ضرب المثل های خنده دار بختیاری

ضرب المثل های خنده دار بختیاری

ضرب المثل های بختیاریآدمی که مالس اِره، ایمونس هم اِره."کسی که مالش می رود، ایمانش هم می رود." کنایه از اینکه کسی که مالش به سرقت برود، ممکن است با مظنون شدن به این و آن، ایمانش هم از دست برود.ضرب المثل های خنده دار بختیاری آدمیزاد، بونده بی باله."آدمیزاد (همانند) پرنده ای است بدون بال". کنایه از اینکه هر آینه ممکن است هجران و دوری برای انسان پیش آید.مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک دو سه روزی قفسی ساخته اند از بدنم (مولانا(آربیز به قیلون اگو، دو سیلا داری."الک به قلیان می گوید: دو سوراخ داری". این مثل زمانی بکار میرود که کسی عیب و ایراد خود را نبیند و به دنبال عیب جویی از دیگران باشد. (تیر را در چشم خودش نمی بیند، مو را در چشم دیگری می بیند.(آردم بختم، آربیزم آوختم."آردم را الک کردم، (و) الکم را هم آویزان کردم". کنایه...
0 جمشید کاظمی داستان جولای 16, 2019
ضرب المثل بختیاری خنده دار

ضرب المثل بختیاری خنده دار

ضرب المثل های بختیاریآدمی که مالس اِره، ایمونس هم اِره."کسی که مالش می رود، ایمانش هم می رود." کنایه از اینکه کسی که مالش به سرقت برود، ممکن است با مظنون شدن به این و آن، ایمانش هم از دست برود.ضرب المثل بختیاری خنده دار آدمیزاد، بونده بی باله."آدمیزاد (همانند) پرنده ای است بدون بال". کنایه از اینکه هر آینه ممکن است هجران و دوری برای انسان پیش آید.مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک دو سه روزی قفسی ساخته اند از بدنم (مولانا(آربیز به قیلون اگو، دو سیلا داری."الک به قلیان می گوید: دو سوراخ داری". این مثل زمانی بکار میرود که کسی عیب و ایراد خود را نبیند و به دنبال عیب جویی از دیگران باشد. (تیر را در چشم خودش نمی بیند، مو را در چشم دیگری می بیند.(آردم بختم، آربیزم آوختم."آردم را الک کردم، (و) الکم را هم آویزان کردم". کنایه از اینکه همه کارهایم...
0 boy داستان جولای 15, 2019