سریال داستان زندگی هانیکو قسمت 16

سریال داستان زندگی هانیکو قسمت 16

سریال داستان زندگی هانیکو قسمت 16

سریال داستان زندگی هانیکو قسمت 16

Завантаження…


Завантаження…


Завантаження…


Виконується…


Завантаження…


سریال داستان زندگی هانیکو قسمت 16


Виконується…


Завантаження…


Завантаження…


Виконується…


Завантаження…


Завантаження…


ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﺻﻠﯽ ﻫﺎﻧﯿﮑﻮ ‏( ﮊﺍﭘﻨﯽ : はね駒 ﺭﻭﻣﺎﺟﯽ : Hanekonma ‏) ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺮﯾﺎﻝﻫﺎﯼ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ‏( ﺁﺳﺎﺩﻭﺭﺍ ‏) ﺷﺒﮑﻪٔ ﺍﻥ ﺍﭺ ﮐﯽ ﮊﺍﭘﻦ ﺑﺎ ﻣﺤﻮﺭﯾﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ۱۹۸۶ ﻭ ﺩﺭ ۱۵۶ ﻗﺴﻤﺖ ۱۵ ﺩﻗﯿﻘﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ ۸ . ۱۵ ﺗﺎ ۸ . ۳۰ ﺻﺒﺢ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺨﺶ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﮊﺍﭘﻦِ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮔﺬﺍﺭ ﺍﺯ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺭﻧﯿﺘﻪٔ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﯿﺠﯽ ﻭ ﺗﺎﯾﺸﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺭﯾﻦ ‏( ﻫﺎﻧﯿﮑﻮ ‏) ﺭﺍ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻭ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪٔ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺯﻥ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﯽﺁﯾﺪ . ﺍﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﺷﺒﮑﻪ ۲ ﺳﯿﻤﺎﯼ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﭘﺨﺶ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ .ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻗﺪﯾﻤﯽ .. ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺩﻫﻪ ﺷﺼﺖ .. ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﯼ .. ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﻧﮕﯿﺰ ..

Завантаження…


Завантаження…


Завантаження…


Завантаження…


Завантаження…


Виконується…


Завантаження списків відтворення…

Завантаження…


Завантаження…


Завантаження…


Виконується…


Завантаження…


سریال داستان زندگی هانیکو قسمت 16


Виконується…


Завантаження…


Завантаження…


Виконується…


Завантаження…


Завантаження…


ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﺻﻠﯽ ﻫﺎﻧﯿﮑﻮ ‏( ﮊﺍﭘﻨﯽ : はね駒 ﺭﻭﻣﺎﺟﯽ : Hanekonma ‏) ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺮﯾﺎﻝﻫﺎﯼ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ‏( ﺁﺳﺎﺩﻭﺭﺍ ‏) ﺷﺒﮑﻪٔ ﺍﻥ ﺍﭺ ﮐﯽ ﮊﺍﭘﻦ ﺑﺎ ﻣﺤﻮﺭﯾﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ۱۹۸۶ ﻭ ﺩﺭ ۱۵۶ ﻗﺴﻤﺖ ۱۵ ﺩﻗﯿﻘﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ ۸ . ۱۵ ﺗﺎ ۸ . ۳۰ ﺻﺒﺢ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺨﺶ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﮊﺍﭘﻦِ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮔﺬﺍﺭ ﺍﺯ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺭﻧﯿﺘﻪٔ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﯿﺠﯽ ﻭ ﺗﺎﯾﺸﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺭﯾﻦ ‏( ﻫﺎﻧﯿﮑﻮ ‏) ﺭﺍ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻭ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪٔ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺯﻥ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﯽﺁﯾﺪ . ﺍﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﺷﺒﮑﻪ ۲ ﺳﯿﻤﺎﯼ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﭘﺨﺶ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ .ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻗﺪﯾﻤﯽ .. ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺩﻫﻪ ﺷﺼﺖ .. ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﯼ .. ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﻧﮕﯿﺰ ..

Завантаження…


Завантаження…


Завантаження…


Завантаження…


Завантаження…


Виконується…


Завантаження списків відтворення…

******** دانلود تمام قسمت ها با کیفیت عالی و حجم کم در www.AppJet.ir ******** داستان دختری به نام رین (هانیکو) را روایت می کند که با تشویق استاد و سرسختی خودش موفق به ادامهٔ تحصیل شده و به عنوان اولین خبرنگار زن ژاپنی به استخدام یکی از روزنامه های آن دوران در می آید. این سریال در ایران و با نام داستان زندگی برای اولین بار از شبکه ۲ سیما پخش شد. پخش مجدد از شبکه تماشا (۴۳ قسمت)

******** دانلود تمام قسمت ها با کیفیت عالی و حجم کم در www.AppJet.ir ******** داستان دختری به نام رین (هانیکو) را روایت می کند که با تشویق استاد و سرسختی خودش موفق به ادامهٔ تحصیل شده و به عنوان اولین خبرنگار زن ژاپنی به استخدام یکی از روزنامه های آن دوران در می آید. این سریال در ایران و با نام داستان زندگی برای اولین بار از شبکه ۲ سیما پخش شد. پخش مجدد از شبکه تماشا (۴۳ قسمت)

Persian intro Music : Majid Entezami ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﻟﭗ : ﺁﻧِﺖِ ﻣﻦ ( ﺑﻪ ﮊﺍﭘﻨﯽ : アルプス物語 わたしのアンネット ، ﺑﻪ ﺍﻧﮕﻠﯿ…

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﯿﺮﻭﻣﻨﺪ ( ﺯﺍﺩﮤ ۱۳۴۱ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) ﺍﺯ ﺩﻭﺑﻠﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺖ . ﻭﯼ…

جواد پزشکیان .. فاطمه نیرومند .. شوکت حجت .. تورج نصر .. همت مومیوند .. سعید شیخ زاده .. دوبلور .. دوبلاژ .. کارتون ..

ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﺻﻠﯽ ﻫﺎﻧﯿﮑﻮ ( ﮊﺍﭘﻨﯽ : はね駒 ﺭﻭﻣﺎﺟﯽ : Hanekonma ) ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺮﯾﺎﻝﻫ…

ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﺻﻠﯽ ﻫﺎﻧﯿﮑﻮ ( ﮊﺍﭘﻨﯽ : はね駒 ﺭﻭﻣﺎﺟﯽ : Hanekonma ) ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺮﯾﺎﻝﻫ…

سریال داستان زندگی هانیکو قسمت 16


ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﺻﻠﯽ ﻫﺎﻧﯿﮑﻮ ( ﮊﺍﭘﻨﯽ : はね駒 ﺭﻭﻣﺎﺟﯽ : Hanekonma ) ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺮﯾﺎﻝﻫ…

ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﺻﻠﯽ ﻫﺎﻧﯿﮑﻮ ( ﮊﺍﭘﻨﯽ : はね駒 ﺭﻭﻣﺎﺟﯽ : Hanekonma ) ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺮﯾﺎﻝﻫ…

کپی شده از پیج اینستاگرام Dubbing Honar 8th ﻣﻨﺎﻧﯽ ( ﺯﺍﺩﻩ ۱۴ ﺗﯿﺮ ۱۳۱۸ ﺑﺮﺍﺑﺮ ۱۹۳۹ ﻣﯿﻼﺩﯼ ﺩﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ…

سکانس .. فیلم قدیمی .. سینما .. صدای ماندگار دوبله .. دوبلور .. دوبلاژ .. سریال ارتش سری ..

اگهی قدیمی .. گوینده مرحوم حسین باغی .. تبلیغات قدیمی ..

ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﺻﻠﯽ ﻫﺎﻧﯿﮑﻮ ( ﮊﺍﭘﻨﯽ : はね駒 ﺭﻭﻣﺎﺟﯽ : Hanekonma ) ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺮﯾﺎﻝﻫ…

ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﺻﻠﯽ ﻫﺎﻧﯿﮑﻮ ( ﮊﺍﭘﻨﯽ : はね駒 ﺭﻭﻣﺎﺟﯽ : Hanekonma ) ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺮﯾﺎﻝﻫ…


ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﺻﻠﯽ ﻫﺎﻧﯿﮑﻮ ( ﮊﺍﭘﻨﯽ : はね駒 ﺭﻭﻣﺎﺟﯽ : Hanekonma ) ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺮﯾﺎﻝﻫ…

ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﺻﻠﯽ ﻫﺎﻧﯿﮑﻮ ( ﮊﺍﭘﻨﯽ : はね駒 ﺭﻭﻣﺎﺟﯽ : Hanekonma ) ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺮﯾﺎﻝﻫ…

ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﺻﻠﯽ ﻫﺎﻧﯿﮑﻮ ( ﮊﺍﭘﻨﯽ : はね駒 ﺭﻭﻣﺎﺟﯽ : Hanekonma ) ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺮﯾﺎﻝﻫ…

ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﺻﻠﯽ ﻫﺎﻧﯿﮑﻮ ( ﮊﺍﭘﻨﯽ : はね駒 ﺭﻭﻣﺎﺟﯽ : Hanekonma ) ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺮﯾﺎﻝﻫ…

ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﺻﻠﯽ ﻫﺎﻧﯿﮑﻮ ( ﮊﺍﭘﻨﯽ : はね駒 ﺭﻭﻣﺎﺟﯽ : Hanekonma ) ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺮﯾﺎﻝﻫ…

کارتون .. انیمیشن .. شهروز ملک ارایی .. بیژن علیمحمدی .. همت مومیوند .. دوبلور .. گوینده .. دوبلاژ ..

نگار استخر .. برنامه قدیمی عروسکی .. نوستالژی .. خاطرات بچه های دیروز ..

معرفی فیلم ها و اخبار سینمایی معرفی تئاترهای روی صحنه سریال های خاطره انگیز ادمین:سید حامد رابط پیج دوم ??? @cinemarrr

. . . سریال پهلوانان نمی میرند قسمت سیزدهم در پنج پست پست پنجم برای دیدن کامل ورق بزنید یاد استاد مشایخی و همه درگذشتگان این سریال بخیر روحشان شاد پهلوانان نمی میرند جمعه ها در پیج cinema r #پهلواناننمیمیرندددد

. . . سریال پهلوانان نمی میرند قسمت سیزدهم در پنج پست پست چهارم برای دیدن کامل ورق بزنید یاد استاد مشایخی و همه درگذشتگان این سریال بخیر روحشان شاد پهلوانان نمی میرند جمعه ها در پیج cinema r #پهلواناننمیمیرندددد

. . . سریال پهلوانان نمی میرند قسمت سیزدهم در پنج پست پست سوم برای دیدن کامل ورق بزنید یاد استاد مشایخی و همه درگذشتگان این سریال بخیر روحشان شاد پهلوانان نمی میرند جمعه ها در پیج cinema r #پهلواناننمیمیرندددد

. . . سریال پهلوانان نمی میرند قسمت سیزدهم در پنج پست پست دوم برای دیدن کامل ورق بزنید یاد استاد مشایخی و همه درگذشتگان این سریال بخیر روحشان شاد پهلوانان نمی میرند جمعه ها در پیج cinema r #پهلواناننمیمیرندددد

سریال داستان زندگی هانیکو قسمت 16


. . . سریال پهلوانان نمی میرند قسمت سیزدهم در پنج پست پست اول برای دیدن کامل ورق بزنید یاد استاد مشایخی و همه درگذشتگان این سریال بخیر روحشان شاد پهلوانان نمی میرند جمعه ها در پیج cinema r #پهلواناننمیمیرندددد


. . . خاطره بازی با فیلم های سینمای ایران معرفی فیلم نام فیلم آکواریوم سال ساخت 1383 کارگردان زنده یاد ایرج قادری تهیه‌کننده علی سرتیپی نویسنده ایرج قادری بازیگران ایرج قادری امین حیایی مهناز افشار ایرج نوذری شیلا خداداد سیروس گرجستانی نیما فلاح موسیقی کارن همایونفر فیلم‌برداری فرج‌الله حیدری تدوین حسن ایوبی مدت زمان ۹۰ دقیقه این فیلم در تاریخ ۴ مهر ۱۳۸۳ در شهر استانبول شروع به فیلم‌برداری شد و در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۸۴ بر روی پرده سینمارفت. داستان فیلم آکواریوم داستان یک جوان قهرمان اتومبیل‌رانی است که برای رفتن به آمریکا به ترکیه سفر می‌کند و در آن جا با مشکلات زیادی مواجه می‌شود و …. #خاطرهبازیسینمایران

. . . معرفی فیلم نام فیلم همسر نگهبان باغ وحش The Zookeepers wife سال ساخت 2017 کارگردان نیکی کارو نویسنده آنجلا وورکمن بر پایه همسر نگهبان باغ وحش اثر دیان آکرمن بازیگران جسیکا چستین دانیل بروئل موسیقی هری گرگسون-ویلیامز فیلم‌برداری آندری پارخ مدت زمان ۱۲۶ دقیقه کشور بریتانیا آمریکا IMDb 7/10 داستان فیلم فیلم همسر «نگهبان باغ وحش» حکایت نگهبانان باغ وحش ورشو به نام‌های آنتونیا و جان زابینسکی است. این دو نفر در تلاشند تا در دوران اشغال لهستان توسط آلمان جان هزاران نفر از مردم و حیوانات را نجات دهند. #معرفیفیلمممم

. . . پروانه نمایش مطرب مصطفی کیایی صادر شد شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی در جلسه اخیر که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، مجوز نمایش سه فیلم مطرب به تهیه کنندگی ، کارگردانی و نویسندگی مصطفی کیایی ، قطارآن شب به تهیه کنندگی بهروز رشاد ، کارگردانی حمید رضا قطبی و نویسندگی مشترک بهروز رشاد و حمید رضا قطبی و منطقه پرواز ممنوع به تهیه کنندگی حامد بامروت نژاد، کارگردانی و نویسندگی امیر داساگر صادر شد. گفتنی است مطرب جدیدترین ساخته مصطفی کیایی با بازی پرویز پرستویی، الناز شاکردوست، محسن کیایی، مهران احمدی و… به چند دهه از زندگی یک خواننده می پردازد.

. . . خانه سبز قسمت هفدهم در هفت پست پست هفتم برای دیدن کامل ورق بزنید روح خسرو شکیبایی خانوم حمیده خیر آبادی و جناب مسعود رسام شاد و یادشان گرامی خانه سبز را پنجشنبه ها در پیج cinema r ببینید #خانهسبززز

. . . خانه سبز قسمت هفدهم در هفت پست پست ششم برای دیدن کامل ورق بزنید روح خسرو شکیبایی خانوم حمیده خیر آبادی و جناب مسعود رسام شاد و یادشان گرامی خانه سبز را پنجشنبه ها در پیج cinema r ببینید #خانهسبززز

. . . خانه سبز قسمت هفدهم در هفت پست پست پنجم برای دیدن کامل ورق بزنید روح خسرو شکیبایی خانوم حمیده خیر آبادی و جناب مسعود رسام شاد و یادشان گرامی خانه سبز را پنجشنبه ها در پیج cinema r ببینید #خانهسبززز

© 2018 – 2018 PublicInsta.com


This service uses the Instagram API but is not endorsed or certified by Instagram.


English | DeutscheHow animals mate movie clips hot photos, download photos of interesting animals mating, mating animals pictures hot hot, hot clips of animals mating, mating hot movies and pictures of animals – a pair of beautiful girls in Iran Foreign and animals photos, nearby is the mating of animals, wild and domestic animals pictures cool and hot mating, mating dogs and cats, dogs, donkeys, horses, pigeons mating, mating woman with animals, pictures of mating snakes man monkey monster elephant, tiger, leopard, giraffe jungle king hippo mating pictures, photos frog, crocodile alligator mating donkey, wild and domestic animals in the forest Hot Shots mating, mating birds, fish, sharks, dolphins, wolves, humans mating with animal photos , people with dogs, horses, donkeys and other animals mating clips, everything about animal mating

ویدئویی از فصل جفت گیری گله های اسب وحشی


اسپرم گیری از اسب (مشکل دار نیست-فقط افراد بالای ۱۸سال)

سریال داستان زندگی هانیکو قسمت 16


اسپرم گیری از اسب (مشکل دار نیست-فقط افراد بالای ۱۸سال) //// جهت تبلیغ خرید و فروش حیوانات و اسب ؛

در فصل جفت گیری گله های اسب وحشی بـه مراتعی کـه در دامنـه کوهها قرار دارند کوچ مـی کنند. جفت گیری اسب با انسان نریـان های جوان حتما به فکر ایجاد گروهی از ماده ها و تشکیل خانواده باشند. جفت گیری اسب با انسان این مسئله موجب مـی شود که تا نریـان های جوان دست بـه جدال با یکدیگر زده که تا نریـان قویتر بتواند رهبری گروهی از ماده ها را بعهده گیرد. درون این فیلم شاهد تصاویر زیبایی از جدال نریـان ها با یکدیگر خواهیم بود.

متاسفانـه درون بین انسان ها موضوع همجنس بازی رواج پیدا کرده آیـا بـه نظر شما درون مـیان حیوانات هم هنجنس گرایی (همجنس بازی) وجود دارد ؟

آیـا جفت گیری درون حیوانات و رابطه بین آنـها بـه صورت روزانـه انجام مـی شود ؟


عهای خفن جفت گیری گرگعهای داغ جفت گیری پرنده ها و کبوتر هاعهای جالب و دیدنی جفت گیری خرس قطبیعهای باحال جفت گیری حیوانات دریـا کوسه و نـهنگ و وال و ماهی و دلفین و خرچنگ و قورباغه و عروس دریـایی و جفت گیری هشت پا مـیگو و حلزون


تصاویر و عهای جفت گیری و نزدیکی خرس وحشی و یوزپلنگ و ببر


تصاویر داغ و عجفت گیری خرس قهوه ای وحشیعهای دیدنی جفت گیری سگ هاعهای جفت گیری انسان با حیوانات ببر و یوزپلنگ


عهای جفت گیری گربه وحشی و گره سانان ببر بنگال سفید


دانلود کلیپ های داغ جفت گیری حیواناتدانلود فیلم های خفن از جفت گیری حیواناتحیوانات چگونـه جفت گیری و نزدیکی مـی کنندو رابطه درون حیوانات عکس


دانلود عهای جدید و خفن جفت گیری حیوانات مـیمون

دانلود عهای داغ روز جفت گیری الاغ و خر و گور خر


عهای جفت گیری حیوانات اسب
سریال داستان زندگی هانیکو قسمت 16


 


جفت گیری حیوانات مختلف کاری هست که مدت ها انجام مـی شود و گونـه های مختلف با هم پیوند داده مـی شوند «ایپو» نیز حیوان بسیـار نادری هست که از یک پدر گور خر (zebra) و مادر خر (donkey) بـه دنیـا آمده است.

 به نقل از دیلی مـیل، همان طوری کـه در تصاویر زیر مـی بینید، ایپو هم شبیـه گورخر هست و هم شبیـه خر کـه به گفته سرنا آگلیـه تی تنـها حیوان از این دست درون ایتالیـا بـه شمار مـی رود.حیوانات نادر دیگری نیز درون این رسته جای مـی گیرند از جمله زورس Zorse کـه ترکیبی از گور خر نر با اسب ماده هست که درون نوع خود بی نظیر است.

 


 


نویسنده و منبع |


فیلم


برچسب ها :


سریال داستان زندگی هانیکو قسمت 16

سریال داستان زندگی هانیکو قسمت 16

0
0 داستان آگوست 3, 2019
برچسب ها :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *