فوايد سرکه انگور سفيد

خواص دارویی و گیاهی :

خواص سرکه انگور طبیعی

سرکه انگور طبیعی با سرکه های موجود در بازار که اسید استیک با آب هستند فرق دارد که به هیچ عنوان خاصیت سرکه انگور طبیعی را ندارند

سرکه انگور طبیعی بر اثر تخمیر الکل انگور به وسیله یک نوع قارچ به نام میکودرمااستى به وجود مى ‏آید و ترکیب شده است از اسید استیک و نیز داراى مقدارى اسید مالیک، اسید ستیریک، اسید سوکسینیک و اسید تارتریک که مجموعا در حدود تا گرم در لیتر است، هم‏چنین بى‏ تارترات دوپتاس و مقدارى مواد رنگى است.

روش دیگر: قبل از ریختن سرکه مرغوب به داخل آب انگور صبر مى‏ کنند تا آب انگور بجوش آید سپس سرکه و نمک را اضافه مى‏ کنند و مى ‏گذارند تا برسد و ترش گردد.
بهترین سرکه‏ ها سرکه انگور فخرى شیرین است و هرچه انگور شیرین‏ تر باشد سرکه آن مرغوب‏تر خواهد شد.

طبیعت سرکه انگور طبیعی:
طبیعت سرکه را بعضى سرد و تر و بعضى سرد و خشک مى ‏دانند.

خواص درمانى سرکه انگور طبیعی :
– سرکه انگور طبیعی را بخورید. قابض و بسیار مجفف و سریع النفوذ است، رساننده قواى ادویه به اعضاء مى ‏باشد، ملطف و قاطع اخلاط غلیظ، خشک‏ کننده رطوبتها، تقطیع صفرا و برطرف‏ کننده عطش، قاطع نزف الدم اعضاى باطنى مى ‏باشد،
اشتها را تحریک مى‏ کند و کار دستگاه هضم و گوارش‏ را تا حدى آسان مى ‏سازد، عقل را تقویت مى‏ کند،

مداومت در خوردن سرکه انگور طبیعی صبح‏ها قبل از صبحانه بدن را لاغر و پیه شکم را آب مى‏ کند.

– چند قطره سرکه انگور طبیعی را با آب مخلوط کنید و بخورید مسمومیت از دود و دم زغال را برطرف مى ‏سازد.

– خوردن سرکه انگور طبیعی مخلوط با بادام یا روغن گل یا گلاب یا آب خیار جهت تسکین سرسام و هذیان مفید است.

– اگر شب مقدارى نخود را در سرکه انگور طبیعی بخیسانید و صبح بخورید انگل‏هاى معده را از بین مى ‏برد.

– یک اوقیه پیاز عنصل خشک را ورق‏ورق کرده در سرکه بجوشانید تا مهرا شود بعد یک هفته در آفتاب بگذارید سپس صاف نموده و هر روز صبح ناشتا دو درم آن را بیاشامید براى رفع بدبویى دهان که به مشارکت معده باشد مفید و مزمزه آن با نمک جهت قطع خون بن دندان که کنده باشند نافع است.

– براى رفع لق بودن دندانها یا تسکین درد آن سرکه انگور طبیعی را روزى چند بار در دهن قرقره کنید.

– مقدارى سیاهدانه را در سرکه انگور طبیعی بپزید بعد آن سرکه را در دهن بگیرید، دندان دردى که از رطوبت باشد ساکت مى ‏شود.

– بخور سرکه انگور طبیعی در گوش براى رفع طنین صداى گوش و سنگینى شنوایى و بازکردن گرفتگى ‏ها و تقویت شنوایى مفید است.

– بو کردن مداوم سرکه انگور طبیعی یا بخور در موقع جوشاندن آن یا تر کردن دستمال در سرکه گرم و گذاشتن روى پیشانى سردردهاى کهنه و مزمن و سردردى که از غلبه صفرا باشد را درمان مى ‏کند.

– ریختن قطره سرکه کهنه در گوش براى تسکین درد گوش مجرّب است، کرم داخل گوش را مى‏ کشد.

– اگر سرکه انگور طبیعی را به داخل دماغ بمالید و قهوه سائیده را هم را با سرکه مخلوط نموده به پیشانى بمالید و آن را ببندید و نفس‏هاى عمیق بکشید. سردردى که از دم یا بو یا گاز باشد را درمان مى ‏کند.

– اگر دستمالى را در سرکه انگور طبیعی گرم فروبرده و روى پیشانى نگه دارید. سردردى که از آفتاب زدگى باشد را درمان مى‏ کند.

– براى درمان پستان که آماس کرده و گرم باشد سرکه انگور طبیعی را با آب جوش مخلوط نموده و تا گرم است در مثانه گاو یا گوسفند بریزید و درب آن را ببندید و روى آماس گذارید.

– براى درمان بواسیر هر روز سرکه انگور طبیعی را روى سنگ داغ کرده بریزید و مقعد را لخت کرده روى‏ آن بگیرید و آن را بخور دهید.

– روغن مغز بادام تلخه سائیده را با سرکه انگور طبیعی مخلوط کنید و بمالید، جرب و ترک‏هاى پوست و زخم‏هاى شدید و عفونى را درمان مى ‏کند و کک‏ ومک را به مرور برطرف مى‏ سازد، مالیدن آن در پشت چشم، بینایى را تقویت مى ‏کند.

– هر روز سرکه انگور طبیعی را بمالید، براى درمان انواع سوختگى و درمان زخم‏هاى عفونى، زخم سفلیس و گند طاول مفید است، اگزماى متقرح و باد سرخ و خارش بدن را تسکین مى‏ دهد، براى درمان گزیدگى حیوانات سمّى گرم نافع است، عقربک و سفیدک ناخن را برطرف مى ‏سازد.

– سرکه انگور طبیعی را با آب رقیق کرده بعد نمک بزنید و دائم در گلو قرقره کنید. آنژین و گلودرد کهنه و مزمن را درمان مى‏ کند و از خونریزى گلو جلوگیرى مى ‏نماید و اگر زالو یا کرم در گلو مانده باشد آن را مى‏ کشد.

– دائم سرکه کهنه را بو کنید و هر شب سرکه را با گلاب مخلوط نموده در چشم بچکانید زردى چشم که پس از بیمارى یرقان مانده باشد را مرتفع مى‏سازد.

– سرکه انگور طبیعی را با عسل مخلوط نموده و هر شب بر دور چشم ضماد کنید تا کبودى دور چشم را برطرف سازد.

– گل ارمنى را در سرکه انگور طبیعی حل کرده و بمالید، خارش بین انگشتان را برطرف مى‏ سازد.

– تخم ترب کوبیده را با سرکه انگور طبیعی مخلوط کنید و ضماد نمایید. قانقاریا یا مردگى اعضاء که در اثر عفونت‏هاى مزمن باشد را درمان مى‏ کند.

– سرکه انگور طبیعی را با کف دریاى سائیده مخلوط کنید و هر روز صبح و شب بر موضع بمالید. تکرار مالیدن آن بر هر موضع باعث لاغر کردن آن عضو خواهد شد.

– اگر فردى به حالت بى‏ هوشى افتاده است دو سه قطره سرکه در بینى او بچکانید سبب بهوش آمدن شخص مى‏ گردد.

– کمى کافور در سرکه انگور طبیعی مخلوط کنید و بمالید ورم پلک چشم را از بین مى‏ برد.

– گرفتن سرکه انگور طبیعی پاى دندانها ورم و درد لثه که از گرمى مزاج باشد را درمان مى ‏کند.

– هر صبح و شب هر بار یک مثقال زیره را نیم‏کوب کرده در یک استکان سرکه انگور طبیعی بجوشانید بعد آن را صاف نموده بخورید. تب‏هاى دوره‏اى را درمان مى ‏کند.

– اگر آهک آب‏ندیده را در سرکه انگور طبیعی حل کنید و هر شب بجایى که مى‏خواهید مو روییده نشود بمالید. کم‏کم پیاز مو را ضعیف مى‏ کند و دیگر مو نمى ‏روید.

تذکر درمورد سرکه انگور طبیعی:
براى اشخاص پیر و سالخورده و اشخاص سوداوى مزاج و بیماران مبتلا به بیماریهاى ریوى، سرفه تازه و خشک، درد مفاصل، ضعف احشاء و آلات داخل شکم، براى رحم و اعصاب و افعال مرتبط با اعصاب، نیروى جنسى و سردمزاجان مضر است. مداومت در خوردن آن موجب استسقاء، ضعف دید چشم، زردى رنگ رخسار و لاغرى بدن مى‏شود.


www.boalii.ir
منبع :

خواص درمانی سركه ‌سركه از جمله فرآورده‌های طبیعی است كه مصرف خوراكی و دارویی داشته

سرکه انگور طبیعی با سرکه های موجود در بازار که اسید استیک با آب هستند فرق دارد که به هیچ عنوان خاصیت سرکه انگور طبیعی را ندارند به وجود می ‏آید و ترکیب شده است از اسید استیک و نیز دارای مقداری اسید مالیک، اسید ستیریک، اسید سوکسینیک و اسید تارتریک که مجموعا در حدود 2 تا 3 گرم در لیتر است، هم‏چنین بی‏ تارترات دوپتاس و مقداری مواد رنگی است.

طرز تهیه سرکه انگور طبیعی: روش اول: سرکه مایعی است ترش‏مزه دارای حالت اسیدی که آن را بطور کلی از تخمیر میوه‏ هایی که دارای آید سپس سرکه و نمک را اضافه می‏ کنند و می ‏گذارند تا برسد و ترش گردد.

بهترین سرکه‏ ها سرکه انگور فخری شیرین است و هرچه انگور شیرین‏ تر باشد سرکه آن مرغوب‏تر خواهد شد.

طبیعت سرکه انگور طبیعی: طبیعت سرکه را بعضی سرد و تر و بعضی سرد و خشک می ‏دانند.

خواص درمانی سرکه انگور طبیعی : 1- سرکه انگور طبیعی را بخورید.

قابض و بسیار مجفف و سریع النفوذ است، رساننده را تقویت می‏ کند، مداومت در خوردن سرکه انگور طبیعی صبح‏ها قبل از صبحانه بدن را لاغر و پیه شکم را آب می‏ کند.

2- چند قطره سرکه انگور طبیعی را با آب مخلوط کنید و بخورید مسمومیت از دود و دم زغال را برطرف می ‏سازد.

سلامت – تغذیه سالم – فواید و مضرات سرکهمن ((سرکه )) هستم !اعصاب را تحریک مى کنماگر معده یى ضعیف دارید، من در هضم غذا به شما کمک مى کنمدشمن عفونت هاى خونى هستم ….کار من تنها ویران کردن نیست ، بلکه قدرت سازندگى هم دارم . خرابکارى من به منظور نوسازى است ، من سه فرق کلى با شراب دارم که من را از آن متمایز مى سازد:1 – الکل در من برگشته و به جوهر سرکه (اسید استیک ) بدل شده ، و به همین جهت سکر و خمارى نمى آورم …

2 – بوى من با شراب فرق دارد، و طعم من ترش ولى شراب گس و تلخ است .3 – ضرر من کمتر از شراب است ، و عقل را زایل نمى کند و اعصاب را تخدیر نمى نماید، و برعکس محرک بوده ، و اگر ضررى به سلسله اعصاب مى رسانم ، در صورت زیاده روى نتیجه ى تحریکات زیاد است .هضم غذاهاى سنگین را آسان مى کنم ، و نفوذ عوامل غذایى را به یاخته سریع مى نمایم ، و با طعم ترش خود چاشنى خوبى براى خوراکیها و خورش هاى شما هستم . به ترشحات معدى کمک مى نمایم . عفونت هاى خونى و صفراوى را از بین مى برم ، و تا اندازه اى از سرطان جلوگیرى مى کنم . تلخى مزاج را پاک مى کنم و قلب را برطرف مى سازم و از خونریزى داخلى جلوگیرى مى نمایم . قاتل کرم معده هستم ، مشروط بر اینکه چند روز متوالى ناشتا از من چند جرعه بنوشید.براى معالجه مسمومین قبلا مرا گرم کرده ، به آنها بخورانید و بعد ایجاد قى کرده ، و معده ى ایشان را شستشو نمایید، و به این ترتیب اثر سم زودتر از بین مى رود.من پاک کننده طحال مى باشم ، و براى معده هاى پر التهاب و بلغمى مفید بوده ، گرفتگى دستگاه گوارش را باز مى نمایم و از لخته شدن خون و شیر در معده جلوگیرى مى کنم . اگر در گلوى شما زالو چسبیده و دسترسى به پزشک نداشتید، مرا جرعه جرعه بنوشید. این جانور خونخوار کشته و دفع مى شود. با اینکه ترش و اسید مى باشم معذلک مالیدن من به محل نیش ‍ زنبور و پشه و سایر حشرات مفید بوده و براى التیام زخمهاى متعفن – باد سرخ – گنده تاول و کفگیرک بى نتیجه نمى باشم .سوختگى و خارش بدن را معالجه مى کنم و کهیر را برطرف مى نمایم . مرا براى معالجه امراض جلدى و بواسیر هم تجویز کرده اند، کمى عسل را با من مخلوط کنید و بر روى لکه هاى زیر چشم بمالید، رنگ و خون مرده را از بین مى برد.ضماد من با آرد جو جهت ورم پستان و بناگوش نتایج عالى داده است . سردردى که در نتیجه بدى هواى محیط و بخارات حمام و زیادى صفرا و غلیان آن باشد، با بخور من معالجه مى شود. مخصوصا اگر مرا با گلاب مخلوط کرده باشید. من یک عامل خرابکار با قدرت سازندگى هستم . جوهر من املاح بدن را حل مى کند و به همین جهت بیماران و پیران و کسانى که از بستر بیمارى برخاسته اند، و ضعف اعصاب و ضعف احشاء مضر مى باشم ، و در بیماریهاى حاد باید از من اجتناب نمایید ولى در بیماریهاى کهنه و مزمن شده ، وقتى که سایر معالجات نتیجه نداد، از نیروى خرابکار من براى ویران کردن سنگرهاى دشمن مى توانید استفاده کنید.اگر مبتلا به گلو درد کهنه هستید، و با داروهاى دیگر معالجه نشده اید، کمى مرا رقیق کرده و با نمک مخلوط و بعد غرغره نمایید، و منافع سرشار آنرا ببینید. براى معالجه امراض داخلى مزمن از سیر ترش کهنه استفاده نمایید. اگر مبتلا به سر درد کهنه و مزمن هستید، مرا بو کنید و یا مرا جوشانده و از بخور من استفاده کنید. یک دستمال را با گرم شده ى من آغشته کرده ، روى پیشانى بگذارید و منافع آنرا ببینید. سر دردى که نتیجه آفتاب زدگى باشد، هم به این وسیله معالجه مى شود.اگر مبتلا به نقرس هستید، ضمادى از من با آرد جو و کمى گوگرد درست کنید، و روى محل درد بگذارید و اثر معجزه آساى آنرا ببینید.براى محکم شدن لثه ها و جلوگیرى از خونریزى مرا با آب رقیق کرده کمى نمک به آن زده مضمضه نمایید.خوردن ترشى انجیر جهت اصلاح کبد و طحال مفید است ، و اگر زیره را با من جوشانیده ، و آب آنرا مضمضه نمایید، درد دندان را ساکت مى کنم .اگر گوش شما سنگین است ، و یا وزوز صدا مى کند، و معالجات دیگر نتیجه نداده است ، چند قطره از من را در داخل آن بچکاند و نتیجه ى آنرا ببینید.یک عدد پیاز عنصل را ورقه ورقه کرده با من بجوشانید تا له شود و بعد در یک شیشه ى سربسته در محلى گرم جلو تابش آفتاب بگذارید، و بعد از یک هفته صاف کنید و هر روز ناشتا یک قاشق مرباخورى از آن بنوشید. بوى بد دهان مخصوصا اگر منشاء آن معده باشد. برطرف خواهد شد. وقتى دندان مى کشید و خون آن به آسانى بند نمى آید، و دسترسى به دندانپزشک ندارید کمى از من را با آب و نمک مخلوط کرده و مضمضه کنید و نتیجه ى آنرا مشاهده فرمایید.مضمضه ى کردن من مخلوط با کمى زاج سفید دندان ها را سفید و لثه محکم مى کند. عده اى براى جلوگیرى از خونریزى لثه ها گردوى نارس را موقعیکه به اندازه ى یک فندق است گرفته و در من ریخته و پس از جوشانیدن و له شدن آنرا مضمضه مى نمایند و به این ترتیب از خونریزى جلوگیرى کرده ، لثه ها را محکم مى نمایند.آنهایى که مى خواهند لاغر شوند مى توانند از من استفاده کنند، مشروط بر اینکه مبتلا به زخم معده نباشد.پیشینیان به آش من سکبا و سکباچ بود عقیده ى زیاد داشتند و آن را براى لاغر شدن توصیه مى نمودند.در ترشیهایى که با من درست مى کنید، ریختن ادویه معطر از قبیل دارچین ، هل ، گلپر، و همچنین افزودن پیاز و سیر را فراموش نفرمایید، تا از خرابکارى من در امان باشید.مسلولین و کسانیکه ضعف اعصاب دارند، نباید به من نزدیک شوند، مگر آنکه با عسل و ادویه باشم و در اینحال نیز نباید در خوردن من زیاده روى نمایند.در خاتمه بد نیست بدانید که کبد شما یک کارخانه بزرگ داروسازى است که بیش از چهار هزار محصول دارد، یکى از این فرآورده ها من هستم که وجودم براى جذب چربى به خون و هضم شدن گوشت ضرورت دارد. از روزى که شما به خوردن گوشت عادت کردید، کار کبد شما زیادتر شده است ، زیرا علاوه بر اینکه بایستى سموم گوشت را دفع نماید، بایستى مقدار زیادترى کار کند تا بتواند محصول بیشترى بسازد. طرز ساخته شدن من در کبد با آنچه در خارج از بدن ساخته مى شود فرق زیاد دارد.در خمره براى اینکه قند به الکل بدل شده ، و بعد سرکه شود چهارده عمل شیمیایى انجام مى گیرد، ولى کبد این عمل را بطور مستقیم انجام مى دهد.ترشى هایى که با من درست میشوند فواید بیشترى دارند، و من حافظ سبزیها و میوه ها و منافع آن ها هستم ، براى نمونه شما مى توانید سیر ترشى را درنظر بگیرید، سیر وقتى مدتى بماند، پوک شده و مغز آن بکلى از بین میرود، و هیچگونه عطر و بو و خاصیت ندارد، ولى وقتى آنرا در من مى ریزند، نه تنها مغز آنرا حفظ مى کنم بلکه روز به روز بر خواص و قیمت آن افزوده مى شود و طعم آن شیرین و بوى آن مطبوع تر خواهد شد، و در مورد سایر ترشى ها نیز وضع چنین است ، و چنانچه آنها را با دستور صحیح و مناسب درست کنید هرگز خراب نخواهد شد.ویرایش و تلخیص:

 

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید


سرکه چه خواص و فوایدی برای مو دارد , خواص زاج سفيد و روغن كنجد بر پوست , مضرات و فواید نوشیدنیهای تقطیری , سرکه سفید همان سرکه سیب است , تاثیر سرکه انگور در لاغری , سرکه سفید برای عفونت واژن , سرکه انگور و دندان درد , اثر سرکه روی پوست صورت , منظور از سرکه تقطیری , مضرات سرکه بالزامیک , سرکه سفید برای ترشی , خواص و مضررات سرکه , زنبور چه ضرری دارد , شستشوی بدن با سرکه , تاثیر سرکه بر مغز , خواص سرکه برای مو , مضرات سرکه انگبین , نشستن در سرکه سیب , فواید سرکه ی سفید , مالیدن سرکه به مو , مخلوط شیر با سرکه , سرکه وسفیدی صورت , خواص سرکه تقطیری , خواص سرکه خرمالو , کاربرد سرکه چوب , مضرات سرکه خرما , خواص سرکه انگور , فواید سرکه سفید , سرکه انگور سفید , سرکه خرما فواید , خواص سرکه سفید , خواص سرکه برنج , سرکه برنج چیست , تهیه سرکه برنج , عوارض سرکه سیب , مزایای سرکه , فوایید سرکه , خاصیت سرکه , فوائد سرکه , عوارض سرکه , خوردن سرکه , سرکه برنج , سركه كيوي , سرکه سیر

سرکه یکی از انواع فرآورده های طبیعی است که استفاده از آن در تهیه غذاها علاوه بر طعم دهندگی باعث افزایش اشتها نیز می شود. در این مقاله ما قصد داریم شما را با خواص سرکه و فواید درمانی آن آشنا کنیم.

سرکه یکی از انواع چاشنی های مفید و معروفی است که اغلب در تهیه انواع ترشی ها کاربرد فراوانی دارد. همان طور که می دانید سرکه در انواع مختلفی تهیه می شود که می توان به سرکه سیب و سرکه سفید و سرکه انگور و سرکه خرما اشاره کرد. علاوه بر آن سرکه خواص دارویی و درمانی بسیاری نیز دارد که در این مقاله با خواص سرکه و آنچه که باید در مورد آن بدانید در خدمت شما دوستان عزیز می باشیم.

وجود ماده مفید اسید استیک در سرکه انگور باعث جلوگیری از انباشته شدن چربی ها در بدن و در نتیجه کاهش وزن را به دنبال دارد. از این رو افرادی که برنامه رژیم غذایی دارند بهتر است سرکه انگور را نیز به برنامه خود اضافه کرده و تاثیر فوق العاده آن را در درمان لاغری مشاهده نمایند. ممکن است بسیاری از افراد از خواص سرکه انگور آگاهی چندانی نداشته باشند از این رو به شما عزیزان پیشنهاد می کنیم تا در این بخش از مجله آرگا با خواص دارویی و درمانی بی نظیر سرکه با ما همراه باشید.

 

افرادی که مشکل سیستم گوارشی همچون اسهال، یبوست، نفخ و دل درد دارند می توانند با مصرف سرکه باکتری های بسیار مضر دستگاه گوارشی را از بدن خارج کرده و از این طریق به بهبود دستگاه گوارشی خود کمک کنند. علاوه بر آن مصرف سرکه موجب به تعادل رساندن ترشح اسید معده شده و بروز گازهای خطرناک معده را کاهش می دهد. در ادامه با خواص سرکه انگور در جلوگیری از انواع بیماری ها و حفظ سلامت پوست و همچنین مضرات این ماده غذایی در خدمت شما مخاطبان عزیز می باشیم.

وجود ویتامین C در سرکه که حاوی اسید اسکوربیک می باشد موجب کاهش چربی بدن و کاهش کلسترول خون می شود که چربی ها را تجزیه کرده و آن ها را از بین می برد و این خود باعث سلامت قلب و کاهش وزن می شود. سرکه انگور سرشار از پلی فنول می باشد که پلی فنول ها در واقع ترکیباتی هستند که خاصیت آنتی اکسیدان دارند و از بروز بیماری هایی همچون سرطان و دیابت و قلب و عروق به ویژه در افراد سالخورده جلوگیری می کنند. شما می توانید پلی فنول را علاوه بر سرکه انگور با خوردن سیب، سبزیجات، انار، آجیل، چای و مواد غذایی دیگر نیز دریافت کنید.

خواص سرکه انگور برای افرادی که بیماری دیابت نوع دوم دارند بسیار مفید می باشد که تحقیقات نشان داده است که مصرف سرکه قبل از خواب باعث کاهش میزان قند و در نتیجه کاهش بیماری دیابت شده است. افرادی که دچار بیماری سردرد های ناشی از صفرا و کبد می باشند بهتر است گلاب و سرکه را به طور مساوی با یکدیگر ترکیب کرده و آن را روی حرارت قرار دهند تا به جوش آید سپس پارچه ای تمیز را به این محلول آغشته کرده و روی سر قرار دهند.

 

در این مطلب با خواص سرکه انگور و فواید دارویی و درمانی آن و همچنین با مضرات سرکه در خدمت شما دوستان عزیز بودیم که امیدواریم از این مطلب لذت برده باشید و توانسته باشیم اطلاعاتی از این ماده غذایی در زمینه های مختلف در اختیار شما عزیزان قرار داده باشیم.

منبع : آرگا

0 جمشید کاظمی فواید،علائم،خواص آوریل 7, 2018
برچسب ها :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *