خواص پوست خربزه در طب سنتي

خواص دارویی و گیاهی :

 

طبیعت خربزه: گرم و تر

نوع شیرین خربزه: در اواسط درجه دوم گرم و تر است.

طبیعت نوعی که در مزه تفه باشد: در درجه اول سرد و در درجه دوم تر است.

بهترین نوع خربزه: خربزه هر چه شیرین تر باشد، لطیف تر و نازک تر باشد، بهتر است.

 

خواص خربزه: خربزه یک میوه تابستانی با خواص بسیار است. از جمله این که خربزه در بدن به سرعت نفوذ می کند یعنی خود را به تمام بدن می رساند.

خربزه با داشتن رطوبت بسیار، مرطب دماغ و بدن است. در افراد مستعد، سبب سَمن یعنی چاقی بدن می شود. خربزه مفتح سُدِّه نیز هست. زیرا هم جالی و هم ملطف است. حکما برای داروی مفتح چند وجه آورده اند. از جمله این که هر ماده لطیفِ سیالی را مشروط بر این که دارای حرارت معتدله باشد، مفتح دانسته اند و خربزه تمامی این شرایط را داراست.

خربزه به خاطر قوه مفتحه ای که دارد، برای بیماران مبتلا به استسقا و یرقان سُدَدی مناسب است.

خربزه، مدر شیر، عرق و بول است. مدر در نزد حکما دارویی است که به واسطۀ قوّت حرارت و تلطیفش قادر به اخراج و دفع ماییت اغذیه و فضول سیاله از طریق بول، حیض، عرق و شیر باشد. و خربزه همه این خواص را داراست.

یکی از خواص مشهور خربزه در رابطه با تأثیر آن بر سلامت دستگاه ادراری است. زیرا با خاصیت مدریتی که دارد از یک طرف و به خاطر خاصیت جلا و تلطیفش از طرف دیگر قادر است برخی از سنگ های دستگاه ادراری را دفع کند. در این رابطه حکما فرموده اند که حتی مصرف دو درهم پوست خشک خربزه برای خارج کردن حصات یعنی سنگ های دستگاه ادراری مفید است.

مصرف خربزه، همواره کلیه را از اخلاطی که باعث ایجاد سده می شوند و کار تصفیه خون را مختل می کنند و باعث بهبود عملکرد کلیه می شود.

مصرف خربزه، برای بهبود قروح باطنی مفید است. زیرا خربزه با قوت جلای خود، قروح باطنی را از چرک پاک می کند. وقتی قرحه ای از چرک پاک شود، بهبود آن سرعت می یابد.

یکی از مشکلات آشپزی سرعت پخته شدن گوشت است. برای این کار، آشپزها از طرفندهای گوناگونی استفاده می کنند. اما این مشکل با استفاده از خربزه به سهولت رفع می شود.کافی است مقداری پوست خربزه را در ظرف حاوی گوشت بیندازند و با خاطری آسوده منتظر نتیجه شوند. پوست خربزه باعث زود پخته شدن گوشت می شود.

خربزه و زیبایی پوست

اگر خربزه را با بورۀ ارمنی بر روی لکه های پوستی که حکما به آن کلف می گویند، ضماد کنند باعث بهبودی آنها می شود.

اشخاصی که از باقی ماندن آثار جوش، زخم، آبله مرغان، لکه های ناشی از ضربه و… در رنج هستند، می توانند خربزه را با بوره ارمنی خمیر کنند و برای مدّتی به طور روزمره یک ساعت روی آن قرار دهند. بعد از مدتی دیگر قادر به تشخیص محل آثار مذکور نخواهد شد.

برای خلاصی از شر کدورت پوست کافی است مدتی خربزه را-اعم از پوست، بکوبند و بر روی پوست ضماد کنند تا خاصیت جالی بودن خربزه را که به صورت شفاف شدن پوست نمایان می شود، به عینه مشاهده کنند.

بهترین وقت خوردن خربزه: بهترین اوقات مصرف خربزه، بین دو وعده غذا و در زمانی است که غذای اول از معده منحدر شده باشد .

مَضَرّاتِ خربزه و نحوه اصلاح آن ها

مضراتی که برای خربزه  در مکتب آورده اند به شرح زیر است:

– اگردرمعده فردی که می خواهد خربزه بخورد خلطی وجود داشته باشد، خربزه به خاطر لطافتش به سرعت به آن خلط تبدیل می شود.

– خربزه سریع التعفن است. یعنی در معده ای که قادر به هضمش نباشد به سرعت حرارت غریبه در آن اثر می کند و باعث تعفنش می گردد.

– خربزه چون مرخی احشاست در افراد مستعد، باعث رخوت در عملکرد احشا می شود.

– خربزه در برخی از افراد باعث بروز صداع یعنی سردرد می شود. این افراد باید از مصرف خربزه خودداری کنند یا حتمأ آن را با مصلحش میل کنند.

– خوردن خربزه در ناشتا، خطر بروز تبهای صفراوی را بالا می برد.

– خوردن خربزه بلافاصله بعد از غذا، در افراد مستعد، باعث بروز تخمه ( فساد هضم ) می شود.

– خوردن خربزه با اغذیه کثیفه1 مانند پنیرک باعث سُدِّه می شود.

– خوردن خربزه در افرادی که غلبه دم یا صفرا داشته باشند، می تواند باعث بروز رمد – نوعی درد چشم که با ورم همراه است – شود. بروز این امر در شهرهای گرم سیر به مراتب بیشتر است.

– اکثار یعنی بیش از حد خوردن خربزه، مسهل اخلاط موجود در معده است.

مصلحات خربزه

در افرادی که بعد از خوردن خربزه دچار مشکلاتی می شوند، حکما سفارش کرده اند حتمأ خربزه را با یکی از مصلحاتش میل کنند.در صورتی که حتی خوردن مصلحات نیز به برطرف شدن عوارض ناشی از خوردن خربزه منجر نشود، این گونه افراد لازم است از خوردن خربزه خودداری کنند. مصلحاتی که حکما برای دفع ضرر ناشی ازخوردن خربزه ذکر کرده اند عبارت است از: سرکه و آب انار ترش

تخم خربزه

طبیعت تخم خربزه: تخم خربزه دارای طبیعتی در درجه اول گرم و در درجه دوم تر است.

خواص تخم خربزه:

ÿ تخم خربزه مانند گوشت آن مُفَتِّح سُدِّه کبد است.

ÿ تخم خربزه مانند گوشت آن مدر ادرار است.

ÿ تخم خربزه مانند گوشت آن منقی یعنی پاک کننده کلیه، مثانه و امعاست.

ÿ تخم خربزه، ملین طبع است.

ÿ تخم خربزه، مبهی یعنی افزایش دهنده نیروی جنسی است.

ÿ تخم خربزه، برای سرفه گرم و همچنین درد سینه مفید است.

ÿ تخم خربزه، خشونت زبان و حلق را کاهش می دهد و در مواردی که سبب، ضعیف باشد به طور کامل بر طرف می کند.

ÿ تخم خربزه، برای تبهای حاره و مرکبه نافع است.

ÿ تخم خربزه، مسکن تشنگی است.

ÿ تخم خربزه، برای درمان سوزش ادرار کمک کننده مفیدی است.

ÿ تخم خربزه، در تسکین درد قرحه و خشونت قضیب ناشی از اخراج سنگ، بسیار نافع است.

ÿ تخم خربزه، برای رساندن قوّت داروها به جگر و مجاری ادراری بسیار یاری رسان است.

ÿ ضماد کوبیده غیر مقشر تخم خربزه، بر رخساره و بدن، باعث شفاف شدن و خوشرنگ شدن آن می شود.

ÿ تخم خربزه مانند گوشت آن جهت دفع کلف مجرب است.

ÿ بخور پوست و تخم خربزه باهم، برای ورمی که از سرمازدگی و برف در چشم پدید آمده باشد، بسیار نافع است.

ÿ بخور پوست و تخم خربزه با هم، ادراری را که در اثر سرما در مجاری ادراری یخ زده باشد ذوب می کند و مجاری را باز می نماید. حکما برای این امر اعتقاد دارند اگر تخم خربزه را بشویند و با ریشه های خربزه در پوستش خشک کنند–  به گونه ای که برخی از اهالی ایران انجام می دهند-، اثربخشی آن بیشتر می شود.

مقدار مصرف تخم خربزه: حکما، مقدار مصرف تخم خربزه را در هر نوبت مصرف، از دو درهم تا پنج درهم قرار داده اند.

پانویس:

کثیف به خلاف لطیف آن چیزی است که اجزای او به دشواری قبول اشتغال از کیفیت بدنی کنند و نفوذ در اجزای بدن به سرعت ننماید.(عقیلی خراسانی،1385)

منابع:- مخرن الادویه- خلاصه الحکمهدرج شده در نشریه درمانگر – نشریه تخصصی طب سنتی و مکملسال هشتم، شماره32، زمستان 130

1- خوردنی است.

2- آشامیدنی است، چون آبدار است.

3- میوه است.

4- گل است ( زیرا بویی مطبوع دارد ).

5- شیرینی است ( زیرا دارای قند زیاد است ).

6- روده ها و معده را شستشو می دهد.

7- معده و روده را پاکیزه می کند.

8- سبزی است.

– دوای درد است.

قسمت هایی از این میوه که در تغذیه و پزشکی استفاده می شود، عبارت اند از: گوشت، تخم و پوست میوه.

 

خواص درمانی خربزه

 

 

2- خربزه با داشتن خاصیت ادرارآور بودن در بیماری هایسنگ کلیه و مثانه مفید است؛ دراین بیماری ها باید نمک و فلفل کمتر خورده شود.

3- خربزه سرشار از ویتامین هایA ،D وC و سلولز است.

4- خربزه به علت دارا بودن خاصیت ملیّن، برای معالجه یبوست تجویز می شود.

5- اگر گوشت خربزه را له کنید و به صورت مرهم روی سوختگی های سطحی پوست بدن بگذارید، آن را معالجه خواهد کرد.

6- تخم خربزه برای سرفه حاد، درد سینه و حلق و تب های شدید مفید است.

7- خربزه باعثافزایش شیر در زنان شیرده می شود.

8- مغز تخم خربزه ی بو داده طبیعت گرم دارد.

– مغز تخم خربزه ی بو داده دارای خاصیتادرار آور، نرم کننده و افزایش دهنده میل جنسی است.

10- خربزه برای اشخاص مبتلا به سل ریوی و کم خونی مفید است.

11- خربزه، رنگ چهره را روشن می کند و بیماری استسقاء ( احساس تشنگی دائمی ) را درمان می نماید.

13- خربزه به

هضم غذا کمک می کند و رودل را برطرف می نماید.

14- خوردن 8 گرم دم کرده ی پوست خشک شده ی خربزه ، سنگ مثانه را دفع می کند.

 

احتیاط لازم در مصرف خربزه

 

 

2- باید خربزه را بعد از غذا مصرف نمود، زیرا در غیر این صورت تولید اسهال و ورم روده می کند.

3- خوردن خربزه کال در کسانی که معده ضعیف دارند، تولید اسهال می کند. همچنین خلط را می افزاید و برای سینه درد و سرماخوردگی مضر است.

 

خربزه یک میوه ای با طبع گرم وتر است که فصلش تابستان است دارای پوستی زرد رنگ و خط هایی سبز رنگ که همه جای خربزه اعم از خودش/تخمش/ و پوستش قابل استفاده کردن هست و درمان کننده بسیاری از بیماری ها بدون مراجعه و نیاز پزشک است. درون این میوه تحقیقات دانشمندان نشان داد خربزه مقدار کمی در خود رادیو اکتیو دارد وخاصیت درمانی این میوه را افزایش داده است. طالبی و گرمک از خانواده خربزه هستند. خربزه برای کسانی که دیابت دارند بهتر است در مصرفش احتیاط کنند.

خربزه دارای مقدار زیادیویتامین آ/بی وسلولز استکه کمک کننده هضم غذا و جلوگیری کننده ازیبوست است.

این میوه فشار خون را کاهش می دهد وبدن را تمیز و از مواد زاید پاک می کند و برای افراد با طبع سرد مفید است.

کسانی که سنگ کلیه یا سنگ مثانه دارند حتما از این میوه استفاده کنند.

کسانی که نقرس دارند یا درحال ترک سیگار هستند حتما خربزه مصرف کنند تا بهبود یابند سریع تر.

مصرف ان نشاط اور و انرژی زا است و از خستگی زود رس جلوگیری میکند.

خوردن خربزه  برای افرادی که ضعف میل جنسی دارند تجویز می شود.

جوشانده پوست خربزه برای مبتلایان سنگ کلیه ومثانه کاربرد فراوان دارد.

تخم ان مقوی جنسی است و برطرف کننده ناراحتی های پروستات است.

برای جوشاندن پوست خربزه خوب ان را بشویید و به مدت 30 دقیقه پوست ان را بجوشانید و دریخجال با ظرفی در پوشیده نگهداری کنید.

خربزه را بهتر است دوساعت قبل لز غذا یا بعد از غذا مصرف کرد.

افراد دموی وصفرایی از زیاده روی در مصرفش جلوگیری کنند زیرا باعث جوش وناراحتی های گوارشی می شود.

زیاده روی در مصرف خربزه باعث ورم معده می شود.

هیچ گاه اصلا خربزه باعسل را مصرف نکنید ومداومت دران باعث مرگ می شود.

 

با برنامه درمان های گیاهی، درمان های خانگی و طبیعی بیماری ها را بشناسید.


برنامه درمان های
گیاهی یک برنامه جهت درمان بیماری ها با گیاهان دارویی و سایر خوراکی های طبیعی می
باشد.
در برنامه درمان های گیاهی سعی
شده است که درمان های طبیعی و خانگی برای رفع مشکلات بدن و بیماری ها با استفاده از
طب سنتی و گیاهی به کاربران عزیز ارائه شود


 


تعدادی از ویژگی
های برنامه درمان های گیاهی :

 


طب سنتی و خواص گیاهان دارویی

باید دانست که هندوانه دارای طبیعت سرد و تر و خربزه طبیعت گرم و تر است.

یک متخصص طب سنتی با بیان اینکه خوردن هندوانه و خربزه بلافاصله بعد از غذا مضر است، گفت: مصرف آب بعد از مصرف خربزه و هندوانه مضر است.

خربزه و هندوانه از میوه‌های فصل تابستان هستند ولی باید هنگام مصرف این میوه‌ها تدابیری را رعایت کرد. باید دانست که هندوانه دارای طبیعت سرد و تر و خربزه طبیعت گرم و تر است، بنابراین هندوانه برای سردمزاجان مضر است و موجب بروز مشکلاتی می‌شود.


* هندوانه موجب تسکین تیزی صفرا، خون و تسکین تشنگی می‌شود.

* مصرف هندوانه موجب تولید خون رقیق و بلغم شیرین می‌شود و بسیار رطوبت بخش است.

* رطوبت بدن را زیاد می‌کند و ادرارآور است.

* خوردن هندوانه بلافاصله بعد از غذا مضر است.

* مصرف ناشتای هندوانه به‌خصوص در هوای گرم و تشنگی زیاد مضر است.

* مصلح هندوانه عسل است و بهتر است بعد از مصرف آن کمی عسل مصرف شود تا از ضررهای آن کاسته شود. در این باره علی اصل، متخصص طب سنتی معتقد است: مصرف آن بدون مصلح در سردمزاجان موجب ضعف نیروی جنسی و درد مفاصل می‌شود.

 

* مصرف خربزه سبب افزایش رطوبت مغز و بدن می‌شود.

* چاق‌کننده بوده، باعث افزایش شیر، عرق و ادرار می‌شود.

* مصرف آن در گرم‌مزاجان به‌خصوص در مناطق گرم مضر است.

* باید از مصرف خربزه هنگام گرسنگی و ناشتا اجتناب کرد.

* مصرف خربزه بلافاصله بعد از غذا مضر است.

* مصرف آب بعد از خوردن خربزه مضر است.

 

گردآوری: گروه سلامت سیمرغseemorgh.com/healthمنبع : tasnimnews.com

 

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *