شماره تلفن بيمارستان سينا اراك

تلفن تماس:08633405 (30خط) فكس : 08633405176 آدرس بیمارستان روی نقشه: پروژه بیمارستان یكصد و شصت تختخوابی فوق تخصصی سینا كه با همكاری جمعی از پزشكان متخصص و متعهد در شهر اراك و با مشاركت بانك ملی ایران و مساعدت خوب مسئولان محترم استان و شهرستان از اردیبهشت ماه 1389 آغاز گردیده با زیربنای بالغ بر… ادامه خواندن شماره تلفن بيمارستان سينا اراك

شماره تماس بیمارستان سینا اراک

تلفن تماس:08633405 (30خط) فكس : 08633405176 آدرس بیمارستان روی نقشه: پروژه بیمارستان یكصد و شصت تختخوابی فوق تخصصی سینا كه با همكاری جمعی از پزشكان متخصص و متعهد در شهر اراك و با مشاركت بانك ملی ایران و مساعدت خوب مسئولان محترم استان و شهرستان از اردیبهشت ماه 1389 آغاز گردیده با زیربنای بالغ بر… ادامه خواندن شماره تماس بیمارستان سینا اراک

شماره تلفن بیمارستان سینا اراک

تلفن تماس:08633405 (30خط) فكس : 08633405176 آدرس بیمارستان روی نقشه: پروژه بیمارستان یكصد و شصت تختخوابی فوق تخصصی سینا كه با همكاری جمعی از پزشكان متخصص و متعهد در شهر اراك و با مشاركت بانك ملی ایران و مساعدت خوب مسئولان محترم استان و شهرستان از اردیبهشت ماه 1389 آغاز گردیده با زیربنای بالغ بر… ادامه خواندن شماره تلفن بیمارستان سینا اراک

تلفن بیمارستان سینا اراک

تلفن تماس:08633405 (30خط) فكس : 08633405176 آدرس بیمارستان روی نقشه: پروژه بیمارستان یكصد و شصت تختخوابی فوق تخصصی سینا كه با همكاری جمعی از پزشكان متخصص و متعهد در شهر اراك و با مشاركت بانك ملی ایران و مساعدت خوب مسئولان محترم استان و شهرستان از اردیبهشت ماه 1389 آغاز گردیده با زیربنای بالغ بر… ادامه خواندن تلفن بیمارستان سینا اراک