رییس اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران

   1)کمک ممیز مالیاتی ـ ممیز مالیاتی ـ سر ممیز مالیاتی ـ رئیس امور مالیاتی ـ معاون مدیریت ـ معاون مدیر کل ـ مدیر کل وصول و اجرا امور مالیاتی شهر تهران ـ مدیر کل امور مالیاتی جنوب تهران رییس اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران   2) نماینده دادستان انتظامی مالیاتی با حفظ… ادامه خواندن رییس اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران