ادرس اداره ثبت اسناد ناحیه یک شیراز

ادرس اداره ثبت اسناد ناحیه یک شیراز
ادرس اداره ثبت اسناد ناحیه یک شیراز

توسط تیم بازرسی اداره کل ثبت اسناد و املاک فارس صورت پذیرفت: بازدید از ادارات ثبت جهرم و خفر

مدیرکل ثبت فارس: نقش مهم دفاتر اسناد رسمی در حرکت به سوی ثبت نوین

مدیرکل ثبت فارس: صدور بالغ بر 165 هزار سند مالکیت کاداستری در راستای تثبیت مالکیت ها و تسهیل امور مراجعین در این اداره کل

مدیرکل ثبت فارس در بازدید از ادارات ثبت مناطق 1 و 5 شیراز: اولویت ادارات ثبت تثبیت مالکیت ها و ایجاد نظم حقوقی در این زمینه

مدیرکل ثبت فارس در نشست شورای اداری این اداره کل عنوان نمود: لزوم اهتمام واحدهای تابعه ثبتی این استان در عمل به تعهدات سازمانیادرس اداره ثبت اسناد ناحیه یک شیراز

مهدی اقبال

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان فارس

 

توسط مدیرکل بهزیستی استان فارس از ریاست اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کازرون تقدیر گردید.

مهدی اقبال مدیرکل ثبت فارس تصریح نمود: حفظ و حراست از حقوق مراجعین مستلزم اشراف هر چه بیشتر کارشناسان و متصدیان بخش های مختلف به فرایندهای مربوطه است و پیگیری مطالبات مردم در سایه ارتقای دانش شغلی کارکنان امکان پذیر می باشد.

 در این بخش شما می توانید با ادارات ثبت در ارتباط باشید.

 در این بخش شما می توانید با ادارات ثبت در ارتباط باشید.

در این بخش شما می توانید با ادارات ثبت در ارتباط
باشید.

در این بخش شما می توانید با ادارات ثبت در ارتباط باشید. 

 در این بخش شما می توانید با ادارات ثبت در ارتباط باشید. ادرس اداره ثبت اسناد ناحیه یک شیراز

در این بخش شما می توانید با ادارات ثبت در ارتباط باشید. 

Copyright اداره کل ثبت اسناد و املاک فارس. All Rights Reserved.


   ‫ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻳﻚ ﺷﻴﺮاز

 ‫آدرس : ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻳﻤﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ(ﻫﻤﺖ حنوبی)

 ﺗﻠﻔﻦ: ۶۳۲۰۹۱۷ -۶۳۲۰۸۷۴

 ‫ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻼك ﻫﺎي : ﺑﺨﺶ 4 و ﺑﺨﺶ ۲3

ادرس اداره ثبت اسناد ناحیه یک شیراز

   ‫ﻧﺎﺣﻴﻪ دو ﺷﻴﺮاز

   ‫آدرس : ﺧﻴﺎﺑﺎن زﻧﺪ، روﺑﺮوي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻓﻘﻴﻬﻲ  ﺗﻠﻔﻦ:2344182 الی 2344183                    ‫

ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻼك ﻫﺎي : ﺑﺨﺶ 1 ، ﺑﺨﺶ 2 و اﺟﺮاﺋﻴﺎت 

 ‫ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻪ ﺷﻴﺮاز

  ‫آدرس : ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺻﺪرا ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﻛﻮﭼﻪ ﻻدن ﺗﻠﻔﻦ: ۶۴۱۳۲۵۲ 

 ‫ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻼك ﻫﺎي: 4 اﻟﻲ ۱۶ اﺻﻠﻲ از ﺑﺨﺶ 3 و ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻼك ﻫﺎي ﺑﺨﺶ 7

   ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭼﻬﺎر ﺷﻴﺮاز

  آدرس : ﺧﻴﺎﺑﺎن زﻧﺪ، روﺑﺮوي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻓﻘﻴﻬﻲ  ﺗﻠﻔﻦ:۲۳۳۸۸۶۱-۲۳۳۸۸۵۷

 ‫ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻼك ﻫﺎي :   ۱۷اصلی  اﻟﻲ آﺧﺮ ﺑﺨﺶ 3 و ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ

ادرس اداره ثبت اسناد ناحیه یک شیراز
ادرس اداره ثبت اسناد ناحیه یک شیراز
10

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در ادرس

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.