خدمات کارت طلايي دو ستاره ايران خودرو

خواص دارویی و گیاهی

خدمات كارت طلايي و سرویسهای امدادی

به منظور گسترش خدمات ارائه شده , خدمات فرا بيمه‌اي تحت عنوان كارت طلايي و سرویس های امدادی به صورت طبقه بندي شده از سال 1380 به گروهي از خودروهاي توليدي شركت ايران خودرو ارائه گرديد و سپس در سطح كليه خودروهاي توليدي ايران خودرو توسعه يافت.

دارندگان اين كارت از خدمات زير بهره مند ميگردند: 

کارت طلايي وسرويسهاي امدادي
 سال

کارت طلايي شامل:

جبران خسارت ناشي از حوادث، سرقت کلي و جزئي
 
سرويسهاي امدادي شامل:

خدمات ارتباطي:

 (پاسخ گويي به درخواست مشتريان، راهنماي و راه اندازي تلفني، اطلاع رساني، پيگيري امور مشتريان و مشاوره فني)

خدمات نگهداري خودرو:

(ارائه سرويسهاي ادواري و  نگهداري براساس استاندارد)
 
خدمات امدادي و حمل:

(انجام فعاليتهاي امدادي، راه اندازي خودرو در محل، حمل و جابجايي خودرو و انتقال سرنشينان)
 

کارت طلايي و سرويسهاي امدادي
 يک ستاره

کارت طلايي شامل:

جبران خسارت ناشي از حوادث، سرقت کلي و جزئي، حوادث طبيعي
 
سرويسهاي امدادي شامل:
 
خدمات ارتباطي:

(پاسخ گويي به درخواست مشتريان، راهنماي و راه اندازي تلفني، اطلاع رساني، پيگيري امور مشتريان و مشاوره فني)
 
خدمات نگهداري خودرو:

(ارائه سرويسهاي ادواري و  نگهداري براساس استاندارد)
 
خدمات امدادي و حمل:

 (انجام فعاليتهاي امدادي، راه اندازي خودرو در محل، حمل و جابجايي خودرو و انتقال سرنشينان)

کارت طلايي و سرويسهاي امدادي
 دو ستاره

کارت طلايي شامل:

جبران خسارت ناشي از حوادث، سرقت کلي و جزئي، حوادث طبيعي، تعميرات

سرويسهاي امدادي شامل:

خدمات ارتباطي:
 
(پاسخ گويي به درخواست مشتريان، راهنماي و راه اندازي تلفني، اطلاع رساني، پيگيري امور مشتريان و مشاوره فني)
 
خدمات نگهداري خودرو:

(ارائه سرويسهاي ادواري و  نگهداري براساس استاندارد)
 
خدمات امدادي و حمل:

(انجام فعاليتهاي امدادي، راه اندازي خودرو در محل، حمل و جابجايي خودرو و انتقال سرنشينان)

کارت طلايي و سرويسهاي امدادي
 سه ستاره

کارت طلايي شامل:

جبران خسارت ناشي از حوادث، سرقت کلي و جزئي، حوادث طبيعي، تعميرات، پرداخت هزينه خواب

سرويسهاي امدادي شامل:

خدمات ارتباطي:

(پاسخ گويي به درخواست مشتريان، راهنماي و راه اندازي تلفني، اطلاع رساني، پيگيري امور مشتريان و مشاوره فني)
 
خدمات نگهداري خودرو:

(ارائه سرويسهاي ادواري و  نگهداري براساس استاندارد)
 
خدمات امدادي و حمل:
 
(انجام فعاليتهاي امدادي، راه اندازي خودرو در محل، حمل و جابجايي خودرو و انتقال سرنشينان)

کارت طلايي و سرويسهاي امدادي
 چهار ستاره

کارت طلايي شامل:

جبران خسارت ناشي از حوادث، سرقت کلي و جزئي، حوادث طبيعي، تعميرات، پرداخت هزينه خواب،ارائه لاستيک

سرويسهاي امدادي شامل:

خدمات ارتباطي:

(پاسخ گويي به درخواست مشتريان، راهنماي و راه اندازي تلفني، اطلاع رساني، پيگيري امور مشتريان و مشاوره فني)
 
خدمات نگهداري خودرو:

(ارائه سرويسهاي ادواري و  نگهداري براساس استاندارد)
 
خدمات امدادي و حمل:

(انجام فعاليتهاي امدادي، راه اندازي خودرو در محل، حمل و جابجايي خودرو و انتقال سرنشينان)

شرح خدمات كارت طلايي و سرویس های امدادی

 

                     
                        شرح خدمات

 

امداد سیار

سال

یک ستاره

دو ستاره

سه ستاره

چهار ستاره

 
سرویس های امدادی
 
 
 

 

پاسخگویی به درخواست مشتریان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

 

راهنمای و راه اندازی تلفنی

 

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

 

اطلاع رسانی

 

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

 

پیگیری امور مشتریان

 

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

 

مشاوره فنی

 

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

 

انجام فعالیتهای امدادی به صورت شبانه روزی

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

 

ارائه سرویسهای ادواری و  نگهداری براساس استانداردهای خودروساز

 

طبق تعرفه

طبق تعرفه

طبق تعرفه

*رایگان

**رایگان

***رایگان

 

راه اندازی خودرو در محل

 

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

 

تعمیرات در محل

 

طبق تعرفه

طبق تعرفه

طبق تعرفه

رایگان

رایگان

رایگان

 

سرویس در محل (Quick Service  )

 

طبق تعرفه

طبق تعرفه

طبق تعرفه

رایگان

رایگان

رایگان

 

حمل و جابجایی خودرو

 

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

 

انتقال سرنشینان

 

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

خدمات طلایی

 

جبران خسارت ناشی از حوادث

 

——

طبق ضوابط خدمات طلایی

 

سرقت کلی و جزئی

 

——

 

حوادث و بلایای طبیعی

 

——

 

تعمیرات

 

طبق تعرفه

 

طبق تعرفه

رایگان

رایگان

رایگان

هزینه خواب

——

——

——

——

روزانه 100.000 ریال

روزانه 150.000 ریال

 

تحویل لاستیک (حداکثر 4 حلقه در یک دوره)

 

——

——

——

——

——

هر 60000 کیلومتر

 

شکست شیشه

 

——

——

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

 

اسید و مواد شیمیایی

 

——

——

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

 

تعویض خودرو خسارت کلی

 

——

طبق ضوابط خدمات طلایی

 

ارائه خدمات وفاداری مشتری

طبق تعرفه

طبق تعرفه

طبق تعرفه

طبق تعرفه

طبق تعرفه

طبق تعرفه

– تا سقف 25000 کیلومتر طبق ضوابط **- تا سقف 40000 کیلومتر طبق ضوابط ***- تا سقف 60000 کیلومتر طبق ضوابط

تعمیرات

در صورتي كه خودرو دچار نقص فني گرديده ولي قادر به حركت باشد و حركت آن موجب ايراد خسارت و بروز حادثه نگردد، مي بايست با مركز تماس (تلفن 096440 يا 88612121-021 ) ارتباط بر قرارنموده و يا به يكي از نمايندگي‌هاي مجاز شركت ايران خودرو مراجعه نماييد.

تصادفات و حوادث

جبران خسارت ناشي از به هم خوردن دو يا چند خودرو، برخورد به جسم ثابت يا متحرك، برخورد شيئي ديگر به خودرو، واژگوني و سقوط خودرو و خسارت از زير خودرو با رعايت موارد زير در تعهد كارت طلايي و سرويس هاي امدادي مي‌باشد.

در صورت وقوع تصادف ابتدا با نيروي انتظامي و يا مراجع قضايي تماس گرفته و گزارش حادثه يا كروكي را اخذ نماييد.
 (توجه داشته باشيد كه گزارش فوق، كامل و در سربرگ داراي تاريخ و شماره و ممهور به مهر مراجع مذكور باشد)
 سپس مطابق ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي خدمات شركت اقدام گردد.

تعويض خودرو 

به خساراتي كه طي آن هزينه هاي تعمير قسمتهاي آسيب ديده از 60% ارزش خودرو قبل از حادثه بيشتر باشد و يا امكان بازسازي آن به تاييد كارشناس اين شركت نرسد و يا اينكه مدت تعمير بيش ازحد پيش بيني شود، اطلاق مي گردد .

لازم به ذكر است خودروهايي كه به نظر كارشناس شركت امدادخودرو ايران غير قابل بازسازي تشخيص داده می شوند، صرفاً می بایست تعویض گردد.

مراحل تعويض خودرو 

مالك يا وكيل قانوني وي مي بايست به دفتر مركزي و يا دفاترمنطقه اي شركت امدادخودرو ايران مراجعه نموده و نسبت به تكميل فرم درخواست و تشكيل پرونده اقدام نمايد.

اعزام كارشناس خسارت از سوي شركت امدادخودرو ايران به پاركينگ محل توقف خودرو جهت احراز اصالت خودرو و حادثه و تنظيم گزارش بازديد از خودرو.

بررسي پرونده، تعيين خسارت و تعيين سهم مشترك از قيمت خودرو جايگزين توسط كارشناس پرونده.

ارائه اصل فيش واريزي توسط مشترك به حساب بانكي شركت امدادخودرو ايران.

صدور و ارسال معرفي نامه به معاونت بازاريابي و فروش ايران خودرو جهت صدور سند و تحويل سند خودرو درخواستي طبق معرفي نامه صادره.

سرويس دوره اي

برای اخذ سرویس دوره ای به یکی از روشهای ذیل می توان اقدام نمود:

ارتباط با مركز تماس از طریق تلفن سراسری 096440 و ثبت درخواست سرویس در محل یا اخذ پذیرش از نمایندگی.

مراجعه حضوری به يكي از نمايندگي‌هاي مجاز شركت ايران‌خودرو در سراسر كشور.

امداد گر سرویس درمحل یا نمايندگي‌هاي مجاز شركت ايران خودرو پس از اخذ دستوركار از مركز تماس امدادخودرو ايران موظف به انجام كليه سرويس‌ها(مطابق جداول زير) می باشد.(لازم به ذكراست كه انجام سرويس‌هاي دوره‌اي باعث كاهش استهلاك و افزايش عمرخودرو مي‌گردد.)

پس از انجام سرويس ، در صورت تأييد نسبت به امضاء فاكتوراقدام فرماييد.

براساس استاندارد تعميرات خودرو, تنظيم موتور و تعويض اقلام مصرفي وسر ريز روغن ها و مایعات در فواصل مابين سرويس‌هاي دوره‌اي تحت پوشش سرویسهای امدادی نمي‌باشد.

جهت انجام سرويس‌هاي دوره‌اي خودروي خود مي‌توانيد در زمان اعتبار اشتراك و فقط در كيلومتر تعيين شده و دربازه 500 كيلومتر قبل و حداكثر 1500كيلومتر بعد از آن براي سرويس مورد نظر به نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو مراجعه یا طی تماس تلفنی از خدمت سرویس در محل استفاده نماييد. 

سقف استفاده از سرويس‌هاي دوره‌اي براي كارت‌هاي طلايي و سرویس های امدادی مطابق جداول زير مي‌باشد:

             سرويس‌هاي دوره‌اي خودرو های پارس، سمند و 405 با موتورXU7 و    XUM

 

نوع سرويس

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

55000

60000

 

روغن موتور

ــ

**

ــ

**

ــ

***

ــ

***

ــ

****

ــ

****

 

فيلتر روغن

ــ

**

ــ

**

ــ

***

ــ

***

ــ

****

ــ

****

 

فيلتر سوخت

ــ

ــ

ــ

***

ــ

ــ

ــ

***

ــ

ــ

ــ

****

 

فيلتر هوا

ــ

**

ــ

**

ــ

***

ــ

***

ــ

****

ــ

****

 

لنت ترمز

ــ

ــ

ــ

***

ــ

ــ

ــ

***

ــ

ــ

ــ

****

 

شمع موتور

ــ

ــ

ــ

***

ــ

ــ

ــ

***

ــ

ــ

ــ

****

 

تسمه تايمينگ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

****

 

بازديد‌هاي
دوره‌اي

نكته1: خدمات تخصيصي سطح دو ستاره به خودروهاي سه و چهار ستاره نيز تعلق مي‌گيرد و برهمين اساس، خدمات تخصيصي سطح سه ستاره نيز به چهار ستاره تعلق مي‌گيرد.

نكته2: در صورتيكه خودرو پارس ،سمند و 405 با موتور TU5 باشد، سرويس هاي خودرو مطابق جدول سرويس هاي دوره اي خودرو 206 انجام خواهد گرفت.

             سرويس‌هاي دوره‌اي خودرو تندر 90 با موتور K4M

 

نوع سرويس

10000

20000

30000

40000

50000

60000

 

روغن موتور

**

**

***

***

****

****

 

فيلتر روغن

**

**

***

***

****

****

 

فيلتر سوخت

ــ

***

ــ

***

ــ

***

 

فيلتر هوا

ــ

**

ــ

***

ــ

****

 

لنت ترمز

ــ

***

ــ

***

ــ

****

 

شمع موتور

ــ

***

ــ

***

ــ

****

 

تسمه تايمينگ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

****

 

بازديد‌هاي
دوره‌اي

كيلومتر تعويض تسمه تايم پژو 206 هر 80000 كيلومتر و مختص دارندگان سطح خدمت 4 ستاره مي باشد.

تعويض روغن گيربكس خودروهاي اتوماتيك در سرويس 40000 براي سطح خدمت 4 ستاره انجام مي شود.

 

سرويس‌هاي دوره‌اي خودرو های پژو 206 و رانا و 207

 

نوع سرويس

20000

40000

60000

 

روغن موتور

**

***

****

 

فيلتر روغن

**

***

****

 

فيلتر سوخت

***

***

****

 

فيلتر هوا

**

***

****

 

لنت ترمز

***

***

****

 

شمع موتور

***

***

****

 

بازديد‌هاي دوره‌اي

 

سرويس‌هاي دوره‌اي خودرو های پارس ELX  و سمند سرير با موتور XU7-L4

 

نوع سرويس

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

55000

60000

 

روغن موتور

ـ

**

ـ

**

ـ

***

ـ

***

ـ

****

ـ

****

 

فيلتر روغن

ـ

**

ـ

**

ـ

***

ـ

***

ـ

****

ـ

****

 

فيلتر سوخت

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ

ـ

****

 

فيلتر هوا

ـ

**

ـ

**

ـ

***

ـ

***

ـ

****

ـ

****

 

لنت ترمز

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ

ـ

****

 

شمع موتور

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ

ـ

****

 

بازديد‌هاي دوره‌اي

كيلومتر تعويض تسمه تايم پارس ELX و سمند سرير هر 80000 كيلومتر و مختص دارندگان سطح خدمت 4 ستاره می باشد.

سرويس‌هاي دوره‌اي خودرو های سمند  و دنا با موتور مليEF7

نوع سرويس

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

55000

60000

روغن موتور

ـ

**

ـ

**

ـ

***

ـ

***

ـ

****

ـ

****

فيلتر روغن

ـ

**

ـ

**

ـ

***

ـ

***

ـ

****

ـ

****

فيلتر هوا

ـ

**

ـ

**

ـ

***

ـ

***

ـ

****

ـ

****

شمع موتور

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ

ـ

****

صافي بنزين

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ

ـ

****

لنت ترمز

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ

ـ

****

بازديد‌هاي دوره‌اي

كيلومتر تعويض تسمه تايم سمند و دنا با موتور ملي EF7 هر 80000 كيلومتر و مختص دارندگان سطح خدمت 4 ستاره مي باشد. 

             سرويس‌هاي دوره‌اي خودرو های پژو روآ با موتور (OHV)

نوع سرويس

4000

8000

12000

16000

20000

24000

28000

32000

36000

40000

44000

48000

52000

56000

60000

روغن موتور

**

**

**

**

**

**

***

***

***

***

****

****

****

****

****

فيلتر روغن

**

**

**

**

**

**

***

***

***

***

****

****

****

****

****

فيلتر سوخت

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

****

ـ

ـ

ـ

فيلتر هوا

ـ

**

ـ

**

ـ

**

ـ

***

ـ

***

ـ

****

ـ

****

ـ

لنت ترمز

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

****

ـ

ـ

ـ

شمع موتور

ـ

ـ

***

ـ

ـ

***

ـ

ـ

****

ـ

ـ

بازديد‌هاي دوره‌اي

             سرويس‌هاي دوره‌اي خودرو سوزوكي گراند ويتارا

 
نوع سرويس

7500

15000

22500

30000

37500

45000

52500

60000

روغن موتور

**

**

**

***

***

****

****

****

فيلتر روغن

**

**

**

***

***

****

****

****

فيلتر هوا

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ

ـ

****

شمع موتور

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ

ـ

****

صافي بنزين

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ

ـ

****

لنت ترمز

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ

ـ

****

بازديدهاي دوره اي

کارت طلايي وسرويسهاي امدادي

جامعه > مشکلات مردم – یک شهروند در تماس با سرویس مشکلات مردم از عدم خدمت رسانی ایران خودرو در موارد تصادف و با وجود داشتن کارت طلایی گلایه کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، یکی از مخاطبان سرویس مشکلات مردم در تماس با ما، ضمن گلایه از خدمات پشتیبانی ایران خودرو، نارضایتی خود را از این خدمات اعلام کرد.این شهروند در تماس خود اظهار کرد: خودرویی دارم که دارای کارت طلایی ایران خودرو است و طبق توافق و قراردادی که مشتریان با ایران خودرو دارند، انتظار می رود در مواقع مورد نیاز، این شرکت، خدمات لازم را به دارندگان کارت طلایی ارائه کند. ساعت 23 دیشب در محور اتوبان آزادگان (کمربندی تهران) در حال تردد بودم که لاستیک خودرو ترکیب و با گارد ریل اطراف اتوبان تصادف کردم. وی با اظهار اینکه همان ساعت با پشتیبانی ایران خودرو تماس گرفتم، گفت: به من اظهار کردند ما جرثقیل نداریم ماشین شما را از حاشیه خیابان بیرون بیاوریم. خودتان اقدام به این کار کنید. ساعت 1 بامداد موفق شدم با جرثقیل شخصی اجاره ای، خودرو را از حاشیه خیابان خارج کنم و مجددا برای انتقال خودروی تصادفی به نمایندگی ایران خودرو با خدمات پشتیبانی این شرکت تماس گرفتم. پس از یک ساعت، خودروی امدادی رسید ولی گفت چون لاستیک پنچر است و تعویض لاستیک در تعهد من نیست، بدون هیچ کمکی از محل دور شد.

این شهروند در ادامه کش و قوس خود با خدمات پشتیبانی این شرکت گفت: ساعت 4 صبح در حاشیه ناامن اتوبان، بالاخره پس از تماسهای مکرر، یکی از نمایندگی ها حاضر شد خودروی دیگری را برای انتقال ماشین تصادفی به تعمیرگاه اعزام کند. حالا سئوال اینجاست کارت طلایی ایران خودرو به چه درد می خورد؟موارد فوق و مشخصات این شهروند جهت دریافت پاسخ به روابط عمومی ایران خودرو ارسال شد.

 

45231

 

سلام می دونید با انتشار این خبر یک نفر از شرکت اخراج شد و احتمال اخراج شدن سه نفر دیگه هست

کارش درست انجام میداد که اخراج نشه

مشکل ما اینه ک فقط نگران اخراج نشدن هستیم اونم ب هر قیمتی

نام

پست الکترونیک

آدرس وب سایت و یا وبلاگ

نظر شما
0/700


صدور و تمدید کارت طلایی، یکی دیگر از خدمات نمایندگی ایران خودرو جعفری نژاد می باشد.

برای خودروهای صفر و یک سال کارکرده که نیاز به تمدید کارت طلایی دارند، واحد صدور و تمدید کارت طلایی این نمایندگی به صورت مستمر فعال بوده و در هر زمان پاسخگوی سؤالات شما عزیزان می باشد.

با تمدید یا صدور کارت طلایی خودروی شما در مقابل خطرات، خسارات، تصادف، سرقت و آتش سوزی تحت پوشش قرار خواهد گرفت.

((خدمات کلیه کارت های طلایی تک ستاره تا چهار ستاره به شرح زیر می باشد))

لازم به ذکر است

کلیه خودروهای سواری گروه صنعتی ایران خودرو طبق ضوابط می توانند کارت طلایی سال و یک ستاره از زمان تولید به مدت 10 سال و کارت های طلایی دو تا چهار ستاره را به مدت 5 سال از زمان تولید دریافت نمایند.

اعتبار کارت طلایی از تاریخ تحویل خودرو مندرج در برگه گارانتی و یا از تاریخ تمدید اشتراک، به مدت یک سال شمسی (ساعت24 روز 365ام) است که در صورت درخواست برای سال های بعد قابل تمدید می باشد (در صورتی که قبل از انقضاء اشتراک برای تمدید مراجعه نمایید، می توانید از تسهیلات این شرکت بهره مند گردید).

نکات

به خودروهای وانت بار فقط سطح خدمت تک ستاره کار و سال کار تعلق می گیرد.

به سایر محصولات ایران خودرو تا 10 سال کلیه سطوح تعلق می گیرد. (از سال تا 4 ستاره)

کلیه خسارات وارد شده به تمام جوانب خودرو تا سقف 20,000,000 ریال تنها با داشتن هر گونه کارت طلایی بدون ارائه گزارش کروکی قابل لحاظ و اعمال می باشد.

در صورت اتمام مهلت کارت گارانتی با دریافت کارت طلایی دو ستاره، سه ستاره یا چهار ستاره می توان از خدمات تعمیرات، خسارات، چند دوره سرویسهای دوره ای، حمل و نقل رایگان و غیره برخوردار شد.

شرایط اقساط: خودروهای صفر:20%نقد 80% چک 10 ماهه 5 ماه به 5 ماه

خودروهای غیر صفر:30%نقد، 70%چک 6 ماهه 3 ماه به 3 ماه

A : گروه پارس و سمند و 405 با موتور XU7 و پارس با موتورXUM

B: تندر 90

C : سوزوکی گراند ویتارا وکیزاشی

D: پژو 206 (معمولی و صندوق دار)_ پارس، سمند و پژو 405 با موتور TU5و رانا با موتور TU5

:E دنا و سمند با موتور ملی EF7

نکته1: تعویض تسمه تایم در خودرو های دارای کارت طلایی 4 ستاره به شرح زیر است

پژو 206، رانا با موتورTU5، پارسELX و سمند سریر با موتور XU-L4، پارس، سمند و پژو 405 با موتور TU5 در ضرایب 80000 کیلومتر

تندر90، پارس، سمند و 405 با موتور TXU7-L3 و پارس با موتور XUM در ضرایب 60000 کیلومتر

سمند با موتور ملیEF7 وEFP در کیلومتر800000

نکته 2: تعویض فیلتر بنزین سوزوکی گرند ویتارا و کیزاشی در کیلومتر 90000 می¬باشد.

نکته 3: اراِیه خدمات سرویس های ادواری خودرو برای کارت طلایی 2 ستاره تا 20000 کیلومتر، 3 ستاره تا 40000 کیلومتر و 4 ستاره تا 60000 کیلومتر پیمایش از تاریخ شروع اشتراک امکان پذیر می باشد.

بخشی از مقایسه کارت طلایی وبیمه بدنه

توجه

شکستگی قطعات تزیینی داخل اتاق شامل قطعات دسته راهنما، دسته برف پاک کن، مجموعه صفحه نشان دهنده آمپرهای جلو، چراغ سقف، درب داشبورد در تعهد کارت طلایی قرار گرفت.

هزینه قطعاتی نظیر پیچ، مهره، واشر، پرچ، چسب و سایر قطعات از این دسته که دارای شماره فنی بوده و در تصادف یا تعمییرات تخریب شده تحت پوشش کارت طلایی می باشد.

در انتخاب کارت طلایی مناسب باید به دو مورد توجه کنیم

میانگین تردد خودرو (کیلومتر) در طول یک سال.

خدمات مورد انتظار با توجه به سطوح کارت طلایی.

شما می توانید جهت تمدید کارت طلایی، با در دست داشتن کارت طلایی سال گذشته به نمایندگی مراجعه و از تخفیف برخوردار شوید. لازم به ذکر است بعضی شرایط خاص مانند کارت جانبازی ۲۵% به بالا ، عضویت در جامعه مهندسین، پزشکان، پرستاران، فرهنگیان، رؤسا و مدیران شرکت ها، نهاد ها، ارگان ها به این تخفیف افزوده می شود. شایان ذکر است به منظور رفاه حال شما، ترتیبی اتخاذ گردیده که کارشناسی و بازدید از خودروی شما در محل نمایندگی انجام شود تا از اتلاف وقت جلوگیری شود.

در مورد خودروهای صفر کیلومتر، زمان تحویل خودرو، شما می توانید با کارشناسان واحد کارت طلایی که در سالن تحویل مستقر هستند مشاوره و از نظرات آنها برخوردار شوید.

یادآور می شویم جهت برخورداری از تخفیفات ویژه نمایندگی و جلوگیری از هرگونه حادثه،۷۲ ساعت قبل از اتمام مهلت کارت طلایی خود با در دست داشتن مدارک مورد نیاز از جمله : کارت خودرو و کارت طلایی سال قبل به نمایندگی 4006 واقع در(( بلوار شهید دشتی ، بعد از گلزار شهدا )) مراجعه نمایید تا در کمترین زمان ممکن کارت طلایی شما صادر و تقدیمتان گردد.
10

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.