غذا چگونه جذب بدن میشود؟

نشانه‌های سجاوندی عجب سازنده ی این علامت عرب دولاب است گوارش یا هضم به فرایند قابل جذب کردن غذا توسط حل کردن آن و شکستن آن به ترکیبات شیمیایی ساده گفته می‌شود، که فرایند گوارش و جذب مواد در بدن موجودات زنده رخ می‌دهد. گوارش عمدتاً از طریق آنزیم‌های ترشح شده توسط دستگاه گوارش انجام… ادامه خواندن غذا چگونه جذب بدن میشود؟