی (Scottish Neolithic)
نیز از ترکیب دایره ای شکل و همچنین خطوط سنگ هایی که دارای شعاع مشابهی
هستند به وجود آمده است.

14.شهر عنجر (Anjar)، لبنانچنین
ویرانه های قرن هشتمی همگی در داخل یک شهر کوچک که نامی مشابه دارد جا
داده شده اند. این بنا در اصل به درخواست حاکمان وقت، توسط سازندگان و
هنرمندانی از کشورهای ترکیه و مصر بنا گردیده است.

15.شهر بعلبک (Baalbek)، لبناناین
شهر در روزهای اوج خودش به نام هلیوپلیس (Heliopolis) شناخته می شد و توسط
اسکندر کبیر و سپس تحت فرمان رومیان قرار داشت. این ویرانه ها که قدمتشان
به بیش از 2 هزار سال قبل باز می گردد، در منطقه ای قرار دارند که ساخت و
ساز در آن بیش از 9 هزار سال سابقه داشته است.

16.قصر شورین (Schwerin Palace)، ایالت شورین (Schwerin)، آلماناین
قصر که توسط دوک اعظم مکلنبورگ (Grand Dukes of Mecklenburg-Schwerin)
ساخته شده است، یادآوری از کاخ های دوران ملوک الطوایفی کشور فرانسه بوده و
کاخ های قصه های دیزنی در برابر آن حرفی برای گفتن ندارند.

17.گورژ دو لاردژ (Gorges de l’Ardèche)این
گلوگاه آبی تماشایی برای خودش یک ویژگی ظاهری منحصر به فرد به نام پونت دِ
آرک (Pont D’Arc) را دارا می باشد. این ویژگی یک پل طبیعی است که از یک
طاق 60 متری ساخته شده و اثری به جا مانده از یک مجموعه غار باستانی می
باشد. این اثر از زمان حدودا دو هزاران سال پیش وجود داشته و به لحاظ زمین
شناسی یکی از خارق العاده ترین مواردی است که در جهان وجود دارد.

18.غارهای موگای (Mogao Caves)، چیناین
غارها و مجتمع های مربوط به آنها شامل بیش از صدها مورد پرستشگاه می شود
که در آن واحد، نمایشگاهی از تعداد بی شمار نقاشی های رنگی دیواری و مجسمه
هایی هستند که با دقت بالایی حکاکی شده اند.

19.ولینگ یانگ (Wulingyuan)، چیناین
حوزه کوهستانی فوق العاده متشکل از هزاران ستون ماسه ای می باشد که بر
فراز دره ها و غارهای موجود در ارتفاعات پایین تر سایه افکنده است.

20.قصر پوتالا (Potala Palace)، تبتقصر
پوتالا در سال 1645 ساخته شده و تا پیش از انقلاب تبت، برای سال های زیادی
محل زندگی دالای لاما بوده است. این محل امروزه یکی از اعجاب آورترین مکان
ها در جهان است و می توان در آن به کاوش در مورد تاریخ فرهنگ پرداخت.

21.غار یخی دوبشینسکا (Potala Palace)، اسلووکیاین
غار یخی حیرت آور دارای یک محفظه مرکزی می باشد که ارتفاع 12 متری داشته و
کف آن از یک قطعه یخ به ضخامت 12 متری تشکیل شده است. این چکیده ‌سنگ ها و
غارهای سنگی به جای اینکه ظاهری شبیه به آرایش سنگ ها داشته باشند، بیشتر
به مارپیچ های کریستالی شباهت دارند. دلیل اصلی این موضوع هم لایه لایه
بودن یخ های موجود بر روی آنها می باشد.

22.دریاچه اهرید (Lake Ohrid)، آلبانی و مقدونیهدریاچه
اهرید کهنسال ترین دریاچه اروپا بوده و نقش مرز جدا کننده دو کشور منطقه
بالکان را ایفا می کند. این دریاچه چنان آب های زلالی دارد که به آسانی می
توان دها متر پایین تر از سطح آن را به چشم دید.

23.اوردسا کنیون (Ordesa Canyon)، اسپانیادره
اوردِسا کنیون به عنوان قسمتی از پارک ملی اردِسا ای مونته پِردیدو
(Ordesa Y Monte Perdido National Park)، در مکانی عمیق درون پیرِنِس
(Pyrenees) قرار گرفته و خانه ای برای زندگی جانوران باشکوهی مثل عقاب
طلایی می باشد.

24.مجتمع معابد پرامبانان (Prambanan)، اندونزیاین
مجموعه از معابد هندو که در میانه های قرن نهم میلادی ساخته شده است،
نزدیک به یک قرن بعد و تا پیش از اوایل قرن نوزدهم، به عرصه ای برای افسانه
ها تبدیل گردید و سپس به کلی رها شد.

25.آیوتایا (Ayutthaya)، کشور تایلنداین
شهر با عظیمت در میانه های قرن چهاردم بنا شد و مرکز دادگاه سلطنتی و
همچنین مقر پادشاهی به همین نام یعنی آیوتایا بود. پادشاهی آیوتایا تا قرن
هجدهم هدایت این شهر را در دست داشت.

26.شهر سیگیشوآرا (Sighiṣoara)فهرست
عجایب دنیا بدون حضور این شهر کوچک دلربا که یک کوه دژ مانند نیز در آن
وجود دارد هرگز کامل نخواهد بود. چنین اثر معماری از ساختمان هایی تشکیل
شده که هر کدام با رنگ های روشن و به زیبایی هر چه تمام تر رنگ شده اند،
اما این همه ماجرا نیست چرا که این شهر به عنوان اینکه محل تولد ولاد به
میخ ‌کِشنده (Vlad the Impaler) یا همان دراکولا می باشد نیز شهرت دارد.
شاید پس از اینکه به بازدید این شهر رفتید، هوس کنید با یک نقاش حرفه ای
تماس بگیرید تا رنگ های خانه شما را هم به مانند ساختمان های این شهر به
رنگ های روشن نقاشی کند.

27.پاموک‌ کاله (Pamukkale)، ترکیهآنچه
در نگاه اول شبیه به یخ و برف به نظر می رسد، در حقیقت لایه ای از کربنات
کلسیم باقی مانده از آب چشمه های آب گرمی است که در اینجا وجود دارد. در
اینجا صخره ها و پیش آمدگی های پلکانی در اثر پاشیدگی و عبور آب از رویشان،
به صورت مداوم در حال شکل گرفتن و تغییر شکل دادن هستتند. در میان
ناهنجاری های طبیعت، این منطقه یکی از مواردی است که کم تر کسی فکر می کرد
وجود داشته باشد.

28.غار کسیدرال (Cathedral Gorge)، استرالیااین
غار در داخل منطقه ای که نام عجیب و غریب بانگل بانگلز (Bungle Bungles)
روی آن گذاشته شده و از آرایش سنگ های ماسه ای پدید آمده است حضور دارد.
غار کَسیدرال محوطه ای شبیه به آمفی تئاتر را به شکل طبیعی به وجود آورده و
اگر کسی در یک طرف آن شروع به حرف زدن کند، شخصی که در طرف دیگر قرار دارد
صدای او را به راحتی خواهد شنید.

29.جزیره کانگرو (Kangaroo Island)، استرالیااین
جزیره منحصر به فرد و خاص از ترکیب تشکیلات سنگی اعجاب آور، سواحل بکر،
جنگل های بی انتها و همچنین چمزارهایی پدید آمده تا منطقه ای ایده آل برای
زندگی گونه های جانوری مختلف باشد. این گونه ها شامل گیاهان و البته
حیواناتی مثل کانگروها می شوند.

30.مجمع الجزایر پولائو (Kangaroo Island)، میکرونزیبا
در اختیار داشتن یکی از شفاف ترین آب ها و همچنین زیباترین صخره های
مرجانی موجود در جهان، این جمع کوچک از جزیره ها باعث ایجاد پاتوقی پر
طرفدار برای غواصان محلی شده و واضح است که برای خودش یکی از عجایب دنیا
محسوب می شود.

31.تنگه میلفورد (Milford Sound)، نیوزلندفلات
نیوزلند میلفورد در حدود 20 هزار سال پیش توسط یخچال های طبیعی ساخته شده
است. ظاهر عقب نشینی کرده این تنگه طیف گسترده و غنی از ارتفاعات و دره ها
را حکاکی کرده و در کنار آنها، آب راه ها و آبشارهایی نیز جریان دارند.

32.ساحل رد بیچ (Red Seabeach)، پینجین (Panjin)، چیناین
مرداب پهناور محل زندگی علفی به نام سوآدا (Suada) می باشد و کاری کرده که
این منطقه بزرگ ترین زیستگاه برای زندگی چنین گیاهی باشد.

33.صخره های معلق متئورا (Meteora)، یونانمتئورا
مجموعه ای از صومعه سراها می باشد که بر روی ستون هایی از ماسه سنگ های
مختلف بنا شده اند. قدمت ساخت این بنا به چیزی در میان قرن های یازدهم الی
شانزدهم میلادی باز می گردد.

34.آبشار سلیالاندفوس (Seljalandsfoss)، ایسلندآبشار
سلیالاندفوس از ارتفاعی 60 متری به داخل یک حوضچه آبی می ریزد تا بدین
شکل، نمای داخلی منحصر به فردی را به واسطه مسیری که برای رسیدن به پرتگاه
طی می کند به نمایش می گذارد.

بسیاری از مکان های مطرح شده در این مطلب از لحاظ سهولت و دسترسی وضعیت
مناسبی را ندارند. یافتن و کمک گرفتن از مردمان محلی یکی از راه حل های
رسیدن به چنین مکان هایی است. بیشتر اوقات این راهنماهای محلی هستند که از
مسیرهای مخفی مطلع بوده و کمک می کنند تا مسیر جذاب تری را برای رسیدن به
مقصدمان طی نماییم. از بابت جستجو کردن کامل اطمینان کسب کنید تا بدین صورت
تمامی عجایب این فهرست را پیدا کنید چرا که رسیدن به هر کدامشان ارزش سختی
راه را خواهد داشت.

35.مجمع الجزایر فرناندو دی نوروها (Fernando de Noronha)، برزیلاین
مجمع الجزایر گرمسیری واقع در امتداد اقیانوس اطلس، از بیش از 21 جزیره
مختلف و همچنین جزایر کوچک تری تشکیل شده که هر کدام محل زندگی تعدادی از
گونه های جانوری بومی مختص این جزیره ها هستند.

36.فارست آو نایوز (Forest of Knives)، ماداگاسکاراین
منطقه از مادگاسکار با در اختیار داشتن آرایش خشنی از تخته سنگ هایی که
قدمتشان به زمان حضور دایناسورها باز می گردد، نقش ایجاد یک سد نفوذ ناپذیر
میان انسان ها و همچنین گیاهان و حیواناتی که این منطقه را خانه خودشان می
نامند را ایفا می کند.

37.کوه برومو (Mount Bromo)، اندونزیآتشفشان
فعال کوه برومو در میان جلگه ای جای خشک کرده که لقب سی آو سَند (Sea of
Sand) را به آن داده اند. ارتفاع این کوه آتشفشانی به بیش از 7000 هزار پا
می رسد.

38.منطقه باستانی سیگیرییا (Sigiriya)، سریلانکااین
مجتمع خارق العاده چیزی در حدود بیش از 1500 سال پیش ساخته شده و یک ویژگی
منحصر به فرد دارد. این ویژگی وجود یک ستون سنگ بلند با ارتفاع بیش از 213
متر می باشد و در بالای آن، بقایای یک قصر ویران شده به چشم می خورد.

39.برج هرکول (Tower of Hercules)، اسپانیابرج
هرکول در حوالی قرن دوم میلادی به دست رومیان ساخته شده است. این برج یک
فانوس 57 متری به آسمان رفته است و به عنوان دومین برج مرتفع از همین نوع
در کل اسپانیا به شمار می رود.

40.اتاق کهربا (The Amber Room)، کاخ کاترین، روسیهاین
اتاق نفیس در کاخ کاترین واقع در شهر تارسکوئه سِلو (Tsarskoe Selo) قرار
دارد و زمانی محل زندگی خانواده سلطنتی روسیه بوده است. این اتاق با
استفاده از ترکیبی پیچیده از موزایک هایی کهربایی بالتیکی تزیین گردیده. در
حال حاضر این اتاق در شرایط بازسازی قرار گرفته چرا که پنل های کهربایی آن
در جنگ جهانی دوم توسط نازی ها به سرقت رفته و پس از آن چنین اشیایی هیچ
جای دیگری دیده نشد.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیر
خام بهتر است یا پخته؟ سوالی است که ممکن است برای هر فردی پیش آید. هر
فردی تصور می کند پختن سیر می تواند خواص آن را از بین ببرد. اما پاسخ این
سوال چیست؟

همه
ی ما در باره فواید بینظیر سیر شنیده ایم. سیر ماده ی غذایی است که خوردن
آن به صورت خام دهان را بد بو می کند و ممکن است فرد را معذب کند. به همین
علت بسیاری سیر پخته مصرف می کنند. لذا در اینجا سوال پیش می آید که سیر خام بهتر است یا پخته؟ پاسخ این سوال را در این جا می توانید خواص سیر خام را مطالعه کنید.

سیر یکی از محصولاتی است که به راحتی در دسترس همه قرار می گیرد. حتی در تعطیلات ! اما بهترین راه برای خوردن آن چگونه است؟ سیرخام یا پخته؟ شاید شما پاسخ صحیح این سوال را بدانید برای همین اغلب سیر خام مصرف می کنید .ممکن است بعضی از افراد به مصرف سیر خام علاقه نداشته باشند چرا که بوی تندی دارد اما باید بدانند سیر خام دارای ارزش غذایی بیشتری نسبت به سیر پخته و تفت داده شده است.

چنانچه
در بخش های قبلی و در مطلب خواص سیر گفتیم بوی تیز و طعم تند سیر خام ناشی
از ترکیب آلیسین در سیر است, که با حرارت از بین می رود ؛ ترکیبی بسیار
مهم که فواید درمانی قابل توجهی دارد به همین دلیل فواید سیر خام بیش از فواید سیر پخته شده می باشد.البته تمام برتری خواص سیر خام نسبت به سیر پخته همین یک ماده نیست چراکه ویتامین C در سیر با حرارت ممکن است کاهش یابد بنابراین میزان این ویتامین در سیرخام بیش از سیر پخته شده است پس با توجه به این توضیحات توصیه می شود از همه سبزیجات به ویژه سیر به صورت خام استفاده شود.

خوب، پاسخ سریع این است که خوردن سیرخام درمانی ضد ویروسی قوی است و برای سرفه و ورم پستان خوب است ؛ سیر اغلب برای درمان مواردی که در ادامه این بخش از الو دکتر گفته شده است توصیه می شود که شامل:سرماخوردگی و آنفولانزاسرفهگلو دردورم پستانفشار خون بالاکاهش سطح کلسترول بدکشتن انگل هاتنظیم قند خونعفونت گوشافزایش جریان صفراتحریک ایمنیضد میکروبی

منصوره تقا متخصص مغز‌ و اعصاب  گفت‌ :درباره علت بروز سرگیجه هنگام بلند شدن
اظهار کرد: هنگامی که از سرگیجه صحبت می‌شود معانی مختلف ممکن است مد نظر
باشد؛ از نظر تخصصی سرگیجه واقعی به معنی احساس حرکت و چرخش است؛ چه خود
فرد حس چرخش داشته باشد و چه حس کند محیط اطراف در حال چرخش است.

وی ادامه داد: اگر فردی مبتلا به این گونه سرگیجه‌ها باشد حتما لازم است
به متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب مراجعه کند؛ سرگیجه واقعی ممکن است به
صورت ناگهانی و یا به مرور زمان ایجاد شود که در هر دو مورد نیاز به
ارزیابی وجود دارد.

وی ادامه داد: اگر سرگیجه هنگامی ایجاد شود که فرد از حالت نشسته یا
خوابیده به وضعیت ایستاده درآید، احتمالا دلایل ساده دیگری دارد که از جمله
شایع‌ترین آن‌ها مصرف کم مایعات، کم خونی و پائین بودن فشارخون است و با
اصلاح موارد فوق مشکل از بین می رود؛ گاهی ممکن است این حالت بسیار شدید
باشد به طوری که فرد احساس کند در حال بیهوش شدن است یا سرگیجه منجر به
افتادن او شود؛ در این صورت ممکن است علت عارضه، اختلالی موقت در تنظیم وضعیت خون‌رسانی مغز
باشد که اغلب بر اثر تاخیر در تنظیم شرایط عروق در حالت‌های مختلف بدن به
وجود می‌آید و مراجعه به یک متخصص قلب و عروق مشکل را حل می‌کند.

وی گفت: با مصرف کافی مایعات، انجام حرکات کششی گردن و شانه در فواصل
بین انجام کار، فعالیت متعادل بدنی و پرهیز از بی‌حرکتی در مرحله اول کمک
چشم‌گیری به درمان این عارضه می‌کند و در صورتی که سرگیجه‌ها ادامه دار
باشند؛ لازم است به متخصصان مربوطه مراجعه کنید.

از نظر متخصصان تغذیه صبحانه وعده بسیار مهمی در میان وعده‌های غذایی روزانه به حساب می‌آید.

 اغلب متخصصان و کارشناسان علوم غذایی اتفاق نظر دارند که صبحانه از مهم‌ترین وعده‌های غذایی است که در صورت حذف یا بی‌کیفیت بودن ترکیبات آن می‌تواند بر سلامت افراد، اثرات نامطلوب بگذارد.

در این باره با مسعود فیروزکوهی، کارشناس گروه تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به گفت‌وگو نشستیم تا به پاسخ پرسش‌هایمان برسیم.

دلیل گرسنگی پس از صرف صبحانه چیست؟

تعداد زیادی از افراد، پس از صرف صبحانه دچار گرسنگی زودهنگام می‌شوند و
اشتها و ولع بیشتری به خوردن ناهار پیدا می‌کنند، اما همین افراد با حذف
وعده صبحانه دیرتر گرسنه می‌شوند و گاه تا هنگام عصر، اشتهایی به خوردن
ندارند. فیروزکوهی می‌گوید، مصرف زیاد مواد شیرین در این وعده مثل انواع
مربا، قند، شکر، چای شیرین و نان فاقد سبوس بعد از حدود نیم ساعت به دلیل ترشح انسولین و کاهش قند خون در مصرف‌کننده حالت گرسنگی ایجاد می‌کند.

به این دلیل توصیه می‌شود، در این وعده بیشتر از مواد پروتئینی و فیبری
استفاده شود و همراه با مواد شیرین، یک ماده پروتئینی نظیر شیر، تخم مرغ و
پنیر مصرف شود. همچنین استفاده از نان سبوس‌دار یا جو در این وعده با ایجاد
سیری طولانی‌مدت فرد را کمتر دچار ریزه‌خواری می‌کند.

حذف صبحانه و لاغری
آیا می‌توان با حذف صبحانه و کمک به کاهش اشتها از این رویه برای کاهش اضافه وزن و لاغری
استفاده کرد؟ این روش توصیه نمی‌شود، چون به این ترتیب احتمال این که بدن
دچار گرسنگی سلولی شود وجود دارد. از طرف دیگر، وقتی دریافت غذا کم شود،
بدن به صورت خودکار احساس بحران در دریافت غذا می‌کند و متابولیسم یا همان سوخت و ساز را به حداقل می‌رساند و در نتیجه، کالری مازاد برای کمک به کاهش وزن سوخته نمی‌شود، در صورتی که صرف بموقع صبحانه، سبب افزایش سوخت و ساز بدن می‌شود.

دلایل مهم خوردن صبحانه
صبحانه باعث افزایش انرژی
بدن برای شروع کار روزانه و ایجاد آرامش در ابتدای روز و بهبود خلق و خوی
فرد می‌شود. کسانی که صبحانه می‌خورند، کمتر دچار یبوست و دیابت و پرفشاری
خون می‌شوند. این افراد حافظه کوتاه مدت و تمرکز و هوشیاری بهتر و بیشتر
نسبت به کسانی دارند که صبحانه نمی‌خورند. خوردن صبحانه بخصوص برای
دانش‌آموزان و دانشجویان به سبب کمک به فعالیت ذهنی و تامین سوخت لازم مغز بسیار توصیه می‌شود.

گنجاندن غذا‌های غنی در وعده صبحانه
صبحانه خوب و با کیفیت چه صبحانه‌ای است و چه مواد مغذی‌ای را می‌توان در
وعده صبحانه گنجاند تا آن را غنی کند؟ صبحانه غنی و مقوی، صبحانه‌ای است که
به اندازه کافی پروتئین و فیبر در آن گنجانده شده باشد. تخم مرغ، پنیر و
شیر از ترکیبات حاوی پروتئین هستند که لزوما باید در سفره صبحانه گنجانده
شوند. شیر به عنوان پایه و ترکیب اصلی در وعده صبحانه با ارزش غذایی و پروتئین بالا بخصوص برای کودکان، نوجوانان و حتی سالمندان
ضروری است. همچنین تخم‌مرغ در درجه دوم، تامین‌کننده پروتئین و مواد مغذی
بدن است و افراد سالم می‌توانند، روزانه یک عدد تخم مرغ میل کنند، اما در
موارد بیماری‌های خاص باید در مصرف آن محدودیت ایجاد شود. همچنین مصرف پنیر
همراه با مغز گردو که مقوی و حاوی بیشترین میزان امگا ۳ است، صبحانه
مقبولی است. پودرجوانه گندم، کنجد و فلفل
سیاه برای اضافه کردن روی تخم‌مرغ و پنیر توصیه می‌شود. از سایر غذا‌هایی
که می‌تواند وعده صبحانه را غنی کند، می‌توان به فرنی و شیربرنج اشاره کرد
که بخصوص برای کودکان یا سالمندانی که مشکلات دندانی دارند، مفید است. همچنین حلیم کم چربی، عدسی کم نمک و خوراک لوبیا از جمله خوراک‌های مناسب و مغذی است که در وعده صبحانه می‌تواند گنجانده شود.

جایگزین شیرینی‌های سفره صبحانه
توت خشک، خرمای خشک زاهدی، کشمش یا مویز از جایگزین‌های با ارزش قند صبحانه
و شیره میوه‌ها و عسل‌های طبیعی کم گلوکز مناسب‌تر و مغذی‌تر از شکرند.
مربا و مواد شیرین بجز عسل طبیعی بهتر است محدودتر و فقط بعضی روز‌ها همراه
یک ماده پروتئینی مانند شیر یا پنیر مصرف شود.

کره و سرشیر بخوریم یا نه؟
برای تنوع در وعده صبحانه یکی دو روز در هفته می‌توان از کره، سرشیر، خامه و
پنیر خامه‌ای استفاده کرد. این گروه جزو چربی‌ها محسوب می‌شوند، نه
لبنیات. در افراد بالغ و بیماران بهتر است محدود و در کنار مواد پروتئینی
مصرف شوند. برای کودکان، نوجوانان و حتی جوانان فعال مصرف آن آزادتر است،
اما نباید زیاده‌روی کنند.

نان صبحانه نباید باگت و ساندویچی باشد
برای وارد کردن فیبر در وعده صبحانه که کمک زیادی به مهار اشتها و جلوگیری
از افزایش ناگهانی قند خون می‌کند، باید روزانه از نان سبوس‌دار یا نان جو
استفاده شود و با توجه به این که میزان سبوس‌گیری از آرد‌های سنتی ما رو به
افزایش است، می‌توان از نان‌های سبوس‌دار و مغزدار و کنجددار صنعتی
کارخانه‌ای که تایید شده و تحت نظر مسئولان فنی تولید می‌شوند، استفاده
کرد. اغلب نان‌های فانتزی و ساندویچی فاقد سبوس هستند.

میزان نان مصرفی بسته به جثه فرد، فعالیت، نوع صبحانه و برخی موارد دیگر
متفاوت است، اما بهتر است یک تا سه واحد نان سبوس‌دار یا نان جو ۵۰ درصد
(متشکل از ۵۰ درصد آرد گندم و ۵۰ درصد آرد جو) استفاده شود که شامل یک کف
دست یا ۳۰ گرم نان است که می‌تواند تا سه کف دست یا ۹۰ گرم افزایش یابد که
البته در مورد نان لواش هر واحد آن برش‌هایی به اندازه چهار کف دست می‌شود.

نیمرو و املت چطور؟
در افراد سالم، مصرف نیمروی کم روغن در وعده صبحانه به عنوان تنوع مشکلی
ندارد. ایمن‌ترین روش طبخ تخم مرغ، آب پز کردن آن است. در بیماران دیابتی و
مبتلایان چربی و فشار خون
و کبد چرب و امثال آن بهتر است از تخم مرغ آب پز استفاده و گاهی زرده آن
را خارج و تنها به خوردن سفیده اکتفا کنند. استفاده از املت کم روغن در
وعده صبحانه اگر با گوجه فرنگی
تازه تهیه شود، برای افراد سالم از نیمرو غنی‌تر است. همچنین مصرف خیار و
گوجه خرد شده در کنار نان و پنیر و گردو می‌تواند صبحانه مقبول و مناسبی
باشد. مصرف سیب و انگور و آبمیوه بخصوص آب پرتقال برای این وعده عالی است.

در وعده صبحانه زیاده‌روی نکنید
این که می‌گویند در وعده صبحانه به هر میزان که اشتها دارید بخورید، چون
تنها وعده‌ای است که سبب افزایش وزن نمی‌شود، صحت ندارد. صحیح است که
صبحانه مهم‌ترین وعده غذایی است، اما در هیچ وعده‌ای نباید زیاده روی کرد،
زیرا باعث چاقی و اضافه وزن
می‌شود و بیماری‌های مرتبط با اضافه وزن را به دنبال دارد. وعده صبحانه
بهتر است همراه با خوردن میان وعده بین صبحانه و ناهار کامل شود.

کاهو
جز سبزیجاتی است که بسیار در رژیم های لاغری مورد استفاده قرار می گیرد
اما باید توجه داشته باشید خوردن بیش از اندازه کاهو مخصوصا همراه با غذا
مشکلات معده ایجاد می کند.

خوردن کاهو همراه با غذا ایجاد نفخ معده می کند. پس بهتر است کاهو را با غذا نخورید. در این مقاله با فواید کاهو و عوارض مصرف بیش از اندازه کاهو آشنا خواهید شد.

کاهو از نظر طب قدیم ایران سرد و مرطوب است کاهو تمیز کننده خون است ضد تورم است کاهو خواب آور و آرام بخش است کاهو ملین و ادرار آور است خوردن کاهو برای مالیخولیا مفید است کاهو زخم های مجاری ادرار و مثانه را درمان می کند اگر کاهو را با سکنجبین و یا سرکه بخورند اشتها آور است کاهو اثر ضد تشنج دارد درد معده را تسکین می دهد کاهو قوای جنسی را تقویت می کند برای برطرف کردن درد سینه کاهو را بپزید و بخورید ورم غدد لنفاوی را برطرف می کند کاهو
به ویژه حاوی ویتامین «ث» – ضد اسکوربوت – است. کاهو ارزش غذایی چندانی
ندارد، اما از لحاظ درمانی فوق العاده و سرشار از نمک های معدنی با خاصیت
قلیایی است؛ به همین سبب خون را تصفیه می کند و به حفظ هوشیاری مغز و سلامت
بدن کمک میکند.برگ های بیرونی کاهو ارزش خوراکی بسیار دارد؛ زیرا این
برگ ها بیشتر در معرض نور آفتاب قرار دارد و نسبت به برگ های داخلی حاوی
ویتامین بیشتر است. هر چه کاهو سبزتر باشد، ویتامین بیشتری دارد.  این
سبزی محتوی چند ماده مهم و شفابخش است. آب کاهو، خنک و شادابی بخش است و
میزان فراوانی منیزیم در آب آن سبب تقویت بافت عضلانی، اعصاب و مغز می شود.
آب کاهو جنبه درمانی بسیار بالایی  داردپتاسیم موجود در کاهو با بهبود گردش خون، روند انتقال مواد مغذی و اکسیژن را به پوست تقویت می کند.کاهواشتها را تحریک و سموم را از بدن دفع می کند. دم کرده کاهو مدر است و به عنوان مسکن عمل می کند.کاهوحاوی پروتئین است که برای رشد عضله ضروری است.کاهو
منبع غنی انواع مواد معدنی نظیر آهن، منیزیم، مس، کلسیم و پتاسیم است که
موجب ارتقاء سوخت و ساز بدن می‌شود. پتاسیم به داشتن فشار خون تحت کنترل
کمک کرده و با تنظیم تعادل مایعات بدن موجب سلامت قلب می‌شود. کلسیم موجود
در آن استخوان و دندان‌ها را محکم می‌کند.

اصلاح رژیم غذایی بر سلامت جسم و روان تاثیر به سزایی دارد.

اگر
جزو افراد استرسی هستید به شما پیشنهاد می دهیم که به صورت جدی در انتخاب
خوراکی هایی که مصرف می کنید دقت به خرج دهید. چرا که خیلی از خوراکی ها می
توانند شما را دچار استرس و اضطراب بیشتری کنند.

 

اگر اضطراب تحت تاثیر قرارتان می دهد نگاهی به آنچه می خورید بیندازید. استرس یکی
از عوامل اختلال در بدن و افزایش وزن است با ثبت نام در برنامه غذایی به
اندام می توانید به سادگی نوع غذا خوردن خود را اصلاح کرده و علاوه بر استرس وزن را نیز کاهش دهید.

در ادامه به معرفی غذاها و نوشیدنی هایی می پردازم که موجب افزایش اضطراب در افراد می شوند، همچنین جایگزین ها نیز معرفی می شوند.

 

غذاهای
کاملی مانند گوشت و شیر وقتی تخمیر یا نمک سود می شوند طعم خوبی پیدا می
کنند. اما در طول این فرآیند باکتری ها پروتئین های غذا را به آمین های
بیوژنیک تجزیه می کنند که یکی از هیستامین ها است. هیستامین یکی از انتقال
دهنده های عصبی است که هضم، هورمون ها وسیستم های قلبی عروقی و عصبی را
تشدید می کند. در افراد حساس این تغییر می تواند موجب افزایش اضطراب و بی خوابی شود.

برای
به حداقل رساندن عدم تحمل هیستامین همیشه غذاهای تازه و کامل را انتخاب
کنید. همیشه به تاریخ بسته بندی گوشت و ماهی که می خرید دقت کنید، تاریخ
هرچقدر به روزتر باشد بهتر است.

 

هیچ
راهی نیست که همیشه به صورت 100 درصد از قند ها پرهیز کنید، چون قند به
صورت طبیعی در بسیاری از غذاهایی که دوست داریم وجود دارد مانند میوه ها.
اما قند اضافه شده نقش اصلی افزایش سطح استرس و اضطراب است.
قند اضافه شده باعث می شود سطح قند خون بدن به شدت دچار نوسان شود و به
دنبال آن انرژی تان نیز دائم بالا و پایین می رود. وقتی قند خون افت می کند
خلق و خو بهم می ریزد و سطح اضطراب ممکن است بالا برود.

بدن
انسولین ترشح می کند تا گلوکز اضافی را جمع آوری کند و سطح قند خون را
تثبیت کند اما این افزایش ناگهانی قند باعث می شود بدن به سختی کار کند تا
به وضعیت عادی برگردد.

 

غلات صبحانه از غذاهای مورد علاقه ی کودکان و حتی بزرگسالان برای صبحانه است.

اما اکثر این محصولات، حاوی قند اضافی هستند که باید مراقب آن باشیم. تقریبا هر فنجان آن 10 تا 20 گرم قند اضافه شده دارد.

دریافت
مقادیر زیاد غذاهای فرآوری شده می تواند باعث تحریک احساساتی مانند
نگرانی، تحریک پذیری و ناراحتی شود. غذاهایی که در گروه قندهای اضافه شده
قرار می گیرند را باید محدود کرد و یا حذف کرد. مواردی مانند کچاپ، سس
سالاد، پاستا و نان سفید همگی می توانند مقدار زیادی قند اضافه شده داشته
باشند.

خوشبختانه
کنار گذاشتن غذاهای فرآوری شده برابر با محروم شدن از غذاهای شیرین نیست.
شما همچنان می توانید از مواردی مانند استویا که یک شیرین کننده طبیعی بدون
کالری است استفاده کنید.

 

برای خیلی ها این باور نکردنی است اما الکلی که معمولا افرد برای آرام کردن استرس خود
استفاده می کنند موجب بدتر شدن اوضاع می شود. با وجود اینکه به نظر می آید
الکل باعث آرام شدن اعصاب می شود اما می تواند تاثیری منفی روی آب رسانی
به بدن و خواب داشته باشد، هر دوی این موارد وقتی تحریک می شوند می توانند
سطح اضطراب را افزایش دهند.

الکل سطح سروتونین و انتقال دهنده های عصبی را در مغز تغییر می دهد که موجب بدتر شدن اضطراب می شود. وقتی تاثیر الکل از بین می رود ممکن است از گذشته نیز بیشتر احساس اضطراب کنید.
بهترین راه کنار گذاشتن مصرف نوشیدنی های الکلی است. اما از آنجا که این
نوشیدنی ها جایگزینی ندارند بهترین انتخاب شما استفاده از آب جو های غیر
الکلی است.

 

مصرف بالای نوشیدنی های حاوی کافئین مانند قهوه در طول روز نشان داده با وجود مزایایی که دارد باعث افزایش سطح استرس نیز می شود. در واقع مصرف بالای قهوه در طول روز نه تنها باعث افزایش سطح استرس و اضطراب می
شود بلکه موجب کاهش تولید سروتونین ( هورمون احساس خوب ) در بدن نیز می
شود. کمبود سروتونین در بدن می تواند به افزایش خطر افسردگی منجر شود.

 

 

 

 

 

شاید شنیدن این جمله برایتان خوشایند نباشد ولی اگر بدانید
خوردن برنج با ترشی چقد ضرر دارد هرگز این کار را نخواهید کرد.

 ترشی را همه ما دوست داریم و همراه غذا می خوریم. این غذا می تواند برنج و
یا چیز دیگری باشد. شاید برایتان عجیب باشد ولی توصیه شده است که مصرف برنج با ترشی ممنوع است !

دکتر حسین روازاده متخصص طب سنتی
مصرف همزمان برخی از موادغذایی را بسیار مضر دانست و اظهار داشت: این عمل
موجب اخلاط زاید در بدن و در نهایت ایجاد انواع و اقسام بیماری‌‌ها در بدن
خواهد شد. 
وی با اشاره به اینکه مصرف ماست با گوشت
موجب ایجاد انواع لکه‌های پوستی می‌شود، افزود: این در حالی است که مصرف
همزمان سرکه با انواع شوری و ترشی به همراه برنج موجب درد در نواحی شکمی
می‌شود. 
این متخصص طب
سنتی – اسلامی با بیان اینکه بسیاری از بیماری‌ها حاصل عدم توجه به مصرف
موادغذایی است، تصریح کرد: مصرف همزمان بسیاری از خوراکی‌ها که با یکدیگر
همخوانی ندارند موجب ایجاد انواع و اقسام بیماری‌ها حتی برخی از بیماری‌های
صعب‌العلاج می‌شود. 
وی بیان داشت: در قدیم گفته می‌شد که به هیچ عنوان به طور همزمان خربزه را
با عسل مصرف نکنید چون موجب درد در نواحی شکمی خواهد شد، در این بین مصرف
همزمان کله‌پاچه و انگور، پنیرو بادام، شیر و میوه‌های تازه، شیر و تخم
مرغ، شیرو حبوبات، شیر و موادغذایی شور و یا ترش، شیر و گوشت و یا ماهی تازه، سرکه با انواع برنج، سرکه و یا ترشی با انواع ماش و یا حلیم خودداری شود. 
روازاده خاطرنشان کرد: در این بین از خوردن خربزه یا هندوانه بعد از غذا و همچنین خوردن گوشت خام خودداری کنید.

در این خبر فهرستی از نوشیدنی هایی روزانه که ممکن است مصرف همزمان آن با
برخی داروها، باعث ایجاد ترکیبی خطرناک برای سلامت شما باشد، به شما معرفی
می کنیم :

آب گریپ فروت  بر ۵٠ داروی
مختلف از جمله داروهای استاتین، اثر منفی می گذارد. با توجه به اینکه تاثیر
خواص آب این میوه مرکباتی بیش از ٢۴ ساعت در بدن باقی می ماند، تغییر در
زمان مصرف دارو مشکل را برطرف نخواهد کرد. از این رو فرد باید پس از گذشت
٢۴ ساعت از زمان مصرف آب گریپ فروت، دارو را مصرف کند و یا از نوشیدن آب
گریپ فروت خودداری نماید.

آب انار حاوی آنزیمی است که باعث شکسته شدن بسیاری از داروهای ضد فشار خون می شود.

کلسیم با داروهای تیروئید تداخل
ایجاد می کند. از این رو باید حداقل ۴ ساعت از زمانی که داروی تیروئید
استفاده کردید، گذشته باشد تا بتوانید نوشیدنی حاوی کلسیم (مثل شیر)
بنوشید.

مصرف کافئین همراه با داروهای
محرک، می تواند تهدید جدی برای سلامتی محسوب شود. مثلا، اگر از داروی
افدرین، آسم و آمفتامین استفاده شود و همزمان نوشیدنی حاوی کافئین مصرف
شود، برای سلامتی فرد خطرناک است.

پتاسیم موجود در نوشیدنی های
ورزشی، در صورت مصرف همزمان نوشیدنی با بعضی از داروهای قلبی یا داروهای ضد
فشار خون، می تواند خطرناک باشد.

چای سبز و نیز سایر خوراکی های
حاوی ویتامین کا، مثل بروکلی و کلم پیچ را نباید با داروهای رقیق کننده خون
مثل کومارین یا وارفارین مصرف کرد زیرا اثردهی آنها به شدت کاهش می یابد.

دوغ نیز اثراتی مشابه شیر دارد
از این رو استفاده از آن هم توصیه نمی‌شود. این نوشیدنی نیز حاوی کلسیم است
که برخی داروها با اتصال به آن از جذب کلسیم جلوگیری می‌ کند؛ پس به‌ طور
کلی آب گزینه بهتری نسبت به سایر نوشیدنی ‌هاست. 

 

 

آدرس کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شیراز

اخبار

1389-6-23

اخبار در خصوص حقوق ماهیانه

1388-9-16

اخبادر خصوص عینک و عصا

1388-9-11

اطلاعیه در خصوص دفترچه بیمه بازنشستگان و مستمری بگیران دانشگاه علوم پزشکی

1388-2-20

آدرس کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شیراز

اطلاعیه

لیست و اسامی قیمتهاو سفرهای سازمان بازنشستگی

1390-7-20

ثبت نام وام سازمان بازنشستگي

1389-9-21

1389-9-21

1389-6-16

آب و هوا

N/A°C

نامشخص

Shiraz

احساس دما: N/A°C

باد: N/A N/A kph

میدان دید: N/A Km

رطوبت: N/A%

طلوع خورشید: N/A

غروب خورشید: N/A

برای گرفتن فیش حقوقی کدشناسائی و برای رمز یا صفر وارد کنید یاکد ملی خودرا وارد نمائید.

 

 

سامانه دریافت اینترنتی فیش حقوقی کارکنان 

پایگاه اطلاع رسانی سهام عدالت

آدرس کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شیراز
آدرس کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شیراز
9

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.