شعر های زیبا در مورد قران

شعر های زیبا در مورد قران

شعر های زیبا در مورد قران

شعر های زیبا در مورد قران

March 9, 2019

January 31, 2019

October 20, 2018

شعر های زیبا در مورد قران

اشعار قرآنی ویژه مجریان محافل انس

 

حديث عشق و ايمان است قرآن                   صفا بخش دل و جان است قرآن

گلي از گلشن فيض الهي                           نه تنها گل ، گلستان است قرآن

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….

شعر های زیبا در مورد قران

 گنج عرفان

نسيم كوي جـــانــــــــــان است قرآن                   شميم عطر رحمان است قرآن

بود روشنـــــــگر راه ســـــــــــــــعادت                  چو خورشيد فروزان است قرآن

به گلزارش ، خـــــزان راهــــي نـــدارد                  بهاران در بهاران است قرآن

صفاي بوســـتـان آســــــــــمانـي است                شكوه باغ رضوان است قرآن

رهـــــــــاند آدمــــــي را ،از جهـــــــــالت               فروغ علم و ايمان است قرآن

طـــــــراوت بخــــش روح مؤمنيــن است                به جسم عارفان ، جان است قرآن

به صدق و راستـــــي همتـــــــــــا ندارد                رفيق نيك پيمان است قرآن

نهان در سيــــــنه او ، سٌر عشـق است               كليد گنج عرفان است قرآن

بود معــــجز ، رســـول هاشــــــــــمي را                كه در شأنش ثناخوان است قرآن

طبـــــيب درد هاي بـــــــي دوا اوســـــت               به جان خسته در مان است قرآن

تسطــلي بخش دلــــــهاي غمين است                 چراغ شام حرمان است قرآن

خلــــــــل كـــــــي ره برد بر ساحت او ؟                بنائي سخت بنيان است قرآن

در آن سامان كه سامان نيست كس را                 پناه هر مسلمان است قرآن 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 مكتب قرآن 

بخوان آيات بس زيباي قرآن                          كلام نغز و روح افزاي قرآن

سحرگاهان تلاوت كن به اخلاص                  سپس انديشه در معناي قرآن

بخوان اين معجزه وآنگه بينديش                    همين بس شاهد گوياي قرآن

شفاي آنچه درد است و مصائب                    بجوي از مكتب والاي قرآن

هدايت آفرين است و سعادت                         اطاعت گر كني فتواي قرآن

همي بر اهل عصيان و منافق                       زيان آرد شگفتي هاي قرآن

بلي ، آثارذات كبريائي                                نمودار است در هر جاي قرآن

نگنجد فهم اسرارش به افكار                        كه بي پايان بود درياي قرآن

بخوان تا مي تواني علم تفسير                       ولي كوشش نما اجراي قرآن

خدايا رحمتي فرما به “ذوقي ”                       شود جوينده و داناي قرآن

 (عبد الغفور ذوقي«طالقاني»)

 قرآن بخوان

با تو گر خواهي سخن گويد ” خدا ” قرآن بخوان

                                               تا شود روح تو با حق آشنا قرآن بخوان

اي بشر ياد “خدا” آرامش دل مي دهد

                                               دردمندان را بود قرآن دوا ، قرآن بخوان

دامها گسترده شيطان در مسير عمر تو

                                               تا كه ايمن باشي از اين دامها قرآن بخوان

” رتل القرآن ترتيلا ” نداي رحمت است

شعر های زیبا در مورد قران

                                               مي دهد قرآن به جان و دل صفا قرآن بخوان

عترت احمد زقرآن نمي گردد جدا

                                               تا بيابي معني اين نكته را قرآن بخوان

گفت پيغمبر كه بي دين است هر كسي بي حياست

                                               تا شود روح تو پابنده حيا قرآن بخوان

اي كه روحت سخت پابنده غم دنيا شده

                                               مي كند قرآن تو را از غم رها قرآن بخوان

حسان

…………………………………………………………………………………………………………………………..

حرف قرآن را مدان كه ظاهر است زير ظاهر باطني بس باهر است زير آن باطن، يكي بطن دگر خيره گردد اندر او فكر و نظر زير آن باطن يكي بطن سوم كاندر او گردد خِردها جمله گُم همچنين تا هفت بطن اي بوالكرم ميشمر تو زين حديث معتصم نور قرآن اي پسر ظاهر مبين ديو، آدم را نبيند غير طين ظاهر قرآن چو شخص آدمي است كه نقوشش ظاهر و جانش خفي است

مولوي

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

قرائت و فهم قرآن تو اي مقري مگر خود را نگويي كاهل قرآنم كه از گوهر نيي آگه كه مرد صوت و الحاني برهنه تا نشد قرآن ز پرده حرف پيش تو ترا گر جان بود عمري نگويم كاهل قرآني به اخماس و به اعشار و به ادغام و امالت كن ترا رهبر بود قُران به سوي سر يزداني رسن دادن زقرآن تا زچاه تن برون آيي كه فرمودت رسن بازي ز راه ديوِ نفساني يكي خواني است پر نعمت قُران بهر غذاي جان و ليكن چون تو بيماري نيابي طعم مهماني سنائي

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ندای قرآن تا قيامت مي‎زند قرآن ندا كاي گروهي جل را گشته فدا مر مرا افسانه مي‎پنداشتيد تخم طعن و كافري مي‎كاشتيد خود بديديد اي خسيسان زمن كه شما بوديد افسانه نه من تا بديديد اي كه طعنه مي‎زديد كه شما فاني و افسانه بُديد من كلام حقّم و قائم به ذات قوّت جان جان و ياقوت زكات نور خورشيدم فتاده بر شما ليك از خورشيد ناگشته جدا نَك منم ينبوع آن آب حيات تا رهانم عاشقان را از مماتمولوي

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

الفبای خدا جویی اگــــر دلــــداده اهــــل وفــــايــــي اگر اهــــل صفاي مصطفايــي اگــــر بـــــــا وادي دل انـــس داري اگر رهپــــوي راه اولــيــايــــي اگر صبــــح و مـــسا جوياي فيضي اگر همــدل، اگــر هـمراز مايي بيــــا تــــا روز و شب قرآن بخوانيم كه دل گيرد ز نورش روشنايي به عشق آباد ما هرگز دلي نيست مـــگر مــدهوش عطر آشنايي زنــــاي دل نــــواي شــــوق خـيزد رسد گـــر گوش جان را ربنايي ســــحر از نــــغمه جــانبخش قرآن شب از نــــجواي نـاي نينوايي نسيمي مي وزد هــــر دم دل انگيز ز كوي روشنان والضــــحـــايي شــــفــــاي دردهــا آيــــات قــــرآن كه دارد بهر هر دردي دوايــــي تــــو را مــــمــكن شود با بال ترتيل سفــر تــا مــرزهــاي مـاورايي صــــداي بــــال جــبريل است گـويا تــلاوتــهــاي آيــــات خــدايـــي الــفباي خــــداجويي همــين است اگــر بــــا ايــــن الفبــا آشنايي

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

جلوه گاه كبریچون كه مي خوانند قرآن گوش باش آن زمــــان دلــداده خــامــوش بــاش در هــواي خويش و سرگـردان مباش محفل شوق است بي سامان مباش خلــوت مــستــانه عــرفانـي تـراست از تو هر شب چشم حيراني تـراست درگــه قــرآن حــريم لالــه هـــاســـت عشق آنجـــا در خــم آيينه هــاســت محــفــل او خــانه تشـــويـش نـيست حيرت و مستي طلوعي بيش نيست بـــحــر ژرف ذات بـــي همتـاســت او تــرجمــان عالــم عــقبـــي اســت او معــدن فيــض ربــوبـي، هـادي است وصــل خــوبان جـلوه اين وادي است منطــق او منطـق عشق و صفـاست هفت بطنش جلــوگــاه كبــريــاســت او كتــاب دعــوت از پــروانــه هــاست عطر خوشبوي حــريـم خانه هــاست عــروه الــوثـقي است او در اين جهان رازهــــاي بــــي كــران دارد نـــهــان مصحــف عظــمــي است اي هابيليان در ربــائــيــــد از كـــف قـابيليان

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

عظمت قران بــيــا گفـتــار ارزنده بيــامــــوز               ز دانـشگــاه بــي همتـاي قرآن                       شــود غــرق سعــادت آدمـيت                  اگـــر اجـرا شود معنــاي قــرآن                        نمي گردد عمل دستور نغزش                      به جا مانده همين انشاي قرآن                       بــيــايــد قــائــم آل مــحــمــــد            نــمايد مــوبــه مــو اجـراي قرآن                     شود عالم گلستان از وجودش                      بــه زيــر پــرچــم يــكتــاي قرآن                   توســل بر حسين بن علي كن                     بود خون حسين امضــاي قـرآن                       ببـايــد منتظـــر آمــاده باشي                     بــه حفــظ مكتــب اعــلاي قرآن

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

عمــل به قــرآن بــا عمــل تفسيــر قــرآن صـورتي زيبا بود ور نه آن تفسير صورت بي عــمـل ملغا بود منــفذ كــان سعــادت آيــه قــرآنــي است سالك ايــن ره بــه يــاري عمــل پــويــا بود وعــده جنــات تــجــري تــحتــها الانــهار را مي دهد بر مومنين كان جانشان مأموا بود مي شود كه روشن بيوت اهل دل با خواندنش تا كه در زهنش ز قــرآن اين چنين معنا بود هــر كــه از قــرآن بخواند ســوره آيــات نور مي شود پيروز از لـطف و دلــش بــرنــا بود پــس و بيا رو به سوي واقعيت كن كه جان همچو مــرغي بــا اميــد وصـل او دروا شود خــســروي بــا پــرتو بينا ســرايد نــغمه اي نوش از آن ساغر كه عشقش در جهان صهبا بود

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

          عناوین 114 سوره قرآن كریم بــــا ســــوره فــــاتحه بپــادار نــــمـاز بعــــد از بقــره به آل عمــران پــرداز از مــائده و تــوبه و انــعــــام و نــسـاء ز اعراف و ز انفــال بجو حكمت و راز بــا يــونس و هــود و يوسف و ابراهيم رعد آمد و حجر و نحلو كهف و تحريم طــه، شعــرا، نـمــل و نــــور و فــرقان شد، غافــر و عنكبوت و روم و لقمان باص و قصص و سجده و احزاب و سبا ياسيــن و دخان و فصلـت و الرحمـن بــا زخــرف و احقــاف و زمر و الصافات شــوري وق و ذار يــــات و حجــــرات بــر واقعــه و مــجادله، حشــر و حـديد بر چجاثيه و الفتح و محمــد صـــلوات نــجم و قــمر و مــنافقون و صف و طور از ممتحنه به مــــرسلات آمـــــده نور بــــا جــمعه تغابــن و طلاق آيــد و نـوح الحــــاقه با ملك و قـلم كرده ظـــهور انســـان و قيــامــه انفــطار و تــكــويــر زلــزال و معــارج و نبــا گشتــه نذيــر جــن اســت و مــزمل و مــدثر و الفــجر القــدر و بــروج نــازعات است بشـــر ليــل و بــلد اســت و انشــقاق و اعمي فيل و علق است و انشـــراح و اعلي بابيــنه و غــاشيه و الطـارق و شمــس التين و تكاثراست و ماعـــون و ضحي با كوثر و اخلاص و فلق حمــد و سپاس بــر قــارعه و مطفـــفيــن دار حـواس با عصــر و قــريش و عــاديات و هــمـزه نصر آمد و كافرون و تبســـت و الناس هــر روز و شــب از پيــام قــرآن مــجيـد بر امت مصطفي است ايمـــان و اميد امــيد كه اســلام قــوي بــاشـد و شــاد پايان شبه سيه رســد صبـــح سپــيد

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

قرآن نمی میرد نــه تنها در جهان از امر حق قرآن نمي ميرد كــه بهــر حــفــظ قــرآن، حــجــت يــزدان نمي ميرد نـهال عدل زردي خزان برخود نمــي گــيــرد جــهان تــا هست بــاقي مظهـــر ايــمــان نمي ميرد الا تــا مي تواني دستگيــري كــن يتيمان را بــه نــص (هل اتي) هر كس كند احسان نمي ميرد شود جان جهان قربانت اي جان جوانمردان كــه هــر كس را حسينت هست پشيمان نمي ميرد اگر موج ستم گيرد ســراسر ملك امكان را چو كشتيبان تو باشي كس در اين طوفان نمي ميرد بــــود تا پرچــم ســرخ حسين بن علي برپا هـــر آن كــس در ره اسلام شــد قــربــان نمي ميرد بــود تا در فـــرات آب روان جـاري ز ايثارش علــمــدار رشــيــــد شــاه مــظلــــومــان نـمي ميرد بنازم قهرمــان صبــر، زينــب دخت زهــرا را چــــو شــد از خــطبه اش اسلام جاويدان نمي ميرد بتــابد تا به خــاك شام ، خورشيد جهان آرا گــــل بــــاغ نــــبي در آن دل ويــــران نــــمــي ميرد بود تا شاخه هاي نخل قرآن سبز (مرداني) محب مرتضي در ســــايــــه قــــرآن نمي ميرد قلم با اشك چشم و خون دل نقشي به دفتر زد كه تــــا باشد جهان اين نقش و اين ديوان نمي ميرد

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

قیامت و نامه عمل بشنــو از قــرآن، چــه نيكو دم زنــد زخــمــــه بــــر ســــاز دل آدم زنــــــد تــا كنــد بـيــدارش از خــواب گــران از قــيـــامــت گــــويــد و احـــــوال آن بــا سكوتــت نغــمه اي قــرآن شنو آنــچه مي گويد به گوش جان شــنــو از «مزمل» از «نبــا» از «انــفطـار» گوش كــن غــوغــاي محشــر آشكـار سوره «زلزال» و «نور» و «قارعه» يا كه «تكوير» و «قيامت» و »واقعه» چــونكه هـر يك وصف محشر را كند خــود قيــامــت زآن ســخن بـرپــا كند ايــن زمــيــن، در آن زمــان پــر بــلـا نــاگهــان چــون «زلزلــت زلـزالــهــا» از درونــش «اخــرجــت اثــقــالــها» بــا تعــجــب «قــال انــسان مــالــها» مــردگــان خــيزنــد بــر پــا «كـلهم» تــا همــه مــردم «يــروا اعــمــالهـم» هــر كــه دارد «ذره خــيــــراً يــــره» يـــــا كــــه آرد «ذره شــــره يــــــره» آن زمــان، خــورشيـد تابان «كورت» كوههــاي سخت و سنگين «سيرت» آنــهــا در كـــام دريــــا «ســجــرت» آتــش دوزخ بــه شــدت »ســعــرت»

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

منطق قرآن من منطقــي چــو منطق قرآن نديده ام ارزنــده تــر ز گفــتــه يــزدان نــديــده ام هرگز سخن نگفت كسي چون خدا بلي يــك آيــه همچــو آيــه قــرآن نــديــده ام در بــيــن رهــبــــران پــيــام آوران حــق چون مصطفي به عالم امكــان نـديده ام از احــمد است عتـرت و قرآن ميان خلق بــهتــر از ايــن دو رهبــر ايمــان نديده ام در فهم و درك معــني قــرآن بــه روزگار چون مصطفي علي شه مردان نديده ام نــاصــر چيــان بــجوي ز قــرآن ره نـجات بــه زيـن كتاب رهبــر انســان نــديــده ام

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

مکتب قرآن پايــه عــدل و داد قرآن است درس صــلــح و جــهاد قرآن است مكتــب مــهر و شيـوه وحدت شــاخــص صــدق و مظهر حكمت محتوايي ز دانش دنــياسـت رهنــمــونــي بــه بينش فرداست حاوي مجــمع قــوانـين است ضــــامــن اعـتــلاي آئيـــن اســت آن كلام خـداست، ني ز بشر حــامــل وحــي احــمــد مــرســل در شــب قــدر شد بر او نازل راه و مــفتــاح حــل هــر مــشكـل زود بــنــا يــافت سازمان دگر ســاخــت بــــا جــلوه اش جهادگر از زميــن و زمان و لوح و قلم از سماوات و عرش و فرش و نعم هــم ز بــنياد زنــدگــي بــشر هــم ز تــعليم عــلم و فضل و هنر هم ز مــرگ و تــولد و هستي گويد از قـدرت و عــزت و پــستــي قــلم عــاجز ز وصف اعجازش انــتــــهــايــــش بــيــان آغــــازش حــق تعالي توان دهد جان را تــــا بــيــابـــيــم رمــــز قــــرآن را پيــروي كــرد بــايــد از يــكتــا بــــا تــمســك بــه عــروه الوثقي شد جلالي به امر حق تسليم داد دل بــــر كــلــام رب كـــريــــم

نــسیــم كــوی جــانــان

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

نــور قــرآن نــور قــرآن رهگشــا و رهنماست هــر كلامــش پــرتــو ذات خداست تكيه گاهي محكمســت و استوار صــد اشــارت دارد از آن كـــردگــار جان و دل را عرضه كن در پيش او قول ذات است اين دار در كيش او خــواندن آنــرا تــــدبــــر گــــر بـود روشنــي بــخش دل مــضطــر بـود چشــم يــاري بي عمل باشد خطا لــيــس الانــــســان الا مــــا شــي مــعجز عشــق است و قرآن مبين جــلــوه هــاي بــاطــني در آن بـين معجز است از مصطفي نور الهدي آخــريــــن و بــــرتــريــن انـــــبــيــاء مــهــر رويـــش ذره را بــــالا بــــرد تــــا فــــرا ســــوي همــه مـعنا برد هــــر كـــه را باش هواي او هوس از مــن او را مــعني ايــن جمله بس بيــدلان كــويش به مژگان رفته اند ربــــنا افــــرغ عليــــنا گفتــــه انــــد ربـــنا گــــويــان بــه پيــمــــا راه او بــــر لــبت تسبــــيح منــــان را بــگو ره شنــــاسان زيـن طريق معرفت مي رسند آنجا به قرب و منــــزلـــت اين طريقت پيشـه كن گر عاشقي گر كني اين سان به پيشش لايقــي در نداي وحـــي او انــــديشه كــن بهر يوم الفصل خود ره تــــوشه كـن قرب يزدان عشق قرآنست و بـس هر دو عالم ذكر رحمان است و بـس

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

چراغ هدایت بيا به دامن قرآن زنيم دست اميد كه روح را بجز اين نسخه، هيچ درمان نيست بود چراغ هدايت به تيرگي، قرآن زانحراف وضلالت جز او نگهبان نيست به بحر ژرف حوادث بود سفينه‌ي روح كسي كه دست در او زد دچار طوفان نيست به كوره راه حيات است، رهبري آگاه كسي كه خضر، دليلش بود هراسان نيست كجاست معجز پيغمبران كه بيند فاش كه هيچ معجزه‌اي جاودان چو قرآن نيست كتاب‌هاي سماوي فزون و كم شده است جز او كه تا ابدش ازدياد و نقصان نيست شكفته گلشن جان پروري‌ست غرقه به گل كه هيچ گونه گزندش زباد و باران نيست نموده است تجلّي خدا در آياتش كه جز جمال حقش طالع از گريبان نيست به چشم اهل نظر روشن است اعجازش كه آفتاب جزا زچشم كور، پنهان نيست زند به هر ورقش موج، بحري از حكمت چه آيه‌اش كه لبالب زعلم و عرفان نيست جمال و جلوه‌ي او، خيره كرده چشم عقول كدام دل كه از اين نور، مات و حيران نيست چه گويمت كه چه اسرار اندر آن مخفي‌ست كتاب جلوه‌ي حقسّت، وصفش آسان نيست سعادت دو جهان، عزت و شرافت و فضل به حق قسم، كه جز اندر خلال قرآن نيست بدين بهشت الهي «شفق» صفت كن روي كسي كه رو به بهشت است، زاهل خسران نيست

محمدحسين بهجتي «شـفـق

……………………………………………………………………………………

در پرتو قرآن بيا در پرتو انوار قرآن بيا تا بنگري آثار قرآن رسي بر آن نشاط جاوداني لتجري تحتها الانهار قرآن بيا تا مي‌تواني بهره بردار زبحر حكمت ذخّار قرآن بقرآن عرضه كن خود را و بشناس بگوشت چون رسد گفتار قرآن ز كردار بد خود اي برادر چرا چندين كني آزار قرآن خدا ناخواسته با اين رويّه مگر هستي پي پيكار قرآن بقول و فعل زشت خود نداني كه هر دم كرده‌اي انكار قرآن سزد هنگام غربت بهر ياري شود جانهاي ما ايثار قرآن بـقرآن (شاعرا) ايمان بياور كه گمراهند بس كفّار قرآن

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

منم قرآن منم قرآن، منم قرآن منم پيغام جاويدان منم سرچشمة ايمان، منم برنامة انسان سرود عشق و امّيدم فروغ پاك توحيدم زدودم تيرگي‎ها را، به هر قلبي كه تابيدم من قرآن، بهارِ خرّمِ گُل‎هاي پاينده منم سرچشمة فيّاض و بي‎پايان و زاينده به پا خيز اي مسلمان، پرچم توحيد برپا كن زوحدت قدرت ايمان، عيان بر اهل دنيا كن منم نورافكن رحمت، زسوي آفريننده منم روشن‎گر بگذشته و اكنون و آينده به ظالم آتش خشمم، به عادل بارش جودم به كام مؤمنان نوشم، به چشم كافران دودم منم قرآن، نم درمان هر درد و پريشاني منم سر مشقِ هر خير و صفات نيكِ انساني به پا خيز اي مسلمان، پرچم توحيد برپا كن زوحدت قدرت ايمان، عيان بر اهل دنيا كن رود از آبشار عرش رحمان تا شدم نازل بشُسْتم تيرگي از جان، بِبُردَم گردِ غم از دل با يك دموكراسي تماشا كن، گلستان محمد را نگر در آيه‎هاي من، جمال آل احمد را فرق دشمن بي‎دين، من آن شمشير خونبارم منم قرآن، كه ياري چون حسين بن علي دارم به پا خيز اي مسلمان، پرچم توحيد برپا كن زوحدت قدرت ايمان، عيان بر اهل دنيا كن بود هر آيه‎ايم، رمزي زلطف و رحمت داور به ايمان و عمل باشد، مسلمان از همه برتر منم قرآن، كتاب عشق و دانش و تقوي به حكم آيتِ عدلم، ستم‎گر را كنم رسوا منم در هر زمان، مستضعفان را بهترين سنگر منم كوبندة بنياد هر طاغوت عصيان‎گر به پا خيز اي مسلمان، پرچم توحيد برپا كن زوحدت قدرت ايمان، عيان بر اهل دنيا كن

………………………………………………………………………………… راحت روح

آن كتــــاب آسمــــانــــــي و حكيـــــــم

انـــــــدرونش درسهـايي بس عظيم

پنــــــدهـــــايـــي از زمــــانهـــــاي دراز

قصـــــه‌هــــايـي از گذشته ديــربـــاز

داستــانهـــا زان حكـــايت كـــرده اسـت

حــق و بـــاطـل را روايت كـرده است

آن كتـــابي كـــه گـــذشت هـــر زمـــان

هيـــــچ تغييــــري نــــداده انــــدر آن

آن كتــــابي كــــه بــــه نقـــل از اوليـــاء

راه رستــــن بــــاشـــد از قيــــر بــلا

از كتـــابش عشــــق بــــارد هـــر دمـي

مي‌دهــد جـــان را شفا از هر غمي

در وراي هـــر كـــلامش معنــــي اسـت

معنيـــي از جـــانب متغنــــي اسـت

آن كتــــابــي كه سخـــن دارد بســـــي

گفتــه و نـــاگفتـــه‌هــا بــا هركسي

بـــا كســـي كه عشق را فهمد به جان

بـا تمام گوشت و پـوست‌و استخوان

چـــون رهـــا گـــردي تــو از هر ما و مـن

آن بيــاميـــزد بـــه جسم و روح و تن

حـــي كتـــاب زنـــده‌اش را چـون ستـود

جلــوه خـــود را در ابطــانش نمــــود

وحــي فـــرمـــود او بـــه جبـــريل اميـن

كن تـــو نـــازل ايـــن كتــاب راستين

وحـــي فــرمـودش بـــرو سوي رســـول

انـــدك انـــدك گفتـــه‌ها را كن نزول

آن كــتـــــاب راستيــــــن و معنــــــــوي

گشــت نـــازل ســـوي محمـود نبي

چـــون فــــرود آمــد بــه قلـب مصطفي

پـــرده‌هـا بدريــد و كــردش مصطفي

جـــان او را در حقيقــت غــــرقه كـــــرد

تــا كــه قرآن را به جانش عرضه كرد

گفـــت هـــان اي مصطفـي اي نور حق

رو بخـــوان بــــر بندگــان دستور حق

بــــرگزيدت رب بـــراي امــــر خـــــويش

بهــر كــاري بس بزرگ از بهر خويش

هـــان محمـــد اي رســـول كــــردگـــار

رحمـــت حــــق را تــــو باش اميدوار

تو رســـولـــي تــــا كنــــي اعــلام حق

بــــر تـــو نازل گشت اين احكام حق

احمـــد اي اشــــرف مخلــــوق كـــــون

يــــار و يــــاريگـر تــــو بـــر آئين عون

هــــــان بخـــــوان بــــا نــام رب خالقت

آنكه‌معشوق است‌هم او عاشقست

خـــــوان بـــــه نــــام آنكـه جان را آفريد

از وراي نطفـــــه آوردش پــــــديـــــد

ذره‌اي نـــــاچيـــــز بـــــــود او در عـــدم

هستيـــش داد و به هستي زد قدم

هست هستي بخش او را هست كــرد

بــــرمدار عشـــق او را بســـت كــرد

هــــان بخـــــوان بـــــا نـــــام رب اكرمت

چـــون نمي دانستني كرد او اعلمت

آنكـــه آمــــوخت او بـــه انســان علم را

بـــا قلــــم آمــوخت هـر سان علم‌را

علــــم را در پيكــــر انســــان نگــــاشت

داد بــــر آدم هــــر آنچـــه را نداشت

حـــق بــــه لطف خود چون جـان را آفريد

روح حـــق خـواهي به انسانها دميد

جهـــل را بــــا علــــم خــــود معدوم كرد

علـــم خــــود را در دل معصـوم كــرد

گفـــت پيغمبـــر كه بـــر دلهـا حك است

عتـــرت و قــــرآن زهم لاينفك است

قـــــول قــــرآن قـــول اهل عصمت است

ثقـــل قــرآن همچو ثقل عترت است

چشمـــه نيفتـــد از ينبــــــوع عشــــــق

ميـــــوه حقنــــــد از مـــزورع عشـق

بـــاري قــــرآن قــــول حـــق سرمداست

آنكه الطافش به انسان بي‌حد است

اينچنيــــن نــــــازل نمـــــود آن كـردگــــار

ايــــن كتـــــاب زنـــــده را پــــروردگار

آري قــــرآن يـــك كتـــاب زنــــده اســـت

يـــك كتــــاب عـــالي و ارزنده است

مشعـــل عشــــق است اين تنزيـل حـق

حـق چو آمد هر چه باطل شد ز حق

مشعلــي كـــــه نــــــدارد خـــــامــــشي

راه خـــود در پــــرتــــو آن كــــاوشي

دان چــــــو دل شد بيقــــرار كــــوي حـق

بشنـــود از معنــــي آن بــــوي حـق

خـــــود سپار اي جان به مـوج بحر عشق

تــا رسي بر ساحل اين شهر عشق

گفتگـــوي عشــق بـــــا انسان در اوست

جستجــــوي معني ايمـان در اوست

طــالـــب اســت انســــان و قــرآن مطلّب

آن چــــو مطلوب‌است بهر حق طلب

آن كتـــــاب مكتــــب حــــق نـــور جــــان

حبــــل ديــن قـــرآن بباشد بي‌گمان

ريسمــــانش استــــوار و محكـــم است

ايـن تمسك بهر انسان مرهم است

زيـــــن تمســـــك از موانــــع كــن عبور

تا بگـــردي غـــرق شــادي غرق نور

معجـــــز جـــاويد احمـــد رحمــت است

آن پيــــام آور به عشق و عزت است

راحـــت روح اســـت قــــرآن اي صفـــــا

خــــوان تــــو آنـــرا هر صباح و هر ما

انـــــدرونش فكـــــر و انـــــديشــــه نما

تــــا كــــه جــــــويي راههاي نيك را

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

قرآن بخوان …قرآن بخوان ! تمام جهان گوش مي‌شودغير از تو هر چه هست فراموش مي‌شوداي شعله شگفت حقيقت ! چراغ دركپيش تشعشعات تو خاموش مي‌شودمحو حراي زمزمه آسماني‌اتداود هم به محض تو مدهوش مي‌شودقرآن بخوان ـ صراحت جاري ! ـ كه ناي توجرعه به جرعه در نفسم نوش مي‌شودباغي‌ست سمت روشن انديشه‌هاي بكرباغي كه از شميم تو گلپوش مي‌شودلب باز كن به زمزمه در اين سكوت محضقرآن بخوان ! تمام جهان گوش مي‌شودمصطفي ملك عابدي

————————————————————————

مکتب قرآن

بخوان آيات بس زيباي قرآن كلام نغز و روح افزاي قرآن

سحرگاهان تلاوت كن به اخلاص سپس انديشه در معناي قرآن

بخوان اين معجزه وآنگه بينديش همين بس شاهد گوياي قرآن

شفاي آنچه درد است و مصائب بجوي از مكتب والاي قرآن

هدايت آفرين است و سعادت اطاعت گر كني فتواي قرآن

همي بر اهل عصيان و منافق زيان آرد شگفتي هاي قرآن

بلي ، آثارذات كبريائي نمودار است در هر جاي قرآن

نگنجد فهم اسرارش به افكار كه بي پايان بود درياي قرآن

بخوان تا مي تواني علم تفسير ولي كوشش نما اجراي قرآن

خدايا رحمتي فرما به “ذوقي ” شود جوينده و داناي قرآن                  

عبد الغفور ذوقي«طالقاني

——————————————————————–

آموزگار قرآن !

آمـوزگـار قـرآن !

ای گوهـر معـانــی

آمـوخـتی ، بــخـوانـم

آیات آسمانی

در پای تـخته گفتی

قرآن بهار دلهاست

سوغاتی از محمد(ص)

این یک کتاب زیباست

آهــــــنگ درس قـرآن

آوای مهــــربانی است

هر قــــصه قــشـنـــگش

سرمشق زندگانی است

با رنج خــــود رساندی

ما را به گنــج ایـــمان

این گنــج از تو دارم

این گنج هست قرآن

یــــادت چراغ راهــــم

ای شمع جاودان‌ســوز !

تصمـــــــیم دارم آن را

خوانم به هر شب و روز

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

گل قرآن

شـــب از چشمـــان سبـــز بـــــاغ پـر زد

سحـــر عطــــر اذان پـــاشید هــــر سـو

بـــه روی جـــانمــــازی از گــــل ســــرخ

نمـــــاز صبـــــح مــــی‌خــــوانــد پـرستو

نشستــه قطــــــره‌هــــای روشــــن آب

بــــــه روی گـــــونـــه‌هـایش مثل شبنم

دو چشمش آسمــانی خیس و ابریست

کـــه می‌بــــارد از آن بـــــاران نــــم‌نـــم

گــــــل قـــــــرآن میـــــان دستهـــــایش

گلـــــی بـــــا برگهــــای سبـــــز و زیبــا

پـــــرستو زیـــــر لــب مــی‌خـوانـــد آرام

دوبـــــــاره ســوره‌هــــای کوچکــــش را

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

قرآن

منــــم قرآن کتـــــــاب آسمانـــی     که هستم تا قیامـت جــــاودانـــی

خدا را در حقـیـقـــت مـن زبانـــم     دهم داد سخن آن سان که دانـی

بشــر را می‌دهـم بهر سعــــادت      به عالم خط و مشی زندگــانـــی

منـــم آن مـشعــل راه هدایـــــت      هدایت می‌کنم با خوش زبـــانـــی

به دست مـن بُود نسل بشــر را       کلیـــــد قفـل اســـــرار نهــــانـــی

اساتیــد جهـــــان راه ره نمــودم       که باشـد کار من پرتــو نشــانـــی

بری پـی بر رمـــوز کهـکشـانهـــا       اگر عمقــی رمــــوزم را بخـوانـــی

صحف از متـن من گردید، کـــامل      که کـل کــاملــــم در کــــاردانـــی

نهـم تــــورات را طُهـــر روایــــــت       که از او می‌کنـم من پاسبــانـــی

زانجیـلـم بُود بـر سینــــه حـــائل      ز مریـم هم مــــدال قهرمــــانـــی

بخـوان قرآن اگر خواهی بری پی       به اجـــرام و کـــرات آسمــــانـــی

کلیــــد گـنجهـــــای بـی‌کـران را        منــم در اختیــــــارات رایگـــانـــی

مرا از خط و مشـی عتـــرت آموز       که از دانــــائـــی آنـــــان بـدانـــی

جدائی من و عترت محـال است       که بی‌عترت در این محبس بمانی

 

دریافت كد گالری عكس در وب


دریافت کد حرکت عنوان وبلاگ

در این مطلب مجموعه ای از شعر قرآنی کودکانه را در اختیار کودکان عزیز و گرامی قرار داده ایم که امیدواریم بچه های دوست داشتنی از خواندن این شعرهای جالب و کودکانه نهایت لذت را ببرند.

یکی از بهترین روش ها برای آشنا کردن کودکان با قرآن قرار دادن انواع شعر قرآنی کودکانه در اختیار بچه ها است و شما می توانید با آموزش این اشعار به کودکان آن ها را با کلام خدا آشنا سازید. 

شعر وضو و شعر قرآنی کودکانه و شعر نماز از انواع شعرهای مذهبی برای بچه ها هستند و اگر شما تمایل دارید از همان اوایل کودکی فرزندتان را با مسائل دینی آشنا سازید بهتر است این اشعار را به کودک تان آموزش دهید.

شعر قرآنی کودکانه از انواع شعرهای کودکانه مذهبی است که کودکان با خواندن این اشعار با کتاب قرآن آشنا می شوند. در ادامه این مطلب مجموعه ای از اشعار قرآنی کودکانه را مشاهده خواهید کرد.

شعر های زیبا در مورد قران

شعر قرآنی برای کودکان

منم قرآن ، منم قرآن منم پیغام جاویدان
منم سر چشمه ی ایمان ، منم برنامه ی انسان
سرود عشق و امیدم ، فروغ پاک توحیدم
زدودم تیر گیها را به هر قلبی که تابیدم
بیا یکدم تماشا کن گلستان محمد را
نگر در آیه های من جمال آل احمد را
منم قرآن ، منم قرآن منم پیغام جاویدان
منم سر چشمه ی ایمان ، منم برنامه ی انسان
سرود عشق و امیدم ، فروغ پاک توحیدم
زدودم تیرگیها را به هر قلبی که تابیدم
منم قرآن ، بها ر خرم گلهای تابنده
منم سر چشمه ی فیاض و بی پایان فزاینده
منم قرآن ، منم قرآن منم پیغام جاویدان
منم سر چشمه ی ایمان ، منم برنامه انسان
بیا یکدم تماشا کن گلستان محمد را
نگر در آیه های من جمال آل احمد را
منم قرآن کتاب عشق و عقل و دانش و تقوا
به حکم آیت عدلم ستمگر را کنم رسوا
منم قرآن ، منم قرآن ، منم پیغام جاویدان
منم سر چشمه ی ایمان ، منم برنامه انسان

شعر قرآنی کودکانه زیبا

بخوان آیات بس زیبای قرآن
کلام نغز و روح افزای قرآن
سحر گاهان تلاوت کن به اخلاص
سپس اندیشه در معنای قرآن
بخوان این معجزه وانگر بیاندیش
همین بس شاهد گویای قرآن
شفای آنچه درداست و مصائب
بجوی از مکتب والای قرآن
هدایت آفرین است و سعادت
اطاعت گر کنی فتوای قرآن
همی براهل عصیان و منافق
زیان آرد شگفتیهای قرآن
بلی آثار ذات کبریایی
نمودار است درهرجای قرآن
نگنجد فهم اسرارش به افکار
که بی پایان بود دریای قرآن
بخوان تامی توانی علم تفسیر
ولی کوشش نما اجرای قرآن
خدایا رحمتی فرما به ‹‹ ذوقی ››
شود جوینده و دانای قرآن

شعر قرآنی سوره حمد برای کودکان 

سپاس برای خداست
خدایی که بی همتاست
بخشنده و مهربان
خالق هر دو جهان
ما او را می پرستیم
از او یاری می گیریم
به ما عنایت نما
ما را هدایت فرما
راهی که راه خوبهاست
نه بد راه گمراهان
ما بنده ی او هستیم
وقتی تو غم اسیریم
نشون بده راه راست
نه راه زشت شیطان

شعر قرآنی سوره توحید

بگو خدا بی همتاست
او خالق انسانهاست
خدا که چاره سازه
از همه بی نیازه
او بچه ی کسی نیست
کسی هم بچه اش نیست
حالا بگو تو دنیا
کسی هست شبیه خدا
صد آفرین مرحبا
شبیه نداره خدا

شعر کودکانه سوره عصر 

به عصر قسم خورد خدا
تو این سوره ، بچه ها
می کنه آدم زیان
اگه نباشه ایمان
کارهای خوب که باشه
خدا هم راضی می شه
توکل کن بر خدا
صبور باشید تو کارها
همیشه و هر کجا
باشید یه یاد خدا

شعر قرآنی سوره فیل برای کودکان 

کی بود کی بود ابرهه
چیکار می کرد تو مکه
اون آدم خیلی بد
سوی مکه حمله کرد
یک لشگر فیل داشت
یک سپاه عظیم داشت
می رفت به سوی مکه
تا که بکوبه کعبه
چی شد چی شد یکباره
بارون سنگ می باره
یه عالمه ابابیل
اومد رو لشگر فیل
تو پاهاشون سنگ داره
با دشمنا می جنگه
چی شد چی شد نتیجه
دشمنا نابود شدن
خاکستر و دود شدن
سوره ی فیل نازل شد
قصه ی ما کامل شد

شعر قرآنی سوره کوثر

یک روزی روزگاری
آدم های خیلی بد
رسول را اذیت کردن
گفتن که ای محمد
بی پسر و بی یاور
تویی تنها و ابتر
خدا جوابشون داد
این آیه را نشان داد
هر کس که گفته ابتر
خودش شده بی یاور
ما به تو هدیه دادیم
زهرا رو بخشیده ایم
جایزه ی تو باشه
زهرا که بهترینه

 

در این مطلب سری جدید شعر قرآنی کودکانه را برای بچه های عزیز و دوست داشتنی گردآوری کرده ایم که امیدواریم بچه های دوست داشتنی از یادگیری این اشعار نهایت لذت را ببرند. در صورت تمایل می توانید برای مشاهده انواع شعرهای کودکانه کلیک کنید.

منبع : آرگاموهاتو ابریشمی کن !روغن خراطین و خواص شگفت انگیز آن !


مدل ساعت های لوکس زنانه و مردانه با استایل های جذابچطور ارزان به آنتالیا سفر کنیم؟تخفیف ویژه ساعت مچی لوکس به مدت محدود


با خواندن این مقاله تور عمان مقصد بعدی شماست!

شعر های زیبا در مورد قران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام

ایمیل

وب‌سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

شعری زیبا در مورد قرآن برای انانسری

نسیم کوی جـــانــــــــــان است قرآن                   شمیم عطر رحمان است قرآن

بود روشنـــــــگر راه ســـــــــــــــعادت                  چو خورشید فروزان است قرآن

به گلزارش ، خـــــزان راهــــی نـــدارد                  بهاران در بهاران است قرآن

صفای بوســـتـان آســــــــــمانـی است                شکوه باغ رضوان است قرآن

رهـــــــــاند آدمــــــی را ،از جهـــــــــالت               فروغ علم و ایمان است قرآن

شعر های زیبا در مورد قران

طـــــــراوت بخــــش روح مؤمنیــن است                به جسم عارفان ، جان است قرآن

به صدق و راستـــــی همتـــــــــــا ندارد                رفیق نیک پیمان است قرآن

نهان در سیــــــنه او ، سٌر عشـق است               کلید گنج عرفان است قرآن

بود معــــجز ، رســـول هاشــــــــــمی را                که در شأنش ثناخوان است قرآن

طبـــــیب درد های بـــــــی دوا اوســـــت               به جان خسته درمان است قرآن

تسـلی بخش دلــــــهای غمین است                 چراغ شام حرمان است قرآن

خلــــــــل کـــــــی ره برد بر ساحت او ؟                بنائی سخت بنیان است قرآن

در آن سامان که سامان نیست کس را                 پناه هر مسلمان است قرآن

 

منبع دریافت این شعر : در قلمرو قرآن

قرآن بخوان با تو گر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوانتا شود روح تو با حق آشنا، قرآن بخوانای بشر، یاد خدا آرامش دل می دهددردمندان را بود قرآن دوا، قرآن بخواندام ها گسترده شیطان در مسیر عمر توتا که ایمن باشی از این دام ها، قرآن بخوان”رتل القرآن ترتیلا” ندای رحمت استمی دهد قرآن به جان و دل صفا، قرآن بخوانعترت احمد ز قرآن نمی گردد جداتا بیابی معنی این نکته را، قرآن بخوانگفت پیغمبر که بی دین است هر کس بی حیاستتا شود روح تو پابند حیا، قرآن بخوانای که روحت سخت پا بند غم دنیا شدهمی کند قرآن تو را از غم رها، قرآن بخوان بر گرفته شده از کتاب گلچین احمدی – جلد سومنوشته ذبیح الله گرجی

قرآن بخوان … قرآن بخوان ! تمام جهان گوش می‌شود غیر از تو هر چه هست فراموش می‌شودای شعله شگفت حقیقت ! چراغ درک پیش تشعشعات تو خاموش می‌شود محو حرای زمزمه آسمانی‌ات داود هم به محض تو مدهوش می‌شود قرآن بخوان ـ صراحت جاری ! ـ که نای تو جرعه به جرعه در نفسم نوش می‌شودباغی‌ست سمت روشن اندیشه‌های بکر باغی که از شمیم تو گلپوش می‌شود لب باز کن به زمزمه در این سکوت محض قرآن بخوان ! تمام جهان گوش می‌شود شاعر:مصطفی ملک عابدی

 

گل قرآن شـــب از چشمـــان سبـــز بـــــاغ پـر زد سحـــر عطــــر اذان پـــاشید هــــر سـو بـــه روی جـــانمــــازی از گــــل ســــرخ نمـــــاز صبـــــح مــــی‌خــــوانــد پـرستو نشستــه قطــــــره‌هــــای روشــــن آب بــــــه روی گـــــونـــه‌هـایش مثل شبنم دو چشمش آسمــانی خیس و ابریست کـــه می‌بــــارد از آن بـــــاران نــــم‌نـــمگــــــل قـــــــرآن میـــــان دستهـــــایش گلـــــی بـــــا برگهــــای سبـــــز و زیبــا پـــــرستو زیـــــر لــب مــی‌خـوانـــد آرام دوبـــــــاره ســوره‌هــــای کوچکــــش را مهری ماهوتی

شاعر منصور مقدم

(بخوان قرآن) اگر در شك وحيرت در گمـاني/ اســير فــكر واهـي هـر زمـاني/ بخوان قرآن به آواي دل انگـيز/ ازاين شك وگمان يك باره برخيز/ اگر دل خسته اي ا ز غيبت نور/ اگر داري دلي پر د رد و با شـور/ بخوان قرآن حق راصبح هرشام/ به فـردوس برين باشي سـرانجام/ اميد فجر جوئـي نيــمه شبـها/ ترنم مي نشـان آخـر تو لـب هـا/ تلاوت كن بســي آيـات داور/ …

شاعر عليرضا قاسمي

قرآنِ کودکانه سلامِ من به بچه های شیعه به دخترا ، گل پسری که شیره به اون عزیزایی که با خداوند دوستَن و با خدا رفیق و یارَند میخوام بگم براتون از یک کتاب که خوندنش داره هزاران ثواب کتاب که نه ، معجزه ای از خداست شبیه اون نبوده ، چون بی همتاست خدا به جبرئیل میگفت که باید وحیِ من و بِرِسونی دستِ احمد در شبِ قدر ، یک باره نازل نمود قرآن رو بر قلبِ پیامبر ، چه زود گفت که برای اُمَّتِ خود بِخوان کتابِ من رو تا به سَمتِت بیان …

شاعر محمد جاوید

شعر های زیبا در مورد قران

در سحرگاهی که قدر او زهر شب برتر است نی غلط گفتم که قدرش از هزاران شب سراست مظهر ایمان همان ذوالقدر بُستان رسول کوه صبر و استقامت یارو همراه بتول مرد نخلستان کوفه جان نثار مصطفی فاتح خیبر،امیردین علی مرتضی او که داد انگشتری را موقع راز و نیاز تیراز پا یش درآوردند هنگام نماز او که کرده شمع بیت المال را برخود حرام اوکه گریان بود از هجران محبوبش مُدام شد به مسجد تا به پا دارد نماز آخرین تا کند با یار خود راز و نیاز آخرین دشمن ناپاک با شمشی …

شاعر محمد جاوید

در سحرگاهی که قدر او زهر شب برتر است… نی غلط گفتم که قدرش از هزاران شب سراست مظهر ایمان همان ذوالقدر بُستان رسول… کوه صبر و استقامت یارو همراه بتول مرد نخلستان کوفه جان نثار مصطفی… فاتح خیبر،امیردین علی مرتضی او که داد انگشتری را موقع راز و نیاز… تیراز پا یش درآوردند هنگام نماز او که کرده شمع بیت المال را برخود حرام… اوکه گریان بود از هجران محبوبش مُدام شد به مسجد تا به پا دارد نماز آخرین … تا کند با یار خود راز و نیاز آخرین دشمن ناپاک …

شاعر محمد حسین سلطانی

افتر نبندی این کریم قران کلامش کردگار تشریح آیاتی برین از زندگانی بر بشر آیات قران را بخوان دانی به دانایی که راست در صدق او شکی نکن خالق به ماپرورگار نادان بگوید این سخن او را به خط انسان نوشت گوید به پاسخ ارجمن مانند آن را خود بیار گر می کنی نازش به خود یک سوره مانندی نگار جز او به هرکس رو بکن ضعف تو را باشد به کار منکر به او عاقل نشد در خود پرستی گم بشد عاقل نگوید آنچه را جاهل به آن باشد حصار گر بنگری در آن جهان آتش برای ظالما …

شاعر ابوالفضل دادا

قرآن چشمانت ای که مَردم تشنه و حیران چشمانت لشگــری مدفون در زندان چشمانت چون نظر از من بُری ترسم سپاه غم سفره ی خون گسترد بی خان چشمانت دیده ام از فرط ِ محنت سوی تار آید تار ِ تاریکـــی زنـد هجران چشمانت ای که چشم ِ عاشقم بــــی تو نیارامد تا به کی دل می شود عطشان چشمانت باده ای خالی بگردان از سر ِ هوشم ساعتی مستم نما قـــربان چشمانت کاش می بودم غزل در جذبه ی عشقت لب به لب می گشتم از دیوان چشمانت کاش اشکی بودم و جار …

شاعر امید صباغ نو

به آیینت قسم، حتّی قلم هم گیج و لرزان شد تمام شعر من از شوق تو گیسو پریشان شد نقابی بسته ای بر چهره ات، دیوانه ی شاعر وَ چشمان خدا پشت نقابت -خوب -پنهان شد! بخند و آسمان چشم شاعر را بباران و- بدان لبخند تو در این غزل آیینه گردان شد نوشتم آینه…آیینه،یعنی تو،نه- یعنی من! حضورت معنیِ آیات سحرآمیز قرآن شد! “غزل” ویرانه شد از رفتنت ، فالم خبر دارد چرا که اسم تو تعبیر نقش توی فنجان شد! برایت بی گمان من حکم آن دیوار را دارم! که قلب تیر خورده روی …

شاعر صنم میرزازاده نافع

من به دنبال رسولی تازه می‌گردم! آیه ها روی لبش هم لهجه‌ی باران در دلم حک می شودهر سوره از احساس سوز ِ انجیل وُ اوستا، نغمه‌ی قرآن من به دنبال جهانی دیگرم تا در- یک دریچه باورش معنا شود هر بار مردمش با یک زبان باهم بگوینداز- یک زمان واحد وُ آیین ِ بی آزار جبهه ها خنثی ز ِمین و در زَمین تنها بذر ِ احساس وُ سوالی خالی از امّا نخلها در شرجی ِ رویای ِ جادویی شاخه ها در رقص، از گیرایی خرما! واحد پولش فقط از سکّه‌ی مهتاب جنس قانونش شب …

شاعر رحیم.م.آلهاشم

پیچیده دردشت بوی گل یاس باریده باران گل کرده احساس شبنم نشسته روی گل عشق درباغ دیده روییده الماس دیوان حافظ ماهی که نوشد کاومزرع سبزافکارمن داس ماتوبه کردیم عهدی شکستیم باشدشمارامی بایدش پاس داغی که دارددردل شقایق آبی که خون شدازدست عباس هردم پناهی یارب تومارا ازشرشیطان ازمکرخناس تاخواجه باشددستگیربنده دیگرچه حاجت برطالع وتاس آرامشی هست اهل یقین را قرآن بخوانیدیاایهاالناس روی رحیم ارزردوسپیداست حال درون راازچهره بشناس …

شاعر محمد محمدى

وای وای آنشب جهان آواره بود رشته های شادمانی پاره بود روز همچون شب سیه پوشیده بود خون ز چشم آسمان جوشیده بود مرد دریای شهامت نیست نیست ساغر پر از شهادت نیست نیست مرگ بر فرق شه ایمان زده تیغ را بر پیکر قرآن زده حکم حق اینگونه اجرا گشته بود پشت ازرائیل هم تا گشته یود گریه ی طفلان بی بابا چه سود لرزه بر اندام دنیا از چه بود یک طرف در از خودش شرمنده بود سوی دیگر غاز پرها کنده بود یک طرف محراب بی حرمت شده سوی دیگر چاه بی حجت شده …

شاعر هاشم پورمحمدی

به آستان بهترین جانشین فاطمه مونس علی مادرم ام البنین مادر کاش کودک میماندم تا بارش اشکهای استغفارِ مادرم کویر قدرم را خیس میکرد. ******************** قرآن خودش گفت قرآن ناطقم اسمش را بر سرمیگذارم: بعلیِِ….بعلیِِ….بعلیِِ ******************** …

شاعر رضا محمدی (شب افروز)

آنان که آتش می زنند قرآن ما را یعنی که محکم دیده اند ایمان ما را تر سیده اند و چاره ای دیگر ندارند سخت است تحمل کردن ِ عرفانِ ِ ما را زآنجا که عاجز بوده اند و نا توانند با هر شگردی عجز خود را می رسانند بی حرمتی آنهم به قرآن مقدس؟ یعنی که چه؟ یعنی حقیقت را ندانند در کشوری که از مسیح الهام دارد این بازی بی حرمتی پیغام دارد آنان زدند آتش به آئین کلیسا زیرا که در قرآن مسیح هم نام دارد ///////////۲۳/۶/۸۹شب افروز …

شاعر سیف فرغانی

ایا ندیده ز قرآن دلت ورای حروف! به چشم جان رخ معنی نگر بجای حروفبه گرد حرف چو اعراب تا بکی گردی به ملک عالم معنی نگر ورای حروفمدبرات امورند در مصالح خلق ستارگان معانیش بر سمای حروفعروس معنی او بهر چشم نامحرم فرو گذاشته بر روی پرده‌های حروفخلیفه‌وار بدیدی امام قرآن را لباس خویش سیه کرده از کسای حروفز وجد پاره کنی جامه‌گر برون آید برهنه شاهد اسرارش از قبای حروفعزیر قرآن در مصر جامع مصح …

شاعر ناصر خسرو

گزینم قران است و دین محمد همین بود ازیرا گزین محمدیقینم که من هردوان را بورزم یقینم شود چون یقین محمدکلید بهشت و دلیل نعیمم حصار حصین چیست؟ دین محمدمحمد رسول خدای است زی ما همین بود نقش نگین محمدمکین است دین و قران در دل من همین بود در دل مکین محمدبه فضل خدای است امیدم که باشم یکی امت کمترین محمدبه دریای دین اندرون ای برادر قران است در ثمین محمددفینی و گنجی بود هر شهی را 

شاعر مولوی

مصطفی را وعده کرد الطاف حق گر بمیری تو نمیرد این سبقمن کتاب و معجزه‌ت را رافعم بیش و کم‌کن را ز قرآن مانعممن ترا اندر دو عالم حافظم طاعنان را از حدیثت رافضمکس نتاند بیش و کم کردن درو تو به از من حافظی دیگر مجورونقت را روز روز افزون کنم نام تو بر زر و بر نقره زنممنبر و محراب سازم بهر تو در محبت قهر من شد قهر تونام تو از ترس پنهان می‌گوند چون نماز آرند پنهان می‌شونداز هراس وترس ک …

مرتضی حاجی اقاجانی

رضا همایون

مریم غریبی

احمد مهرافروز

عبدالمجید حیاتی

ام البنین دهقان

لعیا بهاری

شاعر علی اصغر تقی پور تمیجانی

تو یی بلا نکشیدی بلا چه میدانی نخورده خون جگرحال ماچه میدانی به کنج غمکده دل راسپرده ام بر

شاعر مهوش جلیلیان

شعر های زیبا در مورد قران

آرام و سبک در ید تقدیر منم من افسون فرامُش شده پیر منم من شب از سر من رفت و سپیدی به سر آمد در ره

شاعر فردین فرج الهی راد

شکستم در خودم با دوری تو ندارم چاره ای جز اشک و ماتم تو بودی که هزاران آرزو را نصیبم کردی و آبِ

شاعر رویا کلوانی

شبیخون نه دریایی که آرامش بگیری نه آفتابی که آسایش بگیری نه تاریکی که از یورش بمونی نه پاییزی

شاعر پژند محرر صفايي

مست بسیارست ولی مستانه پیدا نیست نیست جمله حیرانند و لیک دیوانه اینجا نیست نیست کرده ایم بس جس

شاعر فاطیما ایلیایی

سروده شده در تیرماه97 در جانمان سرمای غول آساست.. تابستان یک برف سنگین پیش روی ماست..تابستان در

شاعر علی معصومی

پائیز پائیز اگر چه واله و حیران کند مرا در کوچه باغ خاطره مهمان کند مرا فصل خزان ترانه کوچیدن من

شاعر سعید سیفی

هرگز حدیث جان کندن و حیات شنیده ای؟ دل کندن از کسیست که جانت سپرده است

شاعر محمدعلی یوسفی

عشق … زیباترین آغاز و همان ………. پایان خوش است . محمدعلی یوسفی

شاعر طاهره ابراهیم زاده

‍ نشسته پیرمردی در میان کوچه ای باریک به گوش نی لبک با آه خود آهسته می خواند نگاهش خیره بر راه ا

شاعر افروز ابراهیمی-دیانا

به دل گفتم: که ایدل تو کجائی؟ فسردی یا که مردی یا رهائی ؟ جواب آمد که من درد آشنایم مشوش گش

شاعر مهدي حيدري گودرزي

رفتی و مرا غریب این شهر خرابم کردی انگشت نمای خاص و عامم کردی من عاشقی و گریه ئ نیمه شب چه میدان

شاعر روح اله مهدی زاده

هشیار بیار تا که من مستش کنم می نخورده عاشق و سستش کنم مهر و تسبیح اش ستانم در دمی

شاعر محمد ابراهیم بهشتی(بی کس)

رقص آسان است… آسان تر از فکر…. رقص زیباست زیباتر از یاد رقص رنگین است رنگین‌تر از رنگین کما

شاعر سیده مریم جعفری

Name :at rest ?So ,was it easy Daniel Is Freeze ,E Me You !Know !Is he ..In !se ?Coul

شاعر میناتمدن خواه

هنوزم دل به یادت می سپارم دقایق را به حسرت می شمارم نشینم گوشه ای در بی قراری به عشقت هی دو بیتی

شاعر مجید رضای

ما به وقت راستی آزمودیم این خلق را چون به وقت امتحان شد جملگی دشمن شدند

شاعر هرسا زمند

بی اعتنا به خش خش پاییز باد از حوصله ی درختان می گذرد سرگیجه های باغ ته مانده ی بهار را به وه

شاعر پریوش رهبرخورشید

انگار دل زمان بی توقف می لرزید جهان در التهاب یک منشور در جای جایِ خُم ؛ بی تاب کعبه را طوا

شاعر نعمت الله سیادت مقدم

نویسم که بدانی شاید روزی دلنوشته ام بخوانی ز درون در بندت بودم کــــه همه عمر قلم در

شاعر رسول رشیدی راد

حلوای تولد مرگ است تولدی دگر، خوش مضمون. با مرگ اگر رسد به لیلی، مجنون. حلوای تولد مرا عزرائیل

شاعر محمدرضانعمت پور

وقتی نیستی حوصله ی خودم را ندارم چه برسد به این بغض ها… نیمه شب قبل از شروع دلتنگی هایم

شاعر ابراهیم گرجی

حق در این دنیا همه افسانه است عاشقی حرف دل دیوانه است ! هر خرابه در گذشته کاخ بود لیک امروز بین

شاعر علی احقاق جهرمی

کنج ها پر از شرق بود اما جرات حضور در تقاطع ها را نداشتند صورت های تاریک تقاطع ها را اشغال کرد

شاعر سلیمان بوکانی حیق

« به تابستان…»* ========== به تابستان، چه دلگیـرم هوا گرم است، زمینگیرم بخوابد آری هر، کاری

شاعر زهرا اروانه

تمامِ من شده ای خودت نمی دانی…. باغ تنم به کافه ی انتظار رفته است دیگر رُزی درکار نیست…. ب

شاعر موسی ظهوری آرام

معشوق من باکره ایست که به خاطر خواهیش از شتک خون مردانی مرد که در رگ غیرت من جاریست نظم پوتین ه

شاعر مژگان رشيدي ( رهانور)

درچشمهای من، آنقَدَر نگاه ریخته بودی که مرا به اضطراب عشق، آمیخته بودی من شبیهِ کلافِ مغموم

شاعر عبدالمجید حیاتی

بچه پلِ سیام بچه ریل قطار کوچه های باصفا بچه های باوفا غروبا با رفقا رفقای بی ریا… از پل سیا

شاعر نعمت الله احسانی بنافتی (احسان)

* توشه * ای برادر غُصّه از دل دور کن سازِ دل کوکِ نوای شور کن تا توانی شو ز تاریکی به دور رو

شاعر لیـلا طهماسـبی

به ما می‌گویند نسل سوخته آری ما سوختیم! از نامهربانی های روزگار که دودمانمان را داد به باد از

شاعر منوچهر پورزرین

مانده ام در پیچ جاده ای که از هیچ می گذرد

شاعر احسان کوشکی

از کوچه سارخلوت باران دلم گرفت از ناله های سرد زمستان دلم گرفت هوهوی باد و پنجره امشب بهانه بود ا

شاعر مجید آبسالان

تاکه چون سوسن آزاده زبانیست مرا نزد ارباب سخن نام و نشانیست مرا در پی لقمه نانی نکنم دست دراز

شاعر فرزان رادفر

آئينه زندگى (فارسی و انگلیسی) **************************** ‘ما زرد و سياه يا سپيديم يا سرخ ز

شاعر دکتر آرمان داوری

تا به کی ما اینچنین بیچاره و در زیر یوغ! بر تن ما یک گلیم پاره و در زیر یوغ! تا به

شاعر دکتر آرمان داوری

گر که با ما تو دگر کار نداری ، به درک! یا نیازی تو به دلدا ر نداری ، به درک! این که این

شاعر احمدمحسنی اصل ,

اینکه جهان در کف شــــولای اوست فــــخر بــشر حیدر قـَـــــرایِ اوست نام بلــــندش به جهان

شاعر رویا کلوانی

شبیخون نه دریایی که آرامش بگیری نه آفتابی که آسایش بگیری نه تاریکی که از یورش بمونی نه پاییزی

شاعر مسعود اويسي

آمدم و به در زدم تا که دری تو وا کنی بی تو نمی روم مگر دردِ مرا دوا کنی هر شبم از تو پر شد و لحظ

شاعر فرزین مرزوقی

واگویه مکن ای دل این درد غم آگین را پرخاش مکن بر من این غصه ی سنگین را از خود که گذشتم من خا

شاعر پژمان بدری

به چشمانت خیره می شوم و اعتراف میکنم این دو عقیقِ سبزِ یمنی که هوای دریا و جنگل را دارند بانیِ نش

شاعر ازاده دهقان بنادکي

آمدی، دل ببری، جانا چرا می روی، بدونِ من، تنها چرا بر رُخت، رنگین کمان ها، اِی، نشست تو که دلها م

شاعر شهرام قاسمی اشکیت

در این بیدادِ وحشت زا در این شبها، حریصانه شبیخون می زنم بر تارَکِ فردا و شب را برنمی تابم ز ف

شاعر علی معصومی

می ترسم هنوز فکر بادام ام ولی از دام می ترسم هنوز میخورم نانی ولی از شام می ترسم هنوز ===== پل

شاعر نسترن خزایی

هر لحظه که جاده ای به من فکر می کند با پرچمی که شکل تمام پرچم هاست به دنیا می آیم تا جاده ها

شاعر حبیب رضایی رازلیقی

( غدیر ) شد دَهُم از سالِ هجرَت بر محمّد حجِّ آخر وَحی آمد ، شد بشارَت فرصتی گشته میّسر چون

شاعر آمنه اقليدي

کاش از اندیشه ی ما بگذری از طلوع سرخ فردا بگذری بگذری از آنچه در من نقص بود تا ببینی آسمان در ر

شاعر نعمت الله احسانی بنافتی (احسان)

* توشه * ای برادر غُصّه از دل دور کن سازِ دل کوکِ نوای شور کن تا توانی شو ز تاریکی به دور رو

شاعر دانیال فریادی

من از نهایت عشق حرف میزنم من از نهایت مهربانی من از نهایت عشق حرف ميزنم من از نهایت مهر مادري ما

شاعر مجتبی بضاعت پور

پشت دیوار سکوت دست نارنجی احساس در این تاریکی اشتها از دل هر قاصدکی می گیرد کوچه ها پر شده از

شاعر محمد جلائی

با کاروان خسته که از ، راه ، آمدی همراه راه شیری و با ، ماه ، آمدی یک کهکشان ، همه ، همراه نور ش

شاعر سعید سیفی

هرگز حدیث جان کندن و حیات شنیده ای؟ دل کندن از کسیست که جانت سپرده است

شاعر یاسر رییسوند

با ترنم در مسیر راهها ، قصد ِ رسیدن با چشمه ای است ” زلال ” که تصویرِ اندیشه در آن

شاعر سلیمان بوکانی حیق

« به تابستان…»* ========== به تابستان، چه دلگیـرم هوا گرم است، زمینگیرم بخوابد آری هر، کاری

شاعر علی رفیعی (پریش)

بنام خدا فریاد؛ که از دل بجز آوار نمانده … با اینکه‌دلم ارگ تکان خورده‌ی بم نیست =====  

شاعر فرشته امینی

رفیق غم های دلمو،همدم بی کسی شدم دردامو بغل می گیرم و،گم میشم توی خودم میرم از این شهر غم زده،از ا

شاعر محمد ابراهیم جاذب نیکو (جاذب )

(( حسینقلـی خانـی … ! )) می رسـد نوبـهارِ جان امـّا ، زنـدگی تـا کمـر زمسـتانیست بارش بـی امـ

شاعر مجیددرگاهی

دردِ تنهایی مرا، با گریه خوابم می کند        میبرد میخانه ام غرقِ شرابم می کند می زنم من

شاعر علی احقاق جهرمی

کنج ها پر از شرق بود اما جرات حضور در تقاطع ها را نداشتند صورت های تاریک تقاطع ها را اشغال کرد

شاعر آروین صید

در سلاممان نهفته حیله ای بر سلوکمان تنیده پیله ای درسکوتمان صدای صیحه ای بر غریومان سکوت

شاعر ولی اله فتحی (فاتح)

به نام خداوند عشق . بِركه‌ روشنترزخورشيد است‌ وخوش‌آوای اوست ………روشن‌ آن‌ دنيای هستی ‌نيزآ

با قرار دادن لوگو زیر در سایت و یا وبلاگ خود از شعر نو حمایت کنید.

 

 

   

قوقولی قوقو صبح شده است

شعر های زیبا در مورد قران

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكتب قرآن

  

 بحر بُرهان است قرآن            نور و الوان است قرآن

 

  

  

  

 

 

 

 باغي است قرآن

 نسیم کوی جانان 

 بر گرفته شده از كتاب گلچين احمدي – جلد سوم

قرآن رهـنماي شيعيـان

 

 

به اجـــرام و كـــرات آسمــــانـــي

كليــــد گـنجهـــــاي بـي‌كـران را

منــم در اختيــــــارات رايگـــانـــي

 مرا از خط و مشـي عتـــرت آموز

كه از دانــــائـــي آنـــــان بـدانـــي

جدائي من و عترت محـال است

 كه بي‌عترت در اين محبس بماني

شعر های زیبا در مورد قران

 ژوليده نيشابوري

 

نــور قــرآن

خواندن شعر قرآن 

 

Powered By
 

BLOGFA.COM

شعر های زیبا در مورد قران

شعر های زیبا در مورد قران

0

0 حسین داستان آگوست 20, 2019
برچسب ها :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *