داستان کوتاه قوم عاد

داستان کوتاه قوم عاد

داستان کوتاه قوم عاد

داستان کوتاه قوم عاد

در زمان ابوجعفر دوانیقی، او به وزیرانش دستور داد تا چاهی در قصرش حفر کنند. کار حفاری چاه ادامه داشت تا اینکه آنها در لایه های زیرین زمین حفره ای پیدا کردند که از آن باد سردی بیرون می آمد، آنها سوراخ را بازتر کردند و سپس دو مَرد را توسط دَلْوی به داخل سوراخ فرستادند، بعد از مدتی طناب ها تکان خورد و آن دو را بیرون کشیدند، یکی از دو مرد، گفت؛ ما مردان و زنان و منزلها و لوازم قیمتی بسیاری را آن پائین دیدیم که همگی به سنگواره تبدیل شدند. عده ای نشسته و عده ای خوابیده، وقتی دست بر آنها کشیدیم، مثل گرد و غباری پراکنده شدند.

آنان نامه ای به امام کاظم نوشتند و جریان را توضیح دادند، امام علیه السلام سخت گریست و گفت؛ آنها باقی مانده قوم عاد هستند که خداوند خانه های آنها را زیر ماسه ها فرو بُرد و آنها همان قوم احقاف یا ماسه ها می باشند.(4)
داستان کوتاه قوم عاد
: اما قوم او مردمی عرب از انسانهای ما قبل تاریخ بوده و در جزیره زندگی می کرده اند، و آنچنان منقرض شده اندکه نه خبری از آنها باقی مانده و نه اثری، و تاریخ از زندگی آنان جز قصه هایی که اطمینانی به آنهانیست ضبط نکرده و در تورات موجود نیز نامی از آن قوم برده نشده است.

و آنچه قرآن کریم از سرگذشت این قوم آورده چند کلمه است: یکی اینکه قوم عاد، (که چه بسا از آنان به تعبیر عاد اولی نیز تعبیر شده،(1) و از آن به دست می آید که عاد دومی نیزبوده)مردمی بوده اند که دراحقافزندگی می کردند و احقاف که جمعحقف(شنزار وناهموار)است و در کتاب عزیز خدا نامش آمده، بیابانی بوده بین عمان و سرزمین مهره(واقع دریمن(2) و بعضی گفته اند: بیابان شنزار ساحلی بوده بین عمان و حضر موت و مجاور سرزمین ساحلی شجر (3).و ضحاک گفته: احقاف نام کوهی است در شام (4).و این نام در سوره احقاف، آیه 21 آمده و از آیه شریفه 69 از سوره اعراف و آیه 46 سوره ذاریات برمی آید که این قوم بعد ازقوم نوح بوده اند.

و از آیه 20 سوره قمر، آیه 7 سوره الحاقه استفاده می شود که:آنها مردمی بوده اند بلندقامت چون درخت خرما، و از آیه 69 سوره اعراف برمی آید که: مردمی بوده اندبسیار فربه ودرشت هیکل، و از آیه 15 سوره سجده و آیه 130 سوره شعراء برمی آید: مردمی بوده اند سخت نیرومند و قهرمان،و از آیات سوره شعراء و سوره هایی غیر آن بر می آید که: این قوم برای خودتمدنی داشته و مردمی مترقی بوده اند دارای شهرهایی آباد و سرزمینی حاصلخیز و پوشیده ازباغ ها و نخلستانها و زراعت ها بوده اند و در آن عصر مقامی برجسته داشته اند و در پیشرفتگی و عظمت تمدن آنان همین بس که در سوره فجر در باره آنان فرموده: ا لم تر کیف فعل ربک بعادارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد (5).

و این قوم بطور دوام، غرق در نعمت خدا و متنعم به نعم اوبودند تا اینکه وضع خود راتغییر دادند و مسلک بت پرستی در بینشان ریشه دوانیده و در هر مرحله ای برای خود بتی به عنوان سرگرمی ساختند و در زیر زمین مخزن های آب درست کردند به امید اینکه جاودانه خواهند بود،

…………………………………….. (1)سوره نجم، آیه 50. (2)معجم البلدان، ج 1، ص 153 و 154. (3)معجم البلدان، ج 1، ص 154. (4)مراصد الاطلاع، ج 1، ص 38. (5)(ای رسول ما)آیا ندیدی(خبردار نشدی)که پروردگارت با قوم عاد ارم چه کرد؟قومی که صاحب ستونها بودند، قومی که درهیچ سرزمینی مثل آنان آفریده نشده بودند.سوره فجر، آیه 8داستان کوتاه قوم عاد

و طاغیان مستکبر خود را اطاعت می کردند، خدای تعالی به خاطر همین انحرافهایشان برادرشان هود(ع)را مبعوث کرد تا به سوی حق دعوتشان نموده، و ارشادشان کند به اینکه: خدای تعالی را بپرستند و بت ها را ترک گویند و از استکبار و طغیان دست برداشته به عدل و رحمت در بین خود رفتار کنند (1).

هود(ع)در پند و اندرز آنان نهایت سعی را کرد و خیرخواهی خود را به همه نشان داد، راه را برایشان روشن و از بیراهه مشخص کرد و هیچ عذری برای آنان باقی نگذاشت،با این حال مردم خیرخواهی آن جناب را با اباء و امتناع مقابله کردند و با انکار ولجبازی با او روبرو شدند، و بجز عده کمی ایمان نیاوردند و اکثریت جمعیت بر دشمنی و لجبازیهای خود اصرار ورزیدند و نسبت سفاهت و دیوانگی به آن حضرت دادند، و اصرار وپافشاری کردند که آن عذابی که ما را از آن می ترسانی و به آن تهدید می کنی بیاور، آن جناب در پاسخ این اصرار و شتابزدگی آنان می فرمود: انما العلم عند الله و ابلغکم ما ارسلت به و لکنی اریکم قوما تجهلون (2).

چیزی نگذشت که خدای تعالی عذاب را بر آنان نازل کردبه این صورت که بادی عقیم از باران(باد بدون باران)به سوی آنها گسیل داشت، بادی که در سر راه خود هیچ چیزی برجای نگذاشت، همه را مانند استخوان پوسیده کرد (3) ، بادی صرصر(دارای صدایی مهیب)(4) ودر ایامی نحس به مدت هفت شب و هشت روز پشت سر هم وزید که اگر آنجا بودی، می دیدی که مردم به حال غش افتاده اند، گویی تنه های خرمای سرنگون شده اند (5) ، بادی که مردم بلندبالای آن قوم را مانند نخل منقعر(کنده شده)از جای می کند.(6) قوم عاد در آغاز آنچه از این باد دیدند خیال کردند ابری است که برای باریدن به سویشان می آید لذا به یکدیگر بشارت و مژده داده و می گفتند: عارض ممطرنا – ابری است که ما را سیراب خواهد کردولی اشتباه کرده بودند بلکه این همان عذابی بود که در آمدنش شتاب می کردند، بادی بود که عذابی الیم با خود می آورد عذابی که به امر پروردگارش

…………………………………….. (1)سوره شعراء، آیه 130. (2)علم به اینکه عذاب چه وقت می رسد تنهانزد خدا است، ماموریت من فقط ابلاغ رسالت اواست که رساندم، اما شما را مردمی یافتم که سخت گرفتار جهلید.سوره احقاف، آیه 23 (3 و 4)سوره ذاریات، آیه 42. (5)سوره الحاقة، آیه 7. (6)سوره قمر، آیه 20.

هر چیزی را نابود می ساخت و آن چنان نابود می ساخت که کمترین اثری از خانه های آنان باقی نگذاشت (1) ، در نتیجه خدای تعالی تا آخرین نفر آن قوم راهلاک کرد و به رحمت خود هودو مؤمنین به وی را نجات داد (2).

: هود(ع)خودش از قوم عاد دومین پیغمبری بود که برای دفاع از حق و سرکوبی و ابطال کیش وثنیت قیام کرده، البته دومین نفری که قرآن کریم سرگذشتش را نقل کرده و محنت ها و آزاری که در راه خدای سبحان دیده حکایت نموده است، آری قرآن کریم آن جناب را به همان ستایش که انبیاء گرام خود را ستوده، ستایش کرده و درهمه ذکر خیرهای خود از آن حضرات، وی را شرکت داده است، سلام خدا بر او باد.

…………………………………….. (1)سوره احقاف، آیه 25. (2)سوره هود، آیه 58.

شیطان شناسی در قرآنمجله معرفت، شماره 62قاسمی، علی محمد مقدّمه از آن جا که انسان موجودی است ذاتا طالب کمال نهایی و سعادت ابدی و همیشه در اندیشه شناخت کمال ابدی و نهایی و راه های وصول به آن و نیز شن…

خطبه فدکیه؛ تفسیری بر آیات قرآن کریمفصلنامه بانوان شیعه، شماره 4ریعان، معصومه(1)چکیده در فرهنگ شیعه، «فدک» نمادی از معنایی بزرگ است که هرگز در محدوده یک قطعه زمین نمی گنجد و همین معنا ر…

خطبه فدکیه تفسیری بر آیات قرآن کریمبانوان شیعه، شماره 4ریعان، معصومه خطبه فدکیه تفسیری بر آیات قرآن کریم معصومه ریعان(1) چکیده در فرهنگ شیعه، «فدک» نمادی از معنایی بزرگ اس…

احتکار عبارت است از کاهش دادن یا متوقف کردن جریان توزیع کالا توسط همه یا برخی از فروشندگان به طور موقت. این اقدام فروشندگان با توجه به وضع بازار و به خصوص تقاضای تحریک شده خریداران به منظور بالا بردن …

وحدت همان چیزی است که کتاب آسمانی، احادیث پیامبر و سنت پیامبر و یارانش مبیّن آن است و عقل و فطرت انسان آن راستایش می کند. وحدت همان صراط مستقیم است و مخالفت با وحدت در حقیقت همان مخالفت با سخن خداوند …

آیین مقدس اسلام یک آیین فطری است. مسأله أخذ میثاق که بارها در قرآن مجید وارد آمده، به همین نکته اشارت دارد…اگر کسی واجبی از واجبات دینی را امتثال نماید، به مصلحتی عاجل یا آجل دست یابد و به عکس اگر ا…

روز هشتم ذی الحجه روز ترویه است. در این روز اعمال و آدابی در منابع حدیثی وارد شده است. یوم الترویه حجاج نیت حج تمتع می نمایند و محرم شده از مکه سمت منی حرکت می نمایند و شب را در آنجا بیتوته می کنند و …

یکی از مشکلات جوانان به ویژه در اجتماعات امروزی دارا نبودن شرایط عمومی برای ازدواج به هنگام و تشکیل خانواده سالم است. این مشکل در پسران بیشتر از دختران نمود دارد؛ زیرا عوامل انحراف جنسی در پسران بیش ا…

یکی از مهم ترین فعالیت های امامان شیعه، به ویژه امامان متاخر، آماده سازی جامعه شیعی برای ورود به دوره غیبت امام مهدی عجّل الله تعالی فرجه الشریف بود. شایدچنین به نظر رسد که این فعالیت برای امامانی که …


پیروزی انقلاب اسلامی ایران و اشغال جنوب لبنان، به وسیله رژیم صهیونیستی در سال 1982 میلادی، به ایجاد و تکوین حزب الله لبنان با حمایت های نظام جمهوری اسلامی ایران منجر شد که نتیجه آن، پیدایش گفتمانی نشا…

بینامتنی نظریه ای است که با آن می توان میان متن قدیم و جدید ارتباط برقرار کرد و بر غنای اثر ادبی افزود. به این دلیل، این پژوهش در نظر دارد با روش توصیفی و تحلیلی، اثر بینامتنی دینی را با رویکرد مفهومی…

حدیث کِساء، حدیثی در فضیلت پیامبر(ص)، علی(ع)، فاطمه(س)، حسن(ع) و حسین(ع) است. واقعه حدیث کِساء در خانه ام سلمه، همسر پیامبر روی داد. پیامبر اکرم (ص) هنگام نزول آیه تطهیر، خود و خاندان خویش را با پارچ…

ای انسان، تمام اعمال و رفتار تو نه تنها در زندگی شخصی ات بلکه در طبیعت و محیط پیرامون تو نیز اثر می گذارد. دین اسلام قبل از هر چیز انسان را به پی آمدهای مثبت و منفی دنیوی کارهایش متوجه ساخته و هشدارها…

احکام روزه ‏(استفتائات روزه بر اساس فتوای مقام معظم رهبری)سایت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ایس 731: دختری که به سن تکلیف رسیده، ولی به علت ضعف جسمانی توانایی روزه گرفتن ندارد، و بعد از ماه…

حضرت هود(ع) اولین پیامبر پس از نوح(ع) است. خداوند در قرآن، او را فردى تلاش گر، در راستاى دعوت به حقّ و مبارزه علیه بت‏پرستى معرفی می ‏كند. قوم او، به نام «عاد» معروفند. آن ها از انسان هاى ما قبل تاریخ و عرب بودند. در جزیرة العرب زندگى می ‏كردند. در تاریخ و تورات موجود، از زندگى آنان مطلبی قابل اعتماد، ثبت نشده است. در قرآن آن چه آمده، این است؛ … نام قوم «عاد» است. گاهى آن ها را «عاد نخستین» نامیده است. زیرا قوم دومی  هم به نام «عاد» وجود داشته‏اند كه، پس از قوم نوح، در «احقاف» واقع در جزیرة العرب سكونت داشته‏اند.(1)

قوم هود به لحاظ نیروى بدنى، كم نظیر بوده‏اند. افرادى مترقّى، داراى ساختمان هاى مجلّل، زمین هاى حاصل خیز و نخلستان هاى قابل توجّه بودند. خداوند می ‏فرماید: … آیا ندیدى كه پروردگارت با قوم عاد و با شهر با عظمت «اِرَم» كه همانندش در شهرها آفریده نشده بود، چه كرد؟.(2)

خداوند، حضرت هود(ع) را براى هدایت آن ها فرستاد. حضرت هود(ع) گفت: … خدا را بپرستید. معبودى جز او نیست. شما فقط تهمت می ‏زنید و بت ها را شریك او می ‏خوانید. اى قوم من، من از شما براى این (رسالت) پاداشى نمی ‏طلبم. پاداش من تنها بر كسى است كه مرا آفریده است. آیا نمی ‏فهمید؟!.  اى قوم من، از پرودگارتان طلب آمرزش كنید و به سوى او باز گردید تا باران را پى در پى بر شما بفرستد و نیرویى بر نیرویتان بیفزاید و گنه كارانه، از حقّ روى برنتابید.(3)

آنان به هود گفتند: تو می ‏خواهى، ما را از عبادت بت ها باز دارى، در حالى كه پدران و اجداد ما بدان وابسته بودند. تو هیچ دلیلى بر اثبات ادّعاى خودت براى ما نیاورده‏اى. ما هرگز با سخنان تو، خدایانمان را ترك نمی ‏گوییم و به تو ایمان نمی ‏آوریم.(4) ما معتقدیم كه بعضى از خدایان ما به تو غضب كرده‏اند، و تو را گرفتار یك نوع بیمارى روانى ساخته‏اند كه این سخنان را بر زبان می ‏رانى و ادّعاى پیامبرى می ‏كنى.

هود گفت: اى مردم، چرا تقوا پیشه نمی ‏كنید؟. من از جانب خدا، پیامبرى امین هستم. شما سابقه زندگى مرا می ‏دانید. من هیچ گاه راه خلاف نرفته‏ام و هرگز دروغ نگفته‏ام. از خدا بترسید و سخن مرا بپذیرید. من از شما مزدى نمی ‏خواهم. مزد من فقط با خداست. داستان کوتاه قوم عاد

از كارهاى ناروا و بى منطق دست بردارید.


• این قصرهاى مجلّلى كه به امید جاودان ماندن می ‏سازید، چه معنایى دارد؟.

•این بى رحمی ‏ها و ستمگرى‏هایى كه در زندگى شما حاكم است، چه فایده‏اى دارد؟.

•این ساختمان هاى بى فایده‏اى كه بر فراز تپّه‏ها می ‏سازید و می ‏خواهید كه براى مردم، قدرت نمایى و تفاخر كنید، چیست؟.

اى مردم، از خشم خدا بپرهیزید. خداوندى كه شما را از این همه نعمت، برخوردار فرموده است. خداوندى كه هم سرمایه‏هاى مادى فراوان و هم نیروهاى انسانى كارآمد، به شما بخشیده است. باغ هاى سبز و خرم و نهرهاى پر آب به شما عطا كرده است. من از آن می ‏ترسم كه خداوند، شما را به عذابى دردناك گرفتار سازد و طومار زندگى شما را از روى زمین برچیند.

قوم هود گفتند: اى هود، اگر خدا می ‏خواست پیامبرى را، به سوى ما بفرستد، فرشته‏اى می ‏فرستاد تا پیام او را به ما برساند. ما هرگز دعوت تو را قبول نخواهیم كرد. تو هم آن عذابى را كه همواره ما را از آن می ‏ترسانى، بیاور. ما را از عذاب خداى تو ترسى نیست.(5)

سرانجام، لجاجت قوم هود غضب الهى را به همراه داشت. قوم عاد با خشكسالى سختى مواجه شدند. آن ها پیوسته منتظر باران بودند. روزى براى نخستین بار، ابرى را مشاهده نمودند. خوشحال شده و به یكدیگر می ‏گفتند كه این ابر، باران دارد. ولی حضرت هود(ع) فرمود: … خیر، این ابر، همان عذابى است كه خودتان خواسته بودید.

باد سردى و شدید، وزیدن گرفت. طوفانى بر پا شد. شن ها را بر سر و صورت قوم عاد می پاشید. مردم به درون خانه‏هاى محكمی  كه ساخته بودند، پناه بردند. طوفان، شدیدتر از آن بود كه می ‏پنداشتند. درخت ها از ریشه در می ‏آمد. افراد را از جا می ‏كند. کافران را به هوا می ‏برد و بر زمین می ‏كوبید. ساختمان ها را ویران و همه چیز را درهم می ‏كوبید. غوغایى بر پا شد. همه چیز درهم ریخت. هیچ كس نمی ‏دانست كه باید چه بكند.هفت شبانه روز پی در پى، باد ‏وزید. طومار زندگى، قوم گمراه درهم ‏پیچیده شد. در آن احوال، حضرت هود(ع) و مؤمنان در شكاف كوهى به سر می ‏بردند. در آن جا از طوفان، خبرى نبود. نسیمی  آرام می ‏وزید. آنان، سرنوشت قوم را تماشا می ‏كردند. بعد از آن، طوفان آرام شد. اوضاع، به حالت عادى بازگشت. از آن مردم، جز قطعات استخوان و خانه‏هاى خالى شان چیزى به جا نماند.(6)

چرا قوم هود، به عذاب گرفتار شدند؟


چون گناهانی انجام دادند که مستحق عذاب شدند، آن گناه ها عبارت است از

1.شرك و بندگى غیر خدا


قوم هود، از پذیرش دعوت حقّ سرباز ‏زدند و همواره به دنبال بندگى غیر خدا بودند. حضرت هود(ع) می ‏باید، به آن ها تفهیم کند كه همه عبادت ها، باید متوجّه پیشگاه خدا شود و هیچ گاه بت‏پرستی نکنند. زیرا تنها اوست كه سلطنتش دائمی و اراده‏اش نافذ است. به هر نحوى كه بخواهد، امور را می ‏گرداند. باید تنها از خدا درخواست نمود و یارى جست. دست نیاز به جانب او بلند كرد.

2.انكار آیات الهى و نافرمانى از اوامر پیامبران


با ظهور پیامبران و دعوت امت ها به یكتاپرستى، اغلب آنان، آیات خداوند را انكار نمودند. به دعوت پیامبران الهى اعتنایى نكردند. قوم هود هم این چنین بودند. قرآن در این باره می ‏فرماید: … قوم عاد، آیات پروردگارشان را انكار كردند. پیامبران را معصیت نمودند. از فرمان هر ستمگر حقّ ستیزى، پیروى كردند.(7)

3.زدن اتهامات ناروا به حضرت هود(ع)


همیشه، پیامبران با اتهامات بى‏اساس امّتهایشان مواجه بوده اند. مردم فرستادگان خداوند را تكذیب می ‏كردند و دعوتشان را نمی ‏پذیرفتند. حضرت هود(ع) هم با امّتى لجوج، روبرو بوده است. اشراف كافر قوم عاد به او گفتند: … ما تو را در نادانى می ‏بینیم و مسلّماً تو را از دروغگویان می ‏دانیم.(8)

پی نوشت ها:


1-المیزان، ذیل آیات 50 – 60 سوره هود.


2-فجر 6 – 8.


3-هود 51 – 52.


4-همان، 53.


5-قصه‏هاى قرآن، ص 58، سید محمّد صحفى.


6-همان، ص 60.


7-هود، 59.


8-اعراف، 66.


 


بخش کودک و نوجوان تبیانمنبع:یاران امین‏


پیامبری به نام سبز


میهمانان ابراهیم(ع)


حکایت قوم ثمود


پسری در رود نیل


حضرت یوسف (ع)


داستان دو شتر فربه


داستان کوتاه قوم عاد


داستان حضرت هود(ع)


 


حضرت هود يكي از انبياي الهي است كه نام مباركش هفت بار در قرآن آمده ويك سوره نيز به نام ايشان مي باشد.هود از نوادگان حضرت نوح بوده وبا هفت واسطه به او مي رسد.ايشان را به اين خواطر هود مي گفتند كه از گمراهي قومش نجات يافته بود واز طرف خداوند براي هدايت قومش انتخاب شده بود.

 


رسالت حضرت هود(ع)


داستان کوتاه قوم عاد

 


حضرت هود در سن چهل سالگي بر قومي به نام عاد مبعوث شد.محل سكونت اين قوم در احقاف بوده است.آنها مردمي قوي وتنومند بودند وبا دستان خويش كوهها را مي شكافتند.همچنين صاحب شهرهاي آبادو وخرم بودند.آنها قومي طغيانگر،شهوت پرست ،گمراه ولجوج بودندو حاضر نبودند دست از كارهاي خلاف خود بردارند ودر برابر حق تسليم شوند.هود قوم خود را به پرستش خداي يگانه دعوت مي كرد ولي آنها دعوتش را نمي پذيرفتند وبه او نسبت دروغ مي دادند.

اين قوم خدا را به خاطر نعمتهايش سپاس نمي گفتند وغرق در غرور وشهوت بودند.هود بسيار آنها را نصيحت ميكرد اما اقدامات هود هيچ تاثيري بر آنها نگذاشت وآنها از هود درخواست تحقق وعده الهي كه همان نزول عذاب بود كردند.هود از سخنان آنها خشمگين شد وبه آنها گفت به زودي عذاب الهي بر شما نازل خواهد شد.پس منتظر باشيد.

 


سرانجام وحشتناك قوم عاد


 


پس از آنكه هود قوم خود را كه حدود هفتصد وشصت سال طول کشیدهدايت نمود وآنها از او سرپيچي كرده ودعوتش را اجابت نكردند مدت سه سال باران نباريد واين فقط هشداري بود مبني براينكه عذاب نزديك است.

هود از اين فرصت استفاده كرد ومجددا از آنها خواست كه توبه كرده وبه خدا ايمان بياورند.گروهي از مردم به نزد هود رفته واز او طلب دعا كردند.هود نيز در حق آنها دعا كرد ومجددا باران بر آنها نازل شد وسرسبزي وخرمي به سرزمينشان بازگشت اما آنها همچنان به كفر خود ادامه دادند طوريكه اين بار اراده خدا بر اين قرار گرفت كه عذاب را برآنها نازل نمايد.

خداوند متعال باد بسيار شديدي بر آنها نازك كرد كه به مدت هفت شب وهشت روز بر آنها وزيد ويكايك آنها را نيست ونابود نموده وبدنهايشان را قطعه قطعه نمود به طوريكه حتي يكي از آنها نيز زنده نماندند وفقط هود واطرافيانش از اين عذاب نجات يافتند.آنها بعد از پايان عذاب ونابودي كافرين به سرزمين حضرموت كوچ كرده وتا آخر عمر در آنجا زندگي نمودند.

 


 


منابع قرآني:


احقاف 21/ اعراف65-69-70-71 /هود50-52-53-56-57-58-59/ فجر8 /شعراء128-135 /حاقه 6-8 ذاريات41 /قمر18-20/

خلاصه آنچه در این صفحه می‌خوانید:


بعد از قوم نوح، قرآن از قوم عاد و ثمود و شداد و ارم یاد کرده است.

در مورد آن‌ها داستان‌هایی در خود قرآن ذکر شده است. جزئیاتی هم در روایات مطرح شده است.

پیغمبر قوم عاد، حضرت هود بود.


قرآن کتاب قصه ای برای خواب شب کودکان ما نیست.


داستان کوتاه قوم عاد

اسرار هستی است که دائما در حال تکرار شدن است.


همواره آیه ای غروب میکند و آیه ای دیگر طلوع.


تک تک آیات قرآن سهمی در زندگی ایمانی ما دارند.


داستانهای قرآن روح تاریخ است که با اطلاع عمیق از آنها می توانیم در زندگی امروز خود، امور را پیش بینی کنیم و به بهترین صورت با مسائل تعامل کنیم.

اگر از این نمیترسیدم که از تطبیق آیات بر مسائل روز، سوء برداشتهای سیاسی شود،نشان میدادم چه طور برخی از وقایع از چندین سال قبل از آن قابل پیش بینی است.

گزاره های اساسی که به زبان اطرافیان ما میآید، گزاره های اساسی افکار سابقین است.

فقط کافیست اندکی بیاندیشیم.


به کمک قرآن میتوانیم دقیقا بفهمیم که بسیاری از تفکرات امتداد چه تفکری است و عاقبت آن چه خواهد بود.

چندی پیش پیامی دیدم که میگفت اجساد قوم عاد و ثمود پیدا شده است و آنها دارای اجساد بسیار بزرگی هستند و تصاویری را منتشر کرده بود!

در لینک زیر میتوانید متوجه شوید که تصاویر هیچ ربطی به این اقوام نداشته بلکه تصاویری ساختگی بوده و حتی تصاویر واقعیت هم نداشته اند و با نرم افزارهای ویرایش تصویر ساخته شده اند.

https://shayeaat.ir/post/365


به نظر شما هدف از تولید چنین محتواهایی چیست؟


آیا این محتوا سیاسی است؟ جعل چنین محتوایی چه فایده ای دارد؟

به نظر میرسد حداقل این فایده ها را داشته باشد:


یکی از ویژگی‌هایی که قوم عاد که قرآن از آن سخن می‌گوید چنین است:

و اذا بطشتم، بطشتم جبارین(آیه۱۳۰ سوره شعراء)


وقتی کاری را با قدرت انجام میدهید، ظالمانه آن کار را انجام میدهید.

 


وقتی قدرتی نداشته باشیم، ظلم نکردن هنری نیست. اگر در وقت قدرت، ظلم نکنیم، هنر است.

 


در جامعه ما، بسیاری از افراد، به اندازه قدرتشان ظلم میکنند.

اگر در منزل قدرت دارد، به خانواده ظلم میکند.


اگر در کار نسبت به زیر دست قدرت دارد، به او ظلم میکند ولی نسبت به رئیس تواضع دارد!

اگر خدماتی ارائه میدهد، تا جایی که زورش میرسد از کار کم میگذارد.

اگر معلم است، تا جایی که به او گیر ندهند، از کارش کم میگذارد. در هر لباسی به اندازه خود، ظلم میکند.

آیا ما بهتر هستیم یا قوم حضرت هود یا چندان فرقی نداریم؟

استاد اخلاقی میفرمود همه ما فرعون هستیم ولی محدوده حکومتهایمان متفاوت است!

شخصی بر خانواده خویش فرعونی میکند و شخصی بر کارمندان و شخصی بر برادر یا خواهر کوچک و شخصی بر هم کلاسی اش و …

مانند مردی که در منزل دیگران همواره از هر نوع غذایی تشکر میکند ولی در منزل خود به همسرش سخت میگیرد.

رئیسی که جلوی مسئولین بالاترش منحنی است ولی به زیر دستانش سلام نمیدهد!

حتی فرعونها به زیر خاک میروند.


چه برای منزل دو متری آینده آماده کرده ایم؟ چه ما را در آنجا همراهی خواهد کرد.بیشتر بیاندیشیم.

یکی از ویژگی‌های قوم عاد که قرآن از آن سخن می‌گوید، چنین است:

أَ تَبْنُونَ بِكُلِّ ريعٍ آيَةً تَعْبَثُون‏: آیا در هر مکان مرتفعی نشانه‌ای(مثل برجی) بنا می‌کنید در حالی که به عبث چنین می‌کنید؟!

 


داستان کوتاه قوم عاد

اهل «عبث» و امور بیهوده بودن، مسأله بسیاری مهمی است. مؤمن چنین نیست.

مؤمن اهل امور بیهوده و عبث نیست.


مؤمن اهل، لغو و لهو و لعب و عبث نیست.


 


یکی از ویژگی‌های تمدن جدید، عادت دادنِ بشر به انجام امور بیهوده و بی‌فایده است.

تفریح بیهوده نیست بلکه بسیار ضروری است ولی بسیاری از کارهایی که ما به عنوان تفریح انجام میدهیم بیهوده بلکه مضر هستند.

 


اگر می‌خواهید در مورد آداب تفریح و ظرائف آن اطلاعات بیشتری داشته باشید، در نوشتار «اسرار آداب ظاهری» یکی از مواردی که مورد بحث قرار گرفته است همین است.

سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین

فیلد های ضروری مشخص شده اند *


دیدگاه


برای دیدگاه بعدی، نام، ایمیل، و وب سایت من را در این مرورگر ذخیره کنید .

ارسال نظر
سایت احیاء فضایی به منظور تبلیغ معارف اسلامی با قرائت اهل بیت علیهم السلام است.

تبلیغی که بر پایه فهمی عمیق و علمی از معارف اسلامی صورت گرفته باشد.

لذا ترویج مطالب حتی بدون ذکر منبع بلا مانع است. التماس دعا

ما را دنبال کنید در:


Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. See our User Agreement and Privacy Policy.

Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. See our Privacy Policy and User Agreement for details.

Published on Jul 10, 2012


قصص انبیاء بر اساس سوره مبارکه شعراء- داستان قوم عاد و ثمودقصه های قرآن – آموزش قرآن مقطع ابتدایی

Be the first to comment


داستان کوتاه قوم عاد

Be the first to like this


LinkedIn Corporation © 2019
Looks like you’ve clipped this slide to already.

دربارۀ اهل‌بیت پیامبر(صلی الله عليه وآله وسلم)، فضایل بسیاری در قرآن ذکر شده است؛ مانند آیۀ مباهله و آیۀ تطهیر. یکی از آیاتی که دربارۀ امام‌‌‌علی و حضرت‌زهرا و امام‌‌‌حسن و امام‌‌‌حسین(عليهم السلام) ن…

پاسخ‌گویی به شبهات و سوالات اساسی و عمده‌ای که در ذهن افراد جامعه، شکل می‌گیرد یا به ذهن آنان القا می‌شود، کاری دقیق و حساس بوده و سازوکار خاص خود را می‌طلبد. یکی از عمده‌ترین راهبرد‌های پاسخ‌دهی، ش… داستان کوتاه قوم عاد

تحولات گسترده در عرصۀ ارتباطات و گسترش روزافزون امکانات و ابزارهای ارتباطی، زمینه‌ساز تحولات فکری و دگرگونی اندیشه و افکار در بسیاری از افراد و جوامع شده است. یکی از بسترهای مورد توجه و دارای نقش در ا…

قوم عاد از نژاد عرب، در جنوب جزیره العرب زندگی می‌کردند. آنها از نسل عاد بن عوص بودند. افراد این قوم از نعمت‌های فراوان برخوردار بودند. خداوند حضرت هود(ع) را برای دعوت به توحید از میان آن‌ها به رسالت برگزید. بیشتر افراد قوم عاد، دعوت هود(ع) را نپذیرفتند و به عذاب الهی دچار شدند.

قوم عاد، قومی عرب[۱] از فرزندان عاد بن عوص بن أرم بن سام بن نوح که نام جدشان را بر روی قبیله خود گذاشته بودند.[۲]

قرآن کریم در چندین آیه به قوم عاد اشاره کرده است.[۳] قرآن کریم قوم عاد را بعد از قوم نوح می‌داند[۴] در قرآن تعبیر عاد أُولی نیز وجود دارد: «وَ أَنَّهُ أَهْلَک عاداً الْأُولی؛ و اوست که قوم عاد نخستین را هلاک کرد»[۵] عاد اولی، همان قوم حضرت هود بوده‌اند[۶] که پس از قوم حضرت نوح و قبل از قوم ثمود زندگی می‌کردند.[۷] در نتیجه عاد دومی نیز وجود داشته و برخی مفسران عاد دوم را قوم ثمود دانسته‌اند.[۸]

قرآن مکان زندگی قوم عاد را با نام احقاف معرفی می‌کند: «وَ اذْکرْ أَخا عادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقاف؛ برادر قوم عاد را یاد کن، هنگامی که قومش را در سرزمین احقاف بیم داد».[۹] احقاف به معنای شن‌های روان است که بر اثر وزش باد در بیابان‌ها به صورت کج و معوج روی هم انباشته می‌شوند، و سرزمین قوم عاد را از این جهت “احقاف” می‌گفتند که ریگستانی به این صورت بود[۱۰]. مفسران، احقاف را سرزمینی در جنوب جزیرة العرب دانسته‌اند.[۱۱] البته در تعیین نقطه دقیق آن اختلاف‌هایی وجود دارد.[۱۲]

علامه طباطبایی و طبرسی معتقدند که سرزمین احقاف مکانی بین یمن و عمان است[۱۳] که در حال حاضر به صورت ریگزاری در آمده است.[۱۴] در سوره احقاف که غرض از آن انذار بر عذاب الیم مشرکان است[۱۵] گوشه‌ای از داستان قوم عاد به عنوان نمونه‌ای از مشرکان عذاب شده مطرح شده است و مکارم شیرازی در تفسیر نمونه معتقد است که نام سوره احقاف نیز بر گرفته از داستان قوم عاد و محل زندگی آنهاست[۱۶]. داستان کوتاه قوم عاد

قرآن کریم در توصیف ظاهری قوم عاد عنوان کرده است که آن‌ها بلند قامت چون درخت خرما[۱۷] و بسیار فربه و درشت هیکل[۱۸] بوده‌اند. امام باقر(ع) نیز در ذیل حدیثی قوم عاد را چنین توصیف می‌کند: «آنها به‌اندازه نخل‌های بلند بودند و کوه را ویران می‌کردند».[۱۹]

در روایتی از امام صادق(ع) نیز به بلندی قامت آنان اشاره شده و آنان را به بلندی درخت نخل دانسته است. در منابع دیگر نیز گفته شده است که مردمان عاد بسیار بلند قد بوده‌اند. شیخ طوسی در کتاب التبیان، برخی از این گفته‌ها را گزارش می‌دهد. در روایات نیز آمده است که بلندترین فرد آنها قامتش ۱۰۰ ذراع و کوتاهترین ۷۰ ذراع بود.[۲۰]

برخی از مفسران معتقدند که از ظاهر آیات قرآن می‌توان نتیجه گرفت که تمدن قوم عاد تمدنی مترقی بوده است.[۲۱] آنها دارای شهرهایی آباد و سرزمینی حاصلخیز و پوشیده از باغ‌ها و نخلستان‌ها و زراعت‌ها بوده‌اند.[۲۲] در وصف شهر ارم یکی از شهرهای آنان در آیه ۸ سوره فجر آمده است:«الَّتِی لَمْ یخْلَقْ مِثْلُها فِی الْبِلادِ؛ (شهری) که در هیچ سرزمینی مثل آن ساخته نشده بود.»[۲۳]

قوم عاد دارای کشاورزی و درختان نخل بسیار بودند و خانه‌های سنگی بزرگی برای خود ساختند.[۲۴]

قوم عاد خدایان متعدد را می‌پرستیدند،[۲۵] آنها در هر مرحله‌ای برای خود بتی به عنوان سرگرمی می‌ساختند و در زیر زمین مخزن‌های آب درست می‌کردند به امید اینکه جاودانه خواهند بود.[۲۶] حضرت هود برای هدایت آنان مبعوث شد.[۲۷] قرآن از هود(ع) تعبیر به برادر قوم عاد می‌کند.[۲۸] علت این تعبیر این است که حضرت هود از قوم عاد بود.[۲۹] علامه طباطبایی معتقد است که احتمال دارد که قوم عاد غیر از هود(ع)، پیغمبران دیگری نیز داشته‌اند که قبل از هود و بعد از جناب نوح(ع) در بین آنان مبعوث شده باشد ولی قرآن کریم نام آنان را نبرده باشد و لیکن سیاق آیات با این احتمال مساعد نیست.[۳۰]

مفسران معتقدند بر اساس آیه «وَ اتَّبَعُوا أَمْرَ کلِّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ»[۳۱] می‌توان نتیجه گرفت که قوم عاد گرفتار سه خصلتِ انکار آیات الهی، نافرمانی انبیاء و اطاعت کردن از جباران بودند. در واقع آنها از دستورات هر جبار و زورگوی عنیدی پیروی می‌کردند و همین گوش به فرمان جباران بودن، آنان را از پیروی هود(ع) و پذیرفتن دعوتش باز داشت. خداوند در ادامه توصیف قوم عاد در آیه بعد عنوان کرده است «وَ أُتْبِعُوا فِی هذِهِ الدُّنْیا لَعْنَةً وَ یوْمَ الْقِیامَةِ»[۳۲] یعنی به خاطر آن سه خصلت نکوهیده، لعنت در همین دنیا و در قیامت دنبال‌شان کرد و از رحمت خدا دور شدند، مصداق این لعن همان، عذابی بود که آن قدر تعقیب‌شان کرد تا به آنها رسید و نابودشان کرد.[۳۳]

قرآن در ذیل آیات متعددی گفتگوهای میان حضرت هود و قوم عاد را نقل می‌کند.[۳۴] قوم عاد دچار خشکسالی گشته و برای مدت طولانی بر آن‌ها باران نبارید.[۳۵] حضرت هود، به آن‌ها وعده داد که اگر توبه کنند خشکسالی از بین خواهد رفت و حتی بر قدرت آن‌ها نیز افزوده خواهد شد.[۳۶] با این حال، قوم عاد، دعوت هود را نپذیرفت.[۳۷]

مردم عاد ابر بزرگی را از دور در آسمان دیدند و گمان کردند ابری باران‌زا است در حالی که ابر عذاب بود.[۳۸] در نهایت هفت شب و هشت روز پی در پی بر قوم عاد عذاب نازل شد.[۳۹]

پس از نابودی قوم عاد، هود به همراه دیگر مومنان سرزمین خود را ترک کرده و به مکه رفتند.[۴۰]


داستان کوتاه قوم عاد

داستان کوتاه قوم عاد

0
0 اردلان یزدانی داستان آگوست 16, 2019
برچسب ها :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *