خدمات کارت طلايي 4 ستاره دنا

خواص دارویی و گیاهی

خدمات كارت طلايي و سرویسهای امدادی

به منظور گسترش خدمات ارائه شده , خدمات فرا بيمه‌اي تحت عنوان كارت طلايي و سرویس های امدادی به صورت طبقه بندي شده از سال 1380 به گروهي از خودروهاي توليدي شركت ايران خودرو ارائه گرديد و سپس در سطح كليه خودروهاي توليدي ايران خودرو توسعه يافت.

دارندگان اين كارت از خدمات زير بهره مند ميگردند: 

کارت طلايي وسرويسهاي امدادي
 سال

کارت طلايي شامل:

جبران خسارت ناشي از حوادث، سرقت کلي و جزئي
 
سرويسهاي امدادي شامل:

خدمات ارتباطي:

 (پاسخ گويي به درخواست مشتريان، راهنماي و راه اندازي تلفني، اطلاع رساني، پيگيري امور مشتريان و مشاوره فني)

خدمات نگهداري خودرو:

(ارائه سرويسهاي ادواري و  نگهداري براساس استاندارد)
 
خدمات امدادي و حمل:

(انجام فعاليتهاي امدادي، راه اندازي خودرو در محل، حمل و جابجايي خودرو و انتقال سرنشينان)
 

کارت طلايي و سرويسهاي امدادي
 يک ستاره

کارت طلايي شامل:

جبران خسارت ناشي از حوادث، سرقت کلي و جزئي، حوادث طبيعي
 
سرويسهاي امدادي شامل:
 
خدمات ارتباطي:

(پاسخ گويي به درخواست مشتريان، راهنماي و راه اندازي تلفني، اطلاع رساني، پيگيري امور مشتريان و مشاوره فني)
 
خدمات نگهداري خودرو:

(ارائه سرويسهاي ادواري و  نگهداري براساس استاندارد)
 
خدمات امدادي و حمل:

 (انجام فعاليتهاي امدادي، راه اندازي خودرو در محل، حمل و جابجايي خودرو و انتقال سرنشينان)

کارت طلايي و سرويسهاي امدادي
 دو ستاره

کارت طلايي شامل:

جبران خسارت ناشي از حوادث، سرقت کلي و جزئي، حوادث طبيعي، تعميرات

سرويسهاي امدادي شامل:

خدمات ارتباطي:
 
(پاسخ گويي به درخواست مشتريان، راهنماي و راه اندازي تلفني، اطلاع رساني، پيگيري امور مشتريان و مشاوره فني)
 
خدمات نگهداري خودرو:

(ارائه سرويسهاي ادواري و  نگهداري براساس استاندارد)
 
خدمات امدادي و حمل:

(انجام فعاليتهاي امدادي، راه اندازي خودرو در محل، حمل و جابجايي خودرو و انتقال سرنشينان)

کارت طلايي و سرويسهاي امدادي
 سه ستاره

کارت طلايي شامل:

جبران خسارت ناشي از حوادث، سرقت کلي و جزئي، حوادث طبيعي، تعميرات، پرداخت هزينه خواب

سرويسهاي امدادي شامل:

خدمات ارتباطي:

(پاسخ گويي به درخواست مشتريان، راهنماي و راه اندازي تلفني، اطلاع رساني، پيگيري امور مشتريان و مشاوره فني)
 
خدمات نگهداري خودرو:

(ارائه سرويسهاي ادواري و  نگهداري براساس استاندارد)
 
خدمات امدادي و حمل:
 
(انجام فعاليتهاي امدادي، راه اندازي خودرو در محل، حمل و جابجايي خودرو و انتقال سرنشينان)

کارت طلايي و سرويسهاي امدادي
 چهار ستاره

کارت طلايي شامل:

جبران خسارت ناشي از حوادث، سرقت کلي و جزئي، حوادث طبيعي، تعميرات، پرداخت هزينه خواب،ارائه لاستيک

سرويسهاي امدادي شامل:

خدمات ارتباطي:

(پاسخ گويي به درخواست مشتريان، راهنماي و راه اندازي تلفني، اطلاع رساني، پيگيري امور مشتريان و مشاوره فني)
 
خدمات نگهداري خودرو:

(ارائه سرويسهاي ادواري و  نگهداري براساس استاندارد)
 
خدمات امدادي و حمل:

(انجام فعاليتهاي امدادي، راه اندازي خودرو در محل، حمل و جابجايي خودرو و انتقال سرنشينان)

شرح خدمات كارت طلايي و سرویس های امدادی

 

                     
                        شرح خدمات

 

امداد سیار

سال

یک ستاره

دو ستاره

سه ستاره

چهار ستاره

 
سرویس های امدادی
 
 
 

 

پاسخگویی به درخواست مشتریان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

 

راهنمای و راه اندازی تلفنی

 

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

 

اطلاع رسانی

 

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

 

پیگیری امور مشتریان

 

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

 

مشاوره فنی

 

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

 

انجام فعالیتهای امدادی به صورت شبانه روزی

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

 

ارائه سرویسهای ادواری و  نگهداری براساس استانداردهای خودروساز

 

طبق تعرفه

طبق تعرفه

طبق تعرفه

*رایگان

**رایگان

***رایگان

 

راه اندازی خودرو در محل

 

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

 

تعمیرات در محل

 

طبق تعرفه

طبق تعرفه

طبق تعرفه

رایگان

رایگان

رایگان

 

سرویس در محل (Quick Service  )

 

طبق تعرفه

طبق تعرفه

طبق تعرفه

رایگان

رایگان

رایگان

 

حمل و جابجایی خودرو

 

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

 

انتقال سرنشینان

 

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

خدمات طلایی

 

جبران خسارت ناشی از حوادث

 

——

طبق ضوابط خدمات طلایی

 

سرقت کلی و جزئی

 

——

 

حوادث و بلایای طبیعی

 

——

 

تعمیرات

 

طبق تعرفه

 

طبق تعرفه

رایگان

رایگان

رایگان

هزینه خواب

——

——

——

——

روزانه 100.000 ریال

روزانه 150.000 ریال

 

تحویل لاستیک (حداکثر 4 حلقه در یک دوره)

 

——

——

——

——

——

هر 60000 کیلومتر

 

شکست شیشه

 

——

——

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

 

اسید و مواد شیمیایی

 

——

——

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

 

تعویض خودرو خسارت کلی

 

——

طبق ضوابط خدمات طلایی

 

ارائه خدمات وفاداری مشتری

طبق تعرفه

طبق تعرفه

طبق تعرفه

طبق تعرفه

طبق تعرفه

طبق تعرفه

– تا سقف 25000 کیلومتر طبق ضوابط **- تا سقف 40000 کیلومتر طبق ضوابط ***- تا سقف 60000 کیلومتر طبق ضوابط

تعمیرات

در صورتي كه خودرو دچار نقص فني گرديده ولي قادر به حركت باشد و حركت آن موجب ايراد خسارت و بروز حادثه نگردد، مي بايست با مركز تماس (تلفن 096440 يا 88612121-021 ) ارتباط بر قرارنموده و يا به يكي از نمايندگي‌هاي مجاز شركت ايران خودرو مراجعه نماييد.

تصادفات و حوادث

جبران خسارت ناشي از به هم خوردن دو يا چند خودرو، برخورد به جسم ثابت يا متحرك، برخورد شيئي ديگر به خودرو، واژگوني و سقوط خودرو و خسارت از زير خودرو با رعايت موارد زير در تعهد كارت طلايي و سرويس هاي امدادي مي‌باشد.

در صورت وقوع تصادف ابتدا با نيروي انتظامي و يا مراجع قضايي تماس گرفته و گزارش حادثه يا كروكي را اخذ نماييد.
 (توجه داشته باشيد كه گزارش فوق، كامل و در سربرگ داراي تاريخ و شماره و ممهور به مهر مراجع مذكور باشد)
 سپس مطابق ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي خدمات شركت اقدام گردد.

تعويض خودرو 

به خساراتي كه طي آن هزينه هاي تعمير قسمتهاي آسيب ديده از 60% ارزش خودرو قبل از حادثه بيشتر باشد و يا امكان بازسازي آن به تاييد كارشناس اين شركت نرسد و يا اينكه مدت تعمير بيش ازحد پيش بيني شود، اطلاق مي گردد .

لازم به ذكر است خودروهايي كه به نظر كارشناس شركت امدادخودرو ايران غير قابل بازسازي تشخيص داده می شوند، صرفاً می بایست تعویض گردد.

مراحل تعويض خودرو 

مالك يا وكيل قانوني وي مي بايست به دفتر مركزي و يا دفاترمنطقه اي شركت امدادخودرو ايران مراجعه نموده و نسبت به تكميل فرم درخواست و تشكيل پرونده اقدام نمايد.

اعزام كارشناس خسارت از سوي شركت امدادخودرو ايران به پاركينگ محل توقف خودرو جهت احراز اصالت خودرو و حادثه و تنظيم گزارش بازديد از خودرو.

بررسي پرونده، تعيين خسارت و تعيين سهم مشترك از قيمت خودرو جايگزين توسط كارشناس پرونده.

ارائه اصل فيش واريزي توسط مشترك به حساب بانكي شركت امدادخودرو ايران.

صدور و ارسال معرفي نامه به معاونت بازاريابي و فروش ايران خودرو جهت صدور سند و تحويل سند خودرو درخواستي طبق معرفي نامه صادره.

سرويس دوره اي

برای اخذ سرویس دوره ای به یکی از روشهای ذیل می توان اقدام نمود:

ارتباط با مركز تماس از طریق تلفن سراسری 096440 و ثبت درخواست سرویس در محل یا اخذ پذیرش از نمایندگی.

مراجعه حضوری به يكي از نمايندگي‌هاي مجاز شركت ايران‌خودرو در سراسر كشور.

امداد گر سرویس درمحل یا نمايندگي‌هاي مجاز شركت ايران خودرو پس از اخذ دستوركار از مركز تماس امدادخودرو ايران موظف به انجام كليه سرويس‌ها(مطابق جداول زير) می باشد.(لازم به ذكراست كه انجام سرويس‌هاي دوره‌اي باعث كاهش استهلاك و افزايش عمرخودرو مي‌گردد.)

پس از انجام سرويس ، در صورت تأييد نسبت به امضاء فاكتوراقدام فرماييد.

براساس استاندارد تعميرات خودرو, تنظيم موتور و تعويض اقلام مصرفي وسر ريز روغن ها و مایعات در فواصل مابين سرويس‌هاي دوره‌اي تحت پوشش سرویسهای امدادی نمي‌باشد.

جهت انجام سرويس‌هاي دوره‌اي خودروي خود مي‌توانيد در زمان اعتبار اشتراك و فقط در كيلومتر تعيين شده و دربازه 500 كيلومتر قبل و حداكثر 1500كيلومتر بعد از آن براي سرويس مورد نظر به نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو مراجعه یا طی تماس تلفنی از خدمت سرویس در محل استفاده نماييد. 

سقف استفاده از سرويس‌هاي دوره‌اي براي كارت‌هاي طلايي و سرویس های امدادی مطابق جداول زير مي‌باشد:

             سرويس‌هاي دوره‌اي خودرو های پارس، سمند و 405 با موتورXU7 و    XUM

 

نوع سرويس

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

55000

60000

 

روغن موتور

ــ

**

ــ

**

ــ

***

ــ

***

ــ

****

ــ

****

 

فيلتر روغن

ــ

**

ــ

**

ــ

***

ــ

***

ــ

****

ــ

****

 

فيلتر سوخت

ــ

ــ

ــ

***

ــ

ــ

ــ

***

ــ

ــ

ــ

****

 

فيلتر هوا

ــ

**

ــ

**

ــ

***

ــ

***

ــ

****

ــ

****

 

لنت ترمز

ــ

ــ

ــ

***

ــ

ــ

ــ

***

ــ

ــ

ــ

****

 

شمع موتور

ــ

ــ

ــ

***

ــ

ــ

ــ

***

ــ

ــ

ــ

****

 

تسمه تايمينگ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

****

 

بازديد‌هاي
دوره‌اي

نكته1: خدمات تخصيصي سطح دو ستاره به خودروهاي سه و چهار ستاره نيز تعلق مي‌گيرد و برهمين اساس، خدمات تخصيصي سطح سه ستاره نيز به چهار ستاره تعلق مي‌گيرد.

نكته2: در صورتيكه خودرو پارس ،سمند و 405 با موتور TU5 باشد، سرويس هاي خودرو مطابق جدول سرويس هاي دوره اي خودرو 206 انجام خواهد گرفت.

             سرويس‌هاي دوره‌اي خودرو تندر 90 با موتور K4M

 

نوع سرويس

10000

20000

30000

40000

50000

60000

 

روغن موتور

**

**

***

***

****

****

 

فيلتر روغن

**

**

***

***

****

****

 

فيلتر سوخت

ــ

***

ــ

***

ــ

***

 

فيلتر هوا

ــ

**

ــ

***

ــ

****

 

لنت ترمز

ــ

***

ــ

***

ــ

****

 

شمع موتور

ــ

***

ــ

***

ــ

****

 

تسمه تايمينگ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

****

 

بازديد‌هاي
دوره‌اي

كيلومتر تعويض تسمه تايم پژو 206 هر 80000 كيلومتر و مختص دارندگان سطح خدمت 4 ستاره مي باشد.

تعويض روغن گيربكس خودروهاي اتوماتيك در سرويس 40000 براي سطح خدمت 4 ستاره انجام مي شود.

 

سرويس‌هاي دوره‌اي خودرو های پژو 206 و رانا و 207

 

نوع سرويس

20000

40000

60000

 

روغن موتور

**

***

****

 

فيلتر روغن

**

***

****

 

فيلتر سوخت

***

***

****

 

فيلتر هوا

**

***

****

 

لنت ترمز

***

***

****

 

شمع موتور

***

***

****

 

بازديد‌هاي دوره‌اي

 

سرويس‌هاي دوره‌اي خودرو های پارس ELX  و سمند سرير با موتور XU7-L4

 

نوع سرويس

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

55000

60000

 

روغن موتور

ـ

**

ـ

**

ـ

***

ـ

***

ـ

****

ـ

****

 

فيلتر روغن

ـ

**

ـ

**

ـ

***

ـ

***

ـ

****

ـ

****

 

فيلتر سوخت

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ

ـ

****

 

فيلتر هوا

ـ

**

ـ

**

ـ

***

ـ

***

ـ

****

ـ

****

 

لنت ترمز

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ

ـ

****

 

شمع موتور

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ

ـ

****

 

بازديد‌هاي دوره‌اي

كيلومتر تعويض تسمه تايم پارس ELX و سمند سرير هر 80000 كيلومتر و مختص دارندگان سطح خدمت 4 ستاره می باشد.

سرويس‌هاي دوره‌اي خودرو های سمند  و دنا با موتور مليEF7

نوع سرويس

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

55000

60000

روغن موتور

ـ

**

ـ

**

ـ

***

ـ

***

ـ

****

ـ

****

فيلتر روغن

ـ

**

ـ

**

ـ

***

ـ

***

ـ

****

ـ

****

فيلتر هوا

ـ

**

ـ

**

ـ

***

ـ

***

ـ

****

ـ

****

شمع موتور

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ

ـ

****

صافي بنزين

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ

ـ

****

لنت ترمز

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ

ـ

****

بازديد‌هاي دوره‌اي

كيلومتر تعويض تسمه تايم سمند و دنا با موتور ملي EF7 هر 80000 كيلومتر و مختص دارندگان سطح خدمت 4 ستاره مي باشد. 

             سرويس‌هاي دوره‌اي خودرو های پژو روآ با موتور (OHV)

نوع سرويس

4000

8000

12000

16000

20000

24000

28000

32000

36000

40000

44000

48000

52000

56000

60000

روغن موتور

**

**

**

**

**

**

***

***

***

***

****

****

****

****

****

فيلتر روغن

**

**

**

**

**

**

***

***

***

***

****

****

****

****

****

فيلتر سوخت

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

****

ـ

ـ

ـ

فيلتر هوا

ـ

**

ـ

**

ـ

**

ـ

***

ـ

***

ـ

****

ـ

****

ـ

لنت ترمز

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

****

ـ

ـ

ـ

شمع موتور

ـ

ـ

***

ـ

ـ

***

ـ

ـ

****

ـ

ـ

بازديد‌هاي دوره‌اي

             سرويس‌هاي دوره‌اي خودرو سوزوكي گراند ويتارا

 
نوع سرويس

7500

15000

22500

30000

37500

45000

52500

60000

روغن موتور

**

**

**

***

***

****

****

****

فيلتر روغن

**

**

**

***

***

****

****

****

فيلتر هوا

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ

ـ

****

شمع موتور

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ

ـ

****

صافي بنزين

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ

ـ

****

لنت ترمز

ـ

ـ

ـ

***

ـ

ـ

ـ

****

بازديدهاي دوره اي

کارت طلايي وسرويسهاي امدادي

صدور و تمدید کارت طلایی و اشتراک عادی

خدمات کارت اشتراک عادی

 
:در این سطح از خدمات ، دارندگان خودرو از خدمات امداد بالینی در سراسر کشور به شرح ذیل بهره مند می گردند
اعزام امدادگر طبق درخواست امداد خواه برای ارائه خدمات فنی بصورت شبانه روزی ، در سراسرکشور-امداد رسانی به خودروهای متوقف شده بدون دریافت هزینه ایاب و ذهاب-چنانچه به هر دلیل راه اندازی خودرو در محل توقف میسر نگردد امداد گر نسبت به اعزام خودرو به صورت رایگان به نزدیکترین تعمیرگاه مجاز اقدام می نماید-در صورتیکه خودرو مشترک در جاده های بین شهری دچار نقص فنی و یا حادثه گردد و راه اندازی خودرو در محل توقف خودرو ممکن نباشد امدادگر موظف است نسبت به هماهنگی جهت انتقال سرنشینان-.خودرو به نزدیکترین شهر اقدام نماید.این خدمات رایگان می باشدهزینه اشتراک سالیانه برای برخورداری از خدمات اشتراک عادی در حال حاضر420,000 ریال برای مدت یکسال می باشد-

خدمات کارت طلایی یک ستاره

 
(امداد رسانی در تمام نقاط کشور به صورت شبانه روزی ( هزینه ایاب و ذهاب امدادگر به صورت رایگان-. انتقال رایگان سرنشینان خودروی حادثه دیده به نزدیکترین شهر در صورت امکان و یا پرداخت هزینه بر اساس ضوابط شرکت-انتقال رایگان خودروی حادثه دیده به نزدیکترین نمایندگی مجاز در صورت امکان و یا پرداخت هزینه بر اساس ضوابط شرکت-جبران خسارت وارده به خودرو ، ناشی از سوانح و تصادفات طبق ضوابط ( به استثناء شکست شیشه به تنهایی ، ریزش مواد اسیدی و شیمایی ، بارش تگرگ ، صاعقه -( طوفان،زلزله ، آتشفشان ، آتش سوزی ریزش آوار ، انفجار -جبران خسارت سرقت خودرو و قطعات سرقت شده خودرو طبق ضوابط-جایگزین نمودن خودرو‌های سرقتی طبق ضوابط-

خدمات کارت طلایی دو ستاره
 
امداد رسانی در تمام نقاط کشور به صورت شبانه روزی-. انتقال رایگان سرنشینان خودروی حادثه دیده به نزدیکترین شهر در صورت امکان و یا پرداخت هزینه بر اساس ضوابط شرکت-. انتقال رایگان خودروی حادثه دیده به نزدیکترین نمایندگی مجاز در صورت امکان و یا پرداخت هزینه بر اساس ضوابط شرکت- جبران خسارت وارده به خودرو ، ناشی از سوانح و تصادفات طبق ضوابط-جبران خسارت سرقت خودرو و قطعات سرقت شده خودرو طبق ضوابط-تعمیر خودرو مطابق استانداردهای تعمیراتی شرکت ایران خودرو در طی دوره اشتراک-تضمین کیفیت و دوام رنگ خودروی تعمیر شده در طی دوره اشتراک-انجام رایگان سرویس های دوره ای: تا سقف 25000 کیلومتر-جایگزین نمودن خودرو‌های سرقتی طبق ضوابط-
 
خدمات کارت طلایی سه ستاره
 
امداد رسانی در تمام نقاط کشور به صورت شبانه روزی-. انتقال رایگان سرنشینان خودروی حادثه دیده به نزدیکترین شهر در صورت امکان و یا پرداخت هزینه بر اساس ضوابط شرکت-. انتقال رایگان خودروی حادثه دیده به نزدیکترین نمایندگی مجاز در صورت امکان و یا پرداخت هزینه بر اساس ضوابط شرکت-جبران خسارت وارده به خودرو ، ناشی از سوانح و تصادفات طبق ضوابط-جبران خسارت سرقت خودرو و قطعات سرقت شده خودرو طبق ضوابط-تعمیر خودرو مطابق استانداردهای تعمیراتی شرکت ایران خودرو در طی دوره اشتراک- تضمین کیفیت و دوام رنگ خودروی تعمیر شده در طی دوره اشتراک-انجام رایگان سرویس های دوره ای: تا سقف 40000 کیلومتر-پرداخت هزینه توقف خودرو در تعمیرگاههای مجاز:طبق ضوابط شرکت امداد خودرو-. جایگزین نمودن خودرو‌های سرقتی طبق ضوابط تذکر : چنانچه در خسارت وارده مشترک مقصر حادثه باشد 50% هزینه توقف پرداخت می‌گردد-
 
تذکر : چنانچه در خسارت وارده مشترک مقصر حادثه باشد 50% هزینه توقف پرداخت می گردد

 
خدمات کارت طلایی چهار ستاره
 
امداد رسانی در تمام نقاط کشور به صورت شبانه روزی-. انتقال رایگان سرنشینان خودروی حادثه دیده به نزدیکترین شهر در صورت امکان و یا پرداخت هزینه بر اساس ضوابط شرکت-انتقال رایگان خودروی حادثه دیده به نزدیکترین نمایندگی مجاز در صورت امکان و یا پرداخت هزینه بر اساس ضوابط شرکت-جبران خسارت وارده به خودرو ، ناشی از سوانح و تصادفات طبق ضوابط-جبران خسارت سرقت خودرو و قطعات سرقت شده خودرو طبق ضوابط-تعمیر خودرو مطابق استانداردهای تعمیراتی شرکت ایران خودرو طی دوره اشتراک-تضمین کیفیت و دوام رنگ خودروی تعمیر شده طی دوره اشتراک-تضمین کیفیت و دوام رنگ خودروی تعمیر شده طی دوره اشتراک-پرداخت هزینه توقف خودرو در تعمیرگاههای مجاز: طبق ضوابط شرکت امداد خودرو-جایگزین نمودن خودرو‌های سرقتی طبق ضوابط-. تعویض حداکثر چهار حلقه لاستیک مستهلک در یک دوره اشتراک یک ساله پس از طی 60000 کیلومتر کارکرد در سطح خدمات چهار ستاره-
 
تذکر : چنانچه در خسارت وارده مشترک مقصر حادثه باشد 100% هزینه توقف پرداخت می گردد

خدمات کارت طلایی سه ستاره
 
امداد رسانی در تمام نقاط کشور به صورت شبانه روزی-. انتقال رایگان سرنشینان خودروی حادثه دیده به نزدیکترین شهر در صورت امکان و یا پرداخت هزینه بر اساس ضوابط شرکت-. انتقال رایگان خودروی حادثه دیده به نزدیکترین نمایندگی مجاز در صورت امکان و یا پرداخت هزینه بر اساس ضوابط شرکت-جبران خسارت وارده به خودرو ، ناشی از سوانح و تصادفات طبق ضوابط-جبران خسارت سرقت خودرو و قطعات سرقت شده خودرو طبق ضوابط-تعمیر خودرو مطابق استانداردهای تعمیراتی شرکت ایران خودرو در طی دوره اشتراک- تضمین کیفیت و دوام رنگ خودروی تعمیر شده در طی دوره اشتراک-انجام رایگان سرویس های دوره ای: تا سقف 40000 کیلومتر-پرداخت هزینه توقف خودرو در تعمیرگاههای مجاز:طبق ضوابط شرکت امداد خودرو-. جایگزین نمودن خودرو‌های سرقتی طبق ضوابط تذکر : چنانچه در خسارت وارده مشترک مقصر حادثه باشد 50% هزینه توقف پرداخت می‌گردد-

تذکر : چنانچه در خسارت وارده مشترک مقصر حادثه باشد 50% هزینه توقف پرداخت می گردد

خدمات کارت طلایی چهار ستاره
 
امداد رسانی در تمام نقاط کشور به صورت شبانه روزی-. انتقال رایگان سرنشینان خودروی حادثه دیده به نزدیکترین شهر در صورت امکان و یا پرداخت هزینه بر اساس ضوابط شرکت-انتقال رایگان خودروی حادثه دیده به نزدیکترین نمایندگی مجاز در صورت امکان و یا پرداخت هزینه بر اساس ضوابط شرکت-جبران خسارت وارده به خودرو ، ناشی از سوانح و تصادفات طبق ضوابط-جبران خسارت سرقت خودرو و قطعات سرقت شده خودرو طبق ضوابط-تعمیر خودرو مطابق استانداردهای تعمیراتی شرکت ایران خودرو طی دوره اشتراک-تضمین کیفیت و دوام رنگ خودروی تعمیر شده طی دوره اشتراک-تضمین کیفیت و دوام رنگ خودروی تعمیر شده طی دوره اشتراک-پرداخت هزینه توقف خودرو در تعمیرگاههای مجاز: طبق ضوابط شرکت امداد خودرو-جایگزین نمودن خودرو‌های سرقتی طبق ضوابط-. تعویض حداکثر چهار حلقه لاستیک مستهلک در یک دوره اشتراک یک ساله پس از طی 60000 کیلومتر کارکرد در سطح خدمات چهار ستاره-

تذکر : چنانچه در خسارت وارده مشترک مقصر حادثه باشد 100% هزینه توقف پرداخت می گردد

جامعه > مشکلات مردم – یک شهروند در تماس با سرویس مشکلات مردم از عدم خدمت رسانی ایران خودرو در موارد تصادف و با وجود داشتن کارت طلایی گلایه کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، یکی از مخاطبان سرویس مشکلات مردم در تماس با ما، ضمن گلایه از خدمات پشتیبانی ایران خودرو، نارضایتی خود را از این خدمات اعلام کرد.این شهروند در تماس خود اظهار کرد: خودرویی دارم که دارای کارت طلایی ایران خودرو است و طبق توافق و قراردادی که مشتریان با ایران خودرو دارند، انتظار می رود در مواقع مورد نیاز، این شرکت، خدمات لازم را به دارندگان کارت طلایی ارائه کند. ساعت 23 دیشب در محور اتوبان آزادگان (کمربندی تهران) در حال تردد بودم که لاستیک خودرو ترکیب و با گارد ریل اطراف اتوبان تصادف کردم. وی با اظهار اینکه همان ساعت با پشتیبانی ایران خودرو تماس گرفتم، گفت: به من اظهار کردند ما جرثقیل نداریم ماشین شما را از حاشیه خیابان بیرون بیاوریم. خودتان اقدام به این کار کنید. ساعت 1 بامداد موفق شدم با جرثقیل شخصی اجاره ای، خودرو را از حاشیه خیابان خارج کنم و مجددا برای انتقال خودروی تصادفی به نمایندگی ایران خودرو با خدمات پشتیبانی این شرکت تماس گرفتم. پس از یک ساعت، خودروی امدادی رسید ولی گفت چون لاستیک پنچر است و تعویض لاستیک در تعهد من نیست، بدون هیچ کمکی از محل دور شد.

این شهروند در ادامه کش و قوس خود با خدمات پشتیبانی این شرکت گفت: ساعت 4 صبح در حاشیه ناامن اتوبان، بالاخره پس از تماسهای مکرر، یکی از نمایندگی ها حاضر شد خودروی دیگری را برای انتقال ماشین تصادفی به تعمیرگاه اعزام کند. حالا سئوال اینجاست کارت طلایی ایران خودرو به چه درد می خورد؟موارد فوق و مشخصات این شهروند جهت دریافت پاسخ به روابط عمومی ایران خودرو ارسال شد.

 

45231

 

سلام می دونید با انتشار این خبر یک نفر از شرکت اخراج شد و احتمال اخراج شدن سه نفر دیگه هست

کارش درست انجام میداد که اخراج نشه

مشکل ما اینه ک فقط نگران اخراج نشدن هستیم اونم ب هر قیمتی

نام

پست الکترونیک

آدرس وب سایت و یا وبلاگ

نظر شما
0/700
9

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.