تغییر آدرس شرکت در اداره ثبت شرکتها

تغییر آدرس شرکت در اداره ثبت شرکتها
تغییر آدرس شرکت در اداره ثبت شرکتها

برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه روئسای ادارات ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سراسر کشور

برگزاری نشست مشترک اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری با کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

“برگزاری کارگاه آموزشی در خصوص ” آشنایی با قوانین ثبت موسسات غیردولتی”

برگزاری همایش دو روزه توسعه ابزارهای الکترونیک در راستای بهبود فضای کسب و کار

ویژه روسای ثبت شرکتهای استانها

تغییر آدرس شرکت در اداره ثبت شرکتها

                                                                                                                                                                                             

راهنمای ثبت تاسیس

سامانه ثبت تاسیس

پیگیری ثبت تاسیس

 

راهنمای تاسیس شرکت با مسئولیت محدود

 

مسئولیت محدود

 

پیگیری ثبت

 

راهنمای تاسیس شرکت سهامی خاص

 

تاسیس شرکت سهامی خاص

 

 

راهنمای تاسیس موسسه

 

 

 

 

راهنمای ثبت تغییرات

سامانه ثبت تغییرات

پیگیری ثبت تغییرات

 

راهنمای تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود  

 

مسئولیت محدود

 

پیگیری ثبت تغییرات

 

راهنمای تغییرات در شرکت سهامی خاص

تغییر آدرس شرکت در اداره ثبت شرکتها

 

 شرکت سهامی خاص

 

 

راهنمای تغییرات در موسسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راهنمای تعیین نام

سامانه

 

راهنمای تعیین نام شرکتها و موسسات غیر تجاری

 

سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راهنمای ثبت درخواست اظهارنامه پلمب دفاتر تجارتی  

  آدرس مراکز اجرای  پلمب دفاتر تجارتی   

در تمامی شرکت ها به موجب صورتجلسه ی مجمع عمومی فوق العاده تغییر آدرس امکان پذیر است.و قابل توجه است که با توجه به تبصره ی بند 3 اختیار تغییر محل شرکت در اکثر اساسنامه ها ی شرکت های سهامی خاص و شرکت های با مسئولیت محدود به هیت مدیره نیز واگذار شده است.در این تبصره آمده است که هیئت مدیره می تواند به هرجایی آدرس شرکت را تغییر دهد و شعباتی برای شرکت تاسیس نماید.لذا تغییر آدرس شرکت توسط تصمیم هیئت مدیره(در صورتی که در اساسنامه چنین اختیاری به هیئت مدیره داده شده باشد) و یا مجمع عمومی فوق العاده قابل اجرا است.

_صورتجلسه ی تغییر آدرس تنظیم شده که به امضای سهامداران و یا اعضای هیات مدیره (با توجه به تصمیم گرفته شده) رسیده باشد.

_کلیه ی مدارک ثبتی شرکت

_کلیه ی مدارک تغییرات شرکت(در صورت وجود تغییرات)

مراحل تغییر آدرس شرکت با توجه به نوع و قالب شرکت متفاوت است. اما به طورکلی پس از تنظیم صورتجلسه تغییر آدرس شرکت باید به امضا سهامداران یا اعضا هیئت مدیره رسیده و پس از ثبت سامانه ای در سایت اداره ثبت شرکتها نسبت به پست آن اقدام نمایید.

تغییر آدرس شرکت در اداره ثبت شرکتها

الف – تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.

ب – رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت.

تذکر: هر گاه اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه به هیات مدیره شرکت تفویض شده باشد،هیات مدیره با تنظیم صورت جلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکت اقدام می کند.چنانچه تغییر محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد،باید پرونده شرکت به شهرستان مربوطه با درخواست هیات مدیره با تصویب و تنظیم صورت جلسه ارسال شود.

الف – تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکا با قید میزان سهم الشرکه خود

ب – اگرمجمع با اکثریت تشکیل گردد باید تشریفات دعوت شرکاء وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت شده و مدارک مثبته ارائه گردد.

ج – در صورتی که تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشند می بایست وفق ماده 109 قانون نسبت به انتخاب هیات ناظر اقدام و نام اعضای هیات در بالای صورت جلسه تنظیمی نوشته شود و آنان ذیل صورت جلسه را امضاء نمایند.

د -صورتجلسه ی تنظیمی حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تشکیل مجمع توسط شرکاء یا وکیل رسمی شرکت تحویل اداره ثبت شرکت ها داده شده و نسبت به ثبت آن اقدام و پس از پرداخت هزینه های قانونی، ذیل ثبت دفتر را امضاء شود.

بسمه تعالی

نام شرکت ………………..شماره ثبت …………………و شناسه ملی………………..سرمایه ثبت شده …………..ریال در تاریخ…………………….ساعت………………….مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء/اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکا میزان سهم الشرکه

1-خانم/آقای………………………دارای………………………ریال سهم الشرکه………………………

2-خانم/آقای………………………دارای………………………ریال سهم الشرکه………………………

3-خانم/آقای………………………دارای………………………ریال سهم الشرکه………………………

4-خانم/آقای………………………دارای………………………ریال سهم الشرکه………………………

محل شرکت از (آدرس قبلی)تهران ………………خیابان…………………….کوچه ………………..پلاک…………….کدپستی…………………تلفن………………….کوچه…………..پلاک……….کد پستی……………….تلفن……………..انتقال یافت در نتیجه ماده ………………اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد.

به خانم/آقای…………..احدی از شرکت(یا مدیر عامل در صورتیکه از بین شرکا باشد)یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

1-خانم/آقای…………………امضاء

2-خانم/آقای…………………امضاء

3-خانم/آقای…………………امضاء

همان طور که ملاحظه شد،در صورتجلسه ی فوق،تغییرمحل به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده اعمال می گردد.

بسمه تعالی

نام شرکت…………………شماره ثبت…………………و شناسه ملی……………….سرمایه ……………………….ریال در تاریخ ……………………ساعت ………………………….جلسه هیات مدیره شرکت با محل شرکت از آدرس قبلی…………………………..کد پستی:……………………انتقال یافت.

آقای/خانم………………………احدی از شرکاء یا وکیل رسمی یا مدیر عامل شرکت در صورتی که از بین شرکاء باشد وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

امضاء اعضاء هیات مدیره………..

رعایت نکات زید در صورتجلسه ها الزامی است:

*کلیه صورتجلسات بلید روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه بعد از امضای اشخاص ذی سمت و با مهر شخصیت حقوقی تهیه و ارسال شود.

*کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

*صورتجلسه در سه نسخه تهیه و به امضاء اعضاء هیات مدیره برسد و یک نسخه از آن ظرف مدت سه روز پس از پذیرش نهایی در سامانه از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها ارسال و سپس بارکد پستی در سیستم درج گردد.

*اگر تغییر آدرس شرکت از یک خیابان به خیابان دیگر باشد لازم است یک صورتجلسه تغییر آدرس تنظیم شود.


پاسخ دادن به :

مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.

کلیه حقوق برای گروه ثبتی حقوقی پایش محفوظ است.

تغییر آدرس شرکت در اداره ثبت شرکتها
تغییر آدرس شرکت در اداره ثبت شرکتها
10

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.