داستان طوطی و بقال دکتر انوشه

داستان طوطی و بقال دکتر انوشه

داستان طوطی و بقال دکتر انوشه

داستان طوطی و بقال دکتر انوشه

دکتر انوشه در همایش رابطه هوشمندانه از قیاس های غلط در زندگی می گوید | دانلود فیلم کامل بصورت صوتی و یا تصویری در سایت ناد هنر www.nadhonar.com

Завантаження…


Завантаження…


Завантаження…


Виконується…


Завантаження…


داستان طوطی و بقال دکتر انوشه


Виконується…


Завантаження…


Завантаження…


Виконується…


Завантаження…


Завантаження…


داستان‌های مثنوی


Завантаження…


Завантаження…


Завантаження…


Завантаження…


Завантаження…


Виконується…


Завантаження списків відтворення…

Завантаження…


Завантаження…


Завантаження…


Виконується…


Завантаження…


داستان طوطی و بقال دکتر انوشه


Виконується…


Завантаження…


Завантаження…


Виконується…


Завантаження…


Завантаження…


داستان‌های مثنوی


Завантаження…


Завантаження…


Завантаження…


Завантаження…


Завантаження…


Виконується…


Завантаження списків відтворення…

Завантаження…


Завантаження…


Завантаження…


Виконується…


Завантаження…


داستان طوطی و بقال دکتر انوشه


Виконується…


Завантаження…


Завантаження…


Виконується…


Завантаження…


Завантаження…


Завантаження…


حکایت مرد بقال و طوطیِ ظاهربین


Завантаження…


Завантаження…


Завантаження…


Завантаження…


Завантаження…


Виконується…


Завантаження списків відтворення…

Завантаження…


Завантаження…


Завантаження…


Виконується…


Завантаження…


داستان طوطی و بقال دکتر انوشه


Виконується…


Завантаження…


Завантаження…


Виконується…


Завантаження…


Завантаження…


Завантаження…


حکایت مرد بقال و طوطیِ ظاهربین


Завантаження…


Завантаження…


Завантаження…


Завантаження…


Завантаження…


Виконується…


Завантаження списків відтворення…

Завантаження…


Завантаження…


Завантаження…


Виконується…


Завантаження…


داستان طوطی و بقال دکتر انوشه


Виконується…


Завантаження…


Завантаження…


Виконується…


Завантаження…


Завантаження…


اما راویانِ اخبار و ناقلانِ آثار و طوطیانِ شکّر شکنِ شیرین گفتار چنین حکایت کنند که در روزگاران گذشته مردِ بقالی بود که در دکانِ خود یک طوطی دانا و زیبا و سخنگو داشت . دست بر قضا یک روز که مرد بقال ، دکان را به طوطی سپرده و خود به خانه رفته بود… ناگهانhttps://www.facebook.com/DORRTV/app_19…برای مشاهده تلویزیون دُرّ بر روی این لینک کلیک کنید

Завантаження…


Завантаження…


Завантаження…


Завантаження…


Завантаження…


Виконується…


Завантаження списків відтворення…

Завантаження…


Завантаження…


Завантаження…


Виконується…


Завантаження…


داستان طوطی و بقال دکتر انوشه


Виконується…


Завантаження…


Завантаження…


Виконується…


Завантаження…


Завантаження…


اما راویانِ اخبار و ناقلانِ آثار و طوطیانِ شکّر شکنِ شیرین گفتار چنین حکایت کنند که در روزگاران گذشته مردِ بقالی بود که در دکانِ خود یک طوطی دانا و زیبا و سخنگو داشت . دست بر قضا یک روز که مرد بقال ، دکان را به طوطی سپرده و خود به خانه رفته بود… ناگهانhttps://www.facebook.com/DORRTV/app_19…برای مشاهده تلویزیون دُرّ بر روی این لینک کلیک کنید

Завантаження…


Завантаження…


Завантаження…


Завантаження…


Завантаження…


Виконується…


Завантаження списків відтворення…


نام کاربری


رمز ورودعضویت در ناد هنر (رایگان)


داستان طوطی و بقال دکتر انوشه«ناد هنر» کدهای تخفیف و فایل‌های آموزشی رایگانی را تقدیم علاقمندان (عضو سایت) می‌کند. بیشتر… هدیۀ خود را دریافت کنید

ارسال فرم ناموفق بود.


02126410761 | 09304402003


ایمیل: info[@]nadhonar.com


با عضویت در کانال تلگرام ما از مطالب آموزشی و فایل‌های مرتبط با سبک زندگی، فرهنگ، هنر، علم و فناوری بهره‌مند خواهید شد.

https://t.me/nadhonarکلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای “ناد هنر” محفوظ است. | Nad Honar © Copyright 2019 ― All Rights Reserved | طراحی و توسعه با ❤ توسط ناد هنر

نام کاربری


رمز ورود
(قسمت اول).


در این مقاله با هم مروری خواهیم داشت بر حکایت “طوطی و بقال”:

بود بقالی و وی را طوطیی                     خوش نوایی، سبز گویا طوطیی

داستان طوطی و بقال دکتر انوشه


در دکان بودی نگهبان دکان                    نکته گفتی با همه سوداگران

در خطابِ آدمی ناطق بدی                    در نوای طوطیان، حاذق بدی

 


مرد بقالی طوطی بسیار زیبا و خوش صدایی داشت که با تمام مشتریان مرد صحبت  و سر آنها را گرم می کرد. هرگاه مرد بقال از دکان بیرون می رفت او در دکان مواظب همه چیز بود.

جست از سوی دکان، سویی گریخت         شیشه های روغنِ گُل را بریخت

از سوی خانه بیامد خواجه اش                بر دکان بنشست فارغ، خواجه وش

دید گر روغن دکان و جامه چرب           بر سرش زد، گشت طوطی کَل ز ضرب

 


یک روز طوطی در دکان پرواز کرده و باعث ریختن شیشه های روغن گُل می شود، مرد بقال از خانه به دکان آمده و دکان را به هم ریخته و چرب می بیند، عصبانی شده و بر سر طوطی می زند و طوطی بر اثر این ضرب کچل می شود.

روزکی چندی سخن کوتاه کرد                                      مرد بقال از ندامت آه کرد

ریش بر می کند و می گفت: ای دریغ                           کآفتاب نعمتم شد زیر میغ

دست من بشکسته بودی آن زمان                   چون زدم من بر سر آن خوش زبان

هدیه ها می داد هر درویش را                                    تا بیابد نطق مرغِ خویش را

بعدِ سه روز و سه شب، حیران و زار                       بر دکان بنشسته بود نومیدوار

می نمود آن مرغ را هرگون شگُفت                       تا که باشد کاندر آید او به گُفت

 


به خاطر ضربه ای که مرد بقال به سر طوطی زده بود طوطی دیگر حرف نمی زد و همین باعث پریشان حالی مرد بقال شده بود. ناراحت بود و مدام خودش را سرزنش می کرد و به هر درویش پولی میداد تا بلکه طوطی دوباره به حرف بیاید.

جولقیی سر برهنه می گذشت                 تا سر بی مو، چو پشت طاس و طشت

طوطی اندر گفت آمد در زمان                             بانگ بر درویش زد که: هی فلان

از چه ای کَل با کلان آمیختی؟                            تو مگر از شیشه روغن ریختی؟

از قیاسش خنده آمد خلق را                          کو چو خود پنداشت صاحب دلق را

یک روز درویش کچل از جلوی دکان مرد بقال گذشت، طوطی آن مرد را دید و همان لحظه به حرف آمد و گفت: ای مرد کچل تو چطور به دسته کچل ها پیوسته ای؟ مگر تو هم شیشه روغن را ریخته ای؟ و همین امر و اینکه طوطی کچلی مرد را با خود مقایسه کرده و این قیاس ظاهری باعث خنده دیگران شد.

این داستان بهانه ای می شود که مولانا، انسانهای ظاهر بین و کسانی را که مقایسه های بیجا وناروا می کنند را مخاطب قرار داده و آنها را آگاه گردانده و خطاب به آنها بگوید:

کار پاکان را قیاس از خود مگیر                       گرچه باشد در نبشتن شیر و شیر

جمله عالم زین سبب گمراه شد                      کم کسی ز ابدال حق آگاه شد

همسری با انبیا برداشتند                                     اولیا را همچو خود پنداشتند

گفته: اینک ما بشر، ایشان بشر                       ما و ایشان بسته خوابیم و خور

این ندانستند ایشان از عمی                           هست فرقی در میان، بی منتها

مولانا خطاب به خواننده می گوید: هیچ وقت کار انسانهای پاک را با کار خودت مقایسه نکن، اگرچه املای شیر درنده و شیر خوردنی در ظاهر مانند هم است اما در باطن با یکدیگر کلی تفاوت دارند. تمام انسانها به این دلیل گمراه شدند که با قیاس های نابه جا نتوانستند مردان حق و اولیا الله را تشخیص دهند و آنها را مانند خود فرض کردند. گفتند آنها انسانند و ما هم انسان و به خاطر کوردلی نتوانستند درک کنند که میان آنها و اولیای حق تفاوت بسیار وجود دارد.

آنگاه چند شاهد مثال می آورد:


هردو گون زنبور خوردند از محل                        لیک شد زان نیش و زین دیگر عسل

هر دو گون آهو گیا خوردند و آب                    زین یکی سرگین شد و ز آن مشک ناب

هر دو نی خوردند از یک آبخور                                    این یکی خالی و آن دیگر شکر

صد هزاران زین چنین اشباه بین                                 فرق شان هفتاد ساله راه بین

این خورد گردد پلیدی زو جدا                                            آن خورد گردد همه نور خدا

داستان طوطی و بقال دکتر انوشه


این خورد زاید همه بخل و حسد                                 آن خورد، زاید همه عشق احد

این زمین پاک و آن شوره است و بد                      این فرشته پاک و آن دیو است و دد

مولانا با چند مثال، داستان را به زیبایی توضیح می دهد و می گوید: هر دو نوع زنبور هم زنبور عسل و هم زنبور معمولی از یک گل تغذیه می کنند ولی از یکی عسل به دست می آید و از آن یکی نیش، هر دو آهو، هم آهوی معمولی و هم آهوی ختن گیاه و آب می خورند، ولی از یکی مدفوع حاصل می شود و از آن یکی مشک معطر، هر دو نوع نی، هم نی معمولی و هم نی شکر از یک جا آب می خورند ولی یکی خالی از شکر است و دیگری پر از شکر. سپس می گوید صد هزار مثال این چنینی وجود دارد که در ظاهر یکی بوده و میان ذات آنها با هم فرق بسیار است.

یکی غذا می خورد و تمام آن غذا تبدیل به پلید می شود ولی دیگری همان غذا را می خورد و تمام وجودش نور خدا می شود. یکی غذا خورده و تمام وجودش همه بخل و حسادت می شود، اما دیگری آن غذا را خورده و عشق الهی را پدید می آورد. انبیا و اولیا حق مثل زمین پاک و حاصل خیزند و کافران مانند زمین شوره زار، گروه اول مانند فرشته پاک اند و گروه دوم مثل دیو می مانند.

مولانا به همین شکل شاهد مثال های مختلف آورده و در مورد هر کدام توضیح می دهد و مدام مخاطب را هوشیار کرده که حواست باشد که قیاس نابه جا نکرده و بر اساس ظاهر تصمیم نگیری. در مورد انسانها منافق صحبت می کند که حواستان به آنها باشد چرا که آنها در ظاهر مومن هستند و تمام اعمال مومنان را انجام می دهند اما در حقیقت در باطن منافقند.

آن منافق با موافق در  نماز                                   از پی استیزه آید نی نیاز

در نماز و روزه و حج و زکات                             با منافق مومنان در برد و مات

مومنان را برد باشد عاقبت                                   بر منافق، مات اندر آخرت

آنگاه در باره این دو گروه صحبت کرده و از خصوصیات آنها صحبت می کند و سرانجام به انسانهای مومنی می رسد که غرق و حیران حق شده اند.

گه چنین بنماید و گه ضد این                                        جز که حیرانی نباشد کار دین

نی چنان حیران که پشتش سوی دوست          بل چنین حیران و غرق و مست دوست

آن یکی را روی او شد سوی دوست                      وآن یکی را روی او خود، روی اوست

روی هر کس می نگر می دار پاس                            بود که گردب تو ز خدمت روشناس

چون بسی ابلیس آدم روی هست                         پس به هر دستی نشاید داد دست

 


و به این ترتیب مولانا با ابیات بسیار زیبا و اخلاقی خویش، هر انسان گمراه و از راه افتاده را دوباره به راه باز می گرداند.

 


ادامه دارد….


 


آسیه ترک بیاتانی


بخش ادبیات تبیان
منابع:


مثنوی معنوی، تصحیح کریم زمانی


مثنوی معنوی، گلپینارلی


بحر در کوزه، عبدالحسین زرین کوب   +98.      didarejan@gmail.com


 


حکایت مرد بقال و طوطی و روغن ریختن طوطی در مرکز تخصصی شعر و عرفان دیدارجان

بقالی طوطی زیبا و خوش نوائی داشت و با مشتریان نکته ها می گفت و آنان را به خود سرگرم می داشت و هر وقت که بقال از دکان  بیرون می رفت ، طوطی مواظب دکانش می شد . روزی طوطی در دکان به پرواز درآمد و شیشه های روغن گل را بر زمین ریخت . بقال وقتی که به دکان بازگشت و دید که روغن ها روی زمین پخش شده خشمگین شد و چنان ضربتی بر سر طوطی نواخت که پرهای سرش فرو ریخت و تا چند روز از سخن گفتن و بانگ برآوردن خودداری کرد .

این گذشت تا اینکه روزی جولقی از کنار دکان می گذشت ، همینکه چشم طوطی به او افتاد خیال کرد که طاسی آن مرد نیز سببی مانند طاسی او دارد . پس ناگهان طوطی به سخن آمد و از آن مرد پرسید ” تو مگر از شیشه روغن ریختی ” مردم از شنیدن این سخن و مقایسه طوطی به خنده افتادند زیرا که طوطی قیاس نابجا کرده بود و طاسی خود را با طاسی آن مرد یکی فرض کرده بود .

داستان طوطی و بقال دکتر انوشه


مولانا در این داستان ضمن ایراد نکته های ظریف عرفانی ، قیاسهای ناروا و مقایسه های بیجائی را که معمولا میان مردم رواج دارد مورد نقد قرار داده است که مشروحا ضمن شرح ابیات بیان خواهد شد .

– جولقی دسته ای از قلندران بودند که به رسم این طایفه موی سر و صورت را می تراشیده و لباسی مویین و خشن از جنس جوال به تن می کردند که گاهی این لباس مرکب بوده از پاره ها و تکه ها به رنگهای مختلف که آن را دلق مرقع می گفته اند .

بنابراین جولقی منسوب است به جولق به معنی جوال و آن خرقه ای بوده مویین و ضخیم .

شرح و تفسیر ” حکایت مرد بقال و طوطی و روغن ریختن طوطی در دکان ” را در مرکز تخصصی شعر و عرفان دیدار جان مطالعه نمائید .

 مرد بقال و طوطی و روغن ریختن طوطی در دکان


 


 


حکایت منافقان و مسجد ضرار ساختن ایشان در مرکز تخصصی شعر و عرفان دیدارجان حکایت منافقان و مسجد ضرار…

     حکایت نخچیران و شیر در مرکز تخصصی شعر و عرفان دیدارجان شرح و تفسیر حکایت نخچیران و…

حکایت یاری خواستن حلیمه از بتان چون مصطفی (ص) را گم کرد در مرکز تخصصی شعر و عرفان دیدارجان…

حکایت شاعر و عطا دادن شاه و مضاعف کردن وزیر آن را در مرکز تخصصی شعر و عرفان دیدارجان…

  حکایت هلال پنداشتن آن شخص خیال را در عهد عُمر رضی الله عنه در مرکز تخصصی شعر و…

حکایت اعرابی و ریگ در جوال کردن و ملامت کردن فیلسوف در مرکز تخصصی شعر و عرفان دیدارجان حکایت…

حکایت به حیلت در سخن آوردن سایل آن بزرگ را در مرکز تخصصی شعر و عرفان دیدارجان حکایت به…

حکایت پادشاهی که غلامی بس نادان و حریص داشت در مرکز تخصصی شعر و عرفان دیدارجان حکایت پادشاهی که…

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظر


نام *


پست الکترونیک *


تارنما


Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.لطفا نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را ارسال فرمایید.
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:داستان طوطی و بقال دکتر انوشه

فیلم تازه از آرشیو خارج شده درباره آلبرت انیشتین را ببینید فیلم در آخرین روزهای عمر وی ضبط شده و انیشتین در آن از چیستی و معنای زندگی می گوید! از انجام ندادن کارهایی که باید انجام می داده، ابراز پشیمانی می کند ! همچنین این ویدئو را نیز ببینید :  

قسمت اول : قسمت دوم :


 ایستگاه پایانی دروغ، ایستگاهی که در آن تلاش شده با مستندات دقیق چهره واقعی پادوها و عوامل دشمن افشا شود. | این مستند ضربِ شصت (قدرت نمایی کردن) وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بعد از پروژه «الماسی برای فریب» در روزهای چهل و یکمین سال انقلاب اسلامی است که در آن فقط کمی و کمی پرده ها کنار زده می…

    اثبات خرافی بودن ادعای درمانگری عرفان حلقه: مستند حلقه شیطان درباره عرفان حلقه همراه با اعترافات محمد علی طاهری : صوت نشست تخصصی نقد عرفان حلقه مشاهده نقد های کامل بر عرفان حلقه  معرفی و شناخت ۱۲ فرقه انحرافی فعال در ایران +دانلود  

صورت سخنرانی با جزییات بیشتر و دقیق تر : مدت : ۳ ساعت و نیم دانلود صوت سخنرانی

داستان طوطی و بقال دکتر انوشه

داستان طوطی و بقال دکتر انوشه

0
0 Dn mehri داستان آگوست 10, 2019
برچسب ها :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *