خواص دعاي ياسين مغربي

خواص دارویی و گیاهی :

1-اگر
این دعا را هفت بار بر کاسه چینی که پر از آب باشد بخواند و از آن آب به
خورد هر کس دهد آن شخص مطیع او گردد

2-اگر غایبی در سفر باشد و هفت بار به
طرف او بدمد بزودی از آن سفر باز گردد 

3-اگر سه بار مصروعی بخواند شفا
یابد و مریض 5 بار بخواند و بگوید

اللهم بحرمة یس این مریض را شفا ده فورا شفا یابد

4-اگر
بر کاغذی بنویسد و بر کاغذ دمد عجائب بیند به قدرت خدا و همه کس او را
مطیع  و فرمانبردار شود

 این سوره بر شیرینی بخواند و بخورد دشمن دهد دوست
گردد

هر که بر عود و زعفران یا گلاب در ساعت زهره یا ساعت مشتری هفت بار
بخوانند و بر اتش نهد که بسوزد بیم ان باشد که از محبت دیوانه شود

5-اگر
کسی را سحر کرده باشند سه بار این دعا و سوره مبارکه را بر پیاز بخواند و
بر اتش بگذارد و خود را بر ان بدارد سحر باطل شود

6- اگر این سوره را در کاسه چینی یا زعفران بنویسد و بشوید و پانزده بار
بخواند دل و جگر وی قوی گردد

و انچه بشنود یاد گیرد و فراموش نکند

7-اگر
این سوره را هفت بار بخواند به نیت هر کسی بخواند فورا حاضر شود

8-اگر این
سوره را بر اب بخواند و با ان اب غسل کند و دو رکعت نماز بجا اورد و بعد از
حمد هفت بار سوره توحید و اعوذتین بخواند هر حاجت مشروعه دارد براورده شود

9-  اگر کسی تنگ دست باشد بعد نماز خفتن یک بار بخواند و صد بار صلوات
بفرستد حق تعالی روزی اور را فراخ کند

10-اگر کسی این سوره را با خود دارد از
خطرات ارضی و سماوی محفوظ ماند

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.